Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (Spanish) - OWNERSHIP IN PUBLIC SERVICES (Spanish) - ZERBITZU PUBLIKOEN JABETASUNA (Espainieraz)

TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (Spanish) - OWNERSHIP IN PUBLIC SERVICES (Spanish) - ZERBITZU PUBLIKOEN JABETASUNA (Espainieraz)

Ratings: (0)|Views: 164|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/18/2014

 
 Bt b \myonjl Qbqhy& n{ kmhtj»{ yh`fhd{ bj~ njt{n{x{nmjbf qmtn{nmj my mqnjnmj jhn{ehy m` HOBN Dhj{hy&jmy m` n{t tqmjtmyt my txqqmy{njl hj{n{nhtHOBN Dhj{hy thhot {m km ixtnjhtt |n{e dmgqbjnht my lmphyjghj{t dmphyhk nj n{t yhqmy{t* Yhbkhyt temxfk ih b|byh {eb{|h gb~ ebph b dmj`fnd{ m` nj{hyht{ {eb{ dmxfk b``hd{ {eh michd{npn{~ m` {ent yhqmy{* Njpht{myt temxfk dmjtnkhy {ent yhqmy{bt mjf~ b tnjlfh `bd{my nj gbonjl {ehny njpht{ghj{ khdntnmj*
 
LBYBNB NJJMPB[NMJ DHJ[HY& LMNYX 2&B9 GMJKYBLMJ[HF3 >;498121; PN[MYNB'LBT[HNS 04>0;2;8<FHOHN[NM 0<8<12<58 KXYBJLM 05552>891 H'GBNF3 nj`mAhobndhj{hy*hx  `bdhimmo*dmg-HOBNDhj{yh tdynik*dmg-HOBNDhj{hy
 
\myonjl Qbqhy
 
22 Kndnhgiyh 9122
 
[N[XFBYNKBK KH FMTTHYPNDNMT QÓIFNDMT
M\JHYTENQ NJ QXIFND THYPNDHT SHYIN[SX QXIFNOMHJ CBIH[BTXJB
2*
 
Fb qymqnb dmjdhqdnôj kh fmt thypndnmt qóifndmtdmgm thypndnmt kh nj{hyît lhjhybf& tn inhj{hôyndbghj{h kntdx{nkb& qymqmydnmjb qmy tç gntgb xjb ngqmy{bj{h ibth dmjdhq{xbf qbyb fbdmj`nlxybdnôj njt{n{xdnmjbf kh fb lht{nôj kh ht{mtthypndnmt*
9*
Ht dnhy{m rxh& kh bflxjb `mygb& fb lhjhybfnkbkkh fbt bd{npnkbkht hdmjôgndbt qxhkhj thy khnj{hyît lhjhybf* Hj jxht{yb mqnjnôj& hf tbf{mdxbfn{b{npm ebdnb hf dmjdhq{m kh thypndnm qóifndmkhih ny qymibifhghj{h gât bffâ ~ bfdbjsby& khtkhxjb qhytqhd{npb gât pbfmyb{npb& b brxhffmtthypndnmt tmiyh fmt dxbfht& dmgm dmjthdxhjdnb khfb nj{hjtnkbk m {ybtdhjkhjdnb khf nj{hyît lhjhybfb`hd{bkm& hf Ht{bkm btxgh xj dmgqymgntm khgbj{hjngnhj{m m tmqmy{h tnt{hgâ{ndm kh fmtgntgmt*
4*
Hj ht{h thj{nkm& fb `ymj{hyb hj{yh fmt thypndnmtqóifndmt ~ fbt yht{bj{ht bd{npnkbkht hdmjôgndbtjm ht{byçb {bj{m hj tn tx qympntnôj ht m jm khnj{hyît lhjhybf tnjm hj fb yhfhpbjdnb kh ht{hnj{hyît lhjhybf ~& tmiyh {mkm& hj fb pbfmybdnôj khkndeb yhfhpbjdnb qmy qby{h kh fbt qmfç{ndbtqóifndbt*
;*
Kh ht{b `mygb& hf qxj{m kh qby{nkb iâtndm hj fbkhfngn{bdnôj khf dmjdhq{m kh thypndnm qóifndm htqyhdntbghj{h fb btxjdnôj qmy qby{h kh fmtqmkhyht qóifndmt kh xj kh{hygnjbkm jnphf khyhtqmjtbinfnkbk hj fb qyht{bdnôj kh fmt gntgmt&dmj hf `nj kh bthlxyby tx kntqmjninfnkbk qmy qby{hkhf dmjcxj{m kh fmt dnxkbkbjmt*
8*
Dmgm xjb bd{npnkbk qóifndb dmgqfhghj{bynbkh fmt {ybkndnmjbfht
thypndnmt
yhfbdnmjbkmt dmjhf hchydndnm kh fb bx{mynkbk qóifndb 'dmgmkh`hjtb& qmfndçb m cxt{ndnb' hf dmjdhq{m kh thypndnmqóifndm& jbdnkm b `njht khf tnlfm UNU& th hu{hjknô ~lhjhybfnsô hj fmt qbçtht mddnkhj{bfht khtkh fbThlxjkb Lxhyyb Gxjknbf qyhdntbghj{h b qby{ny
 
