Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Ve Hidrocacbon Thom

Phuong Phap Giai Bai Tap Ve Hidrocacbon Thom

Ratings:
(0)
|Views: 801|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Tr 
ư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
1
CHUY 
 N Đ
4 :
PH
ƯƠNG PHÁP GI
I BÀI T
P V
 HIĐROCACBON THƠM
I. Ph
n
ng th
(ph
n
ng clo hóa, brom hóa, nitro hóa)
Pơng pp gi
i
 Nh
ng l
ưu
 ý khi làm các bài t 
 p liên quan
đ 
n ph
n
ng th
c
a hiđrocacbon th
ơm :+ Ph
n
ng clo hóa, brom hóa (t 
o
 , Fe) ho
c ph
n
ng nitro hóa (t 
o
 ,
2
SO
4
đ 
c) đ 
i v
ihiđrocacbon thơm ph
i tuân theo quy t 
c th
trên v
òng benzen.+ Ph
n
ng clo hóa, brom hóa có th
x
 y ra
ph
n m
ch nhánh no c
a vòng benzen khi
đi
u ki
n ph
n
ng l
à ánh sáng khu
ch tán và
đun nóng (đ 
i v
i brom).+ Trong b
ài toán liên quan
đ 
n ph
n
ng nitro hóa th
ì s
n ph
m thu
đ 
ư
c thư
ng là h
nh
 p các ch
t, v
ì v
 y ta nên s
ng ph
ương pp trung b
ình
đ 
tính toán.
Các ví d 
minh h
a
 
Ví d 
1:
 
L
ư
ng clobenzen thu đư
c khi cho 15,6 gam C
6
H
6
tác d
ng h
t v
i Cl
2
(xúc tác b
t Fe) v
ihi
u su
t ph
n
ng đ
t 80% là :
A.
14 gam.
B.
16 gam.
C.
18 gam. 
D.
20 gam.
 Hư
ng d 
n gi
i
 
6 6
C H (pö)
15,6n .80% 0,16 mol.78
= =
 Phương tr
 ình ph
n
ng :C
6
H
6
+ Cl
2
 
o
t ,Fe
 
C
6
H
5
Cl + HCl (1)mol: 0,16
0,16V
y kh
i l
ư
ng clobenzen thu đư
c là : 0,16.112,5= 18 gam.
Đáp án C.
2:
 
H
n h
p g
m 1 mol C
6
H
6
và 1,5 mol Cl
2
. Trong đi
u ki
n có xúc tác b
t Fe, t
o
, hi
u su
t100%. Sau ph
n
ng thu đư
c ch
t g
 ì ? bao nhiêu mol ?
A.
1 mol C
6
H
5
Cl ; 1 mol HCl ; 1 mol C
6
H
4
Cl
2
.
B.
1,5 mol C
6
H
5
Cl ; 1,5 mol HCl ; 0,5 mol C
6
H
4
Cl
2
.
C.
1 mol C
6
H
5
Cl ; 1,5 mol HCl ; 0,5 mol C
6
H
4
Cl
2
.
D.
0,5 mol C
6
H
5
Cl ; 1,5 mol HCl ; 0,5 mol C
6
H
4
Cl
2
.
 Hư
ng d 
n gi
i
T
l
mol
26 6
ClC H
n1,5n
=
ph
n
ng t
o ra h
n h
p hai s
n ph
m là C
6
H
5
Cl và C
6
H
4
Cl
2
Ph
ương tr
 ình ph
n
ng :Ph
ương tr
 ình ph
n
ng :C
6
H
6
+ Cl
2
 
