Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chi_phi_cho_thuong_mai_dien_tu_thap_den_muc_nao_phan_1__151

chi_phi_cho_thuong_mai_dien_tu_thap_den_muc_nao_phan_1__151

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Cóc Đại Hiệp

More info:

Published by: Cóc Đại Hiệp on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2011

pdf

text

original

 
Chi phí cho th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
ử 
th
p
đế
n m
ứ 
c nào?(Ph
n 1)
 Không c
n ph
i m
ấ 
t quá nhi
ề 
u chi phí 
để 
khai tr 
ươ 
ng m
t trang th
ươ 
ng m
i
đ 
i
n t 
ử 
. Chúng tôi
đ 
ã ch
n cho b
n m
t s
ố 
gi
i pháp kinh doanh tr 
ự 
c tuy
ế 
n t 
ố 
t nh
ấ 
t.
 
 
Lesbie Gordon tìm cách bán s
n ph
m c
a Hudson Valley trên m
ng khi ch
ít v
n li
ế
ng, th
ờ 
i gian c
ũ
ng nh
ư
n
ă
ng vi tính. Tuy nhiên cô r 
t
v
ng
ở 
ngànhkinh doanh th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
nh
ư
m
t tuy
t chiêu v
ớ 
i
đầ
y
đủ
s
c m
nh và
đượ 
c th
 tr 
ườ 
ng
đ
ón nh
n. “
Đ
i
u quan tr 
ng nh
t
đố
i v
ớ 
i chúng tôi là tìm
đượ 
c m
t gi
i pháp cóchi phí th
 p nh
t mà không ph
i hy sinh ch
t l
ượ 
ng, tính tinh t
ế
hay tính linh ho
t”, côGordon, 31 tu
i, phát bi
u nh
ư
v
y.Gordon c
ũ
ng
đ
ã tìm
đượ 
c trang web th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
có chi phí khá th
 p trênHomestead.com. Menlo Park, khu công ngh
cao Homestead
ở 
California thu c
a 150 USD m
t tháng ti
n phí trang ch
Madeinthehudsonvalley.com. Cô s
d
ng cácch
c n
ă
ng thi
ế
t
ế
trang web c
a Homestead
để
xây d
ng trang web riêng, t
n d
ngcác d
ch v
ti
ế
 p th
c
a nhà cung c
 p. Ngoài vi
c ti
ế
t ki
m
đượ 
c 10 000 USD chi phí l
 p trình trang web riêng Gordoncòn r 
t th
a mãn v
ớ 
i k 
ế
t qu
 
đạ
t
đượ 
c. “Công d
ng c
a chúng c
ũ
ng t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
itrang Amazon.com c
v
hình th
c l
n ý ngh
 ĩ 
a”. Cô nói.Vi
c tìm ki
ế
m m
t trang web th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
có chi phí th
 p hi
n khôngcòn nhi
u l
a ch
n nh
ư
ba n
ă
m tr 
ướ 
c
đ
ây,
đ
ó là
đ
ánh giá c
a ông Kneko Burney, giám
đố
c kinh doanh d
ch v
c
ơ 
s
ở 
h
t
ng c
a công ty nghiên c
u In – Stat MDR. Nh
ư
ng
đ
i
u
đ
ó không ph
i là b
t l
ợ 
i. Nhi
u nhà cung c
 p d
ch v
 
đ
ã b
ngh
 
để
 chuy
n sang làm vi
c cho nh
ng công ty l
ớ 
n h
ơ 
n, ti
m n
ă
ng h
ơ 
n,
đư
a ra th
tr 
ườ 
ngnh
ng s
n ph
m mang tính chi
ế
n l
ượ 
c h
ơ 
n, b
n v
ng h
ơ 
n, ông Burney nói.
 
  Bán hàng tr 
ự 
c tuy
ế 
n v
ẫ 
n là m
t ý
ưở 
ng kinh doanh t 
ố 
đố 
i v
ớ 
i các doanhnghi
 p nh
 , các ph
ươ 
ng án không m
ấ 
 y t 
ố 
n kém
để 
m
ở 
m
t trang tr 
ự 
c tuy
ế 
n riêng c
ũ
ng 
ấ 
t phong phú và hi
u qu
.
 Để 
giúp các b
n ra quy
ế 
đị
nh, chúng tôi
đ 
ã l 
ự 
a ch
n và gi
ớ 
i thi
u n
ă 
m gi
i pháp th
ươ 
ng m
i
đ 
i
n t 
ử 
tiêu bi
ể 
u v
ớ 
i chi phí t 
ươ 
ng 
đố 
i th
ấ 
 p.
 
N
ă
m trang web có th
l
ự 
a ch
n
để
kh
ở 
i nghi
p.
 
1. bCentral 
  bCentral c
a Microsoft chào bán tr 
n gói v
ớ 
i giá trang ch
là 49,95 USD vàtrang th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
là 24,95 USD m
t tháng. Chi phí cài
đặ
t là 35 USD. Ch
ươ 
ngtrình th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
này cho phép b
n b
t
đầ
u b
ng m
t vài b
n m
u, và s
d
ngm
t s
thao tác
để
nh
 p logo hay catalog cho s
n ph
m c
a b
n.
 
đ
ó c
ũ
ng có
đầ
y
đủ
 các công
đ
o
n ch
n hàng, bán và
đặ
t hàng, t
 
độ
ng xác nh
n
đơ 
n
đặ
t hàng b
ng e-mail, thông báo vi
c v
n chuy
n t
ớ 
i khách hàng và các d
ch v
h
u mãi. B
n có th
 tính c
chi phí
đ
i
n tho
i. S
t
t h
ơ 
n n
ế
u b
n mi
n phí d
ch v
trong tháng
đầ
u khaitr 
ươ 
ng.
Ư 
u
đ
i
m: Không ph
i ch
u chi phí bán hàng, cho phép b
n li
t
đầ
y
đủ
têns
n ph
m trên m
t vài trang web mua bán hay
đấ
u giá khác nh
ư
eBay, MSN hay uBid. Nh
ượ 
c
đ
i
m: H
n ch
ế
v
ph
ươ 
ng ti
n v
n chuy
n, thi
ế
u d
ch v
thi
ế
t l
 p cáckênh truy
n quan tr 
ng.
2. M 
ng eBay
 M
ng eBay
đư
a ra ba m
c giá, d
a trên m
c
độ
khuy
ế
ch tr 
ươ 
ng s
n ph
m trênm
ng eBay. Trang c
ơ 
b
n có m
c giá 9,95 USD m
t tháng ch
cung c
 p m
t vài danh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->