Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Το Χρυσό Βιβλίο του Άγιου Γερμανού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Το Χρυσό Βιβλίο του Άγιου Γερμανού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:
Published by Fotini Kehagia A
Αναληφθέντες Δάσκαλοι, άγγελοι, Άγιος Γερμανός, Το Χρυσό Βιβλίο
Αναληφθέντες Δάσκαλοι, άγγελοι, Άγιος Γερμανός, Το Χρυσό Βιβλίο

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Fotini Kehagia A on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2012

pdf

text

original

 
*Πάνω από τσ
 
κυρότερεσ ερθμουσ υπάρχουν αιέρεσ
 
πόλεσ. Πο πάνω από την έρημο τησΑρζόνα βρίςκετα η αιέρα
 
πόλη του Ιωάννη, του Αγαπημένη Μαιητθ. Υπάρχε κα άλληπάνω από την έρημο τησ Σαχάρα, άλλη πάνω από την έρημο Γκόμπ κα άλλη ςτην Βραζλία
,
που είναη αιέρα
 
πόλη τησ Νότασ Αμερκθσ.
 
ΔΦΑΙΑΗΝ 3
 
ακέζνπ ηο αηλνβνιίαο ηο Κεγάιο Ζιεηξνλήο Εώλο ζαοεκθαλίσ ζήκεξα απηό·
 
κέζα αό ηλ αξδά ηο Σξπζήο Ξόιο*
 
ξνβάιινληα ν ίδπκεο Αηίλεο άλσ ζηο ννίεο βξίζνληα ν ιόγνο, ηνθσο α ν ήρνο.
 
Ν αξόο,
 
καο έρε ξνθηάζε νιύ γξήγνξα α νθείινπκε λα είκαζηε ζεεξζζόηεξ εγξήγνξζ όζν αθνξά ζηο κεγάιεο ιεηξνλέο ώλεο νπεξβάιινπλ όι η δκνπξγία αό η Θεόηηα κέρξ α ην άηνκν.
 
Ζ ιεηξνλή ώλ νπ εξπιώλε η
 
Σξπζή Ξόι είλα
 
νιύ
 
εξζζόηεξν
 
αδαέξαζη αό όη α κνξνύζε λα είλα έλα αηζάιλνηείρνο κε νιύ κεγάιν ιάηνο
.
Έηζ, ζε
 
κξόηεξ βακίδα, ην άηνκν νπέρε εαξή αηαλόζ ηο ελεξγήο αξρήο ηνπ δνύ ηνπ Θετνύ Δίλα,
 
κνξεί λα εξζηνρίεηα αό έλα ύιν ή ιεηξνλή ώλ, ηλ ννίαεείλνο κνξεί λα ξνζδνξίζε κε ηνλ ηξόν νπ α ηνπ αξέζε α αεπκεί, αιιά, αιινίκνλν ζε εείλν ην άηνκν νπ α ηλ αμνινγήζε κεαηαζηξνθό ηξόν! Αλ άννο είρε ηλ αεξζεςία λα ην άλε ααλαάιπηε όη απηή  ώλ ηο ιεηξνλήο δύλακο α ελέιεε ηνεμσηεξό ηνπ ζρήκα α α ην έθεξε.
 
Αιιά εείλν νπ δκνπξγνύλ αξνζδνξίνπλ κε γλώζ, κε η κεγάι αγά ηνπ Θενύ, α κεεννδνκηή δύλακ α βξενύλ λνύκελν ζε έλα όζκν αλέγγρηναό ηλ αλξώλ άγλνα
.
ΔΣΔΗ ΔΟΘΔΗ Ζ ΝΠΚΗΖ ΣΟΝΛΗΖ ΞΔΟΗΝΝΠ ΠΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΔΔΗΛΝΗ ΞΝ΢ΔΣΝ΢Λ ΑΞΝΡΖΠΔΗ ΑΞΝΗΝ ΒΑΘΚΝ
 
ΑΡΑΛΝΖΠΖΠ, ΝΦΔΗΙΝ΢Λ ΛΑ ΖΚΗ
-
Ν΢ΟΓΖΠΝ΢Λ, ΔΦΑΟΚΝΠΝ΢Λ ΑΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΝ΢Λ Α΢ΡΝΛ ΡΝΛΘΑ΢ΚΑΠΗΝ ΖΙΔΡΟΝΛΗΝ ΢ΙΝ. άε δκνπξγία,  ννία είλα δξάζελζπλείδη, έρε απηόλ ηνλ ύιν ηο ιεηξνλήο δύλακοεξβάιινληάο ηνλ κε αόιπη θπζόηηα, αιιά κέρξ άνν βακό δύλακή ηνπ είλα αλεμέιεγη α, αηά ζπλέεα, δαζνξζκέλ.
 