o
t ,Fe
 
C
6
H
5
Cl + HCl (1)mol: x
x
x
xC
6
H
6
+ 2Cl
2
 
o
t , Fe
 
C
6
H
4
Cl
2
+ 2HCl (2)mol: y
2y
y
2y
 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Trư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
2Theo gi
thi
t ta có :
x y 1 x 0,5x 2y 1,5 y 0,5
+ = =+ = =
 V
y sau ph
n
ng thu
đ
ư
c 0,5 mol C
6
H
5
Cl ; 1,5 mol HCl ; 0,5 mol C
6
H
4
Cl
2
.
Đáp án D.
3:
M
t h
p ch
t h
u cơ X có v
òng benzen có CT
ĐGN l
à C
3
H
2
Br và M = 236. G
i tên h
pch
t này bi
t r
ng h
p ch
t này là s
n ph
m chính trong ph
n
ng gi
a C
6
H
6
và Br
2
(xúc tác Fe).
A.
o- ho
c p-
đibrombenzen. 
B.
o- ho
c p-đibromuabenzen.
C.
m-đibromuabenzen.
D.
m-đibrombenzen.
 Hư
ng d 
n gi
i
Đ
t CTPT c
a h
p ch
t X l
à (C
3
H
2
Br)
n
suy ra (12.3+2+80).n = 236
n = 2. Do
đó công th
cphân t
c
a X l
à C
6
H
4
Br
2
.Vì h
p ch
t X là s
n ph
m chính trong ph
n
ng gi
a C
6
H
6
và Br
2
(xúc tác Fe) nên theo quy t
cth
trên vòng benzen ta th
y X có th
là o-
đibrombenzen ho
c p-đibrombenzen.
Đáp án A.
4:
 
Hiđrocacbon X l
à
đ
ng đ
ng c
a benzen có ph
n trăm kh
i l
ư
ng cacbon b
ng 90,56%.Bi
t khi X tác d
ng v
i brom có ho
c không có m
t b
t s
t trong m
i trư
ng h
p ch
thu đư
c m
td
n xu
t monobrom duy nh
t. Tên c
a X là :
A.
Toluen.
B.
1,3,5-trimetyl benzen. 
C.
1,4-đimetylbenzen.
D.
1,2,5-trimetyl benzen.
 Hư
ng d 
n gi
i
Đ
t công th
c phân t
c
a X là C
n
H
2n-6
(n > 6)Theo gi
thi
t ta có :
12n 90,56n 82n 6 100 90,56
= =
V
y X có công th
c phân t
là C
8
H
12
.V
 ì X tác d
ng v
i brom có ho
c không có m
t b
t s
t trong m
i tr
ư
ng h
p ch
thu đư
c m
td
n xu
t monobrom duy nh
t nên tên c
a X là: 1,4-đimetylbenzen.
Đáp án C.
5:
 
Đ
t cháy hoàn toàn a gam hiđrocacbon X thu đư
c a gam H
2
O. Trong phân t
X có v
òngbenzen. X không tác d
ng v
i brom khi có m
t b
t Fe, còn khi tác d
ng v
i brom
đun nóng t
oth
ành d
n xu
t ch
a 1 nguyên t
brom duy nh
t. T
kh
i h
ơi c
a X so v
i không khí có giá tr
trongkho
ng t
5 đ
n 6. X là
A.
Hexan.
B.
Hexametyl benzen.
C.
Toluen.
D.
Hex-2-en.
 Hư
ng d 
n gi
i
Đ
t công th
c phân t
c
a X là C
x
H
y
 Phương tr
 ình ph
n
ng :
o
tx y 2 2 2
y yC H (x )O xCO H O4 2
+ + +
(1)mol:
a12x y
+
 
 
a y.12x y 2
+
 Theo (1) và gi
thi
t ta có :
a y a x 2.12x y 2 18 y 3
= =+
 V
y công th
c
đ
ơn gi
n nh
t c
a X là C
2
H
3
, công th
c phân t
c
a X là (C
2
H
3
)
n
. V
 ì t
kh
i h
ơic
a X so v
i không khí có giá tr
trong kho
ng t
5 đ
n 6 nên ta có :29.5 < 27n < 29.6
5,3 < n < 6,4
n = 6
công th
c phân t
c
a X là C
12
H
18
.
 
