Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vro Guidance

Vro Guidance

Ratings: (0)|Views: 17,919|Likes:
Published by 9290010274
VRO/VRA GUIDANCE
VRO/VRA GUIDANCE

More info:

Published by: 9290010274 on Dec 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
1

 qP~üF / qP~ü Z ZQÍ˚î"£∞ „Ñ≤Ѩˆ~+¨ <£ áê¡<£
„QÍ=∞ Ô  ~"≥#∂º Jkè HÍ~° ∞Å∞ (qP~ü F), „QÍ=∞ Ô  ~"≥#∂º 㨠Ǩ Ü« ∞‰õ ΩÅ∞ (qP~üZ) áÈ㨠∞ìÅ Éèí sΠH˜ lÖÏ¡Å "åsQÍ _ç„ã≤  ì H±ì  ÃãÅHõ  Δ q∞\©Å∞ ^Œ~°MÏ㨠∞ÎÅ∞ HÀ~° ∞`« ∞<åfl~Ú. „QÍ=∞ Ô  ~"≥#∂º JkèHÍ~°∞Å∞ (qP~üF) 1172 áÈã¨∞ìÅ∞, „QÍ=∞ Ô~"≥#∂ºã¨ Ç¨Ü«∞‰õ ΩÅ∞ (qP~üZ) 6063 áÈ㨠∞ìÅ∞<åfl~Ú.
J~°   ›  Å∞:
„QÍ=∞ Ô~"≥#∂º JkèHÍ~°∞Å∞ (qP~üF) áÈã¨∞ìʼnõΩ WO@s‡_çÜ«∞\ò, „QÍ=∞ Ô~"≥#∂º ã¨Ç¨Ü«∞‰õΩÅ∞ (qP~üZ)áÈ㨠∞ìʼnõ Ω Ѩ^Œ= `«~°QÆu LfÎ~°∞‚Öˇ  · LO_®e. =Ü« ∞ã¨∞û „QÍ=∞  Ô~"≥#∂º Jkè HÍ~°∞Å∞ (qP~ü F) áÈ㨠∞ìʼnõΩ 18 #∞O_ç34 ã¨O=`« û~åÅ∞, „QÍ=∞ Ô  ~"≥#∂º 㨠Ǩ Ü« ∞‰õ ΩÅ∞ (qP~üZ) áÈ㨠∞ìʼnõ Ω 18 #∞O_ç35 ã¨O=`« û~åÅ∞QÍ x~°  ‚~ÚOKå~° ∞.
ZOÑ≤„    Ñ¨„    H˜Ü«∞:
ZOÑ≤Hõ „Ѩ„H˜Ü«∞ Pɡ˚H˜ì"£ ~å`« ѨsHõΔ q^è•#OÖ’ LO@∞Ok. qP~üF áÈã¨∞ìʼnõΩ WO@s‡_çÜ«∞\ò ™êú~ÚÖ’,qP~üZ áÈ㨠∞ìʼnõ Ω Ѩ^Œ= `«u ™êú~ÚÖ’ ~å`«Ñ¨ sHõ  Δ 100 =∂~°∞¯Å‰õΩ LO@∞Ok. [#~°Öò ã¨ì_ôãπ 60 =∂~°∞¯Å‰õΩ,J~°  ú "≥ ∞\˜ H±ã≤ ¯Öòû 30 =∂~° ∞¯Å‰õ Ω, ÖÏlHõÖò ã≤ ¯Öòû 10 =∂~° ∞¯Å‰õ Ω  LO@∞Ok. [#~°Öò ã¨  ìãπÖ’ 50 âß`«O „Ѩâ◊ flÅ∞ (30 =∂~° ∞¯Å∞) „QÍg∞} „áêO`åÅ∞ =∞iÜ« Ú „QÍg∞} ã≤  úuQÆ ∞ÅÃÑ·LO\Ï~Ú.
