Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ŞİKE İDDİANAMESİ ve EK TAKİPSİZLİK KARARI

ŞİKE İDDİANAMESİ ve EK TAKİPSİZLİK KARARI

Ratings: (0)|Views: 359 |Likes:
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No: 2010/2287
Esas No: 2011/813
iddianame No: 2011/598
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No: 2010/2287
Esas No: 2011/813
iddianame No: 2011/598

More info:

Published by: ÜNTAÇ GÜNER AVUKATLIK BÜROSU on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

 
 
T.C.
 
İSTANBUL
 
CUMHUR
İYET BAŞSAVCILIĞI
 
(CMK'n
ın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
 
Soru
şturma
 
No
 
: 2010/2287
 
Esas
 
No
 
: 2011/813
 
iddianame
 
No
 
: 2011/598
 
TUTUKLU IS
 
İDDİANAME İSTANBUL ( ). AĞI
CEZA
MAHKEMESİNE
 
(CMK'n
ın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
 
Yukar
ıda bilgileri yazılı olan iddianame, sayfa sayısının çokluğu nedeniyle UYAPortamına aktarılamamıştır. Konu ile ilgili UYAP Yardım Masası ile görüşüldüğünde,iddianamenin ancak arttıralacak bir ek kapasite ile UYAP'a aktarılabileceği bildirilmiş, bunedenle iş bu tutanak hazırlanarak, iddianame bütün halinde UYAP ortamında "SoruşturmaDosya Ayrıntı Bilgileri" ekranında,"Dosya Evrak Listesi" bölümünün altında bulunan,"iddianame" butonunun altına eklenmek üzere gönderilmiştir. 02.12.2011
 
203
 
Istanbu
 
 
 
T.C.
 
Ġ
STANBUL
 
CUMHUR
Ġ
YET BA
ġ
SAVCILI
Ğ
I
 
(CMK'n
ı
n 250. Maddesi ile Yetkili B
ö
l
ü
m
ü
)
 
Soru
Ģ
turma
 
No
 
: 2010/2287
 
Esas
 
No
 
: 2011/813
 
Ġ
ddianame
 
No
 
: 2011/598
 
DDANAME
 
TUTUKLU
Ġ
S
 
DAVACIM
Üġ
TEK
Ġ
LER
 
ġÜ
PHEL
Ġ
LER
 
M
Ü
DAF
ĠĠ
G
Ö
ZALTI TAR
Ġ
H
Ġ
 
Ġ
STANBUL ( ). A
Ğ
IR CEZA MAHKEMES
Ġ
NE
 
(CMK'n
ı
n 250. Maddesi ile Yetkili B
ö
l
ü
m
ü
)
 
:K.H.
 
:1-T
Ü
RK
Ġ
YE FUTBOL FEDERASYONU,
Ġ
stinye Mah. Dar
üĢĢ
afaka Cad. No:45 Sar
ı
yer/
 
Ġ
stanbul adresli.
 
:2-MEVL
Ü
T ENG
Ġ
N,
Recep ve Fatma o
ğ
lu, 1980 do
ğ
umlu, Giresun Bulancak Yal
ı
n
ü
f.
 
ky.
Çı
tlak Kale Mah. 26 Evler Sok.
ġ
irin Yap
ı
Koop. A5 L Blok D:17 Giresun adresli.
 
:3-TURGAY DEM
Ġ
RCAN,
Nahit ve Makg
ü
le o
ğ
lu, Ankara 1967 do
ğ
umlu, Ordu Merkez
 
Karaca
Ö
mer n
ü
f. ky. Teyyare D
ü
z
ü
Mah. Mollao
ğ
lu Sok. No:33/1 Giresun adresli.
 
:4-AL
Ġ
AKDA
Ğ
,
Mehmet ve H
ü
rm
ü
z o
ğ
lu, Giresun 1967 do
ğ
umlu, Giresun Merkez Lapa
 
K
ö
y
ü
n
ü
f. ky. Hac
ı
Siyam Mah. Atat
ü
rk Bulvar
ı
No:79/1 Giresun adresli.
 
:5-
ġ
ENEL KA
Ç
MAZ,
Ahmet ve Emine o
ğ
lu,
Ç
aml
ı
ca 1962 do
ğ
umlu, Giresun
Ç
aml
ı
ca
 
Ke
Ģ
an n
ü
f. ky. Cemal Pa
Ģ
a Mah. F
ı
r
ı
n Sok. No:7 D:3 Bayrampa
Ģ
a
Ġ
stanbul adresli.
 