Όηαλ δκνπξγείο ζπλεδηά απηόλ ηνλ κεγάιν δαηύιν ηο αγλήοιεηξνλήο δύλακο, ζπγξαηείο όι ηλ δαξξνή ηο αεξόξζηονπζίαο ζνπ α η δαηξείο εμαζθαιζκέλ γα ζπλεδηή α άκεζρξήζ. Αθνύ εξάζνπλ άνν κήλεο κε απηή η δκνπξγή αζπλεδηή δξαζηξόηηα
 
κέζα ζε απηόλ ηνλ ιεηξνλό δαηύιν ξέελα ξνζέρεο νιύ όηαλ αηεπύλεο απηή η δύλακ. Λα κλ είλα ζεακά άιι κνξθή αό απηή ηο Θετήο Αγάο.
 
Πηο αξρέο ηο εμαηνκίεπζο ηνπ αλξώνπ, εείλνο ήηαλ θπζάεξζηνρζκέλνο αό απηόλ ηνλ καγό ύιν· αιιά αώο ρακήισλε ζπλείδζή ηνπ γλόηαλ ζρζκέο ζηνλ κεγάιν ύιν ηο δύλακο,ξναιώληαο δαξξνέο, κέρξ νπ εμαθαλίζηε. Ν ύινο δελ ήηαλ κα
 
*Πάνω από τσ
 
κυρότερεσ ερθμουσ υπάρχουν αιέρεσ
 
πόλεσ. Πο πάνω από την έρημο τησΑρζόνα βρίςκετα η αιέρα
 
πόλη του Ιωάννη, του Αγαπημένη Μαιητθ. Υπάρχε κα άλληπάνω από την έρημο τησ Σαχάρα, άλλη πάνω από την έρημο Γκόμπ κα άλλη ςτην Βραζλία
,
που είναη αιέρα
 
πόλη τησ Νότασ Αμερκθσ.
 
ζπλεδηή δκνπξγία ηνπ αλξώνπ·
 
ήηαλ έλαο θπζόο ύινο νπ ηνλεξηύιγε εμαηίαο ηο αγλήο ηνπ ζπλείδζο.
 
Ρώξα ν ζνπδαζηέο ηνπ Φσηόο ξέε ζπλεδηά λα δξαζηξνννύλα ρσξίο ελδναζκνύο λα δκνπξγήζνπλ απηόλ ηνλ Ζιεηξνλό ύιννιόγπξα αό ηνλ εαπηό ηνπο, αενλίνληάο ηνλ λνεξά ζε ηέιεα κνξθή,ρσξίο ξσγκέο ζηλ αηαζεπή ηνπ. Έηζ α είλα αλό λα θηάζνπλζπλεδηά αόκ ν κέζα ζηλ Ζιεηξνλή Εώλ ηνπ Θενύ  εεί λαδερηνύλ Γλώζ, Αγά α Φώο ρσξίο όξα, όσο είζο λα κάνπλ ηλεθαξκνγή αιώλ λόκσλ κέζσ ησλ ννίσλ, όι  δκνπξγή δύλακείλα αλή. Ξαξόιν νπ ζπζηήλεηα ζηνλ ζνπδαζηή λα νηάε άληνηε,ρσξίο νηέ λα ην μερλά, ξνο ην δό ηνπ Αλώηεξν Δίλα, δκνπξγό ηοαηνκόηηάο ηνπ, όκσο
,
δελ έρε αηαθέξε νύηε ην ν κξό
 
είηεπγκαρσξίο ηλ βνήεα ησλ ν ξνρσξκέλσλ.
 
