Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Güzel Konuşma Teknikleri

Güzel Konuşma Teknikleri

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Keremcl

More info:

Published by: Keremcl on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2011

pdf

text

original

 
Güzel Konu
ş
ma: Ses Organlar
ı
n
ı
Geli
ş
tirmelisiniz||Solumay
ı
Düzeltmelisiniz||Ses Ç
ı
k
ışı
n
ı
Düzeltmelisiniz||DiksiyonunuzuDüzeltmelisiniz||Söyleme Kusurlar
ı
n
ı
Yok Etmelisiniz||Etkili
 
İ
leti
ş
im: Toplum Önüne Ç
ı
kma Korkusunu Yenmelisiniz||Duygular
ı
Etkilemelisiniz||
ş
ünce Ak
ışı
n
ı
Etkilemelisiniz||Jest ve Mimikleriniz Uyumlu Olmal
ı
||Konu
ş
malar
ı
n
ı
z
ı
Planlamal
ı
s
ı
n
ı
z||Haz
ı
rcevapOlabilmelisiniz||Merkez||Seminerlere Ba
ş
vuru
 
Güzel Konu
ş
ma&Etkili
İ
leti
ş
imGüzel Konu
ş
ma Boyutu:
 
Ses Organlar
ı
n
ı
Geli
ş
tirmelisinizA
kci
ğ
erlerden ç
ı
kan hava g
ı
rtlaktan geçerken ses tellerinde titre
ş
imler olu
ş
turur. Sese as
ı
l yap
ı
s
ı
n
ı
kazand
ı
rang
ı
rtlak, dil, dudaklar ve çenedir. Bu organlar
ı
yeterince geli
ş
tiremedi
ğ
imizde sesimizin bo
ğ
uk ve anla
şı
lmazç
ı
kmas
ı
ndan kurtulamay
ı
z.Devam...
 
Solumay
ı
Düzeltmelisiniz
 
K
ötü beslenmenin etkisiyle zaman içinde diyaframatik soluma yetene
ğ
imizi kaybediyoruz. Hatal
ı
soluma konu
ş
maak
ışı
m
ı
z
ı
ve sesimizin yap
ı
s
ı
n
ı
olumsuz etkiler, erken yorulmaya neden olur.Devam...
 
Ses Ç
ı
k
ışı
n
ı
DüzeltmelisinizG
üzel ve etkili konu
ş
mada önemli bir konu sesin mükemmel ç
ı
k
ışı
d
ı
r. Düzgün sesin dört temel özelli
ğ
i vard
ı
r. Bunlarsesin “i
ş
itilme düzeyi”, “sesin h
ı
z düzeyi”, “ho
ş
a gitme/t
ı
n
ı
düzeyi”, “de
ğ
i
ş
irlik/bükümlülük düzeyi”ndenolu
ş
ur.Devam...
 
Diksiyonunuzu DüzeltmelisinizG
üzel ve etkili konu
ş
mada diksiyon (söyleni
ş
-telaffuz-pronounciation) yani seslerin do
ğ
ru ç
ı
kar
ı
lmas
ı
son dereceönemlidir. Bir yandan kendi dilimizin foneti
ğ
ini en do
ğ
ru
ş
ekilde ö
ğ
renmek di
ğ
er yandan bunlar
ı
kullanmay
ı
yetenekhaline getirmeliyiz. Duraklar
ı
, ulamalar
ı
, vurgular
ı
do
ğ
ru kullanabilmeliyiz.Devam...
 
Söyleme Kusurlar
ı
n
ı
Yok Etmelisiniz
 
G
ev
ş
eklik, pelteklik, tutukluk, asalak seslerin kullan
ı
m
ı
temel söyleme kusurlar
ı
aras
ı
nda yer al
ı
yor. Al
ış
k
ı
noldu
ğ
umuz kusurlardan kurtulmam
ı
z özel çabalar sayesinde mümkün olacak. Kolayca ba
ş
arabiliriz.Devam...
 
Güzel Konu
ş
ma&Etkili
İ
leti
ş
imGüzel Konu
ş
ma Boyutu:
 
Toplum Önüne Ç
ı
kma Korkusunu YenmelisinizH
iç yapmad
ığı
m
ı
z davran
ış
tan her zaman korkar
ı
z. Toplum önüne ç
ı
kma korkusunun
ş
idddeti söylemeyiplanlad
ığı
n
ı
z tüm dü
ş
üncelerinizi unutman
ı
za neden olabilir. Psikojinizi yeniden yap
ı
land
ı
rmal
ı
s
ı
n
ı
z.Devam...
 
