Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Friedrich Nietzsche - Iyinin Ve Kötünün Ötesinde

Friedrich Nietzsche - Iyinin Ve Kötünün Ötesinde

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 8,365|Likes:
Published by lin61
Friedrich Nietzsche - İyinin ve Kötünün Ötesinde
Friedrich Nietzsche - İyinin ve Kötünün Ötesinde

More info:

Published by: lin61 on Oct 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

original

 
Friedrich Nietzsche
İ
yinin ve Kötünün Ötesinde
(Bir Gelecek Felsefesini Aç
ı
ş
)
Çeviren: Prof. Dr. Ahmet
İ
nam
Yorum Yay
ı
nevi 1Felsefe Dizisi: 12. Bask 
ı
 Yorum Yay
ı
nevi, Ekim 2001Dizgi: Mehmet Y
ı
lmazDüzelti: Murat KaragözKapak Tasar 
ı
m: Serdar BalBask 
ı
: Kitap Matbaac
ı
l
ı
Mücellit: Fatih MücellitYorum Yay
ı
nevi, Atatürk Oto Sanayi Nazmi Akbac
ı
 
İş
Merkezi No: 129 Maslak/
İ
STANBULTel: 0212 286 1751Faks: 0212 286 0886
 İ 
Ç 
 İ 
 NDEK 
 İ 
 LER
Çevirenin ÖnsözüÖnsöz 
Felsefecinin Önyarg
ı
lar 
ı
Üstüne Özgür Ruh Dinsel Olan Aforizmalar ve Oyun Aras
ı
 Ahlak 
ı
n Do
ğ
al Tarihi Üstüne Biz Akademisyenler  Erdemlerimiz Halklar ve Vatanlar   Nedir Soyluluk? Çevirenin Notlar 
ı
 
 
ÇEV
İ
REN
İ
 N ÖNSÖZÜ3. Bask 
ı
s
ı
n
ı
yapan bu çevirinin ilk bask 
ı
s
ı
1989'da ç
ı
km
ı
ş
t
ı
. Bu y
ı
llar içinde GÖNÜLFELSEFES
İ
ad
ı
n
ı
verebilece
ğ
im görü
ş
ümün tohumlar 
ı
n
ı
atmaya çal
ı
ş
t
ı
m. Nietzsche'den epey"
ş
ey" ö
ğ
rendim. Ö
ğ
rendiklerimin bir bölümünü de yay
ı
mlad
ı
m.Kendi hayat
ı
m
ı
za dair sordu
ğ
umuz sorulara arad
ı
ğ
ı
m
ı
z yan
ı
tlarda Nietzsche'nin pay
ı
neolabilir dersiniz?
Ş
ubat 1997, AnkaraARKA KAPAKTAN: Nietzsche’nin her yazd
ı
ğ
ı
 
 stratejik 
tir-düz lojistikteki anlam
ı
yla: Bir 
meydan sava
 ş
ı
n
ı
n nas
ı
lkazan
ı
labilece
ğ
ine, bir 
 ş
man
ı
n nas
ı
l yenilebilece
ğ
ine yöneliktir- bir sorunun nas
ı
lçözülebilece
ğ
ine…Çünkü Nietzsche’nin her yazd
ı
ğ
ı
 
 perspektifli
dir: “Belirli bir aç
ı
dan bak 
ı
nca nas
ı
l görünüyor?”diye dü
ş
ünür, bir konuyu ele ald
ı
ğ
ı
nda.Oruç Aruoba
ÖNSÖZ
Diyelim ki hakikat bir di
ş
idir-, tüm felsefeciler dogmac
ı
olduklar 
ı
sürece, di
ş
ileri anlamadagüdük kalm
ı
yorlar m
ı
? Yoksa,
ş
imdiye dek, hakikate, ürkütücü bir a
ğ
ı
rba
ş
l
ı
l
ı
k, yüzlerinegözlerine bula
ş
t
ı
rd
ı
klar 
ı
ko
ş
u
ş
turmalarla yakla
ş
ma al
ı
ş
kanl
ı
klar 
ı
, bir yosmay
ı
elde etmek içinuygunsuz, beceriksiz bir yol de
ğ
il mi? Öyleyse, nedir bu temelsiz ku
ş
ku? Kesinlikle vermezkendini o: - - Bugün her çe
ş
it dogmac
ı
, ac
ı
yla, yüre
ğ
ini burkulmu
ş
, boynu bükük dikilipdurmakta! E
ğ
er durma denirse buna. Art
ı
k y
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
söyleyen i
ğ
neleyiciler de var, - - tümdogmac
ı
lar y
ı
ğ
ı
lm
ı
ş
yere, kalkam
ı
yormu
ş
; dahas
ı
, son nefesini vermekteymi
ş
.Ciddi konu
ş
al
ı
m haydi. Umut için iyi dayanaklar 
ı
m
ı
z var. Felsefedeki tüm dogmala
ş
t
ı
rmalar,kendilerini son, en son olduklar 
ı
gibi, onca a
ğ
ı
rba
ş
l
ı
onca kutsal, bir hava yaratsa da, soylu bir çocukluk ve toyluktan öte bir 
ş
ey de
ğ
il. Belki zaman da geldi iyice, o ko
ş
ul tan
ı
mazfelsefeciler binas
ı
na temel ta
ş
ı
n
ı
koyabilmek için neyin yeterli oldu
ğ
u tekrar kavranacak.Dogmac
ı
lar 
ı
n
ş
imdiye yapt
ı
klar 
ı
ysa - - halk aras
ı
nda yayg
ı
n baz
ı
kör inançlar, art
ı
an
ı
msayamad
ı
ğ
ı
m
ı
z bir zamanda, kalan ruh kör inanc
ı
gibi, örne
ğ
in bugünlerde bile ba
ş
ı
m
ı
z
ı
netini yeme
ğ
i sürdüren, özne ve ben kör inanc
ı
, baz
ı
sözcük oyunlar 
ı
belki, gramer ayartmalar 
ı
 ya da çok dar, çok ki
ş
isel, çok insani ama tümüyle insani olgulardan kalkan atak genellemeler.
 
