Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
14Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai giang Word2007.pdf

Bai giang Word2007.pdf

Ratings: (0)|Views: 4,024|Likes:
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Nguyễn Hải Đăng on Dec 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
Tài li
ệu lưu hành nộ
i b
 
Biên so
n
: Khưu Tấ
n Tri
ế
t
1
NH
Ữ 
NG V
ẤN ĐỀ
 
CƠ BẢ
N TRONG SO
N TH
ẢO VĂN BẢ
N(V
Ớ 
I MS WORD 2007)
I)
 
Đị
nh d
ạng văn bả
n
1)
 
Đị
nh d
ng trang : ch
n th
page layouta)
 
Nhóm l
ệnh Margins: đặ
t l
cho trang.b)
 
Nhóm l
nh Orientation:
đặt hướ 
ng trang.c)
 
Nhóm l
ệnh size: đặ
t c
ở 
gi
y.2)
 
Đị
nh d
ạng đoạn văn bả
n: ch
n th
page layout
nhóm l
nh Paragraph:a)
 
Nút l
ệnh indent: đặ
t l
 b)
 
Nút l
ệnh spacing: đặ
t kho
ng t
 
đoạn văn bản đang chọn đến đoạn văn bả
n
ở 
trên
(before), đến đoạn văn bả
n
ở 
 
dướ 
i (after).c)
 
Th
Home: nhóm l
nh paragraph: canh l
 
đoạn văn bả
n: canh trái canh ph
i, canh gi
a
, canh đề
u , kho
ng cách gi
a các dòng3)
 
Đị
nh d
ng ký t
: ch
n th
Home
Nhóm l
ệnh font: dùng để
 
đị
nh d
ng ký t
.4)
 
Đị
nh d
ng danh sách ki
u ký hi
u và th
t
 
và đị
nh d
ng danh sách nhi
u c
p: ch
n th
 Home
nhóm l
nh paragraph. Ch
ọn đoạn văn bả
n mu
ốn đị
nh d
ng:a)
 
Nháy vào nút l
nh bullets
để
 
đị
nh d
ng ki
u ký hi
u.b)
 
Nháy vào nút l
nh Numbering
để
 
đị
nh d
ng ki
u th
t
.c)
 
Nháy vào nút l
nhMultilevel list
 
đ
 
đị
nh d
ng danh sách nhi
u c
p.
 5)
 
Cài đặt điể
m d
ng tab (Tab stops) :
Để
cho vi
ệc cài đặ
t T
ab đượ 
c thu
n ti
n, b
n nêncho hi
n th
 
thước ngang trên đỉ
nh tài li
u b
ng cách nh
n nút View Ruler
ở 
 
đầ
u trênthanh cu
n d
c. B
n có th
nhanh chóng ch
n tab b
ng cách l
ần lượ 
t nh
n vào ô tabselector
 – 
là ô giao nhau gi
ữa thướ 
c d
ọc và thướ 
c ngang (
ở 
góc trên bên trái trang tàili
ệu) cho đế
n khi ch
ọn đượ 
c ki
u tab mong mu
ốn, sau đó nhấ
n chu
ột vào thanh thướ 
c
ngang nơi bạ
n mu
ốn đặ
t tab. Tùy t
ừng trườ 
ng h
ợ 
p c
th
b
n có th
s
d
ng m
ttrong các lo
i tab sau:a)
 
Tab trái: Đặ
t v
trí b
ắt đầ
u c
ủa đoạ
n text mà t
 
đó sẽ
ch
y sang ph
i khi b
n nh
pli
u. Tab gi
ữa: Đặ
t v
trí chính gi
ữa đoạn text. Đoạ
n text s
n
m gi
a v
 
trí đặ
t tabkhi b
n nh
p li
u.b)
 
Tab ph
i: N
m
ở 
bên ph
i cu
ối đoạ
n text. Khi b
n nh
p li
ệu, đoạ
n text s
di chuy
nsang trái k 
t
v
 
trí đặ
t tab.c)
 
Tab th
ập phân: Khi đặ
t tab này, nh
ng d
u ch
m phân cách ph
n th
p phân s
n
mtrên cùng m
t v
trí.d)
 
Bar Tab: Lo
ại tab này không đị
nh v
trí cho text. Nó s
chèn m
t thanh th
ẳng đứ
ngt
i v
 
trí đặ
t tab. N
ế
u b
n mu
ốn đặt điể
m d
ng tab t
i v
trí phù h
ợ 
p mà không th
 
 
Tài li
ệu lưu hành nộ
i b
 
Biên so
n
: Khưu Tấ
n Tri
ế
t
2
xác đị
nh chính xác khi nh
n chu
ột lên thanh thướ 
c ngang, ho
c b
n mu
n chèn ký t
 
đặ
c bi
t
trướ 
c tab, b
n có th
dùng h
p tho
i Tabs b
ng cách nh
ấn đúp chuộ
t vào b
t
 
