Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
37220042-arapca

37220042-arapca

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Onur Kaplan

More info:

Published by: Onur Kaplan on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
 
Kur'an'ı Anlamak
çin
ARAPÇA
Önsöz
Bir yabancı dili ö
ğ
renmek, uzun zaman alan,yorucu ve sabır isteyen bir i
ş
tir. Dil ö
ğ
renmenin idealyolu çocu
ğ
un ana dilini ö
ğ
rendi
ğ
i do
ğ
al yoldur. Buradaçocuk annenin dilinden anlamaz, anne de çocu
ğ
undilinden anlamaz, fakat çok geçmeden çocuk, annesinindilini konu
ş
maya ba
ş
lar.
nanılmaz ve imkansız gibigörülen bu durum bir gerçek olup milyarlarca çocuk anadilini bu
ş
ekilde ö
ğ
renmektedir.Modern ve ideal yabancı dil ö
ğ
retimi yukarıdakido
ğ
al yol izlenerek yapılmaktadır. Meselâ,
ngiltere'de
ngilizce’den ba
ş
ka dil bilmeyen bir ö
ğ
retmen,sınıfındaki Türk, Arap, Japon talebelere, ö
ğ
retmen vetalebeler birbirlerinin dilini bilmedikleri halde, daha ilkgünden itibaren
ngilizce ö
ğ
retmeye ba
ş
lıyor ve bir senesonra da bu talebeler
ngilizce ö
ğ
renip birbirleriyleanla
ş
ıyorlar.Yabancı dil bilmenin içinde, konu
ş
ma, anlama,okuma, yazma gibi kısımlar bulunur.
deal dilö
ğ
retiminde bir kaç sene içinde bunların tamamıgerçekle
ş
ir.
deal metodun dı
ş
ına çıkıldı
ğ
ında ise, çokbüyük gayretlere ra
ğ
men ancak anlamagerçekle
ş
mektedir. Yani bu ki
ş
i yabancı dili iyi
 
konu
ş
amaz, konu
ş
ulanı iyi anlayamaz, telâffuzu bozukoldu
ğ
undan iyi okuyamaz ve okudu
ğ
unu da kar
ş
ısındakiiyi anlayamaz. Fakat kendisine verilen yazılı bir
ş
eyi,ancak anlar.Her Müslümanın bir Arapça ö
ğ
renme tutkusu veihtiyacı vardır. Dinî tahsil yapmayanların ideal birmetodla Arapça ö
ğ
renmeye ne vakitleri vardır ne deihtiyaçları. Onlar için gerekli olan, ibadetlerindeokudukları Arapça dua ve Kur'an Ayetlerinianlayabilmektir. Her Müslüman için lazım olan da budur.Arap ülkelerindeki yazılı metinlerde, kitap vegazetelerde,
slam kültürünün klasik kaynaklarındahareke yoktur. Arapça bilmeyen ve Arap olmayanmilyonlarca insan Allah'ın kitabını anlamak için yaArapça ö
ğ
renecekler veya ibadetlerini gere
ğ
i gibiyapamıyacaklardır.Kur’an’ı okuyarak ibadet ediyoruz. Yapmamızgereken, pratik bir yol bularak, Kur'an'ı anlayabilmekiçin basit bir Arapça ö
ğ
retim metodu geli
ş
tirmektir.
ş
tebu eser bunun ba
ş
langıcı olmak ve bilim adamlarınınkatkılarıyla milyonlarca insanın Kur'an'ı anlamasınakatkıda bulunmak amacıyla hazırlanmı
ş
tır.Kur'an'ı anlayabilecek kadar Arapça’yı ö
ğ
renmekhem zor de
ğ
il ve hem de her yerde ö
ğ
renmekmümkündür. Bunun ilk basama
ğ
ı, bilen birisinden, camigörevlisi imam veya müezzinden, Kur'an Kursları'ndanKur'an'ı yüzünden okuyabilmeyi ö
ğ
renmektir. Zaten herMüslüman bu basama
ğ
ı geçmek zorunda oldu
ğ
undanö
ğ
renme daha da kolayla
ş
ır. Geriye kalan, dinî kelimelerin mümkün oldu
ğ
u kadar dı
ş
ına çıkmadan,basitle
ş
tirilmi
ş
bir
ş
ekilde, Arapça dilbilgisi ve cümleyapılarının, bu kelimeler ile ö
ğ
retilmesidir. Bu kitap ile,
 
Kur'an'ı yüzünden okuyabilen bir ki
ş
i, Arapçakelimelerin anlamları verildi
ğ
i taktirde, Kur'an'ı KerimAyetlerini anlayabilir bir seviyeye gelecektir.Bundan sonra yapılacak ilk i
ş
, daha önce çıkanAnlayarak Namaz isimli kitabımız üzerinde buö
ğ
rendiklerimizi uygulamak; daha sonra da, her Arapçakelimenin altında Türkçe kar
ş
ılı
ğ
ı bulunan kelime meallibir Kur'an alarak, ondan senede bir kez hatim yapmaktır.Böylece sabırla devam etti
ğ
iniz takdirde, her sene kelimehazineniz geli
ş
ecek ve bir müddet sonra, Kur'an'ıokurken bilemedi
ğ
iniz kelimelere altlarındaki Türkçeanlamlarına bakmak suretiyle Kur'an'ı anlıyarakokuyabilir hale geleceksiniz.Yalnızca Kur'an'ı anlamaya yönelik bir çalı
ş
maoldu
ğ
undan klasik Arapça dilbilgisi ö
ğ
retiminin dı
ş
ınaçıkılmı
ş
; kelimelerin nereden geldi
ğ
ine hiç girilmemi
ş
,ço
ğ
u harekesiz metinleri do
ğ
ru okumaya ve kelimelerinhareke ve harflerle de
ğ
i
ş
ik
ş
ekil almasına yönelik,gramer kaidelerine ve Arapça terimlere yer verilmemi
ş
tir.Arapça dilbilgisi ö
ğ
retimi Türkçe dilbilgisi ö
ğ
retimineuyarlanarak; okullarda ö
ğ
retilen, herkesin bildi
ğ
i Türkçedilbilgisi kurallarından yararlanılmı
ş
, bu da hemö
ğ
renmeyi kolayla
ş
tırmı
ş
hem de ö
ğ
renim süresinikısaltmı
ş
tır.Bu kitabın hazırlanmasında, Prof. Dr.
brahimSarmı
ş
' ın yazdı
ğ
ı Metin ve Alı
ş
tırmalarla UygulamalıArapça Dilbilgisi, Prof. Dr. Mehmet Maksudo
ğ
lu’nunyazdı
ğ
ı Arapça Dilbilgisi, Doç. Dr. Taceddin Uzun vearkada
ş
larının yazdı
ğ
ı Anlatımlı Arapça isimlikitaplardan istifade edilmi
ş
tir. Kitabın gözdengeçirilmesinde eme
ğ
i geçen
lahiyat Fakültesi’nin de
ğ
erliö
ğ
retim üyelerine te
ş
ekkür ederim.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->