Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sanayide Dogal Gaz Donusumu Ve Lpg Ile Yedeklenmesi

Sanayide Dogal Gaz Donusumu Ve Lpg Ile Yedeklenmesi

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Onur Kaplan

More info:

Published by: Onur Kaplan on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2011

pdf

text

original

 
EG
İ
T
İ
M NOTLARI – 31Sanayide Do
ğ
al Gaz Dönü
ş
ümü veLPG
İ
le YedeklenmesiSANAY
İ
DE DO
Ğ
AL GAZ DÖNÜ
Ş
ÜMÜ VE LPG
İ
LE YEDEKLENMES
İ
 1. Projenin Hayata Geçirilmesi
Projeye ba
ş
larken öncelikle BOTA
Ş
ı
n Endüstriyel Tesislerde Do
ğ
al Gaz’ a geçi
ş
el kitab
ı
temin edilerekokunmal
ı
d
ı
r. Çünkü yapaca
ğ
ı
n
ı
z tüm do
ğ
al gaz tesisatlar 
ı
n
ı
n yap
ı
m
ş
ekli ve kurallar 
ı
bu kitapta aç
ı
klanm
ı
ş
t
ı
r.
1.1 Haz
ı
rl
ı
k Süreci
İ
lk ad
ı
m olarak tüm tesisteki yak
ı
c
ı
lar 
ı
n listesi, marka, model, kapasite, ortalama yak
ı
t debisi, gaz yoluekipmanlar 
ı
olan, bas
ı
nç regülatör cinsi ve ayar skalas
ı
, shut off valfi bas
ı
nç ve çaplar 
ı
vb. bilgiler ç
ı
kar 
ı
larak tablohaline getirilmelidir.Mevcut gaz hatlar 
ı
güzergah ve çaplar 
ı
ile kesme valfleri ve drain valfleri son durumdaki pozisyonlar 
ı
ileçizilmeli, LPG tesisatlar 
ı
nda bir standart olmamas
ı
ve dönü
ş
üm s
ı
ras
ı
nda yap
ı
lacak manevralar 
ı
n zamankaybettirmemesi için mevcut tesisattan yararlan
ı
l
ı
p yararlan
ı
lamayaca
ğ
ı
na bak
ı
lmal
ı
d
ı
r.Tesiste gaz kullanan tüm makinelerin üreticileri ile irtibata geçilmeli ve yanma hücreleri, yak
ı
c
ı
lar ve gazyolu ekipmanlar 
ı
n
ı
n do
ğ
al gaz uyumlulu
ğ
u konusunda bilgi al
ı
nmal
ı
d
ı
r. Uyumlu olanlardan yap
ı
lmas
ı
gerekenayarlar ile sertifikalar 
ı
yaz
ı
l
ı
olarak talep edilmelidir. Uyumlu olmayanlardan, yap
ı
lmas
ı
gereken tadilatlar hakk
ı
ndagörü
ş
ve teklifler istenmelidir. Çal
ı
ş
ma sonucunda i
ş
letmenin tadilat yap
ı
lacak yak
ı
c
ı
say
ı
s
ı
miktar 
ı
tespitedilmelidir.Gerçekle
ş
ecek tüketime en yak
ı
n olarak gaz sarfiyatlar 
ı
, saatlik, günlük, ayl
ı
k, y
ı
ll
ı
k ç
ı
kar 
ı
l
ı
r.BOTA
Ş
ve KOSB
İ
’ ye, gaz talebi resmi olarak iletilir ve “Do
ğ
al Gaz Ön De
ğ
erlendirme Soru Formu” ile“Tesis Bilgi Tablosu” haz
ı
rlanarak verilir.
1.1.1
İş
Verme Yönteminin Tespiti
BOTA
Ş
’ tan “Endüstriyel Tesislerde Do
ğ
al Gaza Geçi
ş
El Kitab
ı
al
ı
nmal
ı
d
ı
r. Do
ğ
al gaz boru hatt
ı
,tesisat
ı
ve dönü
ş
ümü yapan müteahhit firmalar 
ı
n, bas
ı
s
ı
n
ı
ı
na göre (1 – 5 bar aras
ı
)
ş
ük bas
ı
nç ve (5 bar üzeri) yüksek bas
ı
nç olarak yetkilendirildi
ğ
i aral
ı
kl
ı
zamanlarda BOTA
Ş
taraf 
ı
ndan ilan edilir. Ayr 
ı
ca, yap
ı
lan do
ğ
algaz hatlar 
ı
n
ı
ve yakma sistemlerini, BOTA
Ş
ad
ı
na kontrol eden, projelerini haz
ı
rlayan kontrol firmalar 
ı
vard
ı
r.Öncelikle ilk yap
ı
lmas
ı
gerekenlerden biri, kontrol firmas
ı
n
ı
seçmek ve resmi yaz
ı
ş
malar dahil, tüma
ş
amalarda bu firman
ı
n yönlendirmesi ile hareket etmektir.
1.1.2 Avan Proje Haz
ı
rlanmas
ı
 
