Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Ve Hidrocacbon No

Phuong Phap Giai Bai Tap Ve Hidrocacbon No

Ratings:
(0)
|Views: 279|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Tr 
ư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
1
CHUY 
 N Đ
2 :
PH
ƯƠNG PHÁP GI
I BÀI T
P V
 HIĐROCACBON NO
I. Ph
n
ng th
Cl
2
, Br
2
(ph
n
ng clo hóa, brom hóa)
Pơng pp gi
i
- Bư
c 1 :
Vi
t ph
ương t
ình ph
n
ng c
a ankan v
i Cl
2
ho
c Br 
2
. N 
u
đ 
b
ài không cho bi
s
n ph
m th
là monohalogen,
đihalogen,… th
ì ta ph
i vi
t ph
n
ng
ng t 
ng quát :
o
as,tn2n22n2n2xx
CHxBrCHBrxHBr
+ +
+ +
 ho
c
asn2n22n2n2xx
CHxClCHClxHCl
+ +
+ +
 
- Bư
c 2 :
Tính kh
i l
ư
ng mol c
a s
n ph
m th
ho
c kh
i lư
ng mol trung b
ình c
a h
n h
 ps
n ph
m
đ 
ìm s
nguyên t 
cacbon trong ankan ho
c m
i liên h
gi
a s
cacbon và s
nguyên t 
 clo, brom trong s
n ph
m th
 , t 
 
đó xác đ 
nh đ 
ư
c s
nguyên t 
cacbon và s
nguyên t 
clo, bromtrong s
n ph
m th
. Suy ra công th
c c
u t 
o c
a ankan ban đ 
u và công th
c c
u t 
o c
a các s
n ph
m th
.Trên đây là hai bư
c gi
i đ 
ìm CTPT, CTCT c
a ankan trong ph
n
ng th
v
i Cl
2
 , Br 
2
. Trênth
c t 
còn có th
có nh
ng d 
ng bài khác liên quan
đ 
n lo
i ph
n
ng n
ày (ít g
 p h
ơn).
Các ví d 
minh h
a
 
Ví d 
1:
Ankan Y ph
n
ng v
i clo t
o ra 2 d
n xu
t monoclo có t
kh
i h
ơi so v
i H
2
b
ng 39,25.Tên c
a Y là : 
A.
butan.
B.
propan. 
C.
iso-butan.
D.
2-metylbutan.
 Hư
ng d 
n gi
i
Đ
t CTPT c
a ankan là C
n
H
2n+2.
Ph
n
ng c
a C
n
H
2n+2
v
i clo t
o ra d
n xu
t monoclo :
asn2n22n2n1
CHClCHClHCl
+ +
+ +
(1)Theo gi
thi
t ta th
y C
n
H
2n+1
Cl g
m hai đ
ng phân và
n2n1
CHCl
M39,25.278,5gam/mol
+
= =
 nên ta có : 14n + 36,5 = 78,5
n = 3
CTPT c
a ankan là C
3
H
8
.V
y Y là propan, phương tr
 ình ph
n
ng :
 
CH
3
CH
2
CH
2
Cl + HClCH
3
CH
2
CH
3
+ Cl
2
 
 
CH
3
CHClCH
3
+ HCl
Đáp án B.
2:
Khi clo hóa m
t ankan X ch
thu
đ
ư
c m
t d
n xu
t monoclo duy nh
t có t
kh
i hơi đ
iv
i hiđro là 53,25. Tên c
a ankan X là :
A.
3,3-đimetylhecxan.
C.
isopentan.
B.
 2,2-đimetylpropan.
D.
2,2,3-trimetylpentan
 Hư
ng d 
n gi
i
Đ
t CTPT c
a ankan là C
n
H
2n+2.
Ph
n
ng c
a C
n
H
2n+2
v
i clo t
o ra d
n xu
t monoclo :
asn2n22n2n1
CHClCHClHCl
+ +
+ +
(1)Theo gi
thi
t
n2n1
CHCl
M53,25.2106,5gam/mol
+
= =
nên ta có :
 
as
 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Trư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
214n + 36,5 = 106,5
n = 5
CTPT c
a ankan là C
5
H
12
.V
 ì ph
n
ng ch
t
o ra m
t s
n ph
m duy nh
t nên ankan X là 2,2-
đimetylpropan.Ph
ương tr
 ình ph
n
ng :CH
3
CH
3
 CH
3
 –
C
 –
CH
3
+ Cl
2
 
as
 
CH
3
 –
C
 –
CH
2
Cl + HClCH
3
CH
3
 
Đáp án B.
3:
Khi cho ankan X (trong phân t
có ph
n tr
ăm kh
i l
ư
ng cacbon b
ng 83,72%) tác d
ngv
i clo theo t
l
s
mol 1:1 (trong đi
u ki
n chi
u sáng) ch
thu đư
c 2 d
n xu
t monoclo đ
ngphân c
a nhau. Tên c
a X là :
A.
3-metylpentan.
B.
2,3-đimetylbutan.
C.
2-metylpropan.
D.
butan.
 Hư
ng d 
n gi
i
Đ
t CTPT c
a ankan X là C
n
H
2n+2.
Theo gi
thi
t ta có :
12n83,72n62n216,28
= =+
CTPT c
a ankan X là C
6
H
14
.V
 ì X ph
n
ng v
i Cl
2
theo t
l
mol 1:1 ch
thu
đ
ư
c hai s
n ph
m th
monoclo nên X có tên là2,3-đimetylbutan.Phương tr
 ình ph
n
ng :
 
