Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23343, 14.12.2011]

Oslobođenje [broj 23343, 14.12.2011]

Ratings: (0)|Views: 278 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
 Super vizor
osta je u Br~kom
 
DANAS PRILOG
Za vr{enozasjedanjeUOVi je}a za implemen taci jumira
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA, 14. 12. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.343Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
2-3. strana
Teroris ti~ki napad u Belgi ji
^ETVERO MRTVIH,
DESETINE POVRIJE\ENIH
17. strana
Reuters
 
OSLOBO\ENJE
srijeda,
14.
decembar/prosinac2011.
2
U @I@I
Odluka o naknadama OV-a Konjic ustavna
Ustavni sud FBiH ju~er je objavio odluku prema ko joj odlu- ka o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i na- dzemnih instalaci ja na javnim povr{inama u op}ini Konjic i odluka o izmjeni i dopuni te odluke nisu u nesaglasnos- ti s Ustavom FBiH. Nakon razmatranja zahtjeva premi je- ra FBiH Nermina Nik{i}a, za ocjenu ustavnosti spome- nutih odluka, Sud je utvrdio da je u skladu s odredbama Ustava FBiH i Zakona o na~elima lokalne samouprave u FBiH propisano da Op}insko vi je}e donosi propise o izvr{a- vanju op}inskih nadle`nosti, te da u te nadle`nosti spa- da i utvr|ivanje politike kori{tenja i utvr|ivanja naknade za kori{tenje javnih povr{ina. Podnositelj zahtjeva naveo je da OV Konjic ni je imalo za- konski osnov za dono{enje osporene odluke, odnosno da no- ve naknade nisu predvi|ene Zakonom o gra|evinskom ze- mlji{tu, te da se subjekti ko ji vr{e postavljanje i popravku po- dzemnih i nadzemnih instalaci ja (JP Elek troprivreda BiH - po- dru`nica Elek trodistribuci ja Mostar) dovode u situaci ju da im se dva puta obra~unava naknada za kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta. Podnositelj je naveo da su tim odlukama dovede- na u pitanje prava na jednakost pred zakonom i na imovinu, preni jela je Fena. Ustavni sud FBiH, pak, smatra da se ne ra- di o dvostrukom pla}anju, nego o dvi je razli~ite naknade - je- dna se odnosi na pla}anje kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta na ko jem su trafostanice, a druga na postavljanje instalaci-  ja na javnim povr{inama. Ustavni sud FBiH je, u drugoj ob-  javljenoj odluci, utvrdio da je odredbom Zakona o prostornom ure|enju HNK-a (~lan 45. stav 3) povri je|eno pravo na lokal- nu samoupravu Op}ine ^itluk. Odluka Suda je donesena na- kon razmatranja zahtjeva na~elnika Op}ine ^itluk u ko jem se navodi da ta jedinica lokalne samouprave ni je konsulti- rana prilikom dono{enja osporenog zakona kako je propi- sano ustavnim odredbama u HNK-u i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.
USTAVNI SUD FEDERACIJE BiH
VIJESTI
DirektoriUpra vnogodbora  Vi je}a za implementaci jumira (PIC) na ju~erza vr{enom, dvo- dne vnomzasjedanju, pozvali su na {to hitni jeimeno vanje no vogVi je}aministara, a sve dok se to ne desi, Vi je}eminis- tara BiH u tehni~kommandatu  je pozvano da sa vjesno i po{te- noradisvojposao. Odluka o ukidanjume|unarodnesuper-  vizi je za distriktBr~koni jedone- sena, a zaklju~eno je da se izmje- naStatutaGradaMostaramora ri je{iti{to pri je.
Doma}izada tak 
 Visokipredsta vnik u BiH Va- lentinInzkoje poru~io da je odgo vornost za sada{njusitu- aci ju u zemlji na doma}impoli- ti~arima, ko ji su na izborima dobilipo vjerenjegra|ana. - Napredak u 2012. u BiH jemogu}samoukoliko se ormira  Vi je}eministara ili tehni~koVi-  je}eministarabude u potpu- nostiunkcionira ju}e. Neposti- zanjedogo vora oormiranju no vogVi je}apodri vapo vjerenje i gra|ana i me|unarodneza je- dnice u odlu~nostlidera da pro- mi jenepoliti~ku i soci jalnudina- miku u BiH, istakao je Inzko. On je rekao da me|unarodna za jednica ne mo`epreuzetiod- go vornostdoma}ihpoliti~ara. - Potrebno je samo pet grama dobrevolje i mnogestvari se moguri je{iti. Siguran sam da po- sto jenajmanje tri stvari, put ka EU, put u NATO i ekonomi ja, gdjepoliti~kestrankemogusa- ra|ivatidobro i bez ljuba vi, re- kaoInzko.Istaknuto je da se zbogne- dostakapropisnoormiranih dr`a vnihorgana BiH morala suo~iti svelikimizazo vima, poputglobalneekonomskekri- ze, manjegbro jain vestici ja, kao i po ve}anenezaposlenosti, {to je rezultiralopadomkreditnogrej- tinga BiH.