Dönü
ş
üm konusunda tecrübeli olan ve uygulamalar yapm
ı
ş
firmalar ile tesisin/ tesislerin durumuhakk
ı
nda ve yap
ı
lmas
ı
gerekenler hakk
ı
nda görü
ş
ülüp öneriler al
ı
nmal
ı
, yak
ı
t yedekleme konusunda bilgileriedinilmelidir. Bu görü
ş
lerden ve toplanan belge, dökümanlardan yararlan
ı
larak ana hatlar 
ı
yla i
ş
letme
ş
artlar 
ı
nagöre belirleyece
ğ
iniz bir avan proje haz
ı
rlamal
ı
s
ı
n
ı
z, buna göre ihale
ş
artnamesi olu
ş
turulur. BOTA
Ş
listesinde yer alan firmalara i
ş
davet yaz
ı
lar 
ı
gönderilir.
1.1.3
İş
Davetiyesi Verilmesi
Do
ğ
al gaz dönü
ş
ümü yapacak firmalar tesise/ tesislere davet edilir. Firmalar tesisleri ziyaret eder ve i
ş
inboyutlar 
ı
n
ı
incelerler. Tekliflerini iletmeleri için firmalara makul bir süre verilir. Bu arada, teknik ve idari
ş
artnamededüzeltme talebi olanlar 
ı
n, istekleri incelenip, uygun bulunanlar, düzeltme olarak tüm kat
ı
l
ı
mc
ı
lara iletilebilir.
Sayfa - 1
 
