Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cvetanje Sorti Kajsije u Beogradskom Podru~Ju

Cvetanje Sorti Kajsije u Beogradskom Podru~Ju

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by Dragan Blagojevic

More info:

Published by: Dragan Blagojevic on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
Cvetanje sorti kajsije u beogradskom podru~ju
Dragan Milatovi}
 Poljoprivredni fakultet, Zemun – Beograd, SCG
 E-mail:mdragan@agrifaculty.bg.ac.yu
Sadr`aj:
Fenofaza cvetanja prou~avana je kod 42 sorte kajsije na Oglednom dobru „Radmilovac“Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu u periodu od deset godina (1995 – 2004. god.). Ispitivane suslede}e osobine: po~etak cvetanja, puno cvetanje i kraj cvetanja, kao i trajanje i obilnost cvetanja.Prou~avane sorte su prema vremenu cvetanja podeljene u ~etiri grupe: ranocvetne (4 sorte), sred-njeranocvetne (14 sorti), srednjepoznocvetne (21 sorta) i poznocvetne (3 sorte). Na fenofazu cve-tanja ve}i uticaj su imali ekolo{ki faktori, nego osobine sorti.
Klju~ne re~i:
Kajsija, cvetanje, sorte.
Uvod
Cvetanje je jedna od najva`nijih fenofaza u godi{njem ciklusu razvoja kajsije,a ujedno i kriti~na faza od koje u velikoj meri zavisi rodnost ove vo}ke. Kajsija seodlikuje relativno kratkim biolo{kim zimskim mirovanjem. Tako Vachun (2003)navodi da se ono u uslovima ^e{ke zavr{ava krajem decembra, ili u prvoj polovini januara, dok \uri} (1980) navodi da se u uslovima Vojvodine zavr{ava izme|u 30. januara i 20. februara. Nakon toga nastupa ekolo{ko mirovanje u kome du`i periodtemperatura iznad 7 – 9°C mo`e usloviti ulazak u period vegetacije. To dovodi doranog cvetanja i izla`e kajsiju riziku od poznih prole}nih mrazeva, {to je i osnovnirazlog njene neredovne rodnosti. Zbog toga poznavanje fenofaze cvetanja ima velikizna~aj za izbor lokaliteta za gajenje ove vo}ke, kao i za izbor sorti.Iako se sorte kajsije evropske ekolo{ko – geografske grupe koje se kod nasuglavnom gaje smatraju samooplodnim, postoji veliki broj autoinkompatibilnih sorti(Burgos et al., 1997; Milatovi} i Nikoli}, 2005), a zabele`ene su i pojave interinkom- patibilnosti (Egea i Burgos, 1996; Erdos et al., 1999). S’obzirom na to, poznavanjevremena cvetanja je zna~ajno i sa aspekta kombinovanja sorti u zasadu, odnosno izb-ora odgovaraju}ih opra{iva~a.
Vo}arstvo, Vol. 39. br. 151 (2005, 3), 285–293
285
UDK: 634.1.21
Originalan nau~ni rad – Original scientific paper 
 
Cilj ovog rada je da se kod zna~ajnijih sorti kajsije koje se gaje u na{oj zemlji prou~i fenofaza cvetanja, kao jedan od faktora na koji treba obratiti pa`nju pri izborusorti za gajenje.
Materijal i metode
Fenofaza cvetanja je prou~avana u kolekcionom zasadu kajsije na Oglednomdobru „Radmilovac“ Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu u periodu od deset godina(1995 – 2004. god.). Zasad je podignut 1992. godine, podloga je d`anarika, uzgojnioblik slobodan, a razmak sadnje 4,5 x 4,5
m
. Ispitivanjem su obuhva}ene 42 sortekajsije.Cvetanje je pra}eno prema preporukama Me|unarodne radne grupe za poli-naciju (Wertheim, 1996): po~etak cvetanja – kada se otvori 10% cvetova, puno cve-tanje – kada se otvori 80% cvetova, kraj cvetanja – kada otpadne 90% kruni~nihlisti}a, a obilnostcvetanja prema skali od 1 (bez cvetova) do 9 (obilno cvetanje). Zatrajanje i obilnost cvetanja izra~unat je koeficijent varijacije. Na osnovu po~etka cvetanja izvr{ena je klasifikacija sorti u ~etiri grupe. Saizuzetkom ekstremno ranocvetne sorte Rana iz Tirinta i ekstremno poznocvetne sorteStela, prose~an interval izme|u sorti ranog i kasnog po~etka cvetanja iznosio je 8dana. Ovaj interval podeljen je sa 4 i tako su dobijene ~etiri grupe sorti od kojih sesusedne grupe razlikuju me|usobno u po~etku cvetanja za po dva dana.
Rezultati i diskusija
Cvetanje kajsije u lokalitetu Radmilovca prose~no se odvija u tre}oj dekadimarta (Tab. 1). Prose~an datum po~etka cvetanja za sve sorte u ispitivanom desetogo-di{njem periodu je 22. mart. Cvetanje najranije po~inje sorta Rana iz Tirinta – 16.marta, a najkasnije Stela – 26. marta.
Vo}arstvo, Vol. 39. br. 151 (2005, 3), 285–293
286Tab. 1. Datumi cvetanja sorti kajsije (Radmilovac, 1995 – 2004. god.)
 Dates of flowering in apricot cultivars (Radmilovac, 1995 – 2004) ____________________________________________________________________ 
Po~etak cvetanja
 Beginning of bloom
PunoKrajProse~anNajraniji Najkasniji cvetanjecvetanja
 Average Earliest LatestFull bloom End of bloom ____________________________________________________________________ 
Rana iz Tirinta16. 03. 21. 02. 13. 04. 21. 03. 28. 03.Jubilejnij18. 03. 27. 02. 15. 04. 22. 03. 29. 03. N. J. A-119. 03. 27. 02. 17. 04. 22. 03. 30. 03.Rana iz Kitce19. 03. 27. 02. 18. 04. 22. 03. 29. 03.Ligeti orija{20. 03. 28. 02. 19. 04. 23. 03. 29. 03.Segedi mamut20. 03. 28. 02. 19. 04. 23. 03. 30. 03.Kostju`enskij20. 03. 28. 02. 19. 04. 23. 03. 30. 03.Stark erli orind`20. 03. 28. 02. 19. 04. 23. 03. 30. 03.Detskij20. 03. 28. 02. 18. 04. 24. 03. 30. 03. Nagit20. 03. 28. 02. 19. 04. 23. 03. 30. 03.Sorta
Cultivars
 