 
Bt b \myonjl Qbqhy& n{ kmhtj»{ yh`fhd{ bj~ njt{n{x{nmjbf qmtn{nmj my mqnjnmj jhn{ehy m` HOBN Dhj{hy&jmy m` n{t tqmjtmyt my txqqmy{njl hj{n{nhtHOBN Dhj{hy thhot {m km ixtnjhtt |n{e dmgqbjnht my lmphyjghj{t dmphyhk nj n{t yhqmy{t* Yhbkhyt temxfk ih b|byh {eb{ |hgb~ ebph b dmj`fnd{ m` nj{hyht{ {eb{ dmxfk b``hd{ {eh michd{npn{~ m` {ent yhqmy{* Njpht{myt temxfk dmjtnkhy {ent yhqmy{ bt mjf~ btnjlfh `bd{my nj gbonjl {ehny njpht{ghj{ khdntnmj*
 
LBYBNB NJJMPB[NMJ DHJ[HY& LMNYX 2&B9 GMJKYBLMJ[HF3 >;498121; PN[MYNB'LBT[HNS 04>0;2;8<FHOHN[NM 0<8<12<58 KXYBJLM 05552>891 H'GBNF3 nj`mAhobndhj{hy*hx  `bdhimmo*dmg-HOBNDhj{yh tdynik*dmg-HOBNDhj{hy
 
[N[XFBYNKBK KH FMTTHYPNDNMT QÓIFNDMTkh ht{b dmjdhqdnôj kh yhtqmjtbinfnkbk qóifndb hjlbybj{nsby b fmt dnxkbkbjmt fb qympntnôj kh xjmtkh{hygnjbkmt thypndnmt dmjtnkhybkmt
iâtndmt
*
0*
Khtkh xj njndnm qhym& tmiyh {mkm& b qby{ny kh fbkîdbkb kh fmt 51& fmt lybjkht khib{ht tmiyh fbqyht{bdnôj kh thypndnmt qóifndmt ebj tnkmqymibifhghj{h fmt tnlxnhj{ht3b.
 
Dxâfht tmj fmt thypndnmt rxh& dmgmdmjthdxhjdnb kh tx nj{hyît lhjhybf ~ txyhfhpbjdnb& khihj thy lbybj{nsbkmt qmyhf Ht{bkm*i.
 
Dxâf ht hf jnphf kh qyht{bdnôj rxh hfHt{bkm khih lbybj{nsby hj dbkb xjm khhffmt m& khtkh m{yb qhytqhd{npb& dxâf hthf dmt{h rxh hf Ht{bkm khih btxgny qmyfb qyht{bdnôj kh ht{mt thypndnmtqóifndmtd.
 
Dxâf khih thy fb {n{xfbynkbk kh fblht{nôj kh ht{mt thypndnmt*
<*
Hj ht{h thj{nkm& hf khib{h tmiyh fb {n{xfbynkbkkh fmt thypndnmt qóifndmt eb ht{bkm kh `mygbnyyhghknbifh yhfbdnmjbkm dmj fmt jnphfht khqyht{bdnôj ~ dmj fb h`hd{npb btxjdnôj qmy hfHt{bkm kh fb yhtqmjtbinfnkbk m lbybj{çb kh fbqympntnôj kh fmt gntgmt*
5*
Ht hpnkhj{h& ~ btç th eb qxht{m kh yhfnhph hj fb{hmyçb ~ fb qyâd{ndb kh `mygb yhqh{nkb& rxh xjbqyht{bdnôj h`ndnhj{h ~ bkhdxbkb kh fmt thypndnmtqóifndmt jm hunlh jhdhtbynbghj{h xjb {n{xfbynkbkqóifndb kh fb lht{nôj kh fmt gntgmt* Bxjrxh jmlht{nmjh ht{mt thypndnmt& hf Ht{bkm inhj qxhkhdmjt{n{xnyth hj lbybj{h3b.
 
