Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soil 8 - Tieu Chuan Va Thiet Lap Tieu Chuan

Soil 8 - Tieu Chuan Va Thiet Lap Tieu Chuan

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Thanh Tr

More info:

Published by: Thanh Tr on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
Thanh NK1
Nguy
n Kim Thanh
2011
Đ
t 8
các hình th
c ô nhi
mtiêu chu
n và thi
t l
p
Wageningen, 2000Thanh NK2
Noàng ñoägiôùi haïn cuûa caùc ion trong ñaát bò nhieãm pheøn vaø caùc iontrong ñaát thuoäc daïng chaát ñoäc theo noàng
ñ
Chæ tieâuÑôn vòNoàng ñoä giôùi haïn
Caùc ion ñoái vôùi ñaát bò nhieãm pheøn 
pH -
0,1Al
3+
ppm
130Fe
2+
ppm
300SO
 42+
%
0,1
Caùc ion trong ñaát thuoäc daïng chaát ñoäc theo noàng ñoä
NH
 4+
%
0,2Ba
2+
%
o
0,2Mg
2+
%
o
0,25Al
3+
%
o
0,25Fe
2+
%
o
0,25Mn
2+
%
o
0,25Zn %
0,78Cu ppm
100
 
Thanh NK3
TCVN 5941-1995 Giôùi haïn toái ña cho pheùp ñoái vôùi dö löôïng hoùa chaát baûo veä thöïc vaät trong ñaát
STTHoùa chaátTaùc duïngGiaù trò giôùi haïn
(mg/kg ñaát)1C
8
H
14
ClN
5
Tröø coû0,22C
8
H
6
Cl
2
O
3
Tröø coû0,23C
3
H
 4
Cl
2
O
2
Tröø coû0,24C
9
H
9
ClO
3
Tröø coû0,25C
17
H
26
ClNO
2
Tröø coû0,56C
16
H
12
ClNO
5
Tröø coû0,57C
7
H
12
ClN
5
Tröø coû0,28C
22
H
19
Cl
2
NO
3
Tröø coû0,59C
12
H
16
ClNOSTröø coû0,510C
15
H
22
ClNO
2
Tröø coû0,5
 
Thanh NK4
10C
15
H
22
ClNO
2
Tröø coû0,511C
12
H
18
O
 4
S
2
Dieät naám0,112C
25
H
22
ClNO
3
Tröø saâu0,113C
6
H
6
Cl
6
Tröø saâu0,114C
2
H
8
NO
2
PSTröø saâu0,115C
7
H
14
NO
5
PTröø saâu0,116C
5
H
12
NO
3
PS
2
Tröø saâu0,117C
8
H
10
NO
5
PSTröø saâu0,118C
 4
H
8
Cl
3
O
 4
PTröø saâu0,119C
7
H
16
N
3
O
2
S
2
Tröø saâu0,120C
12
H
21
N
2
O
3
PSTröø saâu0,121C
12
H
17
NO
2
Tröø saâu0,1  ø â
 