CH
3
 –
CH
 –
CH
 –
CH
2
Cl + HClCH
3
 –
CH
 –
CH
 –
CH
3
+ Cl
2
CH
3
CH
3
 CH
3
CH
3
 
 
CH
3
 –
CH
 –
CCl
 –
CH
3
+ HClCH
3
CH
3
 
Đáp án B.
4:
Khi clo hóa metan thu
đ
ư
c m
t s
n ph
m th
ch
a 89,12% clo v
kh
i lư
ng. Công th
cc
a s
n ph
m là :
A.
CH
3
Cl.
B.
CH
2
Cl
2
.
C.
CHCl
3
.
D.
CCl
4
.
 Hư
ng d 
n gi
i
Ph
n
ng c
a CH
4
v
i clo :
as424xx
CHxClCHClxHCl
+ +
(1)Theo gi
thi
t ta có :35,5x89,12x316x10,88
= =
 V
y công th
c c
a s
n ph
m th
là : CHCl
3
.
Đáp án C.
5:
Khi ti
n hành ph
n
ng th
gi
a ankan X v
i hơi brom có chi
u sáng ngư
i ta thu đư
ch
n h
p Y ch
ch
a hai ch
t s
n ph
m. T
kh
i hơi c
a Y so v
i không khí b
ng 4. Tên c
a X là :
A.
2,2-đimetylpropan.
B.
2-metylbutan.
C.
pentan.
D.
etan.
 Hư
ng d 
n gi
i
Đ
t CTPT c
a ankan là C
n
H
2n+2.
Ph
n
ng c
a C
n
H
2n+2
v
i clo t
o ra hai ch
t s
n ph
m :
 
as
 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Trư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
3 
asn2n22n2n2xx
CHxBrCHBrxHBr
+ +
+ +
(1)mol: 1
1
xH
n h
p Y g
m hai ch
t là : C
n
H
2n+2-x
Br
x
và HBrTheo gi
thi
t và (1) ta có :n51.(14n279x)81x4.2914n44x114x11x
=+ + += + = =+
 V
 ì ph
n
ng ch
t
o ra 2 s
m ph
m nên suy ra ch
có m
t s
n ph
m th
duy nh
t. Do
đó ankanX l
à 2,2-
đimetylpropan.Ph
ương tr
 ình ph
n
ng :CH
3
CH
3
 CH
3
 –
C
 –
CH
3
+ Br
2
 
as
 
CH
3
 –
C
 –
CH
2
Br + HBrCH
3
CH
3
 
Đáp án A.
II. Ph
n
ng tách (ph
n
ng crackinh, tách hiđro)
Pơng pp gi
i
Khi làm các bài t 
 p liên quan đ 
n ph
n
ng crackinh, ph
n
ng tách hiđro th
ì c
n chú ý nh
ng
đi
u sau :+ Trong ph
n
ng kh
i l
ư
ng đư
c b
o toàn, t 
đó suy ra :
hoãn hôïpsauphaûn öùngAnkan Ankan hoãnhôïpsauphn öùng
n .M n .M
=
 + Khi crackinh ankan C 
3
 H 
8
 , C 
4
 H 
10
(có th
kèm theo ph
n
ng tách hiđro t 
o ra anken) th
ì :S
mol h
n h
 p s
n ph
m luôn g
 p 2 l
n s
mol ankan ph
n
ng. Vì v
 y ta suy ra, n
u có xmol ankan tham gia ph
n
ng thì sau ph
n
ng s
mol khí t 
ăng l
ên x mol.+
 Đ
i v
i các ankan có t 
5C tr 
l
ên do các ankan sinh ra l
i có th
ti
 p
c tham gia ph
n
ng crackinh lên s
mol h
n h
 p s
n ph
m luôn
2 l
n s
mol ankan ph
n
ng.+
 Đ
i v
i ph
n
ng tách hiđro t 
ankan th
ì : S
mol H 
2
o thành = S
mol khí t 
ăng l
ên sau ph
n
ng = S
mol h
n h
 p sau ph
n
ng – s
mol ankan ban
đ 
u.
Các ví d 
minh h
a
 
Ví d 
1:
Khi crackinh hoàn toàn m
t th
tích ankan X thu
đ
ư
c ba th
tích h
n h
p Y (các th
tíchkhí đo
cùng đi
u ki
n nhi
t đ
và áp su
t); t
kh
i c
a Y so v
i H
2
b
ng 12. Công th
c phân t
 c
a X là :
A.
C
6
H
14
.
B.
C
3
H
8
.
C.
C
4
H
10
.
D.
C
5
H
12
.
 Hư
ng d 
n gi
i
Áp d
ng đ
nh lu
t b
o toàn kh
i lư
ng ta có :m
X
= m
Y
 
n
X
M
X
= n
Y
Y
M
 
M
X
=
YYX
nMn
=
YXX
3nMn
= 3.
Y
M= 3.12.2 = 72 gam/mol
X là C
5
H
12
.
Đáp án D.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
VânVân Yavinh liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->