^Œ~° MÏ㨠∞Îq^è    •#O:
 MÏã¨∞ÎÅ#∞ P<£Öˇ  ·<£^•fi~å =∂„`«"Õ ∞ ѨOáêe. Ѷ  ‘A K≥ e¡OKÕO^Œ ∞‰õ Ω z=i `Õk 2010 _ç ÃãO|~ü27. P<£Öˇ  ·  il„¿ãì+¨ ‰õΩ z=i `Õk 2010 _ç ÃãO|~ü 29. JÉè  íº~° ∞úÅ∞ ~°∂. 200ŠѶ  ‘A#∞ D ¿ã= ÖË^• g∞ ¿ã= ˆ   HO„^•ÅÖ’ K≥ e¡OKåe.
~å`«Ñ¨sHΔ    Í q^è•#O
 JOâ◊  O ѨâÅ=~° ∞¯Å∞
 [#~°Öò ã¨ìãπ
*
6060J~°  ú "≥ ∞\˜ H±ã¯Öòû3030 ÖÏlHõÖò ã≤ ¯Öòû1010"≥ Ú`«  ÎO100 100
*
 [#~°Öò 㨠 ìãπÖ’ 50 âß`«O „Ѩâ◊ flÅ∞ (30 =∂~° ∞¯Å∞) „QÍg∞} „áêO`åÅ∞ =∞iÜ« Ú „QÍg∞} ã≤  úuQÆ ∞ÅÃÑ·LO\Ï~Ú.
 [#~°Öòã¨ì _ôãπ:
[#~°Öò ã¨ì_ôãπÖ’ WO_çÜ« ∞<£ áêe\©, WO_çÜ«∞<£ ZHÍ#g∞, Ç≤Ïã¨ì s, *Ï„QÆѶ  ‘, [#~°Öò Ãã·<£û,
 HõÔ  ~O\ò JÃѶ  ·~ü û
#∞O_ç„Ѩâ◊ flÅ∞ =™êÎ~Ú.
WO_çÜ« ∞<£áêe\©:
 WO_çÜ«∞<£ áêe\© #∞Oz „Ѩâ◊flÅ∞ x`« ºrq`«O`À ã¨O|O^èŒO LO_ÕqQÍ, J=QÍǨÏ##∞ ѨsH˜ΔOKÕqQÍ LO@∞<åfl~Ú. WO_çÜ« ∞<£áêe\©qÉè ÏQÆOÖ’ Éè Ï~°~å*ϺOQÆ  i„`«, ~å*ϺOQÆã¨Oã¨÷Öˇ·# ~å„+¨ìѨu, áê~°  ¡"≥∞O\ò, =∞O„u =∞O_» e, ZxflHõÅ ã¨OѶ  ¨ ∞O, QÆ=~° fl~ü, âßã¨#ã¨Éè  í, âßã¨# =∞O_» e, ѨOKåÜ«∞f~å*ò ã¨O㨠 ÷Å QÆ∞iOz K«^Œ"åe. =ÚYºOQÍ qq^èŒ PiìHõÖòû, ~å*ϺOQÆ ã¨=~°}Å∞,Ö’H±ã¨ÉèíÖ’ Zãπ.ã≤, Zãπ.