EG
İ
T
İ
M NOTLARI – 31Sanayide Do
ğ
al Gaz Dönü
ş
ümü veLPG
İ
le Yedeklenmesi1.1.4 Kontrol Firmas
ı
n
ı
n Seçimi
Do
ğ
al gaz projelerinin önemli bir aya
ğ
ı
olan kontrol firman
ı
n seçimi öncelikle yap
ı
lmas
ı
gereken bir i
ş
tir.
ş
avir firma taraf 
ı
ndan yap
ı
lacak i
ş
in kapsam
ı
ve uygulanacak prosedür a
ş
a
ğ
ı
daki gibidir;
a)
Proje de
ğ
erlendirme, onaylama ve tesisat
ı
n bu projelere göre yap
ı
lmas
ı
n
ı
n sa
ğ
lanmas
ı
, tesisat
ı
nsahada kontrol ve onay i
ş
lemleri; mü
ş
teri taraf 
ı
ndan seçilecek ve yetkilendirilecek olan “BOTA
Ş
” ‘
ı
nYetkili
İ
ç Tesisat Mü
ş
avirlik Firmalar 
ı
’ nca yap
ı
lacak olup, tüm sorumluluk Mü
ş
avir Firma’ ya aitolacakt
ı
r.
b)
Yetkili Mü
ş
avir Firma; i
ş
i ba
ş
lang
ı
ç tarihini belirterek, gaz kullan
ı
lacak ünitelerin isimlerini, say
ı
lar 
ı
n,kapasitelerini, teknik özelliklerini ve kullan
ı
m amaçlar 
ı
n
ı
n Do
ğ
al Gaz Sat
ı
ş
Sözle
ş
mesindeki bilgilereuygun olup olmad
ı
ğ
ı
hakk
ı
nda BOTA
Ş
ı
n teyidini alacakt
ı
r.
c)
Yetkili Mü
ş
avir Firma, projelerin kapsam
ı
na göre hangisi gerekli ise; BOTA
Ş
Da
ğ
ı
t
ı
m Hatlar 
ı
Teknik
Ş
artnamesi, BOTA
Ş
Endüstriyel Tesislerde Do
ğ
al
Ğ
aza Geçi
ş
El Kitab
ı
, Do
ğ
al
Ğ
az
İ
ç TesisatYönetmeli
ğ
i ve Dönü
ş
üm
Ş
artnamesi ile Türk Standartlar 
ı
ve Uluslararas
ı
kabul görmü
ş
standartlarauygun olarak haz
ı
rlan
ı
p haz
ı
rlanmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edecek ve projenin yukar 
ı
da bahsedilenstandartlara uygun hale getirilmesi sa
ğ
layacak ve projeyi onaylad
ı
ktan sonra Müteahhit Firma i
ş
eba
ş
lama talimat
ı
verilecektir.
d)
Yetkili Mü
ş
avir Firma; bundan sonra tesisat montaj
ı
n
ı
n projeye uygun olarak yap
ı
l
ı
p yap
ı
lmad
ı
ğ
ı
n
ı
 sahada kontrol edecek ve onaylanm
ı
ş
projeye uygun hale getirilmesini sa
ğ
layacak ve montaji
ş
lerinin tamamlanmas
ı
ndan sonra tekrar kontrol ederek tesisat
ı
n tamam
ı
na ait kabulü yapacakt
ı
r.
e)
Tesisat
ı
n Yetkili Mü
ş
avir Firma taraf 
ı
ndan kabulünü müteakip bu mü
ş
avir firma taraf 
ı
ndan BOTA
Ş
’ a“ bu tesisat
ı
n ilgili
ş
artname ve standartlara uygun (
ş
artname ve/ veya standart isimleri belirtilerek)olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
projeler kapsam
ı
nda tamamlan
ı
p kabulünün yap
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
ve söz konusu tesisattameydana gelebilecek malzeme ve montaj kalitesi ile ilgili hatalara ili
ş
kin sorumlulu
ğ
u üstlendi
ğ
ini”belirten “
İ
ç Tesisat Kabul Belgesi” verilecektir. Bu kapsamda, bu mü
ş
avir firma, söz konusu proje vetesisatla ilgili do
ğ
abilecek her türlü maddi ve manevi sorumlulu
ğ
u üstlenmi
ş
olacakt
ı
r.
f)
İş
bitiminde, Yetkili Mü
ş
avir Firma gaz kullan
ı
m müsaadesi verdi
ğ
i tüm ünitelere ve bu ünitelerinbrülörlerine ait detay bilgileri içeren “Bilgi Formlar 
ı
n
ı
” da haz
ı
rlay
ı
p onaylayacak bu formlar 
ı
İ
çTesisat Kabul Belgesi” ve bir tak
ı
m As – Built proje ile birlikte BOTA
Ş
’ a verilecektir.
g)
İş
bitiminden sonra ilave üniteler için, yukar 
ı
da verilen prosedür aynen uygulanacakt
ı
r.
1.1.5 Firma Seçim Kriterleri,
Ş
artname, Sözle
ş
me
Teknik
ş
artname, i
ş
plan
ı
ve avan proje kontrol firmas
ı
ile birlikte tekrar gözden geçirilir.
İş
kapasitesininve mali boyutunun yüksekli
ğ
i göz önüne al
ı
narak, firma referanslar 
ı
, firmalar 
ı
n personel ve ekipman nitelikleri,bilançolar 
ı
ile vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri seçim kriteri olmal
ı
d
ı
r.
Sayfa - 2
 
