Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kosztolányi - A rím varázslata stb

Kosztolányi - A rím varázslata stb

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Gergő Tóth

More info:

Published by: Gergő Tóth on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
A
RIM
VARAZSLATA
1
A
m
_
az
európai killtészet
ííí
kesge
_nem
Európában
szűlctett
meg,
hanen
Afrik:iban.
Eredetébenjclképesutalás
l'an
a nrivoltárazr'e'
Ugy
róniik'
hogy
g
nrindig
nragn
r'iseli ennek
a
világrésznck
ízga
verőnyét
s
íof
tétségét.
zKtis:ttrs
rrtán
a
li'III.
évszázadban
tÍínikijl
előszö
az
r'ikai
lirrh
nyel\'bcn.
A:
ókorigtlrög('s
latir-r
remekík
rnég
nem ismcrik'Vergilirrs
néha
ttgr'an
mcl
(az
Aeneis_nek
e:er
melő
sora
r'an)'
dc
a
szakértók
úgy
lik,lrogy
ez
bbn1 iLt
n)íl\laIllaJUll.,j!''r,l,tlcn.rrcr'lcg',l'l_l_i.rclL.v,:l,'Llcrr
onr'r.lr'''-.'i'
n'
cél1ít
akkor
lik'
anikor
a
tii:es
karthrigó
egyhá:atya' Ter'tLrilianus
haclako:ik.
3
A
szerzeresek
a
kolostorban
elt'nélkec]nek'
Breviárjrtm-olr.as:is
Llliil-\,a
s:elrt-s szélcsönd1ébcn
ocsúdnaI(
ilrla,
hog\'egyes szavirkl
rnc1yek
s
és
nr.is
érre1nííek'
:onosanr'égződnek' Ide'oda
íorgatjákííket,
1lesutgetik,
összcp)-
rotjík.
Szeny zenét
hailanak'
lrrint
egy
madárka
csivogását
1]
rendhá:
rác5o5
rrblak.in.
íLll'e hallgatjitk'Elírmulnak
a:on, hogy
a
szavak,
melyek
egb-
kénr
szigorú,
erki;lcsi
parancsclkar
fogalmaznakmeg
az
é1ctr'e
és a
lralá]rar,onatkozóag,
s
a:orci
r.a1(ls'.ígclt
írják
Lil'
il,ven
zzeoghirtílak'
Nemcsaklelkük
r'ln
tehár:r s:al'aknak,
1ranern
tcstük
is'
Tesriik
peciig
szintén
szép'
E:eka
plpok'
akik
r'ezeklőör'vcirzik
ágyékukar,
bójtőlnek
és
in:ídkozrrak,
s
szórakozásrrkminclajssze
ann1'i'
l'rogy
a
kertben
lusiikat ojranak,játs:ani
kc:-
c]enek
ir
szavakk:r1-
C]yemeteg szel1enük
ártatlarr
órijnót
1c1i
ebbeo.
Azl'lta
vantll.
4
Természetesen
az
ősnépek
s a
kisgyerrnekek'
akik
a
maguk
kezderleges
íe1lengi
okán
a mindenkori
ősnépeket
Idázák,
minder-rkor
rneltck.
osember
i és
kisgyermeki kcr]vtclés
cz.
A
íclnőttck
is trrdtak
