Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mircea Eliade - Mitul Eternei Reintoarceri

Mircea Eliade - Mitul Eternei Reintoarceri

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Enderbmf Realbmf

More info:

Published by: Enderbmf Realbmf on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2011

pdf

text

original

 
Coordonatorul colecţiei: praf, univ. Redactor; MĂRIA STANCfU
MIRCEA ELIADEH,.MITUL ETERNEI REÎNTOARCERI
ARHETIPURI ŞI REPETARE Traducere de MĂRIA IVĂNESCU
CEZAR IVANESCUISBN 973-4436-06-4univers enciclopedic■I ■.' I .CUPRINSH/VMircea EJiadeLE MYTHE DE L 'ETERNEL RfilVUfi © Editions GalUniard. 1957
 Toate drepturile asupra acesici ediţii apaiţin Edilurii UNIVERS
CUVÂNT ÎNAINTE...................................... 7Capitalul I ARHETIPURI £1 REPETAREProblema......................'..............-......-'-.-. II
Arhetipuri «Iesle ale Eritoriilor. icmplclor ţi crafdot -.........^.. - 14
Sirabuluraul „Centralul" .....................»,.,.. + ,.+*,**»■ l^Repetarea ecumogonici...................„,.*........... 23Modelele divine ulc riniolurilor ................*.....-.....,-- 26Aihclipuri ale activitilitar „pn^fEiue^........................... 32Miturile si istorin ..............,........, ^.......-......- r, 3R CjpilohiJ II REGENERAREA TIMPULUI,h Anul", Noul An> Op,niogonM............................„,, 55Periodicimica Createi..................................--- - RcgcneEarea continui a timpului..............„.*,,......- - 74Capilolui 111 .JJEFERinRE" «I „ISTORIE"
 T.NnnTifllUaiea" suferinţei................................... 95
ktiina coraiderati &» icofanie............--.,,.,------......... 102
Ciclurile cosmice ţi iMuna.................................-
■ III
Dc&lin ţi isHifie.........................
..........,,,..,,. 126Capitolul IV „TEROAREA ISTORIEI"
Surpavi-rţuncii mJTului .tfami ittaKt«ceri'.......-.............. 136Dificultăţile islofichmului ,..,............................... 141l.ibcrtaleş
i i^oric................ r,........................ 147
Desperare sau credinţi .. r,..,............................... 152
J f- ■CUVÂNT ÎNAINTEPentru
 Tantzj şj Bnitus Coste,fn amlniircâ nopţilor ooaMre de vtgbe
de la Chalet Chaimite
Dacă teama de a nu părea prea ambiţioşi nu nc-ar 11 împiedicai, arafi dat acestei carp un al doilea subtitlu: Introducere h o Filozofie aIstoriei. Căci tocmai acesta este, în definitiv, sensul eseului de faţă:cu particularitatea, totuşi, că în loc să faapeJ la analizaspeculativă a fenomenului istoric, ci cercetează concepţiilefundamentale ale societăţilor arhaice care. deşi cunosc şi clc o
 
anumilă foraiă de „istorie'*, se străduiesc să nu fină seama de ta.Studiind aceste societăţi tradiţionale, o trăsătură ne-a uifflil în moddeosebit: revolta împotriva timpuîui concret, istoric, nostalgia uneireîntoarceri periodice la un timp mitic al originilor, la Marele Timp.Sensul şi funcţia a ceea ce ani numit „arhetipuri şi repetare11 tiu nisau limpezit decât în momentul când am sesizat îndârjirea acestorsocietăţi de a refuza timpul concret, ostilitatea lor la orice încercarede „istorie" autonomă, adică de istorie fără regulă arhetipala. Aşacum o dovcdeşTe această carte, refuzul» opoziţia nu sunt. simplu,efectul unor tendinţe conservatoare ale societăţilor primitive. Dupăpărerea noastră, avem dreptul să descifrăm în dispreţul lor pentruistorie, adică pentru evenimentele famodel transistoric, înaceastă respingere a timpului profan, continuu, o anumilă valorizaremetafizică a existenţei umane. Dar această valorizare nu tste.
M1RCEA ELIADE
 în nici un cii, cea pe care incearcâ s-o consacre anumite curentefilosofice postftegcliene, mai ales marxismul, istoricismul şiexistenţialismul, de Ia descoperirea „omului istoric", a omufui careeste în măsura în care se creează pe sine însuşi în sânul istoriei.Problema istoriei, ca atareh nu va fi totuşi abordată direct în acesteseu. Scopul nostru principat a fost să evidenţiem câteva linii deforţa în câmpul speculativ al societăţilor arhaice. Ni s-a părut că osimplă prezentare a acestuia din urmii n-ar fi lipsită de interes, maiales pentru filosoful obnuit -si descopere problemele şimijloacele de a Ie rezolva în tentele filosofici clasice sau în situaţiileistoriei spirituale a Occidentului. O veche convingere a noastră estefilozofia occidentală risca, daputem spune asa, „să seprovincializeze". mai întâi, canlonându-se geloasă în propria ejtradiţie şi ignorând, de exemplu, problemele si soluţiile gândiriiorientale; pe ur, ob&tindu-se să nu recunoasdecât„situaţiile" omului civilizaţilor Istorice, nesocotind experieaomului „primitiv" ţinând de societăţile tradiţionale. Credemcă antropologia filosofică ar avea ceva de învăţat din felul în careomul presocratic (altfel zis, omul tradiţional) şi-fl valorizat situaţia sa în Univers. Mai mult: problemele cardinale ale metafizicii ar putea fiFeîmpro^pâtate prin cunoaşterea ontologici arhaice. In câtevalucrări anterioare, cu deosebire în Tratatul de Istorie a Religiilor, am încercat să prezentăm principiile acestei ontologii arhaice, fără săpretindem, bineînţeles, am reuşit întotdeauna un expozeucoerent, cu atât mai puţin exhaustiv.Spre marea noastră părere de rău. nici eseul pe care-1 veţi citi nu seva constitui într-un expozeu exhaustiv. Adresându-ne atât filosofului,t'ât si etnologului sau orientalistului, dar mai ales omului cultivat,nespccialistului, am fost adesea obligaţi rezumăm în formulesumare ceea ce, ccrtclat
în adâncimeMITUL ETERNEI REÎNTOARCERI
st nuanţat, ar fi reclamat un volum impozant. Orice discieaprofundaţii ar fi atras după sine o etalare a surselor şi un limbajtehnic care ar Fi descurajat mulţi lectori. Or, grija noastră a fost nu
 