Duygular
ı
Etkilemelisiniz
İ
nsanlar
ı
ikna eden en önemli etken fikirler de
ğ
il
duygulard
ı
r
. Ne söyledi
ğ
iniz çok nas
ı
l söyledi
ğ
iniz etkili olur.Dinleyicilerin duygusal olarak sizinle benze
ş
mesini, size de
ğ
er vermesini sa
ğ
laman
ı
z gerekir.Devam...
 
ş
ünce Ak
ışı
n
ı
Etkilemelisiniz
 
İ
kna etmenin iki boyutundan biri fikirlerinizin in
ş
a biçimiyle ilgilidir. Slo
ğ
anlar
ı
konu
ş
maya al
ış
k
ı
n
ı
z. Dü
ş
üncelerinizidinleyenlerin zihninde nas
ı
l yap
ı
land
ı
raca
ğı
n
ı
z
ı
biliyor musunuz?Devam...
 
Jest ve Mimikleriniz Uyumlu Olmal
ı
d
ı
r
 
T
üm kanallardan verdi
ğ
iniz mesajlar
ı
n birbiriyle uyumlu olmas
ı
çok önemli. Dilinizin söyledi
ğ
ini yüzünüz vevücudunuzun genel tutumu desteklemelidir. Bu uyumun nas
ı
l sa
ğ
lanaca
ğı
n
ı
bu bölümde göreceksiniz.Devam...
 
Konu
ş
malar
ı
n
ı
z
ı
Planlamal
ı
s
ı
n
ı
z
 
Z
ihninizden rasgele geçen dü
ş
ünceler dinleyiciler taraf
ı
ndan sistemli
ş
ekilde takip edilemez. Tüm söylediklerinizinayn
ı
noktaya yönelmesi gerekir. Bu arada konu
ş
man
ı
z
ı
n ba
şı
nda, ortas
ı
nda ve sonunda dikkate alman
ı
z gerekenönemli noktalar var.Devam...
 
Haz
ı
rcevap OlabilmelisinizH
az
ı
rcevapl
ı
l
ı
k, her ortamda, her soruya an
ı
nda cevap verebilme, söylenecek söz bulamad
ığı
n
ı
zda bile ortam
ı
ölümsessizli
ğ
inden kurtaracak cümleleri olu
ş
turabilme yetene
ğ
idir.Devam...
 
 
 2
Güzel Konu
ş
ma&Etkili
İ
leti
ş
imSes Organlar
ı
n
ı
Geli
ş
tirme
 
A
kci
ğ
erlerden ç
ı
kan hava g
ı
rtlaktan geçerken ses tellerinde titre
ş
imler olu
ş
turur, bu titre
ş
imlerle g
ı
rtlak yap
ı
s
ı
na görede
ğ
i
ş
ik
ş
ekillerde çok zay
ı
f sesler olu
ş
ur. Bu sesler di
ğ
er ses organlar
ı
yla yo
ğ
rulur, titre
ş
imlerle rahatl
ı
klai
ş
itilebilecek kadar büyür ve kimlik kazan
ı
r. Herkesin ses organlar
ı
n
ı
n yap
ı
s
ı
n
ı
n farkl
ı
l
ığı
ölçüsünde farkl
ı
sesleri veyases kimlikleri vard
ı
r. Burada önce ses organlar
ı
m
ı
z
ı
n istedi
ğ
imiz sesi ç
ı
karabilecek yetene
ğ
e ula
ş
mas
ı
n
ı
 sa
ğ
lamal
ı
y
ı
z.
S
es organlar
ı
n
ı
n e
ğ
itimi diksiyonun altyap
ı
s
ı
n
ı
olu
ş
turur. Ses organlar
ı
e
ğ
itimsiz oldu
ğ
unda diksiyon çal
ış
malar
ı
n
ı
nher a
ş
amas
ı
nda t
ı
kan
ı
kl
ı
klar olu
ş
acakt
ı
r. diksiyon çal
ış
malar
ı
n
ı
n kendisi de dolayl
ı
 
ş
ekilde ses organlar
ı
n
ı
ngeli
ş
imine yol açar. Ana ses organlar
ı
n
ı
tek tek ele alal
ı
m ve geli
ş
tirilmeleri için al
ış
t
ı
rmalar yapal
ı
m.
 