íelííle'
le
''elfeiej-
tették'',
l-trt
nem
lkartak,
nem
nertek
elnlékezni.
Nem
engec1élycztékmagrrkt-rak,
hogy
eszükbe
jussorr.
Túlontúl
édes
volt
itz
emlékc.
Eltiltották
íiiIűkraíl
és
e1kiikróI,
nerr-r
l-ralIották
rrreg
tob,
nem
r'ették
észte'
Mint
akik
g
nem
egésuen
',felrrőttek'',
azzal
btiszkéikecltek, hogy
feinőttek,
l'rogy
',ko'molyak'',
hogy
megvetik
a
betÍík
e
varázslatát,
nrár
csak
a
1lalar-rsága
m!átt
is'
s szégyenlik' akár a csőrgőt' melvet
a
bócsőben
illik
feiejter-ri,
rniutánIjutotrunkpelenkás
korunkon.
5
A
]tííknek
ke1lett újra iilíedezl-ri,
akik annyira enberek,
hogy eglszerre
íelnííttek
s
gyerrnekek
is'
s
mindkét áIlapotor vália1ják'
De
a
l
öíedevel
kor'iínt
sincs
gleg
eldö-rtve
a
sorsa'
Maguk
a krlrszakokis
lrullárrrzanak'
Vannak
gyermekkotszakok,
melyek
nerrr
átalljákbevallani
gyarlóságrrkat'szeszóyiiket
s
m1ndig
kisdedi
érzésvilágukat,
ós
vannakíelnőttkorszakok, me'
lyek
álszemérembőI
véka
a]á
rejrik
ezt,
palástol;ek,
riltakoznakcllene,
a:
,'értelem
nevében''.
Amint
bizonyos
századok]:an
a
ítirc{őruhákat
kivágák,
aztán
állig
L]egombolják'
amint
bizonyos századokban
szabaclság
uralkodik
a;emberek
zmegegyeu ébő],
azután zsamokság
vetkezik, szintén
a2
errrbcrekzrnegegyezéséből' úgy
jelentkeznck
az
irodalomban
is
a
m
barítai
és
ellen.
gci.
ó
A
m
ellenségei
a
kötészet erköcsrendőrjei'
a
s:épség
pronbo1ó.
Ók
szintén
az
órtclem
visszahatásant
lópnek
fol'
ekkor
és
akkor,
irt
és
ott.
A
XVl.
és,XlX.
században
Angliában'
a
XVII.
században Franciaországban
és
nretor'szágban,
a
XX'
században
olaszországbans
rrálunk is tóbb
í?ben.
vetelili
a
gonclolat
kopárságát,
az
ész
jogát
ésa
m
száműzetét.
BálVányo'
zásnak
nevezik
a
net,
csórgőnek
és
pilrgettyűnek'
értelmes cnrberhcz
ncn
méltó
csacskaságnak' Ezek
az
elvek
ideig-óráig
lratnak
is.
mtelen
versckct
írrrak'
Ilyenkor
a
rn szőrcsuhát
ijlt'
hamut
hint
a
fejére,
eltíínik.
Kosztolányi Dezs: A rím varázslata; A rím bölcselete; A rím elemzése; Versek szövegmagyarázata
= U: Nyelv és lélek, Osiris, Bp., 1999/2002 (3. kiadás)
 