\˜Å‰õΩ ˆH\Ï~ÚOz# ™ê÷<åÅ∞,„Ѩ *τѨux^è  Œ ∞Å K« @ìO, áê~°  ¡ "≥ ∞O\òÖ’ ™êìO_çOQ∑q∞\©Å∞, qq^èŒ^ÕâßÅ ~å*ϺOQÍÅ #∞Oz 㨠∂Êù iÎá⁄Ok `«Ü« ∂Ô  # ~å*ϺOQÆ qÉè ÏQÍÅ∞, âßã¨#, HÍ~° ºx~åfiǨ ÏHõ, <åºÜ« ∞ âßYÅ =∞^茺 QÆÅ ã¨O|O^è•Å∞, "å\˜x q=iOKÕ PiìHõÖòû,Ü« Ú.Ñ≤.Zãπ.ã≤, ~å„+¨  ì Ѩa¡ H±ã¨ sfiãπ Hõg∞+¨, J\Ïsfl [#~°Öò,  HõO„áÈìÅ~ü JO_£ P_ç@~ü [#~°Öò, ~å„+¨ì QÆ=~°fl~üKÕxÜ« ∞q∞OK«|_Õ=º‰õ ΩÎÅ∞, ~å„+¨  ìѨuKÕxÜ« ∞q∞OK«|_Õ=º‰õ ΩÎÅ∞, ~å„ëêìŠѨ Ù#~°fiºã‘÷ Hõ }, *ÏfÜ« ∂aè=$kú =∞O_» e, *ÏfÜ«∞ ã¨=∞„QÆ`å =∞O_» e, JO`«~ü ~å„+¨  ì=∞O_»e, JO`«~ü ~å„+¨  ì#n  [Å q"å^•Å∞, „\˜|∞º#à◊§ U~åÊ@∞ =O\˜ q+¨Ü«∂Å#∞ "åe.
WO_çÜ« ∞<£ZHÍ#g∞ :
 [#~°Öò 㨠 ì_ôãπqÉè ÏQÆOÖ’ „Ѩ^è  •#OQÍ „Ѩ}ÏoHõÅ∞, „QÍg∞}Ïaè=$kú, Éè Ï~°â◊OÖ’ Pi÷ Hõã¨O㨯~° }Å∞ QÆ ∞iOz  LO\Ï~Ú. WO_çÜ«∞<£ZHÍ#g∞Ö’ ѨOK«=~°¬ „Ѩ}ÏoHõÅ∞, ¿Ñ^ŒiHõO, x~° ∞^ÀºQÆO, *ÏfÜ« ∂^•Ü«∞O, [<åÉè Ï Öˇ Hõ¯Å∞, =∂#"åaè=$kÌx"ÕkHõÅ∞, `«Å㨠i P^•Ü« ∞O, „^Œ "ÀºÅƒ}O  ˆ~@∞, ã¨∂÷Å ^Õ jÜ≥∂`« ÊuÎ ˆ~@∞, =º=™êÜ« ∞ =$kúˆ~@∞, áêi„âßq∞Hõ=$kúˆ  ~@∞, J`«ºkè Hõ ∞} Éè Ï~°O L#fl ^ÕâßÅÖ’ Éè Ï~°™ê÷#O, |_≥˚ \ò, q^Õ j „Ѩ`«ºHõ  Δ ÃÑ@∞ì|_» ∞Å∞, q^Õ j ~°∞}O, Ö’@∞ „^Œ=º q^è•#O, ã¨aû_ôÅ∞, z#fl `«~°Ç¨Ѩ i„â◊=∞Å∞, „Ѩ`«ºHõ  Δ Ѩ~ÀHõ  Δ Ѩ#∞flÅ∞, qq^è  Œ Hõq∞\©Å∞, Pi÷Hõ ã¨OѶ  ¨ ∞O ã¨∂K«#Å∞, Pi÷ Hõ㨠ˆ  ~fi =ÚYº"≥ ∞ÿ#q.