Δεδή δελ πάξρε αξά κόλν έλαο Θεόο, κία κόλν Ξαξνπζία α Ξαληνδύλακ ξάζ Ρνπ, ξνύηε όη εείλνο νπ είλα
 
νξνρσξκέλνο
 
δελ είλα αξά ιίγν αξαάλσ αό ην Θετό Νλ ζε ξάζ.Πε απηή ηλ αλαγλώξζ α αηαλνήζεο ην γαηί κνξείο λα αζαλείο ην
«
ΔΓΥ
 
ΔΗΚΑΗ εδώ α ΔΓΥ ΔΗΚΑΗ εεί», δεδνκέλνπ
 
όη δελ πάξρε αξάκόλν έλα Θετό Νλ αληνύ
.
ΝΡΑΛ Ν ΠΞΝ΢ΑΠΡΖΠ ΑΡΑΛΝΖΠΔΗ ΡΔΙΗΑ ΝΡΗ ΡΝ
 
ΑΛΑΙΖΦΘΔΛ
 
Π΢ΛΝΙΝ ΡΥΛ ΗΑΠΑΙΥΛ ΔΛ ΔΗΛΑΗ ΑΙΙΝ ΞΟΑΓΚΑ ΞΑΟΑ Ζ ΗΖ ΡΝ΢
 
ΞΗΝ ΞΟΝΖΓΚΔΛΖ Π΢ΛΔΗΖΠΖ, ΡΝΡΔ ΘΑ ΛΗΥΠΔΗ ΡΗΠ ΚΔΓΑΙΔΠΞΟΝΝΞΡΗΔΠ ΞΝ΢ ΔΗΛΑΗ ΠΡΖ ΗΑΘΔΠΖ ΡΝ΢,
 
ΔΡΠΗ ΘΑ ΑΞΔ΢Θ΢ΛΘΔΗΑΚΔΠΑ ΠΡΝ ΘΔΝ, ΠΔ ΔΛΑΛ ΑΞΝ ΡΝ΢ ΑΛΑΙΖΦΘΔΛΡΔΠ ΗΑΠΑΙΝ΢Π ΡΝ΢ΦΥΡΝΠ Ζ ΠΡΝ ΗΝ ΡΝ΢ «ΔΓΥ ΔΗΚΑΗ». ΠΡΖΛ ΞΟΑΓΚΑΡΗΝΡΖΡΑ ΔΛ΢ΞΑΟΣΔΗ ΗΑΦΝΟΑ, ΗΝΡΗ ΝΙΝΗ ΔΗΛΑΗ ΔΛΑΠ ΚΝΛΑΗΝΠ.
 
Αιιά κέρξ λαθηάζε ζε απηό ην είεδν ζπλείδζο πάξρε δαθνξά, εεδή ην άηνκνείλα ζρεδόλ ζίγνπξν όη α αζαλεί κα δάζαζ ηνπ Κνλαδνύ Όληνο,ξάγκα νπ δελ είλα αλό αξά κόλν κέζα ζηλ άγλνα ηο εμσηεξήολνηήο δξαζηξόηηαο.
 
Όηαλ ν ζνπδαζηήο
 
ζέθηεηα απηή ηλ έθξαζ, εμσηεξή, νθείιεζπλερώο λα πκάηα όη είλα  εμσηεξή δξαζηξόηηα ηο ΚΝΛΑΗΖΠΛΝΖΚΝΠ΢ΛΖΠ
 
, ξνθπιάζζνληαο
 
έηζ
 
κε απηό ηνλ ηξόν ηνλ εαπηό ηνπαό ηλ δάζαζ_ ζηλ δή ηνπ ζπλείδζ_
 
απηήο ηο κεγαινξενύο
 
Θετήο δύλακο νπ είλα ζπγεληξσκέλ ζε απηόλ.
 
Μαλά ξέε λα ζνπ πκίζσ όη απηή  Κεγάι Αεξόξζη ύλακ ηνπΘενύ δελ κνξεί λα εζέιε ζη δή ζνπ εμσηεξή ρξήζ
 
άξα κόλν
 
*Πάνω από τσ
 
κυρότερεσ ερθμουσ υπάρχουν αιέρεσ
 
πόλεσ. Πο πάνω από την έρημο τησΑρζόνα βρίςκετα η αιέρα
 
πόλη του Ιωάννη, του Αγαπημένη Μαιητθ. Υπάρχε κα άλληπάνω από την έρημο τησ Σαχάρα, άλλη πάνω από την έρημο Γκόμπ κα άλλη ςτην Βραζλία
,
που είναη αιέρα
 
πόλη τησ Νότασ Αμερκθσ.
 
δακέζνπ ηο αγλόηηαο ηο δήο ζνπ ξόζιζο. ελ πάξρε άξακόλν έλα είδνο ξόζιζο νπ α κνξέζε λα ηλ άλε λα ξέε α απηόείλα ην βαύ ζνπ ζπλαίζκα ηο αγάο α αθνζίσζο.
 