7
g
Verlaine,
a
boszorkányos
melő
is
ráun'
Egy
szeslyes
pillanatábanazonpirnaszkodik,
hogy mennyi
györelmer
okoz, s
ócska
csecscbccncklyegzi,
nclyct
,,cgy
sükctgyernrck
vagy cgy
órtilt
gcr
kovácsolt''.
Ó
jaj,
a
m
silc"ft"J
]<alomp,
kerg1ermek,
oktondi ger
B
abráI
olcsójátékszer
u
eI,
S
kongatja
a
szeq
bolond'
Contradictio
in
adiecto:
mekkel
szidja
a rímet. sok viszont
megtórnekhozzá,
ínbánóan' Sainte'Beuve'
a
ráló,
a
XIX'
század
nyes elnréje,
az
okosság megtestesülése,
versben udvarolja
korűl,
m
'
aki
színnel élteted
Az
éneket,
Rím'
ósszec.sapós,
é'7i
dci,Zsotgó
zeném,
tenélkiletl
A
t
els süketÉs némo
a
nak
'
aki
haII.
Carducci
az
rikori latin
l-ragyomárryokat
kilveti.
Egy
d:rrabig
kerüli
a
nret.
18ó9'ben'
az
Uj
rímek
rlű
köetében azonban
mát
,.'czckel,visszavja
száműzeI,
hogy
a tiszta
ész
helyett
a
tiszta
rínr
uralkodk.
Szép
Császivnő, a
hcLzuné,
Avé,
á'
Ó
ktin
,
kiríLl"1í
sar1
Ím
,
kasgnt
eg
fonadabnar
,
Ncrn rngal
nrir.
NIeghajol
,
csak
ee
akarj
.
Ez
a
váInkozás
_
el
a
mtől,
vissza
ir
nrhez
-
szinte
az
ingalengés
szabr1lyos-
ságával
jelentkezik.Divatja
hosszabb' á1talánosabb'
mint
szórr'ányosan
feltű-
'
egy'két évig
tartó pszerútlensége.
A
met
nern
lehet
kiirtani
a
kóté-
szetből
és
az
errrberi lé1ekből.
Gyókerei
rné1yre
nyúInak, csecserrrőkorunkbúvosvilágába'
s a
tudatalatti
\'égtelen
teienyél
ápláIkoznak.
Pesti
HftldP,
1933
.
augusTtus
20
.
A
RIM
BOLCSELETE
1
Boileau
a
kótészettanában
ezt
ír1a:
'A
mrabszolga
s
csak
engedelmeskedni
tattozik'''
Ez
tets?etősen
hangzik.
De
tagadásaa
koltészet
alapelvének'
Vajon
koltíí,e
az'
aki
csakzsarnoka
a
nyelvnek
s
ncm
rabszolgája
ls
?
A
kótészet
veleJe,
l'rogy
a
kötő
és
a
r-ryelv
egyenrangú munkatársa'egyenrangú
játszótárs:
néha
az
egyik
enged, rréha
a másik'
ezena
baráti
kotósen
pedigmincl
a
kettő
egyaránt nyer.zEgy
m, meiy
úgy
jijnnetre'
anint
a
nenr
kijltő
Boileatr pzeli'
vagyis
hogy csak
rabszolga
legyen
és engedelnreskedk'
hogy
az
értelem
prrsztár-r
elfogaclja
s mcgtűrje, majd
egy magasabb
l
érdekébcnszül
alkalmazza,
va1óbancsak
az
a
',henye
ékesg'',
az
az,,üres
cicoma'' volna,mely
a
sorvégekeníityeg'
anélktilhogy
összeforrna
velük,
és
szerves egészet
alkotna.
Egy
ilyen
rim
m(:gvctésre
ltó.
Nincs
is
semmíértelme.Jobb,
hir
ncrn
halIjuk
és
ne1n
lárjuk.
Az
igazi
rínr
ncnr szíeleme
a
versnek,hanemalkot(leleme.
r
a
vers
l,
test
a
testéből'lélek
a
lelkél,
s
annyira
egybc
van
vele
szőve'forrvir,annyira
összebogozcidik
vele'
lrog}'
el
se
lehet választani
tóc'
3
A
rílr
tendcltese
a;'
ami
a
zsontciszere,
a
íeketekáé'
a
szes,
a
dolrányc,
a
nrérgeké,
amelyekkel a
koltí;k
alkotás közben gyakran
élnek'
hogy íokozzákmunkapességiiket.
Bolcs
ernberek interrekbenrrtinket,
hogy
ez
öncsalás.
A
dohányzás szakadadanul íoglalkoztatjaszájunkat,
nyelvünket,
orrurrk szaglódege'
it,
szemünket, keztinket.
Ha
a:t
a
sok
erőt,
gondot,
tcvést-vest,
melyet
a
doháryzásrapazarlunk,
az
ísra
fordítanánk,
sok hasznár
látnók'
A
ícketeká
meg
a
többi
reg
percekreíócsigázza pességünket,
cle
aztán
ellankasztl.414
47r
 