 
2
Ç≤  Ï㨠  ìs :
 [#~°Öò 㨠 ìãπqÉè ÏQÆOÖ’ Ç≤ Ï㨠 ì s JOâ◊OÖ’ Éè Ï~°â◊ K«i„`«, „Ѩ^è•#OQÍ qq^èŒ HÍÖÏÅÖ’x ™ê=∂lHõ, Pi÷Hõ,~å[H©Ü«∞, ™êO㨯$uHõ JOâßÅ K«i„`«, PO„^茄Ѩ^Õâò#∞„Ѩ^è•#OQÍ fã¨∞H˘x ÃÑ· JOâßÅ∞ LO\Ï~Ú. ǨÏ~°áêÊ<åQÆ iHõ, =∞ø~° º ™ê„=∂[ºO, q[Ü« ∞#QÆ™ê„=∂[ºO, É∫^Œ  ú,  *ˇ  ·# =∞`åÅ∞, Éè Ï~°âßxfl ã¨O^Œi≈Oz# q^Õj Ü« ∂„u‰õ ΩÅ∞,  "≥ ÚQÆÖò ™ê„=∂[ºO, |Ǩ Ï=∞h 㨠∞ÖÏÎ#∞Å∞, *ÏfÜ≥∂^Œ º=∞ <åÜ« ∞‰õ ΩÅ∞, "å~° ∞ ™ê÷Ñ≤Oz# Ѩ„uHõÅ∞, "å~° ∞ #_çÑ≤# ~°Ç¨ Ï㨠º ã¨O㨠 ÷Å  ∞iOz `«Ñ¨ Êxã¨iQÍ „Ѩâ◊ flÅ∞ =™êÎ~Ú. g\˜`À áê@∞ qq^èŒ ~å[=OâßÅ∞, ~åAÅ∞, Ü«Ú^•úÅ∞, Hõ=ÙÅ∞, Hõ à◊Å∞ "≥ Ú^ŒÖˇ·# JOâßÅ #∞O_ç‰õ Ä_® „Ѩâ◊flÅ∞ =™êÎ~Ú.
 *Ï„QÆѶ‘:
 D qÉè ÏQÆO #∞O_ç„Ѩâ◊flÅ∞ =~°Öò¤*Ï„QÆѶ  ‘, WO_çÜ« ∞<£  *Ï„QÆѶ  ‘, PO„^è  Œ„Ѩâò *Ï„QÆѶ  ‘#∞O_ç=™êÎ~Ú. *Ï„QÆѶ  ‘ã¨Éˇ  ˚ H±  ì#∞ K«k"Õ @Ѩ ÙÊ_» ∞ „Ѩu JOâßhfl ã¨=∞HÍb# ã¨OѶ  ¨ ∞@#Å`À Hõ eÑ≤ K«^Œ "åe. *ÏfÜ« ∞ ™ê÷~ÚÖ’ J<Õ Hõ Éè∫QÀoHõJOâßÅ∞ ‰õÄ_® „Ѩâ◊ flÅ ~° ∂ѨOÖ’ =™êÎ~Ú. WO^Œ ∞HÀã¨O `å*Ï ã¨=∂Kå~°O, QÆ}ÏOHÍÅ#∞ QÆ∞~° ∞ÎOK« ∞HÀ"åe.
 [#~°ÖòÃã· <£  û :
 [#~°Öò Ãã· ûÖ’ =$Hõ  Δ , [O`« ∞âß„™êÎÅ #∞O_ç, Éè  ∫uHõ, ~°™êÜ«∞xHõ âß„™êÎÅ #∞O_ç „Ñ¨â◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. [#~°Öò  Ãã·<£û`Àáê@∞ ã¨=∞HÍb# âß„ã¨Î, ™êOˆHuHõ ~°OQÍÅÖ’KÀ@∞KÕ㨠∞‰õ ΩO@∞#fl Ѩi}Ï=∂Å∞, "å\˜=Å# =∂#= *ÏuH˜ X#QÆ∂_Õ „ѨÜ≥∂[<åÅ∞ =O\˜ JOâßʼnõΩ ã¨O|OkèOz#„Ѩâ◊flÅ∞ =™êÎ~Ú.