Kh rxh fmt thypndnmt tmj h`hd{npbghj{hm`yhdnkmt b fmt dnxkbkbjmti.
 
Kh fmt yhdxytmt qóifndmt ~ qynpbkmt rxhkhihj kht{njbyth b fb qyht{bdnôj khht{mt thypndnmtd.
 
Kh fmt jhdhtbynmt jnphfht kh dbfnkbk ~h`ndnhjdnb hj fb lht{nôj kh fmt thypndnmt*
>*
Jm mit{bj{h& hf dmjthjtm {hôyndm tmiyh fb
qmtninfnkbk
kh rxh fmt thypndnmt qóifndmt thbjlht{nmjbkmt b {ybpît kh kn`hyhj{ht gmkbfnkbkhtkh {n{xfbynkbk khcb qbtm b kntdyhqbjdnbt kh `mjkmhj{yh fbt knt{nj{bt dmyynhj{ht nkhmfôlndbt tmiyh fbtqmfç{ndbt rxh fmt Ht{bkmt khihj ngqxftby bfyhtqhd{m*
21*
Fb knbfîd{ndb tmiyh fb {n{xfbynkbk kh fb lht{nôjkh fmt thypndnmt qóifndmt eb ht{bkm ebin{xbfghj{hdhj{ybkb bfyhkhkmy khf dbyâd{hy qóifndm m qynpbkmkh fb gntgb*
22*
Fb qynpb{nsbdnôj kh fmt thypndnmt qóifndmt ebtnkm xj qymdhtm dmjt{bj{h ~ lhjhybf hj hfdmjcxj{m kh mddnkhj{h kxybj{h fbt óf{ngbtkîdbkbt& bdhfhybkm hj jxghymtmt qbçtht khtkh hfht{bffnkm kh fb dyntnt `njbjdnhyb kh 911< ~& gx~htqhdnbfghj{h& b qby{ny kh fbt dyntntqyhtxqxht{bynbt kh knphytmt Ht{bkmt*
29*
Gnhj{ybt xjmt thd{myht tmdnbfht ebjqhydninkm ht{b hpmfxdnôj dmgm xjb bghjbsb qbybfb dmehtnôj tmdnbf ~ fmt nj{hyhtht lhjhybfht kh fmtdnxkbkbjmt& m{ymt thd{myht ebj kh`hjknkm ht{h
 
 
Bt b \myonjl Qbqhy& n{ kmhtj»{ yh`fhd{ bj~ njt{n{x{nmjbf qmtn{nmj my mqnjnmj jhn{ehy m` HOBN Dhj{hy&jmy m` n{t tqmjtmyt my txqqmy{njl hj{n{nhtHOBN Dhj{hy thhot {m km ixtnjhtt |n{e dmgqbjnht my lmphyjghj{t dmphyhk nj n{t yhqmy{t* Yhbkhyt temxfk ih b|byh {eb{ |hgb~ ebph b dmj`fnd{ m` nj{hyht{ {eb{ dmxfk b``hd{ {eh michd{npn{~ m` {ent yhqmy{* Njpht{myt temxfk dmjtnkhy {ent yhqmy{ bt mjf~ btnjlfh `bd{my nj gbonjl {ehny njpht{ghj{ khdntnmj*
 
LBYBNB NJJMPB[NMJ DHJ[HY& LMNYX 2&B9 GMJKYBLMJ[HF3 >;498121; PN[MYNB'LBT[HNS 04>0;2;8<FHOHN[NM 0<8<12<58 KXYBJLM 05552>891 H'GBNF3 nj`mAhobndhj{hy*hx  `bdhimmo*dmg-HOBNDhj{yh tdynik*dmg-HOBNDhj{hy
 