EG
İ
T
İ
M NOTLARI – 31Sanayide Do
ğ
al Gaz Dönü
ş
ümü veLPG
İ
le Yedeklenmesi1.1.6
İ
ç ve D
ı
ş
Tesisat Firmalar 
ı
n
ı
n Seçimi
İş
in maddi boyutunda avantajl
ı
olabilmek ve müteahhit firmaya çok fazla maddi riskler bindirilmemesiamac
ı
yla, i
ş
kalemleri gruplanabilir. Buna göre;
1.a)
Yüksek bas
ı
nç hatt
ı
yap
ı
m
ı
(projesi ile)
b)
ş
ük bas
ı
nç hatt
ı
yap
ı
m
ı
(projesi ile)
c)
Mevcut LPG tesisinin yeni bir sahaya nakli (tank ve mü
ş
temilat
ı
ile)
d)
RMS (uygun olan tip) tipi istasyonlar 
ı
n bulunaca
ğ
ı
mahallin düzenlenmesi
e)
Topraklama, paratoner ve bir k
ı
s
ı
m alt yap
ı
i
ş
leriYüklenici firmaya ihale edilebilir.
2.a)
RMS (uygun olan tip) tipi istasyonlar 
ı
n yurt d
ı
ş
ı
ndan ithali (uygun kapasitede)ve montaj
ı
ilei
ş
letmeye al
ı
nmas
ı
 
b)
KOSB
İ
ve tesislerinize ait bran
ş
man
ı
n take – off yeralt
ı
vana gruplar 
ı
temini
c)
RMS’ lerin (uygun olan tip) yeralt
ı
giri
ş
– ç
ı
k
ı
ş
vana gruplar 
ı
n
ı
n teminiYurt içinde temsilcisi bulunan, bir firmaya ihale edilebilir.
3.a)
LPG – Hava kar 
ı
ş
ı
m mikseri ile do
ğ
al gaz yedekleme sistemi (uygun kapasiteli) ithali ve montaj
ı
ilei
ş
letmeye al
ı
nmas
ı
 Yurt içinde temsilcisi bulunan, bir firmaya ihale edilebilir.
4.a)
Do
ğ
al gaz yedekleme sisteminde kullan
ı
lacak hava kompresörlerinin al
ı
m
ı
 Yurt içinde temsilcisi bulunan, bir firmaya ihale edilebilir.
5.a)
Makinelerin üzerinde bulunan yak
ı
c
ı
lar 
ı
n dönü
ş
ümünde kullan
ı
lacak ekipmanlar direkt ithal edilebilir.
b)
Yanma
ş
artlar 
ı
n
ı
n kritik olu
ğ
u makineler içinde imalatç
ı
firmalar 
ı
ndan, devreye alma a
ş
amas
ı
ndamühendislik hizmeti sat
ı
n al
ı
nabilir.
c)
İş
çilikler ve di
ğ
er tadilatlar kendi ekiplerinizce sa
ğ
lanabilir.
2. Do
ğ
al Gaz
ı
n LPG ile Yedeklenmesi
LPG ile çal
ı
ş
ı
rken yedekleme problemi yoktur, çünkü LPG tanklarda istendi
ğ
i kadar stoklanabilir. Do
ğ
algaz – 160 ºC‘ de 1/ 560 oran
ı
nda hacim küçülmesiyle Likit Do
ğ
al Gaz olarak depolanabilse de yat
ı
ı
m maliyetioldukça yüksektir. Her ne kadar BOTA
Ş
kesintisiz tarife uygulayarak yakla
ş
ı
k % 3 daha pahal
ı
gaz satsa dahatlarda meydana gelebilecek beklenmeyen ar 
ı
zalarda üretiminizin kesintiye u
ğ
ramas
ı
na tahammül edecekdurumunuz yoksa mutlaka alternatif yak
ı
t dü
ş
ünülmelidir.
Sayfa - 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->