Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Ve Hidrocacbon Khong No

Phuong Phap Giai Bai Tap Ve Hidrocacbon Khong No

Ratings: (0)|Views: 459|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Tr 
ư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
1
CHUY 
 N Đ
3 :
PH
ƯƠNG PHÁP GI
I BÀI T
P V
 HIĐROCACBON KHÔNG NO
I. Ph
n
ng c
ng X
2
, HX, H
2
O, H
2
1.
 
Ph
n
ng c
ng X
2
(X là Cl, Br, I)
Ph
ương tr
 ình ph
n
ng t
ng quát : C
n
H
2n + 2 – 2a
+ aX
2
 
C
n
H
2n + 2 – 2a
X
2a
 
 
Đ
i v
i anken : C
n
H
2n
+ X
2
 
C
n
H
2n
X
2
 
Đ
i v
i ankađien ho
c ankin : C
n
H
2n– 2
+ 2X
2
(d
ư)
C
n
H
2n– 2
X
4
 
2.
 
Ph
n
ng c
ng HX
 
(X là Cl, Br, I)
Phương tr
 ình ph
n
ng t
ng quát : C
n
H
2n + 2 – 2a
+ aHX
C
n
H
2n + 2 – a
X
a
 
 
Đ
i v
i anken : C
n
H
2n
+ HX
C
n
H
2n + 1
X
Đ
i v
i ankađien ho
c ankin : C
n
H
2n – 2
+ 2HX
C
n
H
2n
X
2
 
3.
 
Ph
n
ng c
ng H
2
O
Đ
i v
i anken : C
n
H
2n
+ H
2
O
o
t , H
+
 
 
C
n
H
2n + 1
OH
 
Chú
ý :
 
 Đ
i v
i anken đ 
i x
ng s
o ra m
t s
n ph
m c
ng, đ 
i v
i anken b
t đ 
i x
ng s
ora hai s
n ph
m c
ng. Ví d 
:
CH
2
=CH
2
+ HOH
o
t ,H
+
 
CH
3
CH
2
OH
 
CH
3
CH
2
CH
2
OH
(s
n ph
m ph
)
CH
2
=CH
CH
3
+ HOH
 
CH
3
CHCH
3
 
(s
n ph
m chính)
OH
Đ
i v
i ankin :C
n
H
2n-2
+ H
2
O
o
t , H
+
 
 
C
n
H
2n-1
OH
C
n
H
2n
O(không b
n)
Chú ý :
 Đ
i v
i axetilen (etin) s
n ph
m t 
o ra l
à an
đehit :
CH
CH + HOH
o 2
t , Hg ,H
+ +
 
CH
2
=CH
OH
CH
3
CHO (không b
n)
 
(anđehit axetic)
 Đ
i v
i các ankin khác s
n ph
m t 
o ra l
à xeton :
CH
C
CH
3
+ HOH
o 2
t , Hg , H
+ +
 
CH
2
=C
CH
3
 
CH
3
C
CH
3
 OH
 
O(không b
n) (axeton)
4.
 
Ph
n
ng c
ng H
2
(t
o
, Ni)
Ph
ương tr
 ình ph
n
ng t
ng quát : C
n
H
2n + 2 – 2a
+ aH
2
 
o
t ,Ni
 
C
n
H
2n + 2
Đ
i v
i anken : C
n
H
2n
+ H
2
 
o
t , Ni
 
C
n
H
2n + 2
Đ
i v
i ankađien ho
c ankin : C
n
H
2n– 2
+ 2H
2
(d
ư)
o
t , Ni
 
C
n
H
2n + 2
 
o
t , H
+
 
 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Trư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
2
Chú
ý : Trong ph
n
ng c
ng H
2
và ankin mà xúc tác là Pd/PbCO
3
thì ph
n
ng ch
d
ng l
i
 giai
đo
n t
o anken.
Pơng pp gi
i
1. Bài t 
 p t 
ìm công th
c c
a hi
đrocacbon không no trong ph
n
ng c
ng HX, X 
2
(X l
à Cl, Br, I)
 N 
u
đ 
b
ài cho bi
t s
mol c
a hi
đrocacbon v
à s
mol c
a HX ho
c X 
2
tham gia ph
n
ng thì tatính t 
l
 
2x y x y
XHXC H C H
nnT hoaëc Tn n
= =
 
đ 
đó suy ra công th
c phân t 
ng quát c
a hiđrocacbon. T = 1 suy ra công th
c phân t 
ng quát c
a hiđrocacbon l
à C 
n
 H 
2n
; T =2 suy ra công th
c phân t 
 
ng quát c
a hi
đrocacbon l
à
n
 H 
2n-2
Bi
đ 
ư
c công th
c
ng quát c
a hiđrocacbon s
bi
đư
c công th
c t 
ng quát c
a s
n ph
m c
ng. Căn c
vào các gi
thi
t khác mà đ 
cho đ 
ìm s
 nguyên t 
C c
a hi
đrocacbon.
 
2.
 
 Bài t 
 p liên quan
đ 
n ph
n
ng c
ng H 
2
v
ào hi
đrocacbon không no
 
Khi l
àm bài t 
 p liên quan
đ 
n ph
n
ng c
ng H 
2
v
ào hi
đrocacbon không no c
n chú ý nh
ngđi
u sau :+ Trong ph
n
ng kh
i l
ư
ng đư
c b
o toàn, t 
đó suy ra :
hoãn hôïptröôùcphaûn öùng hoãn hôïpsauphaûn öùng hoãn hôïptröôùcphaûn öùng hoãn hôïpsauphaûn öùng
n .M n .M
=
 + Trong ph
n
ng c
ng hiđro s
mol khí gi
m sau ph
n
ng b
ng s
mol hiđro đ 
ã ph
n
ng.
 
