Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hedendaagse Media Cultuur - Werkgroep Digitale Media - SamenVatting

Hedendaagse Media Cultuur - Werkgroep Digitale Media - SamenVatting

Ratings: (0)|Views: 381|Likes:
Published by asefehe

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: asefehe on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
Samenvatting Tentamen; Hmc ; Digitale Media 2011;
COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; EDIT BY Asefeh
1
Werkgroep 1: Claims – Web 2.0
 
Web2.0:Waaromisweb2.0eensucces?
1.Hetbezitallerleikenmerkendiegezienwordenalsbelangrijkeonderdelenvanhetinternetinvormvaneencommunicatienetwerk;participatie,interactie,gezamenlijkkennisverzamelenensocialnetworking2.Degrootstewebsiteszijngebaseerdopweb2.0:Flickr,Twitter,FacebookenYouTube>>HetmaaktevaninterneteenplatformwaarmensenelkaarkunnenvindenBasic2.0principes:(O’Reilly):-
 
UGC;User-generatedcontent,openinterfaceprogrammering-
 
Many-to-manyVeelnaarveel-
 
Decentralised;Gedecentraliseerdm.b.t.controle-
 
Focusonuser;gerichtopwatdegebruikerwil-
 
Simple;Gerichtopgebruikerengemakkelijkteleren
ü
 
Bubble2.0
Criticibewerendatweb2.0eenmarketingtermiswaarmeehetkapitalisatievanhetinternetgepromootwordt
Werkgroep 2: Werking – Last.fm en Musicovery
 
ü
 

Taggen
Eenniet-hiërarchischetermdiewordttoegewezenaaneenbepaaldstukjeinformatie.Hetbeschrijftinhetkorteenitem,waardoorhetgemakkelijkterugtevindenis.TagswordentoegewezendoordemakervanhetmateriaalOFdoordegebruiker,ditverschiltpersysteem.Taggerszijnnietafhankelijkvanvoorafbepaaldebegrippen,zekunnenhetnoemenzoalszewillen.(Marlow,Boydetal.)
ü
 

FolksonomyVs.Taxonomie
Eenclassificatiesysteemwaarbijgebruikwordtgemaaktvantagsommateriaaltecategoriseren.Hetishettegenovergesteldevaneentaxonomie,diewelhiërarchischis.(VanderWal)
ü
 

TheLongTail
Hetdigitaliserenvaninformatieheeftervoorgezorgddatdedistributiemodellenvandemedia-enentertainmentindustrieisveranderd.Debeschikbaarheidvaninhoudwordtnietlangerbeperktdoordemarktwerkingeninstitutiesalstv,theaterenradio.Doorhetinternetisveelmateriaalgemakkelijkertoegankelijkgewordenenisdekeuzeveelgroterenmeerdivers.Hieropvantoepassingisde80-20rule:80procentinlongtail,20procentindominantedeelzoalswebsitesenwinkels.(ChrisAnderson)
 
Samenvatting Tentamen; Hmc ; Digitale Media 2011;
COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; EDIT BY Asefeh
2
ü
 

Freemium=free+premium
(2onderdelenopwebsites)1.
 
Heteersteonderdeelisgratis(free).Hetgebruikopditdeelvandewebsiteisbeperkt,jekuntenkeledingendoenofallesvooreenkorte“probeerperiode”wiljemeerdanmoetjeervoorbetalenenbelandjeinhettweededeeldepremium.2.
 
Hettweedeonderdeel,de‘premium’kostgeld,maardaarmeekrijgjeveleextra’senonbeperktgebruikvandepagina.Jekuntzobv.gegevensopslaanofreclamesuitzetten.>>Debetalendegebruikersbetalenvoordeniet-betalendegebruikers,waardoordewebsiteeenfreemium-beleidkanblijvenvoeren.(AndersonenWilson)
ü
 

SocialCapital
Onderdelenvanhetsocialeleven,zoalsnetwerken,normenenvertrouwen,diehetmogelijkmakenvoordeelnemersomeffectieversamenhungedeeldeinteressestebeleven.Socialcapitalgeeftbetekenisaansocialenetwerkenendedaaruitvoortvloeiendeconnecties.
Erzijndrievormenvansocialcapital:
ü
 
Bonding;
Sterkesocialeverbandentussenindividuen,zoalsbinnenfamilieofdorp
Dezeconnectieszijnhomogeen,bijvoorbeeldeen‘criminelegang’,zijzijnsterkverbonden,vertrouwenelkaarenzijnsnelgeneigdelkaartehelpen.
ü
 
Bridging;
Zwakkere,meerdiverseconnectie,zoalsverbandentussenfamiliesofzakenmensen.
Dezeconnectieszijnheterogeen,zoalseenbowlingclub.Mensenzijnweinigvertrouwdmetelkaarenmindergeneigdietsvoorelkaartedoen.
ü
 
