Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QLCTNH-C1-13 09 2011

QLCTNH-C1-13 09 2011

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Thanh Tr

More info:

Published by: Thanh Tr on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2011

pdf

text

original

 
9/13/20111
GIÔÙI THIEÄU CHUNGGIÔÙI THIEÄU CHUNGGIÔÙI THIEÄU CHUNGGIÔÙI THIEÄU CHUNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
GVC. TSGVC. TS.. TraànTraànThòThòMyõMyõDieäuDieäu
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNHEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI NGUY HAÏIHEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI NGUY HAÏIMOÄT SO VAÊN BAN PHAÙP QUY VAØ HÖÔÙNG DANMOÄT SO VAÊN BAN PHAÙP QUY VAØ HÖÔÙNG DANKYÕ THUAÄT LIEÂN QUAN ÑEÁN QUAÛN LYÙ CTNHKYÕ THUAÄT LIEÂN QUAN ÑEÁN QUAÛN LYÙ CTNHMOÄTMTSOÁ SOÁÑÒAÑÒACHÆCHÆINTERNETINTERNETLIEÂNLINQUANQUANÑEÁNÑEÁN QUAÛNQUNLYÙLYÙCTNHCTNH
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
Tích tuï vaø giaTích tuï vaø giaQLCTNH treân theá giôùi19601960
 
taêng CTCNtaêng CTCN
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
Taùc ñoäng cuûaTaùc ñoäng cuûaCTCN ñeán conCTCN ñeán conngöôøi vaø sinh vaätngöôøi vaø sinh vaätSöï chuù yù cuûa caùcSöï chuù yù cuûa caùcnhaø khoa hoïc &nhaø khoa hoïc &quaûn lyùquaûn lyù
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
NHIEÃM ÑOÄC DO CTNHNHIEÃM ÑOÄC DO CTNHMuoái thuûy ngaân voâ cô gaâyMuoái thuûy ngaân voâ cô gaâyroái loan thaàn kinh “mad asroái loan thaàn kinh “mad as
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
Muoái höõu cô, methylMuoái höõu cô, methylmercury gaây teâ lieätmercury gaây teâ lieät“Minamata”, ôû Irac vaø caùc“Minamata”, ôû Irac vaø caùcnöôùc khaùcnöôùc khaùc ï ïa hatter” ôû Haø Lana hatter” ôû Haø Lan
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
NHIEÃM ÑOÄC DO CTNHNHIEÃM ÑOÄC DO CTNHNhieãm ñoäc Cd qua conNhieãm ñoäc Cd qua conñöôøng thöïc phaåm taïiñöôøng thöïc phaåm taïi
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
NhaätNhaät --beänh Itaibeänh Itai--ItaiItai Thuoc baûo veäThuoc baûo veäthöïc vaät DDT,thöïc vaät DDT,TCE, PCE,…TCE, PCE,…OÂ nhieãm töø baõi choân laápOÂ nhieãm töø baõi choân laápCTCNNH ôû NeworkCTCNNH ôû Nework--MyõMyõ (Love Canal)(Love Canal)
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
QT HÌNH THAØNH & PHAÙT TRIEÅN HTQL NHAØQT HÌNH THAØNH & PHAÙT TRIEÅN HTQL NHAØNÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI CTNHNÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI CTNH
Caùc qui ñònh veà QLCTNH ñïcCaùc qui ñònh veà QLCTNH ñïcthieát la ôû Mõ vaø caùc nöôùcthieát la ôû Mõ vaø caùc nöôùc
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
AÛhg cuûa CTNH trôû thaønh vaán ñeà moâiAÛhg cuûa CTNH trôû thaønh vaán ñeà moâitröôøng ñc quan taâm haøng ñaàu trongtröôøng ñc quan taâm haøng ñaàu trongthaäp nieân 80 cuûa theá kyû 20thaäp nieân 80 cuûa theá kyû 20chaâu AÂu vaøo giöõa thaäp kyû 70chaâu AÂu vaøo giöõa thaäp kyû 70
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
 
