Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Najveće Kulture Svijeta - Kina

Najveće Kulture Svijeta - Kina

Ratings: (0)|Views: 240 |Likes:
Published by dražen_Žagar

More info:

Published by: dražen_Žagar on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

 
Uvod
ZnacajnaarheoloskanalazistauNarodrio]RepubliciKiniuposljednjesuvrijerneponovnoizazvalapaznjujavnosti
i
naZapadu.Novasustavnaisko-pavanjauproteklihcetrdesetgodinakorjenitosuizrnijeriilacjelokupnukineskupovijestumjetnosti.
-Kulturnarevolucija-,
kojajepogubnodjelo-valaumnogimdrustvenimpodrucjirna,naovornnije
ostavilazriacajnijeg
traga.Kineskajepovijestpunatakvihkobnihdogadajasnajtezimposljedicama.Politickarazilazenjaumisljenju,kojasuse
cesto
rjesavalaratom,imalasu
strasneposljedice,posebno
na
umjetnickom
polju.Gradnja
kuca
i
palaca
odlaganihmaterijala
bila
jemnogoputarazlogomdajesarnojedanizvorpozararnogaopretvoritiuprahipepeocitavgrad,asnjimeisveumjetnickespomeriike,bilodasutozidneslike,skulptureoddrvailislikesrnotaneusvitak.Nerazboritostnekihvladaraprouzrokovalaje
i
clodatne
gubitke.
TakojecarLiangYuandi(vladao
552.-555.),vladar
malecare-vinena
jugu
Kine,
daospalitisvoju
velikuzbirku
umjetnickihslika,kad
jeodluciopostatibudisrickimonah.Takvaobijesnaisudbonosnaunistavanjadovelasudotogada
suumjetnickadjela
odprolaznih
rnaterijala,
aiz
ranih
dinastija,ostala
ocuvanauvrlomalorn
broju.
Tuzalosnu
slikuposljednjihsugoclinapromijeniliuspjesiarheologa.Zapadnaslika
0
kineskojurnjetnostibilajedugovremeriakrivorvorenakobriimklisejem:urnjetnost,azapravo
i
cjelokupnakultura,smatralasestaticnom,bezpokretackesnage
i
nerazvijenorn.Zapadnimsepromatracimacinilacvrstovezanauzkrututradiciju,aumjetnicisuimizgledalinesposobnimazanovisarnostalanrazvitak.jednimsudijelomtuslikustvoriliEuropljani,kojisenisupokazalisprernnirnadasebezpredra-suclapozabavekineskom
kulturom,
iiizatonisubilisposobni,kaonpr.trgovci
i
misionari,kojisuslaborazumjel!rreobicnuljeporu.Potpunoneopravdanoomalovazavanjekineskeumjetnosti,ukolikonijelijepo
ukraseriim
porculanomresila
svecano
prostrte
stolove
europskihuglednika,nijepocivalosamonapotpunornrieshvacanjutradicije.Kineskimjeslikarimatradicijaznacilarnnogovisenegozapadnimumjet-nicima.Bilajecvrstterneljkakavjesvakiumjetniktrebaozavlastitirazvoj.
 
Tekkaclsumoglipotpurio
shvatiti
odabranestareuzore
i
naknadnoih
umjetnickiizraziti,
usudili
su
se
stvarati
nesto
novoirevolucionarno.Jazkojise
ukirieskojumjetnosti
neprestanostvarao
izrneduakadernskih
slikara,kojisuponavljalistarestiloveurelativnonepromijenjenomobliku,te
ekscentricnihslikara,koji
su
sesvjesnosuprotstavili
svojirn
prilagod-
ljivimkolegarna,
ovdje
neznaciprotivljenje,jerjesolidno
obrazovanje
utradicionalnimstilovimaobjemagrupal11apornoglou
svladavanju
njihovazanata.Razlognjihovuodvajanju
bio
jedijelommanje
umjetnicke,
avisepolitickeprirode:Ekscentricisusvojimstilistickimpokusirnanasuptilannacinizrazavalipolitickiprotest,npr.protivvlasti,kojesuseoclricaliizlje-vimaurnjetnickeprirode,doksuseakademskislikariudavnavrernenaprepustili
bogatomskrbnistvu
careva,
svojih
poslodavaca.
Djelornicno
jesvjesnorazlikovanjevlastitogstvaralastvaoduobicajenogbiloi
naglasavanje
suprotnosti
izrneduknjizevno
obra
zovariihCinovnika,koji
su
slikalisamozbogvlastitog
zadovoljstva,
i
umjetnikakojisusvojusposob-nostprodavali.Trecirazlog
ekspresivnihizljeva
tuserni
kistorn
bilesuvjerskepotrebe.
Pristase
zeri-budizrnaosjecali
su
crtez,nastaotrenutacnirn
nadahriucem,kaoizrazvjerskogdozivljaja,spoznaje.Naprimjeruslikarstvahtjelism.opojasniticiajedojam
0
kineskojumjet-nosti,nastao
U
Europi,
potpuno
pogresan.Uumjetnostijeusvakodobaprisutanrazvitak.Sal110suuvjctizarazvojuKinibilidrukciji.Losdojam,
koji
je
srecen
u
Europi,
zasnovanjena10si111primjerima,
cesto
drugoraz-rcdnihumjetnickihdjela,kojasuu18.i19.stoljecudonijelisa
SObOlTIU
EUfOPU
misionari
itrgovci,
a
kojasupotjecalaod
mnogostruko
iskusnih
-urnjetnickihzanatlija-:
Praviprocvatnekonvencionalnogslikarstvaizazvalojeutemeljenjepos-IjeelnjecarskedinastijeuKini,dinastijeQing.NjeziriivladarinisubiliKineziveeMaridzuri,kojisuu17.stoljecuosvojil:
Kinu
i
protjeralikineskevladaredinastijeMing.Urnjetnickaocitovanjaekscentrikaiztog
razdoblja
1110f<ljUsepromatratikaoizrazprotesta.Odnosprernainozemnimutjeca-jirna,preko
stranih
urnjetnikapa
i
osvajaca,biojeu
Kini
uvijek
dvoiben,
iako
su
oni
cestoimalivaznu
ulogu
urazvoju
kineske
umjetnosti.No,
ne
smijesezaboraviticlakineska
kulturanijebila
jedinstvena
tvorevina.
Veenjezino
podrijetlo
to
jasno
pokazuje
Carstvo
jeu
trecernstoljecu
proKr.sastavljenood
raz.licitihdrzavasa
samostalnimkult.urama,kojesusepostupnorazvileulabilnucjelinu.Dakle,promatrajucikineskukulturunesmijesenikadzanemaritidasujojsvojpecatclalikakovanjskiutjecaji,tako
i
[akaregionalnastrujanja.
U
19.jestoljecukineskooblikovanjeparkovaikrajolikabiloveoma
znacajnozaeuropskeperivoje,
osobitoengleske.Josseidanas
mozerno
divitirrinogimCUVenilTIparkovima.UKinisuti111naglaserioasimetricnirnoblicimaparkovaumnogimprimjerimasuprotstavilivrlostrogu
i
monu-mentalnuarhitekturupalaca.Objetekrajnostispojilesusekodcarskih

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jacob Carter liked this
zepcak liked this
wweett liked this
atomic_123 liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->