Thanh NK2
Thanh NK5
Ô nhi
m
ñ
t
khu công nghi
p và
ñ
ô th
Khu
ñ
ô th
Công nghi
p-Làng ngh
-Khu công nghi
p-Tr
m x
ă
ng d
u
Thanh NK6
Tiêu chu
n ch
t nguy h
i trong bùn th
i t
i m
t s
n
ư
c
CountriesParameters Elements pH ofsoilZincequivalentZn:Cu:NiAs Cd CoCr Cu Hg MnMoNi Pb SeZn B
U.K.
Total lead in30years kg/hag/ha/year1051000280247010005560arable>6.5Peak conc.insludgemg/kg33316733000930067133230033000167180003500pasture>61:02:08
Holland
Peak conc.ofsludgemg/kg1010500600101005002000notspecifiednotused
Thanh NK7
As Cd CoCr Cu Hg MnMoNi Pb SeZn B
Germany
Peak conc.ofsoil dried inair mg/kg20310010025501001030025not not usedPeak conc.insludge mg/kg30120012002520012003000
France
Peak conc.indriedsludge mg/kg1520200150085003003000notspecifiednot used
Denmark 
Peak conc. insludge mg/kg3050012006000not not usedAnnual loadg/ha/year15600
EU
Peak conc. insludge mg/kg20-401000-17501000-175015-25300-400750-12002500-4000> 6.0Annual loadg/ha/year15045001200010030001500030000
Thanh NK8
Các hình th
c ô nhi
m
ñ
t
1.V
n chuy
n c
a ô nhi
m-
Đ
i xa hàng km b
i… gió và n
ư
c ho
c s
r
ơ
ivãi do v
n chuy
n ch
t th
i (ho
c t
i chính n
ơ
ich
t th
i
ñư
c mang
ñ
n x
lý)
1.1 s
l
ng
ñ
ng c
a khí quy
n
-Khói ôxyt t
x
ư
ng tinh luy
n thép-Flouride compounds t
x
ư
ng luy
n nhôm-l
ng
ñ
ng acid t
x
ư
ng hóa ch
t
1.2 nhi
m b
n b
i dòng l
ng
-V
n chuy
n b
i sông và
ñ
vào vùng ng
p l
t-Tràn và rò r
 
ch
t th
i vào t
ng n
ư
c (ng
m)-bón bùn th
i vào
ñ
t
 
Thanh NK3
Thanh NK9
1.3 Ô nhi
m do chôn l
p ch
t th
i-
Đ
t t
khai thác m
-Slags t
công nghi
p-Chôn l
p ch
t th
i công nghi
p-c i cn l
p không
ñư
c ki
m sóat
Roø ræÑi theo mao daãnTieáp xuùc cuûa reã vôùi chaát thaûi
N
ư
c m
t
Ñaá t
Thöïc vaät
Baõi choân laá p
Ñoäng vaät
Tieâu hoùa ñaátAÛnh höôûng ñoïc tröïc tieáp
 
Thanh NK10
Các ngu
n chính c
a
ñ
t ô nhi
m
M
i m
t v
trí s
có s
liên quan gi
a 1 l
ai hình côngnghi
p và nh
ng ch
t ô nhi
m t
i vùng
ñ
ó1.Chi
t trích khoáng và công l
p ph
n còn l
i-Quaries; -gravel pits; -Coal (m
sâu); -clay pits2. Khai thác m
kim l
ai (ores)-S
t, thi
c, chì,
ñ
ng, nhôm3. X
ư
ng ch
bi
nHóa d
u, hóa vô c
ơ
, hóa h
u c
ơ
, luy
n cán thép,gasworks, nhà máy nhi
t
ñ
i
n, các lò nung, thu
cda và textile
Thanh NK11
4. v
n chuy
nC
ng, kênh,
ñư
ng s
t,
ñư
ng b
, sân bay5. Ch
t th
i d
ng kh
iTro (m
n) t
nhiên li
u; rác công nghi
p; bùnh
th
ng c
ng rãnh; rác
ñ
ô th
; ch
t th
i t
vôi(soda-ash); chromate, oxit
ñ
ã dùng, ch
t th
iphóng x
;
Thanh NK12
Nh
n d
ng m
t s
tính ch
t
1.c v
trí khai thác m
non-ferous
-Ngay b
i ph
n không chi
t trích h
t nh
ư
 
ñ
ng, chì, k
m, vàthi
t-Các ch
t nguy h
i th
ư
ng
ñ 
i cùng:-khai thác thi
t thì th
ư
ng hi
n di
n arsenic;-cadmium thì th
ư
ng
ñ 
i chung v
i chì và k
m
2. N
ơ
i x
lý ch
t th
i c
a sewage
Tùy thu
c m
c
ñ
l
n c
a công trình x
lý bùn c
a m
ngl
ư
i thóat n
ư
c… tùy thu
c vào l
ai hình công nghi
p hi
ndi
n trong vùngcác l
ai ch
t ô nhi
m th
ư
ng g
p là chì, k
m, cadmium vànicken. Các ch
t khác ít h
ơ
n: arsen, boron, mercury,manganese

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->