+
Sau ph
n
ng c
ng hi
đro v
ào hi
đrocacbon không no m
à kh
i l
ư
ng mol trung b
ình c
a h
nh
 p thu
đ 
ư
c nh
n 28 th
ì trong h
n h
 p sau ph
n
ng có hi
đro d 
ư.
Các ví d 
minh h
a
 
Ví d 
1:
 
0,05 mol hiđrocacbon X l
àm m
t màu v
a
đ
dung d
ch ch
a 8 gam brom cho ra s
n ph
mcó h
àm l
ư
ng brom đ
t 69,56%. Công th
c phân t
c
a X là :
A.
C
3
H
6.
B.
C
4
H
8
.
C.
C
5
H
10
.
D.
C
5
H
8
.
 H 
ư
ng d 
n gi
i
 
22
BrBr X n 2nX
n8 1n 0,05 mol; n 0,05mol X laøC H160 n 1
= = = =
 Phương tr
 ình ph
n
ng :C
n
H
2n
+ Br
2
 
 
C
n
H
2n
Br
2
(1)Theo gi
thi
t ta có :
80.2 69,56n 514n 100 69,56
= =
X là C
5
H
10
.
Đáp án C.
2:
 
Cho 8960 ml (
đktc) anken X qua dung d
ch brom d
ư. Sau ph
n
ng th
y kh
i lư
ng b
 ìnhbrom t
ăng 22,4 gam. Bi
t X có đ
ng phân h
 ình h
c. CTCT c
a X là :
A.
CH
2
=CHCH
2
CH
3
.
B.
CH
3
CH=CHCH
3
.
C.
CH
3
CH=CHCH
2
CH
3
.
D.
(CH
3
)
2
C=CH
2
.
 Hư
ng d 
n gi
i
 Ph
ương tr
 ình ph
n
ng :C
n
H
2n
+ Br
2
 
 
C
n
H
2n
Br
2
(1)Theo gi
thi
t ta có :
 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Trư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
3
X X X 4 8
8,96 22,4n 0,4 mol; m 22,4 gam M 56 gam/ mol X: C H22,4 0,4
= = = = =
 Vì X có
đ
ng phân h
 ình h
c nên X là : CH
3
CH=CHCH
3
.
Đáp án C.
Ví d 
3:
 
Cho hi
đrocacbon X ph
n
ng v
i brom (trong dung d
ch) theo t
l
mol 1 : 1, thu đ
ư
c ch
th
u cơ Y (ch
a 74,08% Br v
kh
i lư
ng). Khi X ph
n
ng v
i HBr th
 ì thu
đ
ư
c hai s
n ph
m h
ukhác nhau. Tên g
i c
a X là :
A.
but-1-en.
B.
but-2-en.
C.
Propilen.
D.
Xiclopropan.
 Hư
ng d 
n gi
i
X ph
n
ng v
i Br
2
theo t
l
mol 1:1 nên X có công th
c là C
n
H
2n
.Phương tr
 ình ph
n
ng :C
n
H
2n
+ Br
2
 
 
C
n
H
2n
Br
2
(1)Theo gi
thi
t ta có :
80.2 74,08n 414n 100 74,08
= =
X là C
4
H
8
.Khi X ph
n
ng v
i HBr thì thu
đ
ư
c hai s
n ph
m h
u cơ khác nhau nên X là but-1-en.
 
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
BrCH
2
=CHCH
2
CH
3
+ HBr
(s
n ph
m ph
)
 
CH
3
CH
2
CHBrCH
3
 
(s
n ph
m chính)
Đáp án B.
4:
 
4,48 lít (đktc) m
t hiđrocacbon A tác d
ng v
a đ
v
i 400 ml dung d
ch brom 1M đư
cs
n ph
m ch
a 85,56% Br v
kh
i lư
ng. CTPT c
a A là :
A.
C
2
H
6
.
 
B.
C
3
H
6
.
C.
C
4
H
6
. 
D.
C
4
H
8
.
 Hư
ng d 
n gi
i
Theo gi
thi
t ta có :
22
BrA BrA
n4,48 2n 0,2 mol; n 0,4 mol22,4 n 1
= = = =
A có công th
c phân t
là : C
n
H
2n-2
Phương tr
 ình ph
n
ng :C
n
H
2n-2
+ 2Br
2
 
 
C
n
H
2n-2
Br
4
(1)T
gi
thi
t suy ra :
80.4 85,56n 414n 2 100 85,56
= =
X là C
4
H
6
.
Đáp án B.
5:
 
M
t hi
đrocacbon A c
ng dung d
ch brom t
o d
n xu
t B ch
a 92,48% brom v
kh
il
ư
ng. CTCT B là :
A.
CH
3
CHBr
2
.
B.
CHBr
2
–CHBr
2
.
C.
CH
2
Br–CH
2
Br.
D.
CH
3
CHBr–CH
2
Br.
 Hư
ng d 
n gi
i
G
i s
nguyên t
Br trong B là n, theo gi
thi
t ta có :
B
80n.100M 86,5n92,48
= =
 
N
u n = 2 th
 ì M = 173 (lo
i, vì kh
i l
ư
ng mol c
a C
x
H
y
Br
2
ph
i là m
t s
ch
n).

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
VânVân Yavinh liked this
Thắng Bùi liked this
VânVân Yavinh liked this
kieuphuonggvb liked this
Liên Bùi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->