 Biên so
n và gi
ng d 
 y : Giáo viên Nguy
n Minh Tu
n – T 
Hóa – Trư
ng THPT Chuyên Hùng ơng – Phú Th
 
Phương pháp đ 
h
c t 
t môn hóa h
c là
 
: Chăm chú nghe gi
ng, chăm h
c lí thuy
t, chăm làm bài t 
 p, chăm ôn bài c
ũ
 
3Trong phân t
X có v
òng benzen. X không tác d
ng v
i brom khi có m
t b
t Fe, còn khi tácd
ng v
i brom
đun nóng t
o th
ành d
n xu
t ch
a 1 nguyên t
brom duy nh
t nên tên c
a X là :Hecxametyl benzen.
Đáp án B.
6:
 
TNT (2,4,6- trinitrotoluen)
đ
ư
c đi
u ch
b
ng ph
n
ng c
a toluen v
i h
n h
p g
mHNO
3
đ
c và H
2
SO
4
đ
c, trong đi
u ki
n đun nóng. Bi
t hi
u su
t c
a toàn b
quá tr
 ình t
ng h
p là80%. L
ư
ng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) t
o thành t
230 gam toluen là
A.
550,0 gam.
B.
687,5 gam.
C.
454,0 gam. 
D.
567,5 gam.
 Hư
ng d 
n gi
i
Phương tr
 ình ph
n
ng :C
6
H
5
CH
3
+ 3HNO
3
 
o2 4
H SO ñaëc, t
 
C
6
H
2
(NO
2
)
3
CH
3
+ 3H
2
O (1)gam: 92
227gam: 230.80%
xTheo ph
ương tr
 ình và gi
thi
t ta th
y kh
i l
ư
ng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) t
o thành t
230gam toluen v
i hi
u su
t 80% là :x =
230.80%.22745492
=
gam.
Đáp án C.
7:
 
Nitro hóa benzen đư
c 14,1 gam h
n h
p hai ch
t nitro có kh
i
ng phân t
hơn mnhau 45 đvC. Đ
t cháy hoàn toàn h
n h
p hai ch
t nitro này đư
c 0,07 mol N
2
. Hai ch
t nitro đó là:
A.
C
6
H
5
NO
2
và C
6
H
4
(NO
2
)
2
. 
B.
C
6
H
4
(NO
2
)
2
và C
6
H
3
(NO
2
)
3
.
C.
C
6
H
3
(NO
2
)
3
và C
6
H
2
(NO
2
)
4
.
D.
C
6
H
2
(NO
2
)
4
và C
6
H(NO
2
)
5
.
 Hư
ng d 
n gi
i
Đ
t công th
c phân t
trung b
 ình c
a hai h
p ch
t nitro là
6 26 n n
C H (NO )
 S
ơ đ
ph
n
ng cháy :
o2
O ,t6 2 2 2 26 n n
6 n nC H (NO ) 6CO H O N2 2
 + +
(1)mol:
14,178 45n
+
 
 
n 14,1.278 45n
+
 Theo (1) và theo gi
thi
t ta có :
n 14,1. 0,07 n 1,4278 45n
= =+
 Theo gi
thi
t h
n h
p hai ch
t nitro có kh
i lư
ng phân t
n kém nhau 45 đvC nên phân t
 c
a chúng hơn kém nhau m
t nhóm -NO
2
. Căn c
vào giá tr
s
nhóm –NO
2
trung b
 ình là 1,4 ta suyra hai h
p ch
t nitro có công th
c là C
6
H
5
NO
2
và C
6
H
4
(NO
2
)
2
.
Đáp án A.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thương liked this
thuylieuhoa_59390083 liked this
vanhieu013 liked this
lkhungdn liked this
dayhoahoc liked this
Dang Hiep liked this
Liên Bùi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->