Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23342, 13.12.2011]

Oslobođenje [broj 23342, 13.12.2011]

Ratings: (0)|Views: 429 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Rastu kreditne obaveze
Insti tuci jamapri je tifinansijskikolaps
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 13. 12. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.342Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Dr`avi niza olovku
 
3. strana
FEDERACIJA GOMILA DUG
9. str.
Predrag Ko jovi}
I OS TALIMA IS TA PRAVA KAOI DRUGIMA
5. strana
ANTON IVAN [IRI]
NAJPLA]ENIJI
7. str.
Zarade ~lanova revizorskih timova
^asna ses tra Mar tina dobila prvos tepenu presudu
NE MO@E SE GAZI TIDOKLE NEKO HO]E
7. strana
Br~ko iMos tar
gdje su nekadbili?!
2. strana
Foto: Didier TORCHE
ZASJEDANJEVIJE]A ZA PROVEDBUMIRA
 
OSLOBO\ENJE
utorak,
13.
decembar/prosinac2011.
2
U @I@I
Koliko ko{ta autoput BanjaLuka - Gradi{ka?
U Banjoj Luci danas }e po~eti 13. sjednica Narodne skup{tine RS-a na ko joj }e se po hitnompostupku razmatrati pri jedlog zakona o unutra{njem dugu entiteta, ko jim se ure|uje postupak, na~in i rokovi ut- vr|ivanja i izmirivanja unutra{njeg duga RS-a prema fi- zi~kim i pravnim licima, u ukupnom iznosu od 1.557.500.000 KM.Pod unutra{njim dugom podrazumi jeva ju se op{te neispla}ene obaveze bud`eta RS-a nastale do 31. de- cembra 2002. godine, u iznosu do 182.600.000 KM, oba- veze po osnovu stare devizne {tednje deponovane kod banaka na teritori ji RS-a do 31. decembra 1991. godi- ne u iznosu do 774.900 KM, te obaveze po osnovu ma- teri jalne i nemateri jalne {tete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. ma ja 1992. do 19. juna 1996. godine u iznosu do 600 miliona KM. Skup{tina }e po hitnom postupku razmotriti pri jedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama za- poslenih u organima uprave RS-a, ko jim se do 31. de- cembra 2012. produ`ava rok primjene platnih koefici-  jenata, ko ji osta ju umanjeni u iznosu od 25 do deset posto.Pred poslanicima }e se na}i pri jedlog zakona o iz- mjenama i dopunama Krivi~nog zakona RS-a, ko ji pre- dvi|a da kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od 30 da- na, niti du`a od 20 godina. Posebnu pa`nju i poslanika i javnosti izaziva informa- ci ja o izgradnji mre`e autoputeva u RS-u, jer se o~eku-  je da Vlada kona~no iznese koliko je novca utro{eno za izgradnju autoputa Banja Luka - Gradi{ka ko ja tra je se- dam godina i ko ja jo{ ni je u ci jelosti zavr{ena.
G. K.
DANASZASJEDANARODNASKUP[TINA RS-a
VIJESTI
Ako predsta vnici Srba ne `ele s namaformirati no vu vladu, onda treba u OHR-uisposlo vati odobrenje da se no va vlastpot vrdi natpolo vi~nom  ve}inom, kazao jePeri}
Hercegbosanska`upani ja bi nakonNo vegodinemoglado`i-  vjetiinancijskikolaps jer skup- {tinskizastupnici iz dva su- protstav ljenatabora HDZ-a BiH i HSP-a BiH te di jela HDZ-a1990 ne}epodr`atiusva janjeodluke o pri vremenominan- ciranju@upani je, nitieventu- alnipri jedlogprora~una za slje- de}ugodinu.JosipPeri}, prvi~o vjek HSP-a u ovoj`upani ji, rekao jekako on i oko njegaokupljeni dio zastu- pnika u Skup{tini HB@-a ne}e podr`atiusva janjeodluke o pri-  vremenomfnanciranjukako bi se iz vr{iopritisak na sve politi~ke aktere da se {to pri jepostigne dogo vor o usposta vivlasti u ovoj `upani ji. Isto nam je kazao i BrankoIv ko vi}, predsjednik@O HDZ-a BiH u HB@-u.