atât să comunicăm specialiştilor o seric de comentarii în margineapropriilor lor probleme, cât să atragem atenţia filosofului si omuluicultivat în general asupra anumitor poziţii spirituale care, chiardepăşite în numeroase regiuni ale globului, sunt instructive pentrucunoaşterea şi istoria omului. Consideraţii de acelaşi ordin ne-aufăcut să limităm la strictul necesar referinţele, care se reduc uneorilao simplă aluzie. început în 1945T acest eseu n-a putut fi reluat şi terminat decât doiani mai târziu. Traducerea manuscrisului românesc se datoreazădomnilor Jean Gouillard şi Jacques Soucasse, cărora le adresăm aiciexpresia gratiiudînii noastre. Şi de această dată savantul nostrucoleg şi prieten Georges Dumdzil sa ostenit să citească traducerea în manuscris şi ne-a dat astfel posibilitatea să corectam câtevainadvertenţe,
M1RCEA ELIADECascaes, martie 1945 Paris, mai 1947 .Capitolul I
ARHETIPURI Şl REPETARE
PROBLEMA
Acest mic studiu îşi propune s3 ceiecteie anumite aspecte aleontologiei arhaice; mai txact, concepţiile despre fiinţă şi desprerealitate caic se degajă din comportamentul omului societăţilorpremoderne. Societăţile „premoderne" sau „tradiţionale" cuprindatât lumea pe care în mod obişnuit o numim „primitivă", cât şivechile culturi ale Asiei, Europei şi Amcricii. Evident, concepţiilemetafizice ale lumii arhaice n-au fost întotdeauna formulate într-imlimbaj teoretic; dar simbolul* mitul, ritualul exprimă, pe diferiteplanuri şi cu mijloace care le sunt proprii, un sistem complex deafirmaţii coerente asupra realităţii ultime a lucrurilor, sistem caicpoate fi considerat ca alcătuind o metafizică. Pentru a reuşi să-ltraducem în limbajul nostru uzual este estenţial, totuşi, să înţelegemsensul proftmd al tuturor simbolurilor, miturilor şi ritualurilor. Dacăne străduim să pătrundem semnificaţia autentica a unui mit sau aunui simbol arhaic, suntem obligaţi constam aceastasemnificie reveleacotientizarea unei anumite situii înCosmos şi că ea implica, in consecinţa, o poziţie metafizica. Esteinutil să căutam în limbile arhaice termenii atât de laborios creaţi demarile tradiţii filosofice: exislă toate şansele să nu găsim in limbajulaustralienilor sau al vechilor mesopotamieni cuvinte precum:
LIMffiCEA EUADE
„fiinţa", „nefiinţă", „real", „ireal1', „devenire11, „iluzoriu" şi mul Ic a]lele. Dar, chiar; dacă lipseşte cuvântul .făptui există1: numai că el cspus — adică revelat într-o manieră coerentă — prin simboluri şimituri.Dacă studiem comportamentul general 3} omului arhaic, un fapt neuimeşte; asemenea artelor umane propriu-zise, obiectele lumiiexterioare nu au valoare intrinseautono. Un obiect sau oacţiune dobândesc o valoare si devin în acelaşi timp reale numai

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->