Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10_sai_lam_trong_tmdt_va_thiet_ke_website_8298

10_sai_lam_trong_tmdt_va_thiet_ke_website_8298

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Cóc Đại Hiệp

More info:

Published by: Cóc Đại Hiệp on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2011

pdf

text

original

 
10 sai l
m trong th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
ử 
 và thi
ế
t k 
ế
website
Th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
ử 
là m
t khái ni
m m
ớ 
i
ở 
Vi
t Nam, do v
y, càng quantr
ng h
ơ 
n
để
b
n ph
i bi
ế
t nh
ữ 
ng gì nên làm và không nên làm trong Th
ươ 
ngm
i
đ
i
n t
ử 
.
 
Th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
là m
t khái ni
m m
ớ 
i
ở 
Vi
t Nam, do v
y, càng quan tr 
ngh
ơ 
n
để
b
n ph
i bi
ế
t nh
ng gì nên làm và không nên làm trong Th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
.1. Website thi
ế
t k 
ế
t
: trong Th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
,
đố
i tác th
ườ 
ng không hi
u bi
ế
tv
nhau, cho nên,
độ
tin c
y
đượ 
c d
a trên các c
ơ 
s
ở 
nh
ư
: tính chuyên nghi
 p c
awebsite (thi
ế
t k 
ế
, ho
t
độ
ng, thông tin...), tính chuyên nghi
 p trong liên l
c v
ớ 
i
đố
i tác(v
ă
n phong, t
c
độ
 
đ
áp
ng...). Do
đ
ó,
đừ
ng
để
cho website c
a b
n b
 
đ
ánh giá là x
u,không chuyên nghi
 p.2. Website không
đượ 
c s
d
ng
đ
úng m
c
đ
ích: khi xây d
ng website, b
n ph
irõ trong
đầ
u là website c
a b
n dùng
để
làm gì, có ch
c n
ă
ng gì. Ví d
: b
n mu
ntr 
ư
ng bày và bán hàng qua m
ng thì b
n ph
i xây d
ng website v
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u saocho s
n ph
m
đượ 
c qu
n lý d
dàng, vi
c thêm b
ớ 
t, ch
nh s
a thông tin s
n ph
m ph
iti
n l
ợ 
i, vi
c t
o
đ
i
u ki
n cho khách hàng tìm ki
ế
m s
n ph
m và mua chúng ph
i
đượ 
c th
c hi
n g
n nh
, nhanh chóng v.v... Tóm l
i, khi thi
ế
t
ế
website, ph
i
đặ
tmình vào v
trí
đ
ôi t
ượ 
ng mà website h
ướ 
ng
đế
n
để
b
n có th
hi
u
đượ 
c
đố
i t
ượ 
ngnày mong
đợ 
i
đ
i
u gì nh
m cung c
 p cho h
nh
ng ti
n ích
đ
ó m
t cách t
t nh
t.3. Tr 
ở 
ng
i khi mua hàng:
để
khách hàng tin t
ưở 
ng khi mua hàng c
a b
n, b
n ph
i l
ư
u ý m
t s
 
đ
i
u sau: thi
ế
t
ế
quy trình mua hàng
đơ 
n gi
n, ti
n d
ng; và trênwebsite c
a b
n ph
i có nêu rõ nh
ng
đ
i
u kho
n tr 
hàng, hoàn ti
n v.v... c
ũ
ng nh
ư
 
đị
a ch
th
c, s
 
đ
i
n tho
i, s
fax c
a công ty b
n.4. Thi
ế
u
ế
ho
ch marketing website: nhi
u ng
ườ 
i ngh
 ĩ 
ng xây d
ng xongwebsite là xong vi
c, th
c ra khâu marketing website c
c
quan tr 
ng, b
ở 
i n
ế
ukhông
đượ 
c marketing t
t, website c
a b
n s
ch
ng
đượ 
c ai th
ă
m vi
ế
ng. B
n có bi
ế
t
 
hi
n nay trên Internet có kho
ng h
ơ 
n 40 tri
u website t
n t
i, ho
t
độ
ng v
ớ 
i h
ơ 
n 4 t
 trang web?5. Ph
c v
khách hàng t
: n
ế
u b
n
đ
ã
đượ 
c khách hàng quan tâm h
i muahàng, nh
ư
ng khâu ph
c v
khách hàng c
a b
n kém, b
n
để
khách hàng ch
ờ 
hàng vàingày cho m
t cái email tr 
l
ờ 
i, và trong email tr 
l
ờ 
i, b
n không tr 
l
ờ 
i rõ ràng, câu cúl
n x
n, sai v
ă
n ph
m, gây hi
u nh
m v.v... thì ch
c ch
n r 
ng khách hàng s
t do d
 khi quy
ế
t
đị
nh mua hàng c
a b
n.6. S
n ph
m không phù h
ợ 
 p: không ph
i cái gì c
ũ
ng có th
bán qua m
ng
đượ 
c,do
đ
ó, b
n ph
i nghiên c
u
th
tr 
ườ 
ng, nhu c
u, th
hi
ế
u tr 
ướ 
c khi quy
ế
t
đị
nh môhình kinh doanh c
a mình. B
n còn ph
i cân nh
c
đế
n các chi phí khác nh
ư
v
nchuy
n, giao hàng...
để
xem li
u mô hình kinh doanh c
a b
n có kh
thi không?7. Không có s
chu
n b
t
t cho h
ướ 
ng phát tri
n: n
ế
u vi
c kinh doanh c
a b
nti
ế
n tri
n t
t, d
 ĩ 
nhiên b
n ph
i m
ở 
ng, l
ượ 
ng ng
ườ 
i vào website c
a b
n t
ă
ng, d
n
đế
n b
n ph
i mua hosting (l
ư
u tr 
web) v
ớ 
i dung l
ượ 
ng l
ớ 
n, b
n ph
i tìm nhi
u ngu
nhàng h
ơ 
n v.v... t
t c
nh
ng vi
c này b
n c
ũ
ng ph
i quan tâm và có gi
i pháp“expandable” (có th
m
ở 
ng
đượ 
c) cho vi
c kinh doanh c
a b
n ngay t
 
đầ
u.8. T
c
độ
ph
c v
ch
m: trong Th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
, t
c
độ
là m
t y
ế
u t
chínhquy
ế
t
đị
nh s
thành b
i c
a doanh nghi
 p. Khách hàng không ch
 p nh
n vi
c ch
ờ 
 
đợ 
ivì trong th
ờ 
i
đạ
i ngày nay, th
ờ 
i gian
đ
úng là vàng b
c,
đặ
c bi
t n
ế
u b
n ph
c v
kháchhàng qu
c t
ế
. Vì v
y,
để
có th
thành công trong Th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
, b
n ph
i  phong cách chuyên nghi
 p, t
c
độ
trong m
i ho
t
độ
ng (tr 
l
ờ 
i khách hàng, g
i hàng,...)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->