Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Verslag van het Symposium "Water for the future"

Verslag van het Symposium "Water for the future"

Ratings: (0)|Views: 229|Likes:
publicatiedatum: 1987
auteur: A.W. Dollee;[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA]
publicatiedatum: 1987
auteur: A.W. Dollee;[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA]

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Dec 12, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Verslag van het symposium"WATER FOR THEFUTURE".Notitie
87.026X
A.W. DolleeApril
1987
 
INLEIDINGHet symposium is ontstaan uit de samenvoeging van twee voorgenomensymposia. E6n van de International Association of Hydrological Science(IAHS), die gericht was op de lessen vanuit het verleden en de voor-uitzichten voor de toekomst.
De
andere van de International Associa-tion of Hydraulic Research (IAHR), die gericht was op de rol van dewatervwrraden en watervoorzieningen in de ontwikkeling van de bescha-vingen.Na overleg tussen beide organisaties werd tot een gezamenlijk sympo-siumbesloten met als doe1 de geschiedenis te onderzoeken van de ont-wikkeling van de hydrologie en de watervoorraden en daaarbij zowelsuccesvolle als minder succesvolle ervaringen te bespreken om vervol-gens een blik in de toekomst te werpen voor beide onderzoeksvelden.
De
indeling van het symposium in de diverse clusters van onderwerpenis gegeven in bijlage
1,
daarvan zijn met name de volgende onderdelenbezocht:
-
History of waterresources development;
-
Urban water developnents:
-
Rural water devewlopments:
-
Impact of advances in hydrology on water development and management:
-
The thrust of thought in cantenporary hydrology:
-
New techniques in data capture.Het aantal deelnemers was circa 60
i
70, waarvan 7 uit Nederland.Naast mijzelf waren dat:dhr. Colenbrander
(CAO)
dhr. Zuidema (NRLO)dhr. Prins, Maaten en Verhaege
(WL)
dhr
.
Shahin (IHE)Een lijst van aanmeldingen is opgenomen in bijlage
2.
Een niet volledige opkanst kwam de organisatoren goed uit, daar van-wege een verbouwing aan de faculteit de plaats van het symposium ver-plaatst diende te worden. Er kon nu net volstaan worden met een loca-
 
tie nabij het piazza Venezia, het gebruikte gebouw was beduidend min-der imposant dan de faculteit, maar de directe omgeving zorgde voorcompensatie.OPENINGSCEREMONIEIn haar openingswoord ging mevr. Siniscalchi (universiteit van Rome)in op het belang van het vooruit aangegeven van de richting van diver-se ontwikkelingen met name
om
hier met de plannning rekening te kunnenhouden. Volgens haar speelt dit in Italie iets minder omdat dit landredelijk volgebouwd is1Daarna volgden de woorden van:
-
dhr. Plate (IABR), die benadrukte dat samenwerking van de hydrolo-gische wetenschap en hydraulica van belang is voor het oplossen vande toekomstige'problemen.
-
dhr. Rodda (IAHS), die met name wees op de onzekerheid die optreedtals men naar de toekanst toe de paden wil aangeven die moeten wordeningeslagen. Wordt dat het pad van de steeds complexere, realis-tischer,moeilijker te hanteren modellen? Wordt het het pad van desteeds intensievere gegevensinwinning tot aan eigen satellieten voorde onderzoeker op hydrologisch gebied?
-
dhr. Askew (WO), die de drie sporen aangaf waarlangs de
WMO
werkt.Dat zijn:
.
dataverzameling en als verlengde daarvan het beschrijven danwelvoorspellen van hydrologische systemen:
.
toepassen van modellen op systemen met nadruk op de integratie vande verschillende takken van wetenschap hierbij;
.
het totstandbrengen van internationale verbintenissen tussen in-stanties en wetenschappers.Hij benadrukte dat naast de wetenschappelijke ontwikkeling tevens detechnologische ontwikkeling (wat kunnen we?) en de socio-economischeomgeving (kunnen we het realiseren) een dominante rol speelt.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->