:6-H
Ü
SEY
Ġ
N VASF
Ġ
YOLASI
Ğ
MAZ,
Ahmet Z
ü
ht
ü
ve G
ü
nseli o
ğ
lu, 1962 do
ğ
umlu,
 
Giresun Merkez Sultanselim n
ü
f. ky. Sultanselim Mah. Osman Fikret Topall
ı
Sok. No: 1/5
 
Merkez Giresun adresli.
 
:7-MUSTAFA C
Ġ
C
Ġ
,
Osman ve Nazmiye o
ğ
lu, 1971 do
ğ
umlu, Fevzi
ç
akmak Mah. Ta
Ģ
 
Sok. No: 8/3 Merkez Giresun adresli.
 
:8-HAKAN AKBA
ġ
,
Bilen
ç
ve Hatice o
ğ
lu, 1975 do
ğ
umlu, Hac
ı
Miktat Mah. Suat Akg
ü
n
 
Sok. No: 36/4 Merkez Giresun adresli.
 
:9-YAKUP BEKDEM
Ġ
R,
Fehmi ve Emine o
ğ
lu, 1979 do
ğ
umlu, Burhaniye K
ö
y
ü
Merkez
 
Giresun adresli.
 
:10-AHMET BULUT,
Mehmet ve Sevim o
ğ
lu, Adana1969 do
ğ
umlu, Elaz
ığ
De
ğ
irmen
ö
n
ü
 
n
ü
f. ky.
Ö
zlemli Sok. K
ö
se o
ğ
lu Apt No: 13/1 K
üçü
kbebek istanbul adresli.
 
:1-OLGUN PEKER,
Celal ve Huri o
ğ
lu, 22/01/1973 do
ğ
umlu, GiresunBulancak Damudere n
ü
f. ky. Ba
Ģ
ak Mh. Mevlana Celaleddini RumiCd. No:4D /17 Ba
Ģ
ak
Ģ
ehir/istanbul adresli. Halen at
ı
l
ı
su
ç
tan Silivri 4 Nolu L TipiCez.
TUTUKLU.
:Av.B
ü
lent K
ı
l
ıç
, Av. Serdar
Ö
ktem, Av. Murat Polat, ist. Barosu:03.07.2011
 
TUTUKLAMA TAR
Ġ
H
Ġ
 
:05.07.2011
 
 
:2-AZ
Ġ
Z YILDIRIM,
ġ
evki
ġ
efik ve Sermet o
ğ
lu, 02/11/1952 do
ğ
umlu,
Ġ
stanbul
Ç
ekmek
ö
yRe
Ģ
adiye k
ö
y/mahallesi, 14 cilt, 459 aile s
ı
ra no, 1 s
ı
ra no'da n
ü
fusa kay
ı
tl
ı
CaddebostanMah. Mehtap Sk. No:10 /6 Kad
ı
k
ö
y/istanbul adresli. Halen
ü
zerine at
ı
l
ı
su
ç
tan Metris 1Nolu T Tipi Kapal
ı
Ceza
Ġ
nfaz Kurumunda
TUTUKLU.
 
M
Ü
DAF
ĠĠ
 
-.Av.Ahmet Koksal Bayraktar, Av.
ġ
eref Dede, Av. Yasemin Mercii, istanbul Barosu
 
G
Ö
ZALTI TAR
Ġ
H
Ġ
 
:03.07.2011 (4 g
ü
n)
 
YAKALAMA K. TAR
Ġ
H
Ġ
:06.07.2011
 
TUTUKLAMA TAR
Ġ
H
Ġ
 
: 10.07.2011
 
M
Ü
DAF
ĠĠ
G
Ö
ZALTITAR
Ġ
H
Ġ
TUTUKLAMATAR
Ġ
H
Ġ
 
:3-MEHMET SEK
Ġ
P MOSTURO
Ğ
LU,
Sabahattin ve Taliha o
ğ
lu, 20/04/1966 do
ğ
umlu,
 
Ġ
stanbul Fatih
ġ
ehremini k
ö
y/mahallesi, 15 cilt, 594 aile s
ı
ra no, 4 s
ı
ra no'da n
ü
fusa
 
kay
ı
tl
ı
Cumhuriyet Cad. Ka - Han No:40/6 Elmada
ğ
 
ġ
i
Ģ
li/
Ġ
stanbul adresli. Halen
ü
zerine
 
at
ı
l
ı
su
ç
tan Metris 1 Nolu T Tipi Kapal
ı
Ceza
Ġ
nfaz Kurumunda
TUTUKLU.
 
