Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
72129237 Tai Lieu Giang Day ASP

72129237 Tai Lieu Giang Day ASP

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by internetgossip

More info:

Published by: internetgossip on Dec 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

 
TRUNG TÂM TIN H 
Ọ 
C – 
ĐẠ 
I H 
Ọ 
C KHOA H 
Ọ 
C T 
Ự  
NHIÊN TP.HCM 
227 Nguy 
ễ  
n V 
ă 
n C 
ừ  
- Qu 
ậ 
n 5- Tp.H 
ồ 
Chí Minh Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn 
 
Mã tài li 
ệ 
u: DT_NCM_LT_TLGD_ASP.NET Phiên b 
ả 
n 1.0 – Tháng 06/05 
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN GIAÛNG DAÏY
 
CHÖÔNG TRÌNH KYÕ THUAÄT VIEÂNHoïc phaàn 3LAÄP TRÌNH ÖÙNG DUÏNG WEBVÔÙI ASP.NET 
 
Tài li 
ệ 
u h 
ướ 
ng d 
ẫ  
n gi 
ả 
ng d 
ạ 
ọ 
c ph 
ầ 
n 3 - L 
ậ 
 p trình 
ứ  
ng d 
ụ 
ng web v 
ớ 
i ASP.NET Trang 1/174 
M
C L
C
GI
Ớ 
I THI
U..........................................................................................................5
 
GIÁO TRÌNH LÝ THUY 
Ế 
T.......................................................................................6
 
TÀI LI
U THAM KH
 Ả
O...........................................................................................6
 
Bài 1
......................................................................................................................7
 
T
NG QUAN V 
 Ề
ASP.NET......................................................................................7
 
I.
 
T
ổ 
ng quan v
 ề
l
p trình
ứ 
ng d
ng Web............................................................8
 
I.1.
 
HTTP và HTML - N
 ề
n móng c
a K 
thu
t l
p trình web.....................................8
 
I.2.
 
Tìm hi
ể 
u các mô hình
ứ 
ng d
ng.....................................................................10
 
II.
 
Gi
i thi
u v
 ề
ASP.Net....................................................................................12
 
II.1.
 
Tìm hi
ể 
u v
 ề
.Net Phatform.............................................................................12
 
II.2.
 
Tìm hi
ể 
u v
 ề
.Net Framework..........................................................................12
 
II.3.
 
Tìm hi
ể 
u v
 ề
ASP.Net.....................................................................................16
 
II.4.
 
Nh
ữ 
ng
ư 
u
đ
i
ể 
m c
a ASP.Net..........................................................................16
 
II.5.
 
Quá trình x
ử 
lý t
p tin ASPX...........................................................................17
 
III.
 
Web Server...................................................................................................18
 
III.1.
 
Internet Information Services.........................................................................18
 
III.2.
 
Cài
đặ
t Web Server.......................................................................................19
 
III.3.
 
C
ấ 
u hình Internet Information Services...........................................................22
 
III.4.
 
T
o các
ứ 
ng d
ng web trên IIS......................................................................23
 
IV.
 
T
o
ứ 
ng d
ng Web
đầ
u tiên..........................................................................24
 
IV.1.
 
Kh
i
độ
ng MS Visual Studio .Net....................................................................24
 
IV.2.
 
T
o m
i
ứ 
ng d
ng Web.................................................................................25
 
IV.3.
 
Phân lo
i t
p tin trong ASP.Net......................................................................27
 
IV.4.
 
Làm quen v
i các thành ph
 ầ
n giao di
n trên VS .Net.......................................28
 
Bài 2
....................................................................................................................32
 
WEB SERVER CONTROL......................................................................................32
 
I.
 
HTML Control................................................................................................33
 
 
Tài li 
ệ 
u h 
ướ 
ng d 
ẫ  
n gi 
ả 
ng d 
ạ 
ọ 
c ph 
ầ 
n 3 - L 
ậ 
 p trình 
ứ  
ng d 
ụ 
ng web v 
ớ 
i ASP.NET Trang 2/174 
II.
 
 ASP.Net Web Control....................................................................................35
 
II.1.
 
 Asp.Net Page................................................................................................35
 
II.2.
 
Đ
i
 ề
u khi
ể 
n c
ơ
b
n.........................................................................................36
 
II.3.
 
Đ
i
 ề
u khi
ể 
n ki
ể 
m tra d
ữ 
li
u............................................................................46
 
II.4.
 
M
t s
ố 
 
đ
i
 ề
u khi
ể 
n khác..................................................................................53
 
II.5.
 
Đố 
i t
ượ
ng ViewState.....................................................................................59
 
Bài 3
....................................................................................................................61
 
CÁC
Đ
I
 Ề
U KHI
Ể 
N LIÊN K 
Ế 
T D
Ữ 
LI
U..................................................................61
 
I.
 
Đ
i
 ề
u khi
ể 
n DataGrid......................................................................................62
 
I.1.
 
Các thao tác
đị
nh d
ng l
ướ
i...........................................................................62
 
I.2.
 
X
ử 
lý s
p x
ế 
p................................................................................................67
 
I.3.
 
X
ử 
lý phân trang...........................................................................................69
 
I.4.
 
Tùy bi
ế 
n các c
t...........................................................................................70
 
I.5.
 
C
p nh
t d
ữ 
li
u tr
ự 
c ti
ế 
p trên l
ướ
i.................................................................74
 
II.
 
Đ
i
 ề
u khi
ể 
n DataList......................................................................................79
 
II.1.
 
S
ử 
d
ng DataList
để 
hi
ể 
n th
d
ữ 
li
u...............................................................79
 
II.2.
 
C
p nh
t d
ữ 
li
u v
i DataList.........................................................................83
 
III.
 
Đ
i
 ề
u khi
ể 
n Repeater.....................................................................................87
 
IV.
 
Các ví d
m
r
ng.........................................................................................90
 
IV.1.
 
X
ử 
đả
o h
ướ
ng s
p x
ế 
p trong DataGrid........................................................90
 
IV.2.
 
T
o bi
ể 
u t
ượ
ng s
p x
ế 
p trong c
t cho DataGrid...............................................91
 
IV.3.
 
Đị
nh d
ng hình th
ứ 
c hi
ể 
n th
cho dòng d
ữ 
li
u th
a
đ
i
 ề
u ki
n trên DataGrid......92
 
IV.4.
 
T
o hi
u
ứ 
ng ch
n khi rê chu
t qua các dòng d
ữ 
li
u......................................93
 
Bài 4
....................................................................................................................94
 
 XÂY D
Ự 
NG L
Ớ 
P X
Ử 
LÝ D
Ữ 
LI
U..........................................................................94
 
I.
 
Thi
ế 
t k 
ế 
t
ổ 
ng quan........................................................................................96
 
I.1.
 
C
ấ 
u trúc chi ti
ế 
t l
p XL_BANG........................................................................98
 
I.2.
 
Xây d
ự 
ng l
p x
ử 
lý nghi
p v
.......................................................................102
 
I.3.
 
S
ử 
d
ng l
p x
ử 
lý nghi
p v
........................................................................104
 
Bài 5
..................................................................................................................108
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->