No va runda
- Sigurnone}udatiglas za usva janjeodluke o pri vreme- nomfnanciranju@upani je za prva tri mjesecasljede}egodine.  Vlada u tehni~kommandatu ovu prora~unskugodinumo`e za vr{iti, a za sljede}unisamop- timist. ^istosumnjam da }e mo}iusvo jitino viprora~un. Je- dan od na~ina da se iz vr{ipriti- sak na sve aktereusposta vevla- sti je da se ne usvo jiprora~un, rekao je Peri}.Iv ko vi}, pak, i daljeo~eku jeka- ko}e no vuvlast u ovoj`upani-  jiormirati dva HDZ-a, SDA i SNSD. Tako|er, rekao je kako o~eku jeno vurundurazgo vora izme|u dva HDZ-a ko ja bi treba-larezultiratiusposta vomvlasti u HB@-u.- Trenutno se po pitanjuuspo- sta vevlasti u @upani jini{ta ne doga|a. Iz sredi{njice HDZ-a BiH sam dobioinormaci jeka- ko bi dva HDZ-a trebalainten- zi viratirazgo vore oko usposta ve  vlasti u HB@-u, no jo{ nisamdobiopoziv za razgo vore. Mi }emo i daljeistra jati da no vu  vlast u @upani ji~ine dva HDZ-a, SDA i SNSD. Tako|er, ra~una-mo i na podr{kuzastupnika HSS-a, kazao je on.Odluku o pri vremenomfna- nciranjuskup{tinskizastupnici HDZ-a BiH ne}epodr`ati, kao nieventualnipri jedlogno vogpro- ra~una.
 Sjednica u pe tak 
- NediljkoRimac (HDZ 1990), premi jer HB@-a u tehni~kom mandatu, trebaoje razgo varati s predsta vnicimasrpskoganaro- da, no o~ito je kako oni `ele vlastpra viti s nekimdrugimlju- dima. U petak je sjednicaSkup- {tine HB@-a,pa }emovidjeti {to }e se tadadogoditi. Sredi{- njica HDZ-a 1990 poku{a vautje- cati na Rimca, no do sadanisu imalipretjeranovelikogauspje- ha. Ako predsta vniciSrba ne `ele s namaormiratino vuvla- du, ondatreba u OHR-u isposlo-  vatiodobrenje da se no vavlast pot vrdinatpolo vi~nomve}inom, kazao je Peri}.USkup{tini HB@-a HDZBiHima sedamzastupnika, a HDZ 1990 ~etiri, po tri zastupnika ima ju HSP, NS Radom za bolji- tak i SNSD, dva SDA i HSS te je-dnoga DNS. Za izborno vevlade potrebno je 17 glaso vazastu- pnika.
J. GUDELJ
HB@ i dalje bez no ve vlas ti
Ni blizudogo vora
JosipPeri}:
Nisam op imis a
Sporni Rimac
Usposta vavlasti u ovoj `upani ji je blokiranazbog nemogu}nostipostizanja dogo voraizme|u dva HDZ-a o no vom`upanij- skompremi jeru. Stranke platormeda jupodr{kuak- tualnompremi jeruNedi- ljkuRimcu iz HDZ-a 1990,dok je HDZBiH spremanpodr`atibilokoga izde ve- desetke, osimRimca. Politi~kidirektoriUpra vnogod- boraVi je}a za pro vedbumira(PIC) po~eli su ju~er u Sara je vudvodne-  vnozasjedanje. Oni }e razmatrati goru}eprobleme u Bosni i Herce- go vinipo~ev od neormiranjaVi je}a ministara BiH, neusva janjabud`eta dr`a vnihinstituci ja i pitanjafskal- nestabilnosti, te zasto ja u pro vedbi odlukeUsta vnogsuda BiH o Statu- tugradaMostara.