Éè  ∫uHõâß„ã¨ÎOÖ’ L+¨  ‚O, ^茠fix, HÍOu, q^Œ ∞º`ü, „^Œ=, Ѷ¨∞# Ѩ^•~å÷Å ^èŒ~å‡Å∞, #∂º@<£ QÆ=∞# ã¨∂„`åÅ∞,J}∞Ѩ i*Ï˝# JOâßÅ∞, ZÅ„HÍì#∞Å∞, #∂º„\Ï#∞Å∞ =O\˜JOâßÅ #∞O_ç „Ñ¨â◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. ~°™êÜ« ∞# â߄㨠 ÎO #∞O_ç  ‰õ Ω¯= „Ѩâ◊flÖË =zÛ<å "å\˜x ‰õ Ä_® `«Ñ¨ Ê‰õΩO_® K«^Œ "åe.  Ãã·<£û JO_£ HÍflÅrÖ’ HÀ¡xOQ∑, |Ü≥∂ >ˇ HÍflÅr, Ããì "£ ∞  ÃãÖòû, |Ü≥ ∂ W#Êù ˆ  ~‡\˜ H± û, Ǩ ˙º=∞<£r<À"£ ∞, <å<À >ˇ HÍflÅr,  W#Êù ˆ  ~‡+¨ HÍflÅr, WO@Ô~fl\ò, 㨠∂ѨHõOѨ Óº@~°∞¡, „ÉÏ_£ ÉϺO_£ >ˇHÍflÅr, LѨ„QÆǨÅ∞, ~°HõΔ} ~°OQÍxH˜ K≥Ok# H˜  Δ Ñ¨ }∞Å∞, ZÅ„HÍìxH±Ü« Ú^Œ  ú=º=㨠 ÷Å∞, J}∞ q^Œ ∞º`üˆ   HO„^•Å∞, #∂ºH˜  ¡Ü« ∞~üiÜ« ∂Hõì~°∞¡, PÑ≤  ì HõÖò ÃѶ  ·|~ü û QÆ ∞iOz J=QÍǨÏ#  ÃÑOK« ∞HÀ"åe. r=ÙŠѨ i=∂}O, r=ÙÅ =sæ Hõ }, H©  Δ ^•Å∞, Ѩ‰õΔΩÅ∞, áÈ+¨}, r~°‚=º=ã¨÷, qã¨~°˚#„H˜Ü«∞, âßfi㨄H˜Ü«∞,<å_ô=º=㨠 ÷,  Hõ  Î„Ѩ㨠} =º=㨠 ÷, „Ѩ ∞º`« ÊuÎ=º=㨠 ÷, [#∞ºâßGO,  "åº^èŒ∞Å∞, q@q∞<£Å∞, „QÆO^äŒ∞Å∞, Ǩ ~À‡<£Å∞, ZO*ˇ· "£∞Å∞ "≥Ú^ŒÖˇ·# "å\˜ QÆ ∞iOz ‰õ ÄÅOHõOQÍ J^è  ŒºÜ« ∞#O KÕÜ« ∂e.
Ô~O\ò JÃѶ    ·  û :
 Hõ Ô  ~O\ò JÃѶ  · û JO>Ë=~°Î=∂# q+¨Ü« ∂Å∞. XHõ q^è  ŒOQÍ Wk ÖË>ˇãπì [#~°Öò <åÖˇ_ç˚. ZO^Œ∞HõO>Ë Hõ Ô~O\ò  ZÃѶ·~üûÖ’ „Ѩ^è•#OQÍ ÖË>ˇãπì „H©_»Å∞, J"å~°∞¤Å∞ |Ǩï=∞`«∞Å∞ , ã¨ÉèíÅ∞ – ã¨=∂"ÕâßÅ∞, „QÆO^è•Å∞ –„QÆO^èŒHõ~°ÎÅ∞, J„a"Õ+¨<£û, `«k`«~° JOâßÅ#∞ K«kq ∞~° ∞ÎOK« ∞HÀ"åe. [#~°Öò <åÖˇ  ˚x ZѨÊ\˜ HõѨ C_» ∞ JÑπ_Õ \ò  ã¨∞HÀ"åÅO>Ë Hõ Ô  ~O\ò ZÃѶ  · û#∞ ᶠ êÖ’ J=Ù`« ∞O_®eûO^Õ.  HõÔ~O\ò JÃѶ·~üû‰õΩ ã¨O|OkèOz#O`« =~°‰õΩ „H©_»Å∞,J"å~° ∞¤Å∞–|Ǩ ï=∞`« ∞Å∞ =O\˜q+¨Ü« ∂Å`À áê@∞, ã¨=∞HÍb# ~å¢+‘ìÜ«∞, *ÏfÜ«∞, JO`«~å˚fÜ«∞ ã¨OѶ¨∞@#Å#∞ ‰õÄ_® ∞=ÙHÀ"åe.
