Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QLCTNH-C3-13 09 2011

QLCTNH-C3-13 09 2011

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Thanh Tr

More info:

Published by: Thanh Tr on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
9/13/20111
CHÖÔNG 4CHÖÔNG 4ÑOÙNG GOÙI, DAÙN NHAÕN,ÑOÙNG GOÙI, DAÙN NHAÕN,
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
TOÀN TRÖÕ TAÏI NGUOÀNTOÀN TRÖÕ TAÏI NGUOÀN
GVC. TSGVC. TS.. TraànTraànThòThòMyõMyõDieäuDieäu
ÑOÙNG GOÙIÑOÙNG GOÙI
Yeâu caàu ñoái vôùi bao bìYeâu caàu ñoái vôùi bao bìCoù theå söû duïng laïi bao bì chöùa nguyeân lieäuCoù theå söû duïng laïi bao bì chöùa nguyeân lieäu ùêøøå ùêøøåBao bì chaát löôïng toátBao bì chaát löôïng toát,,Chòu aên moøn, chòu ma saùt, beàn, chòu P, tChòu aên moøn, chòu ma saùt, beàn, chòu P, t
oo
Khoâng phaûn öùng vôùi chaát thaûiKhoâng phaûn öùng vôùi chaát thaûiThaân, chung quanh bao bì phaûi coù caáu truùcThaân, chung quanh bao bì phaûi coù caáu truùcthích hôïp ñeå chòu ñöôïc rung ñoängthích hôïp ñeå chòu ñöôïc rung ñoäng
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNG ÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
ÑOÙNG GOÙIÑOÙNG GOÙI
Yeâu caàu ñoái vôùi bao bìYeâu caàu ñoái vôùi bao bìNaép phaûi baûo ñaûm ñoùng kín, giöõ chaëtNaép phaûi baûo ñaûm ñoùng kín, giöõ chaëtBao bì beân trong phaûi ñc ñònh vò vôùi bao bìBao bì beân trong phaûi ñc ñònh vò vôùi bao bì  âø  âøVaät lieäu ñeäm phaûi khg ñc p/öù vôùi chaât thaûiVaät lieäu ñeäm phaûi khg ñc p/öù vôùi chaât thaûiChaát thaûi loûng chöùa trong bình thuûy tinh, goá Chaát thaûi loûng chöùa trong bình thuûy tinh, goá söù phaûi ñöôïc ñoùng goùi baèng vaät lieäu coù khaûsöù phaûi ñöôïc ñoùng goùi baèng vaät lieäu coù khaûnaêng haáp thu chaát loûngnaêng haáp thu chaát loûng
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
ÑOÙNG GOÙIÑOÙNG GOÙI
Yeâu caàu ñoái vôùi bao bìYeâu caàu ñoái vôùi bao bìChaát thaûi loûng NH ñöïng trng bao bì < 120 mlChaát thaûi loûng NH ñöïng trng bao bì < 120 mlChaát truyeàn nhieãm phaûi chöùa trong bao bì coùChaát truyeàn nhieãm phaûi chöùa trong bao bì coù  éùââ  éùââ Kieän haøng phaûi coù ñuû choã troáng ñeå daùn nhaõnKieän haøng phaûi coù ñuû choã troáng ñeå daùn nhaõnTham khaûo baûng döõ lieäu an toaønTham khaûo baûng döõ lieäu an toaøn(Material(Material Safety Data SheetSafety Data Sheet--MSDSMSDS) vaø) vaøTCVNTCVN--55075507--19911991 ñeå löïa choïn vaät lieäu chöùa cho phuø hôïpñeå löïa choïn vaät lieäu chöùa cho phuø hôïp
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNG ÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
LABELS (NHAÕN)LABELS (NHAÕN)
LABELsLABELsNhö PLACARD nhöng:Nhö PLACARD nhöng:--û  ûKieän, thuøng chöùa,… nhoûKieän, thuøng chöùa,… nhoû
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
 --Daùn treân thuøng, kieän haøngDaùn treân thuøng, kieän haøngPLACARD daøn treân xe vaän chuyeån vaøPLACARD daøn treân xe vaän chuyeån vaønhöõng kieän haøng coù kích thöôùc lôùnnhöõng kieän haøng coù kích thöôùc lôùn--Chæ tính nguy haïi töông töï nhö PLACARDChæ tính nguy haïi töông töï nhö PLACARD
LABELS (NHAÕN)LABELS (NHAÕN)
Phaân loaïi (segregation and separation)Phaân loaïi (segregation and separation)theo heä thoáng IWIC, ICAOtheo heä thoáng IWIC, ICAO
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNG ÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
==OrganizationOrganizationIWIC = International WastesIWIC = International WastesIdentification CodeIdentification Code
 