Dil
 
D
ilimiz ünlüleri hariç tutarsak di
ğ
er tüm seslerin ç
ı
kar
ı
lmas
ı
nda mutlaka kulland
ığı
m
ı
z çök önemli bir sesorgan
ı
m
ı
zd
ı
r. “a,e,
ı
,i,o,ö,u,ü” den olu
ş
an ünlülerin dilimiz sabit dururken seslendirilmeleri mümkündür. Sadece farkl
ı
 ünlülerde çene ve a
ğı
z içinin ald
ığı
pozisyonun de
ğ
i
ş
imine paralel olarak de
ğ
i
ş
ik pozisyonlar alabilir. Ancak dilözellikle baz
ı
seslerin ç
ı
kar
ı
lmas
ı
nda en önemli fonksiyonlar
ı
icra eder.
 
D
il a
ğı
z içinde çok rahat hareket edebilmelidir. Dilin ön alt di
ş
lerin köküne, ön alt di
ş
lerin üst bölümüne, ön üstdi
ş
lerin köküne, k
ı
vr
ı
larak üst duda
ğ
a dokunabilmesi gerekir. Dilin ucu rahatl
ı
kla kas
ı
labilmeli ve k
ı
vr
ı
labilmelidir.Dilin a
ğı
z içinde sa
ğ
ön ve arka yönde, sa
ğ
ve sol yönde veya ucundan k
ı
vr
ı
larak geriye do
ğ
ru hareketi rahatolabilmelidir.
 
E
ğ
er dilimizin kaslar
ı
n
ı
n dilimize rahat bir
ş
ekilde hakim olmas
ı
n
ı
sa
ğ
layamazsak özellikle dilimizi kullanarakç
ı
kard
ığı
m
ı
z seslerin bozuk ç
ı
kt
ığı
n
ı
görürüz. De
ğ
i
ş
ik milletlerin dillerindeki fonetik özellikler farkl
ı
dil yeteneklerinigerektirebilir. Örne
ğ
in Japonca “tsu” sesi,
İ
ngilizce “the” sesi, Arapça’daki “peltek z” Türkçe foneti
ğ
inde bulunmaz. Busesleri ç
ı
karabilmek için de o milletlerin fonetikleri çerçevesinde dilimizi geli
ş
tirmemiz gerekir. E
ğ
er dilimizinkullan
ı
m
ı
n
ı
n genel anlamda geli
ş
tirilmesini sa
ğ
lamay
ı
ba
ş
ar
ı
rsak, bu yetene
ğ
imiz yabanc
ı
dil ö
ğ
renirken “telaffuz-pronounciation” sorununu çok kolay a
ş
mam
ı
z
ı
sa
ğ
layacakt
ı
r.
 
T
ürkçe’de dil tembelli
ğ
inin en fazla olumsuz etkiledi
ğ
i sesler
ş
unlard
ı
r: “c, ç, d, j, l, n, r, s,
ş
, t, z” E
ğ
er bu seslerdenherhangi birini ç
ı
karmakta güçlük çekiyorsan
ı
z veya seste bo
ğ
ukluk, olu
ş
uyorsa dil egzersizleri üzerindeyo
ğ
unla
ş
man
ı
z gerekecektir.
ALI
Ş
TIRMA: D
İ
L
İ
GEL
İŞ
T
İ
RME ÇALI
Ş
MASI
A
ş
a
ğı
daki al
ış
t
ı
rmalar
ı
dilinizi yöneten a
ğı
z içi kaslar
ı
n
ı
z
ı
iyice yoracak kadar uzun süre ve abart
ı
l
ı
olarak tekrarediniz.
 
-Dilinizi a
ğ
z
ı
n
ı
zda sak
ı
z çi
ğ
ner gibi h
ı
zla çi
ğ
neyiniz.
 
-Dilinizi a
ğ
z
ı
n
ı
z
ı
n içinde, çenelerinizin d
ışı
ndan, dudaklar
ı
n
ı
z
ı
n alt
ı
ndan dairesel hareketlerle h
ı
zla dola
ş
t
ı
r
ı
n
ı
z.
 
-Dil ucunu ön alt di
ş
lere dayand
ı
rarak a
ğı
z içinde köklerden ileri geri hareket ettiriniz.
 
-Dilinizi iyice d
ış
ar
ı
ç
ı
kar
ı
n
ı
z.
İ
terek uzun süre dayan
ı
n
ı
z.
 
-Dilinizi yuvarlat
ı
p daraltt
ığı
n
ı
z dudaklar
ı
n
ı
z ve çeneleriniz aras
ı
ndan içeri-d
ış
ar
ı
hareket ettiriniz.
 
