Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
December 2011 Hindu Viswa

December 2011 Hindu Viswa

Ratings: (0)|Views: 1,135 |Likes:
Published by Haindava Keralam
Hindu Viswa
Hindu Viswa

More info:

Published by: Haindava Keralam on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
3
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\phcn
ln-μp-hn-iz-1187 [\p
 
hniz-ln-μp]cn-jØv {]kn-≤oIcWw
{]km[I≥
]n.Fkv. Iminhniz\mY≥
]{Xm[n]kanXn
sI.hn. aZ\≥IpΩ\w cmPtiJc≥ImeSn aWnIWvT≥sI. kp\ojv(]{Xm[n]¿)t^m¨: 0484 ˛ 4046322
D]tZiIkanXn
amSºv Ip™pIp´≥]n. \mcmbW°pdp∏vFkv. ctai≥\mb¿sI.]n. iin-Ie So®¿
1187 [\p
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn
]pkvXIw 25, e°w 8
Imcymebw
lnμp-hnizlnμpkmwkvImcnItI{μwIeq¿,- sIm-®n-˛682 017tIcfwt^m¨- : 0484˛2539322^m-Iv-kv- : 0484˛2539322
hinduvishwa.malayalam@gmail.com
Ih¿ & teHu´vcmtPjv NmtemSv
 
hniz-ln-μp]cn-jØv {]kn-≤oIcWw
BflobX-bpsS I\Ø NpgnIfp≈Xpt]m-se-Xs∂bmWv PbIpam-dns‚ IhnXbn¬ Xpfpºn\n¬°p∂ kvt\lhpw. ]mXnhgnbn¬ ]dbmsX]ncn™ tPymXn¿a-bnbmb kz]v\ßsf ho≠pwhnf°Øp hnfn®p hcpØn Xs∂bpw Ifn°m≥Iq´m-Xn-cp-∂-sX-s¥∂p tNmZn-°p∂ Hcp _me-\p≠vCu Ihn-X-Ifn¬.
14
H‰bnebn¬ Im‰\°w
5
BflobkwkvImcw \ne\n¿ØpIkzman kpJt_m[m\μ/ {]Zo]v IrjvW≥
10
hnthIm\μs‚ Pn⁄mkIƒBjmtat\m≥
15
Imh¬°nfn (IhnX)sI. hn. t__n
16
H‰bnebn¬ Im‰\°whnt\mZv a¶c
23
hn.Snsb Hm¿°ptºmƒ.......kn.F. IrjvW≥
24
]me ]q°ptºmƒ[\ymkt¥mjv
27
\μnbn√mØ temIw]n.B¿. \mY≥
28
`mKhXØneqsS...C{μZ¿∏lcWwHma√q¿ Un. hnPbIpam¿
30
[\pamkØnse XncphmXncAJne
34
aqImw_nIbnte°p≈ hgnapcptUizdnte°pwPo\ ]n. / kp\ojv sI.
38
sshØncnbpsSsshZyKncoi]pWyw
40
De°sIm≠Sn-®n-s√-¶n-epw....cmtPizcn \mb¿
\ºq-Xncnkaq-l-Øn¬hnπhw kr„n°s∏Sp∂Xpw Ahsc a\p-jy-cn-te°v ASp∏n°p∂Xpwhn.-Sn. F∂ hn.-Sn. `´Xncn∏m-Sn-eq-sS-bm-bn-cp-∂p.Ign™ \q‰m-≠ns‚BZy-a-≤y-Z-i-I-ß-fn-em-bncp∂p AXns‚Imlfw Db¿∂papgßnbXv.
 
...............................................................................................................................................................................................................................................
 
DECEMBER-JANUARY
H I N D U V I S H WA
CULTURAL MAGAZINE
...............................................................................................................................................................................................................................................
 