điể
m d
ừng tab nào trên thanh thước.Sau khi cài đặt điể
m d
ng tab xong, b
n th
nh
n phím
Tab để
nh
ảy đế
n t
ừng điể
m d
ng trong tài li
u.e)
 
Để
 
đặ
t Tab có leader (có d
u hi
u d
n
đầ
u) tath
c hi
ện như sau: sau khi đặ
t các lo
i tab c
nthi
ết trên thướ 
c, ta nháy vào nút l
nh phía góc
dướ 
i bên ph
i c
a nhóm l
ệnh paragraph để
m
ở 
 h
p tho
i paragraph. Trong h
p tho
iparagraph, nháy vào nút l
nh Tab
c
a s
 Tabs. Trong c
a s
Tab, nháy ch
ọn vào điể
md
ng Tab mu
ốn đặ
t leader, ch
n ki
u leadertrong khung Leader, nháy vào nút S
et để
thi
ế
t
đặ
t. Mu
n b
các tab, ch
n tab mu
n b
, nháyvào nút Clear. Mu
n b
h
ế
t các tab nháy vào nút Clear allII)
 
V
ăn bả
n d
ng B
ng
:1)
 
T
ạo Văn Bả
n d
ng B
ng
 
Nháy vào nút insert
table
insert table
c
a s
insert table.
 
Nh
p s
c
t trong number of column
 
Nh
p s
dòng trong number of row
 
Ch
n OK.2)
 
Làm vi
c v
ới văn bả
n d
ng b
ng :Trong công c
Table tools :a)
 
Th
l
nh design : ch
a các nhóm l
ệnh liên quan đế
nvi
c thi
ế
t k 
ế
b
ng:
 
Draw Borders: ch
a nhóm l
nh liên qua
n đế
n
,xóa
đườ 
ng vi
n cho b
ng .b)
 
Th
l
nh layout
 
Nhóm l
nh table ch
a các nhóm l
nh:
 
Select ch
ọn các đối tượ 
ng trong b
ng
 
Properties ch
a nhóm l
nh canh ch
nh b
ảng trong văn bả
ng.
 
Nhóm l
nh Rows & Columns ch
a các l
ệnh liên quan đế
n chèn, xóa c
t, dòng.
 
Tài li
ệu lưu hành nộ
i b
 
Biên so
n
: Khưu Tấ
n Tri
ế
t
3
 
Nhóm l
nh Merger ch
a các l
nh v
tr
n ô, c
t ô.
 
Nhóm l
nh Cell size ch
a các l
nh v
 
kích thướ 
c hàng và c
t
 
Nhóm l
nh Alignment ch
a các l
ệnh liên quan đế
n canh ch
ỉnh văn bả
ng trongb
ng.III)
 
Bi
ểu Đồ
(Chart):1)
 
T
o Bi
ểu đồ
 
 
Đặ
t con tr
t
ại nơi muố
n chèn bi
ểu đồ
.
 
Ch
n Insert
Chart.
 
Trong h
p tho
i chart , ch
n m
t ki
u bi
ểu đồ
 
OK.Lúc này, c
a s
Excel s
hi
n th
d
li
u m
u trên 1 b
ng tính.
 
Trong b
ng tính Excel, b
ạn thay đổ
i d
li
u có s
n b
ng d
li
u mong mu
n. B
n
thay đổ
i c
nhãn trên c
t A và tên c
a d
li
u
ở 
dòng 1.
 
Nháy ch
n nút Microsoft Office và ch
n Save As. Ch
ọn thư mục để
 
lưu tậ
p tinExcel
thoát kh
i Excel .
Lưu ý: Mỗ
i khi b
n c
p nh
t d
li
u trên b
ng tính thì d
li
u trên bi
ểu đồ
 
cũngđượ 
c c
p nh
t2)
 
Thay đổ
i ki
u bi
ểu đồ
(Chart Style)
Đặ
t con tr
vào bi
ểu đồ
, ch
n th
design trong Chart Tools
nháy vào nút l
nh ChangeChart Type
ch
n ki
u bi
ểu đồ
m
ớ 
i
ch
n OK.3)
 
Thêm tiêu đề
cho bi
ểu đồ
(chart title)
, tiêu đề
các tr
c t
ọa độ
(Axis titles), nhãn cho d
 li
u (Data Label):
Đặ
t con tr
vào bi
ểu đồ
, ch
n th
Layout trong Chart Tools
ch
n nút l
ệnh tương ứ
ng.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
XuanLy Pham liked this
Tân Lão Gia liked this
giraffe_6390 liked this
Duong Quynh Anh liked this
Heo Còi Xương liked this
Hải Đinh added this note|
sao anh không đưa ra bài giảng chi tiết cụ thể hơn chút xíu! Cái này còn sơ sài quá! Chỉ có được 1 phần trong word 2007 Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhiều!
The Vu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->