U zavisnosti od meteorolo{kih uslova, po~etak cvetanja sorti kajsije je dostavarirao po godinama ispitivanja. Najranije cvetanje je bilo 1998. godine, kada je prose~an datum po~etka cvetanja bio 1. mart, dok je sorta Rana iz Tirinta po~ela cve-tanje jo{ 21. februara. Najkasniji po~etak cvetanja je bio 1996. godine koja se odliko-vala dugom i hladnom zimom, prose~no 20. aprila. Skoro identi~ne podatke o po~etkucvetanja navode i Szalay et al
.
(2000) koji su prou~avali cvetanje 20 sorti kajsije uuslovima Ma|arske. U njihovom radu po~etak cvetanja je tako|e bio najraniji 1996.godine (prose~no 3. marta), a najkasniji 1998. godine (19. aprila). Ovo ukazuje nasli~ne klimatske uslove ova dva podru~ja, pa nije slu~ajno {to u na{em sortimentudominiraju ma|arske sorte.
Vo}arstvo, Vol. 39. br. 151 (2005, 3), 285–293
287Cegledi orija{20. 03. 28. 02. 19. 04. 23. 03. 30. 03.Polonez21. 03. 02. 03. 19. 04. 24. 03. 31. 03.Karola21. 03. 28. 02. 19. 04. 23. 03. 30. 03.Mramornij (5-8-8)21. 03. 28. 02. 19. 04. 23. 03. 31. 03. Nade`da (5-8-1)21. 03. 28. 02. 20. 04. 24. 03. 01. 04.Senetate (5-17-103)21. 03. 01. 03. 19. 04. 24. 03. 31. 03.Harkot21. 03. 28. 02. 19. 04. 24. 03. 02. 04.Melitopoljska rana21. 03. 01. 03. 19. 04. 24. 03. 31. 03.^a~anska pljosnata22. 03. 01. 03. 20. 04. 24. 03. 01. 04.Slava \urgua22. 03. 28. 02. 20. 04. 24. 03. 01. 04.Ki{injevska rana22. 03. 01. 03. 20. 04. 25. 03. 02. 04.Cegledi bibor22. 03. 01. 03. 20. 04. 24. 03. 31. 03.Crveni partizan22. 03. 01. 03. 20. 04. 24. 03. 01. 04.Ber`eron22. 03. 01. 03. 19. 04. 25. 03. 01. 04.Genci ma|ar kajsi22. 03. 01. 03. 20. 04. 25. 03. 01. 04.Kasna drjanovska22. 03. 02. 03. 20. 04. 25. 03. 01. 04. Nektarina-kajsija22. 03. 01. 03. 20. 04. 25. 03. 02. 04.^a~ansko zlato22. 03. 01. 03. 20. 04. 25. 03. 01. 04.Ma|arska najbolja22. 03. 02. 03. 20. 04. 26. 03. 01. 04.Ke~kemetska ru`a22. 03. 02. 03. 20. 04. 26. 03. 01. 04.Zamorozoustoj~ivij22. 03. 03. 03. 20. 04. 25. 03. 01. 04.Ambrozija22. 03. 02. 03. 21. 04. 26. 03. 01. 04.Doktor Maskl23. 03. 02. 03. 21. 04. 26. 03. 02. 04.Kasna silistrenska23. 03. 02. 03. 21. 04. 26. 03. 01. 04.Festivalna23. 03. 02. 03. 21. 04. 26. 03. 02. 04.Markule{ti 22/623. 03. 03. 03. 20. 04. 27. 03. 02. 04.Sulmona23. 03. 03. 03. 20. 04. 27. 03. 02. 04.Silistrenska kompotna23. 03. 04. 03. 21. 04. 27. 03. 03. 04.Selena23. 03. 03. 03. 21. 04. 27. 03. 03. 04.Roksana24. 03. 04. 03. 21. 04. 28. 03. 03. 04.Alfred25. 03. 05. 03. 22. 04. 28. 03. 04. 04.Stela26. 03. 06. 03. 22. 04. 30. 03. 06. 04.
 ____________________________________________________________________ 
Prosek/
 Average
22. 03. 01. 03. 20. 04. 25. 03. 01. 04.
 ____________________________________________________________________ 
123456
 ____________________________________________________________________ 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->