 Sudska odluka
KlubBo{njaka u Gradskomvi je}u gradaMostaraproti vise odluciUs- ta vnogsuda BiH iz oktobra2010. ko-  jom se tra`ipromjenaStatutagra- daMostara, ko ji je 2004. name- tnuonekada{njivisokipredsta vnik  PaddyAshdown, a ko jima bi se iz- mi jenio i Izbornizakon. Odlukom Suda iz 2010. sa vjetu je se korekci-  jabro javi je}nika po gradskimpo- dru~jimaMostara. Zi jadHad`iome- ro vi}, predsjednikGradskogodbo- ra SDA Mostara, rekao je ju~er za Oslobo|enje da je, premanjiho vim najno vi jiminormaci jama, prih-  va}enaapelaci jaUsta vnomsudu BiH, te da se izja{njenjeApelacionog  vi je}ao~eku je u januarunaredne godine. Apelaci ju je uime Kluba Bo{njakapodnioMurat]ori}. - No vaizbornapra vilako ja bi se desilaovimizmjenamaStatutatre- bala bi i}i naruku HDZ-u, a za nas je to neprihvatlji vo. Mislim da se OHR-u `uri, a nemogu}e je sadi{tauraditi dok se ne za vr{iproces na Sudu. Dakle,dok se ne odlu~i pona{oj`albi, ka`eHad`iomero vi}. OdlukomSudaiz 2010. sa vjetu-  je se korekci jabro javi je}nika po gradskimpodru~jimaMostara po bro juglasa~a.
 Super vizi ja
Na ovomzasjedanju PIC-a o~eku je se i odlukao tome da li }e me|unarodnasuper vizi ja zadistrikt Br~konasta viti sa radom. Zvani~niciRepublikeSrpskepo- nav lja ju da su oda vnoispunjeni svi uslo vi za okon~anjeme|unaro- dnesuper vizi je u distriktuBr~ko, a da no viuslo vinisu u me|u vreme- nupostav ljeni. Sasvimdruga~iji su sta vo viKomisi je za arbitra`udistri- ktaBr~koodakle je poru~eno da su-per vizi jatrebaostati na tom po- dru~ju sve do ulaska BiH u Evrop-skuuni ju.Kako je na jav ljeno, Upra vniod- borVi je}a za pro vedbumira}e, ta- ko|er, razmotriti i preprekeko jesto-  je na putuimplementaci jeDej- tonskogmiro vnogsporazuma i na- pretka u realizaci jiprograma5+2. - Ovajsastanak}e se odvi jati pod sjenomnadolaze}ihekonomskih pote{ko}a i neuspjehapoliti~kih lidera da ormira juno vuvladu~e- trnaestmjesecinakonizbora odr`anih u oktobru2010. godine, na jav ljeno jepredovajsastanak iz Uredavisokogpredsta vnika u BiH. Upra vniodborVi je}a za imple - mentaci jumirada jepoliti~kesmjer- nicevisokompredsta vniku, a nje- go ve~lanice su Kanada, Francu- ska, Njema~ka, Itali ja, Japan, Ru- si ja, UjedinjenoKraljev stvoVe- likeBritani je i Sje verneIrske, SjedinjeneAmeri~keDr`ave, ze- mljako jatrenutnopredsjeda va Evropskomuni jom, Evropska komisi ja i Organizaci jaislam- skekonerenci je (OIC)ko jupred- stav ljaTurska.
M. \UROVI] RUKAVINA
Br~ko i Mos tar
gdje su nekadbili?!
Zasjedanje Vi je}a za pro vedbu mira
Politi~ki direktori PIC-a ba vi}e se i neformiranjem Vi je}a ministara BiH 14 mjeseci nakon izbora
Zas oj u BiH u fokusu sas anka
Foto: D. TORCHE
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak,
13.
decembar/prosinac2011.
3
DENISBE]IROVI]CIKOTI] U NATO-u ANA TRI[I]- BABI]OSMANTOP^AGI]
Poziv predsjedniku Bundesta ga
Predsjedava ju}i Predstavni~kog doma Parlamen- ta BiH Denis Be}irovi} uputio je pozivno pismo pred- sjedniku Bundestaga SR Njema~ke Norbertu Lam- mertu. “Koristim i ovu priliku da izrazim zadovoljstvo dosada{njom saradnjom izme|u Parlamenta BiH i Bundestaga, kao i zahvalnost na podr{ci ko ju Bun- destag i njema~ke instituci je kontinuirano pru`aju instituci jama BiH. U `elji da na{u me|uparlamentar- nu saradnju dodatno unapri jedimo i razmjenom po- sjeta na najvi{em nivou, `elim, predsjedni~e, isko- ristiti ovu priliku i uputiti Vam poziv da posjetite BiH”, navodi se u Be}irovi}evom pismu.