Όηαλ άννο α έρε αξάγε ηνλ Ζιεηξνλό ύιν νιόγπξα αό ηνλεαπηό ηνπ, δε α πάξρε άιι δύλακ νπ λα κνξεί λα ηνλ δαεξάζεεηόο αό η Θετή Αγά. α όζν αθνξά η δείζδπζ ζηνλ
 
Αηλνβόιν,Φνξηζκέλν ύιν ηνπ Θενύ, κόλν  ΗΖ ΠΝ΢ ζπλείδζ ηο ΘετήοΑγάο είλα απηή νπ κνξεί λα ην αηαθέξε, α κέζσ ηο ννίαο νΘεόο α ζπλερίζε η Κεγάι
 
΢εξρείιζ,  ννία ζνπ έξρεηα δακέζνπΚλπκάησλ ηόζν Πνπδαίσλ νπ μεεξλνύλ ζε
 
ηέηνν κέγενο ηλ ησξλήζνπ δέα έηζ ώζηε δελ είλα δπλαηόλ λα ζνπ κεηαδώζσ κε ιέμεο ηΚεγαιεόηηα ηο Αγάο, Γλώζο α ύλακο απηώλ ησλ ΚεγάισλΌλησλ.
 
Λα κνπ εηξέςεο λα ζνπ πκίζσ άι όη εείλνο ν καηήο νπ α«ηνικήζε α ζσήζε»
 
α βξεεί αλπςσκέλνο ζηλ αηλνβνινύζακεγαινξέεα απηήο ηο ΔΠΥΡΔΟΗΖΠ ΠΦΑΗΟΑΠ. α α είλα κέζσ ηοόξαζήο ηνπ α ηο εκεξίαο ηνπ ην όη α αηαθέξε λα αηαιάβε απηόνπ ζνπ ιέσ. Ζ Τπρή νπ αηέρε εαξή δύλακ γα λα ληπεί κε ηλαλνιία ηο Θετήο ηο Αγάο α λα ξνρσξήζε, δε α ζπλαληήζεάνα αξεκόδζ, ινόλ δελ πάξρε ηίνηα αλάκεζα ζηλ αξνύζαζπλείδζή ηο α ζε απηή η Πθαίξα ηο Κεγαιεώδνπο Δζσηεξήο
 
Ρειεόηηαο
 
νπ λα αξεκνδίζε ην ιζίαζκα ηο Θετήο Αγάο.
 
Όηαλ α έρεο νηάμε α αγγίμε κέζα ζε απηό ηνλ Δζσηεξό ύιν, ααηαιάβεο όζν αηειήο είλα  αξνύζα έθξαζ ηο Θετήο Αγάο
.
Αθνύ άννο αληιθεί ζπλεδηά απηέο ηο Κεγάιεο Πθαίξεο, ζηοννίεο κνξεί λα θηάζε, ξνρσξά ρσξίο δπζζηία θηάλνληαο όιν α νβαά ζηλ εζσηεξή αηλνβνιία απηνύ ηνπ Πνπδαίνπ Λνήκνλνο
 
Άμνλα
 
ε ηνπ ννίνπ έρνπλ ξνέιε όι  κνπξγία α όιν ν όζκν.
 
΢άξρνπλ αλάκεζά ζαο ςπρέο δπλαηέο α γελλαίεο νπ α ηναηαλνήζνπλ απηό α κνξνύλ λα ην ρξζκννήζνπλ γα κεγάιεπινγία δή ηνπο α ησλ άιισλ. ΢άξρνπλ είζο άιιν νπ ααηαιάβνπλ όη  αξνπζία νπ άιιεηα
 
ζε άε αξδά είλα ν Θεόο, α νπζία νπ
 
αλαδύεηα γα λα σληαλέςε ηλ εμσηεξή θόξκα είλα νΘεόο ζε ξάζ, α  δξαζηξόηηα νπ άλε ην αίκα λα πιάε ζε όινην ζώκα είλα ν Θεόο. Ινόλ, Αγακέλε Πνπδαζηή, δώζε ξνζνρή ζηναξαάησ: ελ βιέεο εζύ όζν κεγάιν ιάνο είλα λα βπίεζα ζηλάγλνα ηνπ εμσηεξνύ είλα α λα αζάλεζα όλν, ελνριήζεο,αλαηαξαρέο, όια
 
δκνύξγκα ηο άγλναο α ηο δξαζηξόηηαο απηνύηνπ είλα, όηαλ ιίγα ιεηά εξζπιινγήο α ζε άλνπλ λαζπλεδηννήζεο όη δελ κνξεί λα πάξρε αξά κόλν κία Ξαξνπζία, κία

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->