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\phcn
4
[¿Ωc£mImlfw
hn
iz-ln-μp]cn-jØv A¥¿tZiob {]Xn-\n[nktΩ-f\Øn\v CZw{]Y-aambntIcfw thZnbmhpIbmWv. temIsaßpap≈ kwLS\m{]Xn\n[nIƒ Unkw_¿16,17,18, XoøXnIfn¬ FdWmIpfØv \S°p∂ ktΩf\Øn¬ ]s¶Sp°ptºmƒam\y AtimIv knwKmƒ. tUm. {]ho¨`mbv sXmKmUn-b, XpSßnb hnin„t\Xm°fpsS km∂n≤yw am¿KZ¿iIambp≠mIpw. 2014 ¬ hnizlnμp]cnjØv50˛mw hbnte°v{]thin°pIbmWv. kph¿WPb¥ntbmS\p_‘n®vASpØc≠ph¿jw \S∏nem°p∂ hnhn[ ]≤XnIsf°pdn®v Bkq{XWw sNøm\pwCu ktΩf\\Kcn \n¿WmbIthZnbmhpw.1964 ¬ {ioIrjvW P∑m„anZn\w ÿm]nXamb hnizlnμp]cnjØv temIsaßpap≈ k\mX\kwkvImcsØ {]Xn\n[m\w sNøp∂p. kzman Nn∑bm\μPn,]qP\ob KpcpPn, ]fin‰v sI.Fw. ap≥jn XpSßnb almcY∑mcpsS km∂n≤ywsIm≠vt{ijvTamb Hcp thZnbn¬ sh®vDZbwsIm≠ hnizlnμp]cnjØv{Inbm flIamb kmwkvImcnI˛tkh\{]h¿Ø\ßfn¬ s\Sp\mbIXzw hln°p∂p.BZ¿tim÷zeamb kac]cn]mSnIfneqsSbpw hnizlnμp]cnjØvkm∂n≤ywAdnbn®n´p≠v. 32000 ¬ ]cw tkhm{]h¿Ø\ßfmWvtemIsaßpw \S∏m°nhcp∂Xv.Npcpßnb h¿j߃ sIm≠v hnizlnμp]cnjØv \n¿hln® {]h¿Ø-\]cn]mSnIƒ AhtemI\w sNøptºmƒ hnπhmflIhpw alXz]q¿Æhpamb ]ekwcw`ßfpw AXn¬ Dƒs∏Sp∂p≠v. temIw apgph\pap≈ hnhn[k{ºZmbßfnep≈ k\ymknhcy∑msc Htc thZnbn¬ sIm≠phcnIbpw hyXykvX am¿Kßfnep≈ B{ia]cºcIsfsb√mw tIm¿ØnW°pIbpw sNbvXXpw, PmXobamb A\mNmcßsf XqsØdn™v kmaqlykaXzw hn`mh\w sNbvXv \S∏nem°phm\pw t£{X{]thi\hnfw_cw t]mep≈ \thm∞m\Øns‚ \mgnI°√pIsf cmPyw apgph≥ \S∏n-em°phm\pw ]cn-jØv \SØnb {ia߃ hnPbIcambn C∂pw XpS¿∂pt]mcp∂p. ASpØbnsS Xangv\m´nse hfsc bmYmkvYnIamb Hcp {KmaØnse t£{XØn¬ Ah¿WkapZmbmwKßsf {]thin∏n°phm≥, AXpw kam[m\]q¿Wambn, km[n®Xv ]cnjØv t\Xm°fpsS F{Xtbmh¿jsØ A£oW {]bXv\Øns‚ ^eambncp∂p. {io\mcmbWKpcptZh\pwa∂Øv ]Zva\m`\pw Aø¶mfnbpw kz]v\w I≠ kmaqlykackXbpsS ktμiamWv ]cn-jØv apdpsI ]nSn-°p∂Xv. Ign™Ime kwLS\mNcn-{XØn¬Cßs\ F{Xsb{X \n¿WmbI kw`hßfmWv \ncØphm\mhpI!hnizlnμp]cnjØv k\mX\[¿ΩØn¬ ASnbpd®phnizkn°p∂ Hcp {]ÿm\amWv. D]\njZva{¥ßfpw sshZnIktμißfpamWv AXns‚ B]vXhmIyw.[¿Ω-amWv AXn-s‚ {Inbm-a{¥w. AXv at‰-sXmcp aXØn\pw FXn-c√. \ΩpsScmjv{SØns‚ AJfiX°pw kmwkvImcnI ]mcºcyØn\pw hncp≤amb GXv{]h¿Ø\߃°pw FXncpamWv. aX]cnh¿Ø\sØbpw Xo{hhmZ{]h¿Ø\ßsfbpw FXn¿°phm≥ ap≥]¥nbn¬ \n¬°p∂XvAXpsIm≠mWv. aXØns‚t]cnep≈ hn`mKobXIfpw {]oW\hpw henb Ak¥penXmhÿbmbncn°pwkr„n°pI F∂Xn\m¬ AhnsSbpw ]cnjØn\v i‡amb GXn¿∏ns‚ `mjbmWp≈Xv. AXpt]mseXs∂ Aa¿\mYvXo¿∞mS\w, cmatkXp {]iv\w, tKmkw c£Ww XpSßnb hnjbßfn¬ ]cnjØns‚ \ne]mSv [¿Ωkwc£Wm¿∞ambncp∂p. hnPbIchpambncp∂p. {iocmaP∑`qan {]iv\Ønepw CXpXs∂.C¥y-bpsS C∂sØ Ahÿbn¬ cmjv{Sm-`n-am-\ap≈ Hcp kwLS\ F∂\ne°v hnizlnμp]cnjØn\vv Gsd Imcy߃ \n¿hln°phm\p≠v. kmaqlyPm{KX kr„n-°pIbpw AtXm-sSm∏w A[:ÿnXcpw ]nt∂m-°°m-cpamb hen-sbmcp hn`mKw P\Xsb apJy[mcbnte°v sIm≠phcnIbpsa∂Xv ASnb¥ncamb ZuXyßfmWv. kmaqlyhncp≤i‡nIfpw kmwkvImcnI hn[zwkI {]h¿Ø\ßfpw C¥ybpsS kakvXtaJeIsfbpw IogS°ns°m≠ncn°ptºmƒ tZiobXbpsS {]Wha{¥[z\nbpambn hnizlnμp]cnjØns‚ km∂n≤yw IqSpX¬i‡n-tbmsS Ft∏mgpw D≠m-hWw. Ien-bpKXtam-i‡n-Iƒ°v apºn¬ ASn-b-dhp ]dbm\p≈X√ \ΩpsS Bflhocyhpw bipw. [¿Ωc£bpsS Imlf[z\nbpW¿Øm≥ hnizlnμp]cnjØns\ i‡ns∏SpØmhm≥ Cu Ahkcw \ap°vhn\ntbmKn°mw.
kmaqlyhncp≤i‡nIfpwkmwkvImcnI hn[zwkI{]h¿Ø\ßfpw C¥ybpsSkakvXtaJeIsfbpw IogS°ns°m≠ncn°ptºmƒtZiobXbpsS {]Wha{¥[z\nbpambn hnizlnμp]cnjØns‚ km∂n≤yw IqSpX¬ i‡ntbmsS Ft∏mgpwD≠mhWw. IenbpKXtami‡nIƒ°v apºn¬ ASnbdhp ]dbm\p≈X√ \ΩpsSBflhocyhpw bipw.[¿Ωc£bpsS Imlf[z\nbpW¿Øm≥ hnizlnμp]cnjØns\ i‡ns∏SpØmhm≥ Cu Ahkcw \ap°vhn\ntbmKn°mw.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->