Pro grami re gionalne saradnje
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} u~estvu je u radu redovnog sastanka SEEGROUP (Upravni odbor za sigurnosnu saradnju u jugoisto~noj Evropi) u Bruxellesu od 10. do 13. decembra. SEEGROUP je upravno ti jelo inici jative NA TO-a za jugoisto~nu Evro- pu ko ja, u su{tini, predstavlja seri ju programa i ini- ci jativa ciljanih na promoci ju regionalne saradnje i dugoro~ne stabilnosti na Balkanu. Na sastancima SEEGROUPA predstavnici ~lanica ovog foruma ra- zmatra ju aktuelna pitanja regionalne saradnje u svrhu njenog ja~anja kroz razli~ite pro jekte, inici jative, te razmjenu politi~kih i sigurnosnih informaci ja.
Sve opci je u BiH za EU
Zamjenica ministra vanjskih poslova BiH Ana Tri{i} - Babi} u~estvovala je na konferenci ji Aspen institu- ta u Berlinu pod nazivom Perspektive i izazovi pred zemljama zapadnog Balkana: njema~ko-ameri~ki di-  jalog s liderima iz regiona. Na konferenci ji su u~estvo- vali ministri i zamjenici ministara vanjskih poslova svih dr`ava zapadnog Balkana, kao i predstavnici njema~kog ministarstva vanjskih poslova i ameri~kog State De- partmenta. Tri{i} - Babi} je naglasila da su sve poli- ti~ke opci je u BiH opredi jeljene za EU integraci je, ali da je potrebno da politi~ki lideri u BiH preuzmu odgo- vornost za nastavak tog procesa.
BiH sve dalje od EU
 Ambasador BiH pri EU Osman Top~agi} izjavio je da EU i ~lanstvo u Uni ji nedvosmisleno osta ju pri- oritet i interes BiH. Podsje}aju}i na odluku da Hrvatska dobi je zele- no svjetlo za pri jem u ~lanstvo EU, Top~agi} je pri- mi jetio da “BiH o~igledno kasni sada u ovom pro- cesu’’. “BiH osta je, prakti~no, jedina dr`ava u re- gi ji ko ja ni je podni jela aplikaci ju za ~lanstvo u EU, tako da se ta razlika izme|u nje i drugih dr`ava u regi ji u procesu pridru`ivanja EU pove}ava kako vri-  jeme isti~e’’, naveo je Top~agi} za Radio Slobodna Evropa.
 Ako Vi je}eministaradonese odlukuko jom}e i u prvomkvar-talu(januar- mart) 2012. biti nastav ljenopri vremenofnan- siranjeinstituci ja BiH,ona }e bitinezakonita, a njego vi~lano-  vi, ministripo~init}e kri vi~no djelo, upozorio je FuadKasu- mo vi}, zamjenikministrafnan- si ja i trezora BiH. - Ne posto jinikakvopra vno utemeljenje za nasta vakpri vre- menogfnansiranja i u 2012. To  je jedinomogu}e ako do 31. de- cembrabudeusvo jenbud`et za 2011. kako bi se ta godinauzela kao polaznaosno va za nasta vak  fnansiranjainstituci ja BiH na pri vremenojosno vi i u prvom kvartalu2012. Svakaodlukako-  jabudedonesena bez bud`eta za 2011. ili,pak, onog za narednu2012. bit }e ni{ta vna i protuza- konita, izja vio je Kasumo vi} za Oslobo|enje.