-Dilinizin ucunu ön alt di
ş
lerinize dayand
ı
r
ı
n
ı
z ve dilinizi kökünden içeri d
ış
ar
ı
h
ı
zla hareket ettiriniz.
 
Çene
 
Güzel konu
ş
mada çenenin rolü çok önemlidir. Tüm dillerdeki tüm harfler çenenin kullan
ı
m
ı
yla seslendirilirler.Konu
ş
ma esnas
ı
nda çene h
ı
zla birbirinden farkl
ı
hareketleri ard arda gerçekle
ş
tirmek zorundad
ı
r. Çene aç
ı
l
ı
r,kapan
ı
r, daral
ı
r, geni
ş
ler. Alt çene ileri ve geri hareket eder. A
ğ
z
ı
m
ı
z
ı
n üst bölgesinde bulunan di
ş
lerin ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
ukemik yap
ı
s
ı
sabittir. dolays
ı
yla tüm bu hareketler alt çeneyi yöneten kaslar taraf
ı
ndan gerçekle
ş
tirilirler. Dikkatedelim: “
ııı
” sesini ç
ı
kard
ığı
m
ı
zda çene geriye do
ğ
ru ç
ı
kmaya zorlan
ı
r. “aaa” sesini ç
ı
kard
ığı
m
ı
zda hizas
ı
ndan
 
 3
a
ş
a
ğı
ya do
ğ
ru aç
ı
l
ı
r. “Üüü” sesini ç
ı
kard
ığı
m
ı
zda ileriye do
ğ
ru geçmeye zorlan
ı
r. ^ne” dedi
ğ
inizde daral
ı
p birden
ı
l
ı
r. “Sen” dedi
ğ
imizde önce kapan
ı
r, sonra aç
ı
l
ı
r ve sonra yine kapan
ı
r. Tüm bu son derece karma
şı
k amagerçekten karma
şı
k hareketleri inan
ı
lmaz bir h
ı
zla gerçekle
ş
tirir.
 
Çenemizin kullan
ı
m
ı
nda sorunlarla kar
şı
la
ş
abiliriz. Çene kaslar
ı
geli
ş
tirilmemi
ş
ve kondisyonsuz oldu
ğ
unda de
ğ
i
ş
ikhareketleri düzenli olarak ve sorunsuz
ş
ekilde yapamay
ı
z. Bu durumda baz
ı
çene hareketleri kaybolur ve bukaybolu
ş
seste de kay
ı
p olu
ş
turur. Di
ğ
er önemli sorun “çene darl
ığı
”d
ı
r. Türkiye toplumunda yayg
ı
n bir çene darl
ığı
 oldu
ğ
u söylenmektedir. Dar çene aç
ı
k ve yuvarlak sesleri bozuk seslendirir. Örne
ğ
in “aa”, “
ıı
” gibi anla
şı
labilir. “Ooo”,“uuu” gibi anla
şı
labilir. E
ğ
er çenemizi yeterince sa
ğ
l
ı
kl
ı
kullanam
ı
yorsak tüm seslerin ç
ı
kar
ı
lmas
ı
nda sorunlarya
ş
ayabiliriz.
 
ALI
Ş
TIRMA: ÇENE ÇALI
Ş
MASI
 
A
ş
a
ğı
daki al
ış
t
ı
rmalarla çene aç
ı
kl
ığı
n
ı
sa
ğ
lama ve çenemizin her hareketi rahatl
ı
kla yapmas
ı
n
ı
temin etmeamaçlanm
ış
t
ı
r. Tüm egzersizleri a
şı
r
ı
abart
ı
ile gerçekle
ş
tirmelisiniz.
 
a) Elinizi alt çenenize dayayarak “çak çak” diye ba
ğı
r
ı
n. A
ş
a
ğı
ya itilen çenenizin yukar
ı
ya itilmesini sa
ğ
lay
ı
n. Böyleceçenenizi a
ş
a
ğı
ya iten kaslar
ı
n
ı
z
ı
n güçlenmesini sa
ğ
lay
ı
n.
 
b)
İ
ki elinizin içiyle yanak kemiklerinize masaj yap
ı
n. Avuçlar
ı
n
ı
z
ı
alt çenenize do
ğ
ru çekip çenenizi aç
ı
n.
 
c) Yumruk yap
ı
lm
ış
iki ellerinizle çenenizin alt
ı
ndan bast
ı
r
ı
n. Alt çenenizi aç
ı
n, ba
şı
n
ı
z
ı
geri itin ve alt çenenizikapat
ı
n. Tekrar çenenizi aç
ı
n ve ba
şı
n
ı
z
ı
daha geriye itin. Tekrar yap
ı
n.
 
d) Çenenizi h
ı
zla iyice aç
ı
p kapat
ı
n. H
ı
zlan
ı
n.
 
e) Çenenizi h
ı
zla ileri, geri hareket ettirin.
 
f) Çenenizi dairesel hareketlerle h
ı
zla döndürün.
 