[N[XFBYNKBK KH FMTTHYPNDNMT QÓIFNDMTqymdhtm dmgm xj bpbjdh hj fb lht{nôj gâth`ndnhj{h kh fmt thypndnmt ~ hj fb dmj{hjdnôj kh fbtrxh dmjtnkhybibj hudhtnpbt dbylbt tmdnbfhtbtxgnkbt qmy hf Ht{bkm*
24*
Xj bjâfntnt thynm kh ht{b knbfîd{ndb {nhjh rxhqmjhy kh gbjn`nht{m& hj qynghy fxlby& fbdmj`xtnôj dmjdhq{xbf rxh hj ht{mt khib{ht thqymkxdh hj{yh {n{xfbynkbk kh fb lht{nôj kh fmtthypndnmt qóifndmt ~ qmfç{ndb qyhtxqxht{bynb*
2;*
Ht dnhy{m rxh& dmj dbyâd{hy lhjhybf& ht qmtnifhrxh fb {n{xfbynkbk qynpbkb lht{nmjh fmt yhdxytmt kh`mygb gât h`ndnhj{h rxh fb {n{xfbynkbk qóifndb*Ît{h ht& tnj kxkb& hf bylxghj{m kh gb~my qhtm b`bpmy kh fbt qmfç{ndbt kh qynpb{nsbdnôj kh thypndnmtqóifndmt*
28*
Jm mit{bj{h& eb~ rxh {hjhy hj dxhj{b& qmy xjfbkm& rxh hf ehdem kh rxh fb {n{xfbynkbk qynpbkb
qxhkb
lht{nmjby fmt yhdxytmt kh `mygb gâth`ndnhj{h jm tnljn`ndb rxh hj fb qyâd{ndb ht{m thbbtç hj {mkm dbtm*
20*
Qmy m{ym fbkm& hj jxghymtmt thypndnmtqóifndmt& ht gât rxh kntdx{nifh rxh fb h`ndnhjdnbhj fb lht{nôj kh fmt yhdxytmt thb hf ójndm `bd{my b{hjhy hj dxhj{b* Hj thypndnmt dmgm fb hjthòbjsbiâtndb& fb xjnphytnkbk m fmt ghknmt khdmgxjndbdnôj& xj bylxghj{m hthjdnbf b `bpmy khfb {n{xfbynkbk qóifndb ht fb ngqmy{bjdnb kh hpn{byrxh ht{mt thypndnmt rxhkhj hj gbjmt kh lyxqmtkh nj{hyît dmyqmyb{npmt dmjdyh{mt& dmgmdmjthdxhjdnb kh tx {ybtdhjkhjdnb nkhmfôlndb mnjdfxtm qmfç{ndb*
2<*
Hf rxh fb {n{xfbynkbk qynpbkb thb m jm gâth`ndnhj{h khqhjkh kh xj dmjcxj{m kh `bd{myhtrxh khihj kh `mygb ngqyhtdnjknifh {hjhyth hjdxhj{b* Hj lhjhybf& fb lht{nôj qynpbkb jm ht gâth`ndnhj{h tôfm qmy hf ehdem kh thy qynpbkb* Cxj{mbf dbyâd{hy qynpbkm& ht jhdhtbynb fb hunt{hjdnb khbflój {nqm kh ghdbjntgm rxh mifnlxh bf {n{xfbyqynpbkm b khtbyymffby h`ndnhj{hghj{h tx lht{nôjhj fxlby kh gbungnsby txt yhtxf{bkmt b dmt{b khfqyhdnm m fb dbfnkbk khf thypndnm*
25*
Ht{mt ghdbjntgmt kh dmj{ybqhtm khf nj{hyîtqynpbkm qxhkhj thy3b.
 
Fb hunt{hjdnb kh xj h`hd{npm ghydbkm&kh xj jnphf kh dmgqh{hjdnb yhbf hj fbdbq{bdnôj kh dfnhj{ht-xtxbynmti.
 
Fb hunt{hjdnb kh xj tx`ndnhj{h jnphf khdmgqh{hjdnb hj fb dmj{yb{bdnôj qóifndbkhf thypndnmd.
 
Fb gx{xbfnsbdnôj kh fb {n{xfbynkbk& hj fbghknkb hj rxh& tn{xbjkm b fmt xtxbynmtdmgm {n{xfbyht kh fb bd{npnkbk& thbthlxyh rxh fb `njbfnkbk kh fb lht{nôjth dmjdhj{ybyâ hj qymphhy b fmtgntgmt xj thypndnm hj fbt ghcmyhtdmjkndnmjht kh qyhdnm ~ dbfnkbk*
2>*
Hf qymifhgb ht rxh& tn ht qmtnifh rxh xjbqby{h ngqmy{bj{h kh fmt thypndnmt qóifndmt th

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->