Tuma~enja Us ta vnog suda BiH
On je istakaokako su tvrdnje poslanika u Parlamentarnojskup- {tini BiH iz RS-a da je mogu}ena-sta vitipri vremenofnansiranje i u 2012. bez obzira na neusva janje bud`eta bar za 2011, a na osno vutuma~enjaUsta vnogsuda BiH, pre vara. Zamjenikministrafna- nsi ja i trezora BiH ne spori da je Usta vni sud BiH svo jimo~ito va- njemistakaokako„ni jekorek tno da se pri vremenofnansiranje ograni~isamo na jedankvartal (do 31. marta) i kako je mogu}enje- go voprodu`enje (do kra jateku}e na bazibud`eta za prethodnu godinu),ali da takvostanje ne mo`ebititrajno“.- Treba do kra japro~itatio~ito-  vanjeUsta vnogsuda BiH i svako- me}e bitijasno da ograni~enje za pri vremenofnansiranjeisti~e1.  januaranarednekalendarske godine, ukoliko se do tada ne usvo ji bar bud`et za pretho- dnugodinu. U slu~aju BiHmi smo taj limitiskoristili, jer nemamobazneosno ve (bud`eta za 2011) ko ja binam slu`ila za nasta vakpri- vremenogfnansiranja i u narednoj, 2012. Predsta vnici- ma iz RS-a je sadastalo da po- ku{a jimarazli~itogtuma~enja do|u do bilokakvihrje{enja,jer zna jukakve}e posljediceusli je- diti1. januara2012, a one se ne}e odrazitisamo na instituci je BiH, nego i entiteta, kantona,ali i lokal- neupra ve, naglasio je Kasumo vi}. Onotkri vai {ta sli jediBosni i Hercego vini od 1. januara2012, ukoliko do tada ne dobi jebud`et za 2011. ili tu godinu. Naime, od 1. januara2012. trezorinstituci-  ja BiH bit }e u potpunostiza- klju~an, {to bukvalnozna~i da odtog momentadr`a vneinstituci-  jevi{ene}emo}i za svo jepotre- bekupiti ni olov ke. No, tu ni je kraj. Presta ju sva vra}anjadugo-  vanja, pa ~ak i ser visiranjevanj- skogduga, kao i garanci je i mo- gu}nosti na no vazadu`enja BiH i entiteta.
Pogubne posljedice
Osimdr`ave BiH, posljedice od 1. januara2012. bit }e pogu- bne i za Federaci ju BiH i insti- tuci je RS-a, odnosnonjiho ve bud`etskekorisnike jer }e, osim trezora BiH, bitizamrznuti i svi prihodiko jipristignu na jedin- stvenira~untrezora (JRT) BiH.To prakti~nozna~i da }e od 1. janu- ara2012. prestati sva raspodjela prikupljenihsredsta va(naj vi{e od PDV-a) iz ko jih se fnansiranaj- manje70 postobud`etaentiteta.
Almir TERZI]
Dr`avi ni za olovku
IN STITUCIJAMA PRIJETI FINAN SIJ SKI KOLAPS
Bez bud`eta za 2011. ili 2012, od 1. januara trezor BiH ostat }e zaklju~an, prestat }e ser visiranje vanjskog duga i garanci je na no va zadu`enja, te biti zamrznuta sredstva na jedinstvenom ra~unu, tvrdi Kasumo vi}
Zgradainsti tuci ja BiH:
Od januara po puni pres anak finansi anja
Bud`et u ladici
Ministarstvofnansi ja i trezora BiH,u skladu sa za- konskimodredbama, izra- dilo je i Vi je}uministara BiH dosta vilonacrtbud`eta instituci ja i me|unarodnih oba veza za 2012. Kakodo- zna jemo, bud`etskaosno va ut vr|ena je na razinipro{lo- godi{njih i ukupnoiznosi oko 1.028.000.000 KM.- Na jodgo vorni ji je pred- sjeda va ju}iNikola[piri}, ko ji ve} mjesecimadr`i u la- dici taj pri jedlogbud`eta i ne dostav lja ga na razma- tranjeVi je}uministara BiH, na veo je Kasumo vi}.
FuadKasumo vi}:
Posljedice i za en i e e
POKU [AJI IZ RS-aPredsta vnicima iz RS-a je sada stalo dapoku{a jima razli~itog  tuma~enja do|u do bilokakvih rje{enja, jer zna ju kakve }e posljedice usli jedi ti 1. januara 2012, naglasio jeKasumo vi}

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivan Terzić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->