Dudak
 
Dudaklar
ı
n kullan
ı
lmamas
ı
durumunda baz
ı
seslerin ç
ı
kar
ı
lmas
ı
kesinlikle mümkün de
ğ
ildir. Dudak tembelli
ğ
i olanki
ş
iler özellikle dudaklar
ı
n kullan
ı
m
ı
yla seslendirilen seslerde sorun ya
ş
arlar. Türkçe’de a
ğı
rl
ı
kl
ı
olarak duda
ğı
nkullan
ı
m
ı
na dayand
ı
r
ı
lan sesler
ş
unlard
ı
r: “b, f, m, o, ö, p, u, ü, v,” Bu seslerde bulan
ı
kl
ı
k veya anla
şı
lma güçlüolu
ş
turan bir konu
ş
ma biçimine sahipseniz bunun mutlaka dudak tembelli
ğ
inden kaynakland
ığı
n
ı
ş
ünebilirsiniz.Bununla birlikte dudaklar di
ğ
er seslerde de belli pozisyonlar al
ı
rlar. Bu yönüyle örne
ğ
in “
ı
, i,” gibi sesleri ç
ı
kar
ı
rkenduda
ğı
n katk
ı
s
ı
dikkate al
ı
nmal
ı
d
ı
r. Bu sesler dudak olmaks
ı
z
ı
n da seslendirilebilirler ama istenen kalitedeseslendirilmeleri mümkün olmaz. dudak egzersizleriyle dudak kaslar
ı
m
ı
z
ı
n istenen her hareketi dudaklar
ı
m
ı
zarahatl
ı
kla yapt
ı
rmas
ı
n
ı
sa
ğ
lamam
ı
z gerekiyor.
 
ALI
Ş
TIRMA: DUDAK ÇALI
Ş
MASI
 
a) Nefesinizi a
ğ
z
ı
n
ı
zdan kuvvetle verirken “poffff” deyin. Hava dudaklar
ı
n
ı
z
ı
bas
ı
nçla itsin. Bas
ı
nc
ı
n dudak kaslar
ı
n
ı
z
ı
 
ş
iddetli zorlamas
ı
sa
ğ
lay
ı
n.
 
b) S
ı
k
ı
s
ı
k
ı
kapal
ı
ve di
ş
lerinize yak
ı
n -çeneniz kapal
ı
ya yak
ı
n- tuttu
ğ
unuz dudaklar
ı
n
ı
zdan üfledi
ğ
iniz havan
ı
ndudaklar
ı
n
ı
z
ı
kuvvetle üfürerek ç
ı
kmas
ı
n
ı
sa
ğ
lay
ı
n.
 
c) Dudaklar
ı
n
ı
z
ı
kapat
ı
p ileri uzat
ı
n ve dairesel hareketlerle h
ı
zla döndürün. A
ş
a
ğı
yukar
ı
, sa
ğ
a sola hareket ettirin.
 
d) Çenenizi kapat
ı
n ve h
ı
zla “m
ı
, mu, m
ı
, mu” deyin. Ard
ı
ndan ayn
ı
 
ş
ekilde
ş
u sesleri tekrar edin: “fe, ve”, “pe, be”,“u, ü”, “o, ö”. Abart
ı
yapman
ı
z ve dudak kaslar
ı
n
ı
z
ı
yoruncaya kadar çal
ış
may
ı
sürdürmeniz önemlidir.
 
e) Bir kalemi yatay olarak dudaklar
ı
n
ı
zda tutup “Benim memleketim. Bir ben vard
ı
r bende benden içeri” deyin.Dudaklar
ı
n
ı
z iyice yoruldu
ğ
unda dudaklar
ı
n
ı
z
ı
gev
ş
etin ve kapal
ı
tutarak havay
ı
d
ış
ar
ı
itin. Hava püfürdeyerek,dudaklar
ı
n
ı
z
ı
titre
ş
tirerek d
ış
ar
ı
ç
ı
ks
ı
n.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->