4
Vajon
igazuk r'an-eezeknek
a böcseknekl
A
maguk
józan'
gyakorlati
s?cmpontjábó1 igazuk
van'
Egymagasabb
szenpontból
a tctcmtó
üű\szeL
slem|ontjábóaz()nbirnnincs
igaztrk.
A
szet
gma
is
atyiíisiigottalt
a2
ősnépek r'allásával,
s a
koltíík
mestersége
egy
a
r'arázslók
nresterségévcl.
Ptithia, Ápo1lón
sr'íje
babórleveleket
rágott'
romlábú
széken kuporgott,
gő:ókke1
kábíttatra
n-ragár.
A
bacclránsnók
rnérges
bolllstyánlevelektííl
róvül'
tek
cl'
Aegirábarr
a
Fi]ld papnője
bivalyvért
i\,ott,
hogy
stehetsétVeIje.Irrdiában
a
papot
csak
akkill
szállta meg Ka1i
istennő,ha
egv
kecske lrisscrrelnrctszett
torksziircsöte
ki
avért.Kaoszbana
v:rJákolódrusgallvak
vastrrg'csís
íüstjél
ón
önkíviilctbe.
Jrír':íban
tonrjéntől szcgülnek
meg
a
bűvöók'bájoIók.Ugandában
pipátó'
Kongóban
zcnéI
és
tánctó,
szédüle'tesen
gyols'
titemes
orgástó,s nrlndenütt
azr tapasztaijuk'
lrogy
ezek
a
lribbant
nyek,
akik
_
tisztesség
ne
essék,
sz(llván
-
a
kőit(í
ősei, szalradu]niigyekszenek
az
értelern
elIcnőrzól'
a
kiilsíí
igyelem göcsét(íi'
lrogy íig.}'elnitu.lran:rk
b':n'.íirkr,.
arr,.r.
rrrri
ibrrr,
,.
H
rtr-y.lnr
nk
rrrnL.
rli,,r
r.n.i.:erirrr
ncn
trrdunk
figyelni.
Arra
íigyeliink,
hog.v
íigyeljiink'
s így
csak
erőlkodtink.
La:ítrrni
kcll
tehát
a
{i8yelrrret'
teljesen elr'eszteni'
Irog)'
teljesen visszanycrjük.
)
E,
a íöad:]taa
rnnek.
Csoclá1atos
tclszcr'melyet
akötészet:rn1,aga,
a
nyelv
izzad
ki
magábó1.
Előbbbénít,a;tán
izglt'Előbb
lekt;ri ;z
in.lLrllt't'
aztán
íelttldja.Előbbgátol'a:tán serkent.
Elteteli
a
íigyelrnet
a
nyegtlíl'
hogy
1
igazán
a
nyegr'e
tcrclje'
Érzéki arázslaval
ábmbabűvi;iia hétko'napi
ér'telmer'
lecsökkenti
a hérkajznapi
rálatot,
lrogy
a
pzelctszabadon
csa-
pongjon'Kialszik
a
felí
intudat'
rrreIy
csak
íciiiletes
r-ryeket
vehet
észre'azt
ami
előtte van,
s
í,jlébred
z
alsó
iintudat,
rrrcly
az
alva1ár(löszröve1
halad,
nem lépésró
épésre,
-rat-renr
szikiáróIsziklára ugorva.Ez a
dermcdct
az
ésszerííség
ikapcsolása
_
nreszségetad.
A
szcllem
a
szokott
korlátok
1ri;án
titkos
kapcsolatokar
lel.
Az,
hogy
t
merőben mást
jelentő
szó
a
küIsőidomában
egyezik
egynrássa1,
s
hangzása
révén
esr,érré
válik,
arni
irnnak
elíjtte
ídegen
volt,bi:tarii
és
torít(ljel
számára'
hogy
a
j mögiltt
talán
a
dolgok
ősi
lelke'
az
egymássaleller-rtétesncktetszó
íogairnak
is
rokoook,
s
föszabadu]-tan' nrindig
rrrámorosabban
és
rnindig vakrrrerőbbenío1ytrrtja
kutattinrrnkájár.
Pesti
Hftlap,
1933
.uug!.sztLLs 27
-
A
RIM ELEMZESE
1
A
koltők
neker
',kcresnck''.
Csúígbíll
uokták
cut
mondilni
a2 21\':lti]tl:]-
nok,
akik
lenézik
a
bab.amunkiit,
a
,,ríIelő''-t,
ir,,rríalagó''t, a,,tímkocs'''
ot,
s
a
tajkéletes összhangzást
is, melyet nyomban hajlanclók',kínrírn''-nektartani'
de
nem scjtik,hogy
a
ki;ltők
_
a
legnagyobbak
is
_
nyleg,'keresik''
a
neket,
a
szíl
szoros érte1nréberr
,,keresik'',mert csirk
irz
tirlá1hiit'
aki
keres,
s
ez
az
ámolygíl
keres
az
ő
nunkájuknak_
az
ő
krrknak
-.
legtarralnrasabb,leggyermekibb
szc._
z
Keresik
a
met'
dcnemcsak rrreker
találnak.
Egyebet' tobber
is
ta1álnak'
Kórben_
e kényszer
folytán
-
a
nyelv
nregannyi
rejtett
éÍékét.
ehetííségérfcdezik
ícl.
Az
aikimisrákhoz hasonlítanak,
a
pkor
aranycsinálóhoz,
akik
az
aranyet
kercsikl
s
amint lombikjukban
kotyvasztanak'
íolíedezik
a
nesíjt'
3
A
r'ím
vegyí íoIyamatát elerrlezni
is
lelret.
Kimutirthatnók,
rrrajdrrenr
trrdo'
nrán-vosan, majclnenr
minden
esetben,
hogv
egy
rínr
a
betűinél,
a
helyzeté1
íogva mrt
Vagy ross:.
Természetesennern
elméletben'
csakegy
lcl,,rr,
m(rt
.ml
ill
Jo
llm'
aj lllá.Lltl
gt.'1iqg1g..-
rrnl'472

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->