J~°   ú"≥ ∞\˜H±ã≤ ¯Öò  û:
J~°  ÷ "≥ ∞\˜H±qÉè ÏQÆOÖ’ Ѩ Ó~°  ‚ã¨OYºÅ∞, _≥ã≤=∞Öòû, „ᶠ êHõ  Δ  û, ^ŒâßOâßÅ∞, Éè ÏQÍǨ ~åÅ∞, #O|~°  ¡=∞^è  Œ º ã¨O|O^è  ŒO  Hõ#∞Q˘#_»OÖ’ JÉèíºi÷ =ӺǨ`«‡Hõ ^Œâ◊Å∞ QÆ=∞x™êÎ~°∞. g\˜`Àáê@∞ aè<åflÅ∞, âß`«O, x+¨ ÊuΖJ#∞áê`«O, 㨠@∞, ÉÏ~°∞=_ô  ¤, K«„Hõ=_ô  ¤, ÖÏÉè  í#ëêìÅ∞, "≥  ·âßÖϺÅ∞, HÍÅO–^Œ ∂~°O,  HÍÅO–Ѩx, Éè ÏQÆ™êfi=∂ºÅ∞, ˆ   HΔ „`«QÆ }˜O =O\˜JOâßÅÃÑ· „Ѩâ◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. Jxfl ~°HÍÅ ÖˇHõ ¯Å#∂ gÅ~Ú#O`«=~° ‰õÄ Ñ¶π=~ü ¯ KÕÜ«∞‰õ ΩO_® <À\˜`À KÕÜ« ∞_®xfl „áêH©ìãπ KÕÜ« ∂e.  ‰õ Ä_ç HõÅ∞, fã≤ "ÕÅ∞, QÆ ∞}HÍ~åÅ∞, Éè ÏQÍǨ~åÅÃÑ· JÉè  í ºi÷ H˜ „áê^äŒq∞Hõ J=QÍǨÏ# LO_®e. J~°÷"≥∞\˜H± qÉèÏQÆOÖ’x㨠∂„`åÅ#∞ `≥Å∞㨠∞‰õ Ω#fl@¡~Ú`ՄѨâ◊ flÅ#∞ ëê~üì \òÖ’ KÕã≤  ["å|∞Å∞ QÆ ∞iÎOK«=K« ∞Û. D qÉè ÏQÆOÖ’ „Ѩâ◊flʼnõΩ ã¨~°~Ú#  ["å|∞Å#∞ QÆ ∞iÎOK«_®xH˜Z‰õ Ω¯= ™ê^è  Œ# J=ã¨O. J~°  ÷ "≥ ∞\˜ H± „Ñ≤Ѩˆ  ~+¨<£‰õΩ 8 #∞O_ç 10= `«~°QÆu =~°‰õΩ QÆÅ QÆ }˜`«O Ѩ Ù㨠 ÎHÍÅ∞ ZO`«QÍ<À ^ÀǨ Ï^ŒÑ¨`å~Ú.