9/13/20112
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
QT HÌNH THAØNH & PHAÙT TRIEÅN HTQL NHAØQT HÌNH THAØNH & PHAÙT TRIEÅN HTQL NHAØNÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI CTNHNÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI CTNH
  âøû  âøû
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
Ñònh nghóa veà CTNHÑònh nghóa veà CTNH Lieân Hieäp Quoác ñöa ra ñònhLieân Hieäp Quoác ñöa ra ñònhnghóa veà CTNH naêm 1985nghóa veà CTNH naêm 1985
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
NGUYEÂN NHAÂN DAÃN ÑEÁN GIA TAÊNG CTNHNGUYEÂN NHAÂN DAÃN ÑEÁN GIA TAÊNG CTNH
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
Caùch maïng KHKT & söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäiCaùch maïng KHKT & söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
Phaùt trieån caùc loaïi hình coâng nghieäp vaø giaPhaùt trieån caùc loaïi hình coâng nghieäp vaø giataêng nhu caàu tieâu duøngtaêng nhu caàu tieâu duøngNhaän thöùc cuûa chuû nguoàn thaûi vaø coäng ñoàngNhaän thöùc cuûa chuû nguoàn thaûi vaø coäng ñoàngQuaûn lyù CTNH chöa hôïp lyùQuaûn lyù CTNH chöa hôïp lyù
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
30002500
NGUYEÂN NHAÂN DAÃN ÑEÁN GIA TAÊNG CTNHNGUYEÂN NHAÂN DAÃN ÑEÁN GIA TAÊNG CTNH
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
Nguoàn: Baùo caùo hieän traïng Moâi Tröôøng Nguoàn: Baùo caùo hieän traïng Moâi Tröôøng - -NEA/MOSTE, Haø Noäi, 12/2000 NEA/MOSTE, Haø Noäi, 12/2000 
Öôùc tính löôïng CTRCNNH phaùt sinh haøng naêmÖôùc tính löôïng CTRCNNH phaùt sinh haøng naêm
    T   a     á   n    /   n   g   a    ø
1997 1998 199915001000500
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
Tænh/Thaønh phoá Tænh/Thaønh phoáLöôïng thaûi (taán/naêm)Löôïng thaûi (taán/naêm)TpTp..HoàHoàChí ChíMinhMinh46.17246.172   à  à
7 ñòa phöông phaùt sinh CTRCNNH nhieàu nhaát VN7 ñòa phöông phaùt sinh CTRCNNH nhieàu nhaát VN
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
Nguoàn: Baùo caùo hieän traïng Moâi Tröôøng Nguoàn: Baùo caùo hieän traïng Moâi Tröôøng - -NEA/MOSTE, Haø Noäi, 2001NEA/MOSTE, Haø Noäi, 2001
..Haø NoäiHaø Noäi18.10818.108HaûiHaûiPhoøngPhoøng4.6574.657 ÑaøÑaøNaüngNaüng1.9331.933 BaøBaøaRòaVuõngVuõngTaøuTaøu1.8301.830 Quaûng NamQuaûng Nam1.7831.783
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
 
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
TOÁC ÑOÄ PHAÙT SINH CTCNNHTOÁC ÑOÄ PHAÙT SINH CTCNNH19991999
LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNLÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
VNVN109.468 taán109.468 taánHCMC:HCMC:4545..977977 taántaán
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
20022002HCMC:HCMC:7979..500500 taántaán
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
HIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMHIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMHoaït ñoäng SXHoaït ñoäng SXcoâng nghieäpcoâng nghieäpCSSX vöøaCSSX vöøa --nhoûnhoû KCNKCN--KCXKCX CCNCCNHoaït ñoäng SXHoaït ñoäng SXnoâng nghieäpnoâng nghieäpLuùaLuùaHoa maøuHoa maøuCao suCao suKhaùm chöõaKhaùm chöõabeänhbeänhBeänh vieänBeänh vieänTrung taâm y teá Trung taâm y teá Phoøng khaùmPhoøng khaùm
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
 