Linking;
Connectietussentweemensenofgroepenvaneenandereklasseofsocialestatus,zoalspoliticienburgersofgemeentenendorpsbesturen.
Bijnieuweontwikkelingenindigitalemediaishetaltijddevraagofhetmediumbijdraagtaandegroeivandesocialcapital.SocialcapitalontwikkelingenopSNS(socialnetworksites)alsFacebookenMySpacezijnvaakvormenvanbridgingsocialcapital.
ü
 

Networkcampaigns
Verschillendeorganisatiesenindividuenkunnenbijdragenaanhethalenvaneengemeenschappelijkdoel,terwijlzijtochonafhankelijkeindividuenblijven.Jekunthiermeedusdeaandachttrekkenvandegebruikers,opdeeersteplaatsdoorhet‘
multipliereffect 
’datéénboodschapdoorvelemensenwordtgelezen,enopdetweedeplaatsdoordatverschillendecommunicatiemediaeffectievertegebruikenomgebruikerstebereiken.Ditkanbijvoorbeeldgebruiktwordenvoorhetvoerenvanpolitiekecampagnes.(Miller)
ü
 

Neweconomy
Ookwelde
networkedinformationeconomy
genoemd.Welevenineeninformatiesamenleving,waarbijallesdraaitomhetproducerenvaninformatieenkennis.Ditisnieuw,omdatweeerstineenindustriëlesamenlevingleefden,waarhetgingomhetvindenvannieuweenergiebronnenect.
Derolvanhetindividuisindenetworkedinformationeconomyveelgroterdanindeindustriëlesamenleving,omdatééngebruikerveelmeerimpactkanhebben
.
ü
 
Socialproduction
Hetproducerenvaninformatie,kennisencultuuropbasisvansamenwerking,nietopmarktwerkingennietvoorafbepaaldengecontroleerd.
Modularity
&
Granularity
.(Benkler)Tweefactorenzijnbelangrijk:-
Modularity
:Kanhetprojectwordenopgesplitstinmeerdereonderdelen,zodaterookmeerderemensenaankunnenwerken?
 
Samenvatting Tentamen; Hmc ; Digitale Media 2011;
COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; EDIT BY Asefeh
3
-
Granularity
:Deomvangvandeprojectenintermenvantijdenmoeite.Kosthetweinigtijd,danishetaannemelijkdaterveelenthousiasmezalzijn,zoalsbijWikipedia.
ü
 

Blogs
User-generatedwebsiteswaarbijdegebruikdingenkantoevoegingen,alsindividuofgroep.Hetiseensoortdagboekstijl.Vaakinteractief(anderenkunnenreageren)enjekuntjeverbindenmetanderen(linkennaarandereblogs).Hetsocialenetwerkvanblogsenbloggersisde
blogospere
,welkeeenplatformisvoorhetpublicerenenterattentiebrengenvanmateriaal.
 
Werkgroep 3: Gebruik – Sociale Netwerksites
 
ü
 
Networktopologie
Eengevisualiseerdbeeldvanalleonderlingeverbindingenineencomputernetwerk;3soorten:
þ
Gecentraliseerd
Eriseencentraalpuntvanwaaruitalleinformatieverzondenwordt.
þ
Gedecentraliseerd
Erzijnverschillendepuntenvanwaaruitdeinformatieverzondenwordt,maarnietalleontvangerssturenookweerinformatieuit.
þ
 
Gedistribueerd
Erzijnverschillendepuntendieallemaalmetelkaarinverbindingstaanendedatawaarmeegewerktwordtisoverdieverschillendepuntenverspreid.(Eenvoorbeeldhiervanzijntorrents)-
 
Unmediatedpublic
Publiekdatdeinformatierechtstreeksontvangt,zonderdatereenmediumtussenzit.Hetisongemedieerd-
 
Mediatedpublic;
Publiekdatinformatieontvangtviaeenmedium,zoalskrantoftelevisie.Kenmerken:
Persistence
:Hetisopgenomen,anderenkunnenhetzienenhetblijftbestaan
Replicability
:Objectkangekopieerdwordenzonderdatduidelijkis,welkhetorigineelisenwelkhetkopie
Invisibleaudiences
:Hetisnietbekendwieerallemaalmeekijken
Networkedpublic
:Publiekedieverbondenzijndoortechnologischenetwerken
Searchability:
Jekuntdetekstterugvindenofdepersoonopzoeken.
>>
Gebruikersdiezichbewustzijnvandezekenmerkenkunnenerrekeningmeehoudeninhungebruikvansocialenetwerksitesenditkanduseenvormvancensuuropleveren.
ü
 

Hangingout
Ophetinternet‘hangen’,hetiseensociaalgedrevenactiviteitwaarbijjongerenelkaaronlineontmoetenengesprekkenvoerenomdatzenietbijelkaar(kunnen)zijn.Erwordtdusgebruikgemaaktvannieuwemediaomdatdejongerenincontactwillenblijven.Vaakeenonlineverbindingdatindienststaatvaneenofflineconnectie.
ü
 

Messingaround
Eenvormvanparticipatiediekanvariërenvanhetonderhoudenvancontactentothetwillenlerenovernieuwemediaofovereenonderwerpbinnennieuwemedia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->