Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Notiuni Despre Electronica Si Electrotehnica

Notiuni Despre Electronica Si Electrotehnica

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by mihai294
cursuri de electronica si electrotehnica
cursuri de electronica si electrotehnica

More info:

Published by: mihai294 on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
 
MIHAI PUIU
 
-
 
BERIZIN
Ţ
U
ELECTROTEHNIC
Ă
 
Ş
I ELECTRONIC
Ă
 
CURS
 
 
OBIECTUL
Ş
I IMPORTAN
Ţ
A CURSULUIDE ELECTROTEHNIC
Ă
 
Ş
I ELECTRONIC
Ă
 
Electrotehnica este una din ramurile importante ale
ş
tiin
ţ
elor tehnice care seocup
ă
cu studiul fenomenelor electrice
ş
i magnetice în vederea aplica
ţ
iilor practice.Astfel, rolul electrotehnicii este deosebit de important în:
 
tehnica producerii, distribu
ţ
iei
ş
i utiliz
ă
rii energiei electrice;
 
tehnica transmiterii semnalelor electromagnetice;
 
tehnica de calcul.În strâns
ă
leg
ă
tur 
ă
cu electrotehnica este electronica, care este de fapt o ramur 
ă
aelectrotehnicii, în care se studiaz
ă
:
 
aplica
ţ
iile tehnice ale fenomenelor electromagnetice care pun în eviden
ţă
 microstructura sistemelor fizice în care curentul electric se stabile
ş
te în special în vid, îngaze
ş
i în semiconductoare;
 
dispozitivele
ş
i aparatele bazate pe aceste fenomene.Cuno
ş
tin
ţ
ele despre fenomenele electrice
ş
i magnetice sau cristalizat de-a lungultimpului în teorii macroscopice sau microscopice, clasice sau cuantice, relativiste saunerelativiste. Deoarece în majoritatea aplica
ţ
iilor în tehnic
ă
intervin viteze mici în raportcu viteza luminii în vid
ş
i fiindc
ă
prezentarea fenomenologic
ă
este indispensabil
ă
, teoriacâmpului electromagnetic (electromagnetismul) ce face obiectul primei p
ă
ţ
i a cursuluieste o teorie macroscopic
ă
, clasic
ă
 
ş
i nerelativist
ă
. Capitolele principale ale electromag-netismului, structurate în forma clasic
ă
sunt: electrostatica, electrocinetica, magneto-statica
ş
i electrodinamica
.
În partea a doua a cursului
– circuite electrice – 
sunt studiate o parte dintrecircuitele electrice întâlnite frecvent în practic
ă
cum sunt: circuite electrice de curentcontinuu, circuite monofazate
ş
i circuite trifazate în regim permanent sinusoidal.În final se face o scurt
ă
introducere în electronic
ă
, studiindu-se dispozitivelesemiconductoare, aplica
ţ
iile acestora, circuitele electronice utilizate cel mai des înconstruc
ţ
ia aparatelor 
ş
i echipamentelor electronice.Cursul se adreseaz
ă
îndeosebi studen
ţ
ilor de la facult
ăţ
ile de profil neelectric
ş
iare ca obiectiv asigurarea cuno
ş
tin
ţ
ele generale de electrotehnic
ă
 
ş
i electronic
ă
cu unimpact larg în concep
ţ
ia
ş
i func
ţ
ionarea instala
ţ
iilor 
ş
i echipamentelor utilizate îndiverse domenii de activitate.
 Scurt istoric asupra cuno
 ş
tin
 ţ 
elor de electromagnetism
Cuno
ş
tin
ţ
ele despre fenomenele electrice
ş
i magnetice dateaz
ă
înc
ă
din antichitate, îns
ă
  prima lucrare
ş
tiin
ţ
ific
ă
asupra acestor fenomene, numit
ă
 
„De magnete”
, a fost publicat
ă
în1600 de c
ă
tre medicul englez W. Gilbert, care constat
ă
analogia între magnetismul terestru
ş
icel al unor substan
ţ
e magnetizate con
ţ
inute de unele minereuri (de exemplu, magnetita).
- 1 -
 
Tot Gilbert introduce no
ţ
iunea de
electrizare
ca explica
ţ
ie a fenomenului remarcat înc
ă
 din antichitate de c
ă
tre Thales din Milet (sec. VII î.e.n.) cu privire la proprietatea chihlim- barului de a atrage unele obiecte u
ş
oare dup
ă
ce a fost frecat cu o stof 
ă
de lân
ă
. La acea dat
ă
 îns
ă
nu se întrevedea leg
ă
tura între fenomenele electrice
ş
i magnetice.Rela
ţ
iile cantitative care caracterizeaz
ă
for 
ţ
ele dintre corpurile înc
ă
rcate electric,elaborate prin experien
ţ
ele lui Charles A. Coulomb
ş
i prin analogie cele dintre poliimagne
ţ
ilor, descoperirile lui L. Galvani, A. Volt
ă
, T. J. Seebeck etc., experien
ţ
elelui H.C. Oerstedt, J. B. Biot, F. Savart, A. M. Ampère etc., au fost interpretateîn cadrul
teoriei la distan
 ţă 
. Conform acestei teorii, corpurile exercit
ă
ac
ţ
iuni ponderomotoare(electrice
ş
i magnetice) asupra altor corpuri, ac
ţ
iuni care se transmit instantaneu, cu vitez
ă
 infinit
ă
 