9/13/20113
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
Caùc nguoàn thaûiCaùc nguoàn thaûiHIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMHIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMCTRSHCTRSHCTCNCTCNCTYTCTYTDVDV
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
Ñaõ toå chöùc phaân loaïi, thu gom vaø XL raùc y teá Ñaõ toå chöùc phaân loaïi, thu gom vaø XL raùc y teá   ûáø  ûáø
 
HIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMHIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMThu gomThu gom--XLXL
 
Laäp döï aùn qui hoaïch toång theå QLCTNHLaäp döï aùn qui hoaïch toång theå QLCTNHco ôn cô sô y e en venco ôn cô sô y e en venKhuyeán khích caùc hoaït ñoäng thu gom, taùiKhuyeán khích caùc hoaït ñoäng thu gom, taùicheá, taùi söû duïng chaát thaûicheá, taùi söû duïng chaát thaûi
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
Caùc vaán ñeà toàn taïiCaùc vaán ñeà toàn taïiHIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMHIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMChöa thu gom vaø xöû lyù 100% CTNHChöa thu gom vaø xöû lyù 100% CTNHChöa toå chöùc moät caùch heä thoáng hoaït ñoängChöa toå chöùc moät caùch heä thoáng hoaït ñoäng  ûåùáûø  ûåùáûø Chöa coù khu vöïc rieâng cho XL & choân laáp CTNHChöa coù khu vöïc rieâng cho XL & choân laáp CTNHThieáu soá lieäu ñieàu tra cô baûn cho vieäc quiThieáu soá lieäu ñieàu tra cô baûn cho vieäc quihoaïch toång theå HTQL CTNHhoaïch toång theå HTQL CTNHThieáu cô sôû vaät chaát kyõ thuaät caàn thieátThieáu cô sôû vaät chaát kyõ thuaät caàn thieát
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
Cheá ñoä kieåm tra, giaùm saùt vaø cöôõng cheá Cheá ñoä kieåm tra, giaùm saùt vaø cöôõng cheá Caùc vaán ñeà toàn taïiCaùc vaán ñeà toàn taïiHIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMHIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ CTNH ÔÛ TP. HCMthi haønh luaätthi haønh luaätThieáu ñaàu tö kinh phí cho caùc hoaït ñoängThieáu ñaàu tö kinh phí cho caùc hoaït ñoängnaâng cao nhaän thöùc coäng ñoàngnaâng cao nhaän thöùc coäng ñoàng
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG
KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI NGUY HAÏIHEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI NGUY HAÏIHeä Thoáng Kyõ ThuaätHeä Thoáng Kyõ Thuaät  åù  åù
 
Khoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi TröôøngÑH Vaên LangÑH Vaên Lang
Heä thoáng haønh chínhHeä thoáng haønh chínho cöco cöcVaên baûn phaùp quyVaên baûn phaùp quy
THU GOMTHU GOMNGUOÀN PHAÙTNGUOÀN PHAÙTSINHSINHLÖU TRÖÕ, PHAÂN LOAÏI XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛILÖU TRÖÕ, PHAÂN LOAÏI XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛITAÏI NGUOÀNTAÏI NGUOÀN
SÔ ÑOÀ TOÅNG QUAÙTSÔ ÑOÀ TOÅNG QUAÙTHEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉNHEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN
TRUNG CHUYEÅNTRUNG CHUYEÅNVAÄN CHUYEÅNVAÄN CHUYEÅNXÖÛ LYÙXÖÛ LYÙCHOÂN LAÁPCHOÂN LAÁP
Ñaïi Hoïc Vaên LangÑaïi Hoïc Vaên LangKhoa CN&QL Moâi TröôøngKhoa CN&QL Moâi Tröôøng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->