:Av.Naim Karakaya, Av. Selin Kurt, Av. Erkan Sar
ı
ta
Ģ
, istanbul Barosu
 
:03.07.2011
 
-.06/07/2011
 
M
Ü
DAF
ĠĠ
G
Ö
ZALTI TAR
Ġ
H
Ġ
 
:4-ABDULLAH BA
ġ
AK,
Ġ
smail ve Ayser o
ğ
lu, 25/11/1970 do
ğ
umlu, Diyarbak
ı
r Merkez
Ġ
skenderpa
Ģ
a MAH k
ö
y/mahallesi, 13 cilt, 600 aile s
ı
ra no, 19 s
ı
ra no'da n
ü
fusa kay
ı
tl
ı
istanbul Kad
ı
k
ö
y G
ö
ztepe Fahrettin Kerimg
ö
kay Cad. Demirli Sitesi NO:229/6 adresli.Halen
ü
zerine at
ı
l
ı
su
ç
tan Metris 1 Nolu T Tipi Kapal
ı
Ceza infaz Kurumunda
TUTUKLU.
:Av.Soner Babal
ı
k,
Ġ
stanbul Barosu :03.07.2011
 
TUTUKLAMA TAR
Ġ
H
Ġ
 
:06.07.2011
 
M
Ü
DAF
ĠĠ
G
Ö
ZALTI TAR
Ġ
H
Ġ
 
:5-ABDULLAH EKER,
Yusuf ve Hava o
ğ
lu, 04/12/1986 do
ğ
umlu, Giresun Merkez
Ç
alda
ğ
 /Osmaniye k
ö
y/mahallesi, 56 cilt, 63 aile s
ı
ra no, 50 s
ı
ra no'da n
ü
fusa kay
ı
tl
ı
Fevzi
Ç
akmak Mahallesi
ġ
en Sokak No 7 Merkez/ Giresun adresli. Halen
ü
zerine at
ı
l
ı
su
ç
tanMetris 1 Nolu T Tipi Kapal
ı
Ceza infaz Kurumunda
TUTUKLU.
:Av.
Ç
a
ğ
da
Ģ
M
ı
hc
ı
, Av.
Ġ
saY
ı
ld
ı
z, Av. Muhammet Bilal
Ü
zer, Giresun Barosu :04.07.2011
 
TUTUKLAMA TAR
Ġ
H
Ġ
 
:07.07.2011
 
:6-ABDULLAH KARAKUZ,
Hasan ve Zeliha o
ğ
lu, 01/04/1969 do
ğ
umlu, Giresun Merkez
 
Uzgur k
ö
y/mahallesi, 64 cilt, 98 aile s
ı
ra no, 69 s
ı
ra no'da n
ü
fusa kay
ı
tl
ı
Hac
ı
miktat Mah.
 
Yayl
ı
Sok. No: 10 Merkez/ Giresun adresli. Halen
ü
zerine at
ı
l
ı
su
ç
tan Metris 1 Nolu T Tipi
 
Kapal
ı
Ceza infaz Kurumunda
TUTUKLU.
 
:Av.Y
ü
cel K
ı
r
ı
m, Av. M
ü
kremin K
ı
r
ı
lmaz,
Ġ
stanbul Barosu
 
:04.07.2011
 
TUTUKLAMA TAR
Ġ
H
Ġ
 
:07.07.2011
 
M
Ü
DAF
ĠĠ
 
:7-ABDURRAHMAN YAKUT,
Ali ve Sultan o
ğ
lu, 01/05/1960 do
ğ
umlu, Diyarbak
ı
r SurSava
Ģ
k
ö
y/mahallesi, 19 cilt, 111 aile s
ı
ra no, 11 s
ı
ra no'da n
ü
fusa kay
ı
tl
ı
KooperatiflerMah. K
ıĢ
la Cad. No:24 /15 Yeni
Ģ
ehir/ Diyarbak
ı
r adresli. Halen
ü
zerine j1 Nolu T Tipi Kapal
ı
Ceza infaz Kurumunda
TUTUKLU.
:Av.AhmetKurtulu
Ģ
, Av. G
ü
lendam Yakut Ya
Ģ
ar, D
ü
zce Barosu
 
M
Ü
DAF
ĠĠ
G
Ö
ZALTI TAR
Ġ
H
Ġ
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gulsen Ulker liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->