 Dogmac
ı
lar 
ı
n felsefesi, umal
ı
m ki, yaln
ı
zca
ş
u bin y
ı
l
ı
n bir umudu olarak kals
ı
n, t
ı
 pk 
ı
dahaönceki ça
ğ
larda astrolojinin durumu gibi; onun da u
ğ
runa,
ş
imdiye dek gerçek bir bilimeharcanandan belki daha çok emek, para harcanm
ı
ş
, nice nice bulu
ş
larla göz nuru dökülmü
ş
tü.Asya ve M
ı
s
ı
r’daki büyük mimari stilleri ona ve onun “yeryüzü ötesi” savlar 
ı
na borçluyuz.Öyle görünüyor ki bütün büyük 
ş
eyler sonsuz talepleriyle kendilerini insanl
ı
ğ
ı
n yüre
ğ
ineyazd
ı
rabilmek için dünyan
ı
n üzerinde devasa büyüklükleriyle, korku sal
ı
c
ı
ucube an
ı
tlar olarak dola
ş
mal
ı
önce:
İş
te bu ucube an
ı
tlar dogmac
ı
felsefeydi, örne
ğ
in Asya’dakiVedangalar ö
ğ
retisi, Avrupa’daki Platonculuk. Yine de te
ş
ekkürü esirgemeyelim ondan.Kesinlikle kabul etmeliyiz: Gelmi
ş
geçmi
ş
hatalar 
ı
n en kötüsü, en uzun süreli y
ı
 prat
ı
c
ı
olan
ı
,en tehlikelisi dogmac
ı
hatad
ı
r. Yani, Platon’un
 saf ruhu
ve
kendi ba
 ş
ı
na iyi 
yi bulu
ş
u ama
ş
imdi, o ortadan kald
ı
ı
l
ı
 p Avrupa bu kâbustan sonra yeniden nefes ald
ı
ğ
ı
nda, en az
ı
ndansa
ğ
l
ı
kl
ı
bir uykunun keyfini ç
ı
karmaya durdu
ğ
unda, görevi uyan
ı
kl
ı
ğ
ı
n kendisi olan bizler, buhatayla olan kavgam
ı
z
ı
n büyütüp besledi
ğ
i tüm gücümüzü devralm
ı
ş
oluyoruz.Do
ğ
rusu, Platonun yapt
ı
ğ
ı
gibi ruhtan ve iyiden söz etmek, hakikati ba
ş
a
ş
a
ğ
ı
çevirip, onukafa üstü tutmak ve bütün ya
ş
am
ı
n
ı
n temel ko
ş
ulu olan gerçek görünü
ş
ünün kendisiniyads
ı
mak demek oluyor. Evet, bir doktor gibi soral
ı
m
ş
imdi: “Geçmi
ş
in en sevgili ürününün ba
ş
ı
na bu bela hastal
ı
k nas
ı
l geldi, ya Platon?” Yoksa
ş
u kötü Sokrates mi çark 
ı
na okuduonun? Gerçekten Sokrates gençli
ğ
i kötü yola iten biri miydi? Hak etti mi bald
ı
ran
ı
?Ama Platon’a kar 
ş
ı
sava
ş
, ya da ‘halk’ için daha basit söylersek, bir y
ı
ll
ı
k H
ı
ristiyan - kilise bask 
ı
s
ı
na kar 
ş
ı
sava
ş
- çünkü H
ı
ristiyanl
ı
k ‘halk 
ı
n Platonculu
ğ
udur - Avrupa’da, yeryüzündedaha önce e
ş
i görülmemi
ş
bir ruh gerginli
ğ
i yaratm
ı
ş
bulunuyor: Yay o denli gergin ki,ku
ş
kusuz ki
ş
i çok uzaklara atabilir okunu.Avrupal
ı
bu gerginli
ğ
i tehlikeli bir acil durum olarak duyumsuyor, yay
ı
gev
ş
etecek iki büyük çaba
ş
imdiden gerçekle
ş
tirildi; bir kez Cizvitlerce, ikincisi demokratik ayd
ı
nlanmayla bas
ı
nözgürlü
ğ
ünün yard
ı
m
ı
ve gazete okumayla öyle bir duruma geldi ki, art
ı
k tin, bunu kolaykolay tehlikeli bir acil durum olarak duyumsam
ı
yor! (Almanlar barutu buldular. - Vebalionlar 
ı
n boynuna! Ama sonucu dengelemek için bas
ı
n
ı
icat ettiler.) Oysa biz ne Cizvit, nedemokrat, ne de yeterince Alman olmayanlar; biz iyi Avrupal
ı
lar, özgür, çok özgür ruhlar - bizler hala tinin* bütün tehlikeli durumunu ya
ş
ı
yoruz, yay
ı
ndaki tüm gerginli
ğ
i! Ve belki okuda, yani görevi, kim bilir? Hedefi de...Sils - Maria, Yukar 
ı
EngandenHaziran, 1885* Geist sözcü
ğ
ünü, ba
ğ
lama göre “ruh” ya da “tin” olarak çevirme tehlikesini gö
ğ
üslüyorum.Çevirmen

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Can Eroğlu liked this
Fırat Demir liked this
vedat1978 liked this
begumcidem liked this
chavismo liked this
ggnoob liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->