ş
i care, la fel ca for 
ţ
ele gravita
ţ
ionale, satisfac principiul newtonian al ac
ţ
iunii
ş
ireac
ţ
iunii.Descoperirea fenomenului induc
ţ
iei electromagnetice de c
ă
tre M. Faraday, experien-
ţ
ele lui H. Hertz, W. Webber, P. N. Lebedev etc., au ar 
ă
tat c
ă
modelul newtonian alinterac
ţ
iunilor electrice
ş
i magnetice nu este satisf 
ă
c
ă
tor. Deoarece nici o ac
ţ
iune fizic
ă
nu esteinstantanee, ac
ţ
iunile pondermotoare fiind localizate în spa
ţ
iu
ş
i întârziate, necesit
ă
timp pentrua se propaga
ş
i ca urmare se transmit din aproape în aproape, cu vitez
ă
finit
ă
. Astfel, teoriaac
ţ
iunii la distan
ţă
a fost înlocuit
ă
cu
teoria ac
 ţ 
iunii din aproape în aproape
sau prin
contiguitate
.Conceptele
ş
i principiile de baz
ă
ale teoriei de câmp a fenomenelor electrice
ş
imagnetice au fost stabilite printr-o lucrare de importan
ţă
crucial
ă
,
„A Treatise on Electricityand Magnetism”
elaborat
ă
în 1873 de J. C. Maxwell pornind de la conceptele de linie defor 
ţă
 
ş
i tub de flux introduse de M. Faraday. În cadrul acestei teorii, purt
ă
torul ac
ţ
iunilor  ponderomotoare electrice
ş
i magnetice este câmpul electromagnetic care le transmite în spa
ţ
iu
ş
itimp cu vitez
ă
foarte mare, dar finit
ă
. În aceast
ă
faz
ă
, teoria fenomenelor electrice
ş
i magneticeini
ţ
iat
ă
de Faraday
ş
i des
ă
vâr 
ş
it
ă
de Maxwell pentru medii imobile
ş
i de Hertz pentru medii înmi
ş
care lent
ă
, este o teorie
 fenomenologic
ă 
 
ş
i
macroscopic
ă 
; caracterul fenomenologic rezult
ă
 din modul în care sunt introduse speciile de m
ă
rimi
ş
i se enun
ţă
legile teoriei, nefiind necesareipoteze care s
ă
postuleze imposibilitatea verific
ă
rii lor prin experien
ţă
; caracterul macroscopicia în considerare modelul continuu al substan
ţ
ei, f 
ă
ă
preocupare la scar 
ă
atomic
ă
a sistemelor fizice
ş
i a st
ă
rilor acestora.De
ş
i a reu
ş
it s
ă
explice numeroase fenomene electromagnetice, teoria macroscopic
ă
 
ş
ifenomenologic
ă
a lui Maxwell
ş
i Hertz nu putea explica o serie de legi sau fenomene cum sunt:legea electrolizei, legile combina
ţ
iilor chimice, teoria cinetico-molecular 
ă
, legile de material
ş
iunele experien
ţ
e de optic
ă
 
ş
i electrodinamic
ă
a corpurilor în mi
ş
care (experien
ţ
ele luiRöntgen, Wilson, Fizeau, etc). Luând în considerare structura discontinu
ă
a substan
ţ
ei,dar p
ă
strând reparti
ţ
ia continu
ă
a câmpului electromagnetic, H. A. Lorentz a elaborat
teoriamicroscopic
ă 
clasic
ă 
a fenomenelor electromagnetice
, numit
ă
 
ş
i
teoria electronilor 
.Extrapolând la scar 
ă
atomic
ă
legile teoriei lui Maxwell
ş
i considerând sarcina electric
ă
  proprietate a particulelor elementare denumite generic electroni, teoria lui Maxwell-Lorentz aexplicat o mare parte din propriet
ăţ
ile de material printre care polariza
ţ
iile electric
ă
 
ş
imagnetic
ă
. Elaborarea de c
ă
tre A Einstein a
teoriei relativit 
ăţ 
ii restrânse
(“
 Asupraelectrodinamicii corpurilor în mi
 ş
care”
, 1905) a permis lui H. Mincowschi reformulareaadecvat
ă
relativit
ăţ
ii restrânse a teoriei lui Maxwell
ş
i Lorentz; s-a constituit în acest fel
teoriarelativist 
ă 
a fenomenelor electromagnetice
, numit
ă
 
ş
i
electrodinamica relativist 
ă 
.Experien
ţ
e de mare fine
ţ
e arat
ă
c
ă
dac
ă
energia
ş
i impulsul schimbate între particulesunt foarte mici, nici conceptele
ş
i nici legile electrodinamicii relativiste nu sunt potrivite. Afost necesar s
ă
se ia în considerare pe lâng
ă
structura discontinu
ă
a substan
ţ
ei corpurilor 
ş
istructura discret
ă
a câmpului electromagnetic. S-a trecut astfel la faza
electrodinamicii cuantice
.
- 2 -

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Radu liked this
Anghel Nicolae liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->