9/13/20112
LABELS (NHAÕN)LABELS (NHAÕN)
--Moïi CTNH ñeàu phaûi ñc daùn nhaõnMoïi CTNH ñeàu phaûi ñc daùn nhaõn--V/lieäu laøm nhaõn, möïc in nhaõn phaûi beàn, deã ñoïcV/lieäu laøm nhaõn, möïc in nhaõn phaûi beàn, deã ñoïc--Hai loai nhaõnHai loai nhaõn ï ï + Baùo nguy hieåm+ Baùo nguy hieåm+ Chæ daãn baûo quaûn+ Chæ daãn baûo quaûn
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
LABELS (NHAÕN)LABELS (NHAÕN)
Daùn nhaõn, bieån baùo CTNH giuùp:Daùn nhaõn, bieån baùo CTNH giuùp:--An toaøn trong boác dôõ, phaân loaïi CT trong khoAn toaøn trong boác dôõ, phaân loaïi CT trong kho--An toaøn v/chuyeån, coù bieän phaùp öùng cöùu hôïp lyùAn toaøn v/chuyeån, coù bieän phaùp öùng cöùu hôïp lyùTCVN 6706, 6707TCVN 6706, 6707--20002000
theo coâng öôùc Basel, EPAtheo coâng öôùc Basel, EPA
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNG ÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
PLACARDPLACARD
9 nhoùm placards9 nhoùm placards--Placard cuûa chaát thaûi coù tính noåPlacard cuûa chaát thaûi coù tính noå--Placard cuûa khí Placard cuûa khí 1122
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
--Placard cuûa chaát deã chaùy daïng loûngPlacard cuûa chaát deã chaùy daïng loûng--Placard cuûa chaát deã chaùy daïng raénPlacard cuûa chaát deã chaùy daïng raén--Placard cuûa chaát oxy hoùaPlacard cuûa chaát oxy hoùa--Placard cuûa chaát ñoäcPlacard cuûa chaát ñoäc33445566
PLACARDPLACARD
--Placard cuûa chaát phoùng xaïPlacard cuûa chaát phoùng xaï--ûáêø  ûáêø9 nhoùm placards9 nhoùm placards77
 
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNG ÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
 --Placard cuûa caùc chaát nguy haïi khaùcPlacard cuûa caùc chaát nguy haïi khaùc99
PLACARDPLACARD
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
PLACARDPLACARD
Placard cuûa chaát deã chaùyPlacard cuûa chaát deã chaùyFlammable PlacardFlammable Placard
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNG ÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
Neàn maøu ñoûNeàn maøu ñoûKyù hieäu chaùyKyù hieäu chaùy
 
9/13/20113
PLACARDPLACARD
KHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGKHOA CN&QL MOÂI TRÖÔØNGÑH VAÊNLANGÑH VAÊNLANG
Loaïi chaátLoaïi chaátthaûithaûiMaõ soá Maõ soá BaselBaselMaõ soá Maõ soá EPAEPADaáu hieäu theoDaáu hieäu theoEPAEPAMaõ soá TCVNMaõ soá TCVN67076707--20002000 Daáu hieäu theoDaáu hieäu theoTCVN 6707TCVN 6707--20002000
Deã noåDeã noå H1H1 11 33 1 .11 .11 .21 .21 .31 .3
Maõ soá vaø daáu hieäu phoøng ngöøa caûnh baùoMaõ soá vaø daáu hieäu phoøng ngöøa caûnh baùo
1 .41 .41 .51 .51 .61 .6
 
Maõ soá vaø daáu hieäu phoøng ngöøa caûnh baùoMaõ soá vaø daáu hieäu phoøng ngöøa caûnh baùo
USUS--EPAEPA --TCVN 6707TCVN 6707--20002000
 
Maõ soá vaø daáu hieäu phoøng ngöøa caûnh baùoMaõ soá vaø daáu hieäu phoøng ngöøa caûnh baùo
USUS--EPAEPA --TCVN 6707TCVN 6707--20002000
 
USUS--EPA EPA --TCVN TCVN
67076707--20002000
Deã chaùyDeã chaùy H3H3 33 1.11.1 H4.1H4.1 4.14.1 1.21.2 H4.2H4.2 4.24.2 1.31.3 H4.3H4.3 4.34.3 1.41.4 Chaát deã oxy hoaùCht deã oxy hoH5.1H5.1 5.15.1 4.14.1 H5.2H5.2 5.25.2 4.24.2 Chaát ñoäcChaát ñoäc H6.1H6.1 6.16.1 5.15.1 H11H11 5.25.2H10H10 6.16.1 5.35.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->