 
3
ÖÏlHõÖò ã≤¯Öòû:
ÖÏlH±J#QÍ Ü« ÚH˜  Î. Ü« ÚH˜  Î`À =º=Ǩ ÏiOKÕ "å~° ∞ `≥eqQÆÅ "å~°QÆ∞^Œ∞~°∞. JO>Ë Z^Œ∞\˜ "å~°∞ K≥¿ÑÊkx["≥ ∞ÿ#Ѩ Ê\˜ H©, J|^Œ  ú "≥ ∞ÿ#Ѩ Ê\˜ H©# Ü« ÚH˜  Î`À P J|^Œ  ú=Ú#‰õ Ω  HÍh, x[=Ú#‰õΩ HÍh ã¨Ô~·# ã¨=∂^è•#O K≥ѨC^Œ∞~°∞. WO^Œ ∞Ö’ |¡iÖË û >ˇãπ  ì, ã≤ \˜  ìOQ∑Jˆ  ~O*ò  "≥ ∞O\òû, ¿ãì \ò  "≥ ∞O\ò  - q=~° }Å∞ =O\˜JOâßÅ∞O\Ï~Ú. Wq JÉè  í º~° ∞÷Å ‰õ Ωâß„QÆ, =∂#ã≤ HõPÖ’K«<å â◊ H˜  Î, q+¨Ü« ∞ Ѩ i*Ï˝#O, TǨ â◊ H˜  Îx Ѩ sH˜  Δ OKÕ q^è  ŒOQÍ LO\Ï~Ú. D qÉè ÏQÆOÖ’ ["å|∞Å∞ QÆ ∞iÎOK«_®xH˜ `åi¯Hõ*Ï˝#O J=ã¨O. nxH˜`À_» ∞ ëê~ü  ì Hõ \ò "≥ ∞^ä  Œ û#∞ ™ê^è  Œ# KÕ¿ãÎ D qÉè ÏQÆOÃѷѨ @∞ìU~° Ê_» ∞`« ∞Ok.
 „QÍg∞} „    áêO`åÅ∞ =∞iÜ«Ú „    QÍg∞} ã≤   úuQÆ`« ∞Å∞:
 D qÉè ÏQÆOÖ’ „QÍg∞} ã¨=∂*Ïaè=$kúHÍ~° º„Hõ=∞O, „QÍg∞}Ïaè  è=$kú Ѩ^ä  Œ HÍÅ∞, „QÍg∞} P~ÀQÆ ºO, áêiâ◊ √^Œ  ú º ã¨=∞㨺Å∞, ™êOѶ‘∞Hõ ã¨=∞㨺Å∞, „QÍg∞} „áêO`åÅÖ’ ¿Ñ^Œ iHõO, x~° ∞^ÀºQÆO, =¸_è  »qâßfi™êÅ∞, "≥#∞HõÉÏ@∞`«#O =O\˜ JOâßÅÃÑ· 
„Ѩâ◊ flÅ∞ =™êÎ~Ú.
 „Ñ≤Ѩˆ~+¨ <£áê¡<£:
ѨsHõΔÖ’ ã¨=∞Ü«∞áêÅ# ZO`À =ÚYºO. xs‚`«ã¨=∞Ü«∞OÖ’ gÖˇ·#xfl Z‰õΩ¯= „Ѩâ◊flʼnõΩ ã¨=∂^è•<åÅ∞QÆ∞iÎOKåeû LO@∞Ok. Wk ã¨Ô~·# „áêH©ìãπ L#flѨC_Õ™ê^茺Ѩ_»∞`«∞Ok. „Ѩ}ÏoHÍ Ü«Ú`«OQÍ „Ñ≤Ѩˆ~+¨<£™êyOz#@¡~Ú`Õ Ñ¨sHõ  Δ Ö’ q[Ü« ∞O g∞^ÕJ=Ù`« ∞Ok.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
Praveen Kumar liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Gouse Basha liked this
Upendar Durgam liked this
Kranthi Kumar liked this
meer_i4u6163 liked this
gopireddyd liked this
Suresh Babu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->