ZAVR[ENOZA SJEDANJEUPRAVNOG
 Super vizor
Nepostizanjedogo vora oko no vogVi je}aministara BiH podri vapo vjerenje i gra|ana i me|unarodne za jednice u odlu~nostlidera da promi jenepoliti~ku i soci jalnudinamiku u BiH, istakao jeInzko
PET GRAMADOBRE VOLJEPo trebno jesamo pet gramadobre volje imnoge stvarise mogu ri je{i ti, rekao Inzko
[to pri e ri e{i i izmjene Sta u a Mos a a
Super vizi ja u distriktuBr~koni-  jeukinuta, a to zna~i da je glasra-zumapre vagnuo, oci jenili su ju~er u SDA. Iz ove stranke su poru~ili daosta ju pri rani jeizre~enimsta vo-  vima, premako jimaukidanjesu- per vizi je, bez prethodnostvorenih uslo va, ne dolazi u obzir. - Na PIC-u je re~eno da }e u ma- jubitinarednozasjedanje i da }e do tadavidjeti{ta }e se de{a vati. [to se ti~eVi je}aministara, mi smo re- kli da je naj ve}aodgo vornost na strankamapobjednicama. Me|- utim, do zakazi vanjanarednog sastanka, ko ji bi trebaobitiodr`an u organizaci jipredsjednikaTihi}a, ne}edo}iukoliko ne budepoziti-  vnihsignala da bi mogaouroditi plodom, izja vio jeErdalSelmano-  vi}, glasnogo vornik SDA.
Bosi}iznena|en
Iz SDP-a su rekli da je, s obzirom na situaci ju u dr`avi, o~eki vana odlukaPIC-a o super vizi ji za Br~ko. - Dok se ne ispuneuslo vi zaukidanjesuper vizi je, takavpotez predstav ljao bi nepotrebanrizik, kazao nam je ReuBajro vi}, sa vje- tnikpredsjednika SDP-a. No, predsjednik RS-a Milorad Dodik je oci jenio da je o~igledno da su pitanjako ja su Bo{njacina- metnuli u Sara je vudominantna u odluciVi je}a za pro vedbumira da ne zatvorisuper vizi ju zadistrikt Br~ko.Dodikje naglasio da nametanje rje{enja za ormiranjeVi je}amini- stara BiH ne dolazi u obzirte da onotreba da budeizabrano u skladu s Usta vom i da je to stvar parlamentarnihizbora, a ne viso- kogpredsta vnika. Go vore}i o mo- gu}nostima da se inter veni{e i za bud`et BiH, Dodik je rekao da jestvarParlamentarneskup{tine BiH da donosiodluku o tome i dodao da RS ima poziti vanpristup tom pi- tanju i `eli da bud`etbudeusvo jen. “Ne}emopristati ni na kakvo nametanjeodlukavisokogpred- sta vnika. Ukoliko on to u~ini, on- da je odgo voran za mnogemje- reko je}emopreduzeti, a jedna od mjerajeste da po vu~emona- {usaglasnost sa indirek tnihpore- za i da ormiramoslu`buko ja}e te poslo veobav ljati na prostoru RS-a“, rekao je Dodik.Predsjednik SDS-a MladenBosi} izja vio je da je iznena|en{to Upra- vniodbor PIC-a u BiH ni jedoniokona~nuodluku o ukidanjusu- per vizi je zadistriktBr~ko, jer su svi uslo vi za to oda vnoispunjeni. Bo- si} je oci jenio da to {to UO PIC-a ni-  jedonio ovu odlukupredstav lja rezultatnekihdrugihpoliti~kih procjena, a ne ispunja vanjauslo va.
Odvaga tipo teze
“^ini mi se da je objav lji vanjebri- sanjame|uentitetskelini jeraz- grani~enja u oblastidistriktaBr~ko pro{losli~no kao i kandidatura Srbi je za ~lanstvo u EU”, rekao je Bosi}, te zaklju~io da u ovomslu~ajutrebadobroodvagatipote- ze i ci jenuko ja se pla}a za po jedi- nestvari.
D. M. - G. K.
 Strana~kereakci je
Izbjegnutrizi po vla~enja
SDA i SDP pozdra viliostanaksuper vizi je
Dodikprotivnametnutihrje{enja
Dis triktBr~ko:
Dovo jnovremena za odluku
 
HDZ-ovi zadovoljni
Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko^avara je izja vioka- ko je PIC pokazao da nema stav o pitanjubilokakvog zna~ajni jegutjeca jame|una- rodneza jednice na ormira- njeVi je}aministara BiH. - Pozdrav ljamotakvosta ja- li{te PIC-a. Mislimkako}e to obeshrabriti sve one ko ji su poku{a vali da opstruiranjem dogo vora o ormiranjuVi-  je}aministarado vedu do in- ter venci jeme|unarodneza-  jednice na sli~anna~inkako  je to visokipredsta vniknapra-  viosuspendira ju}iodluke Sredi{njegizbornogapo vje- renstva BiH u slu~ajuuspos-ta veVladeFBiH, rekao je ^avara. V.d. gla vnogtajnika HDZ- a 1990 VesoVegar jeizja vioka- ko je PIC u svomkominikeu iznio niz konstataci ja s ko jima se ni jete{koslo`iti.- Sla`emo se i da je potre-bno{to skori jedoni jeti i pro- ra~un, ali i ormiratiVi je}emi- nistara. Tako|er, sla`emo se i kako je nu`novoditira~una o fskalnojstabilnostizemlje, rekao je Vegar.
J.G.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda,
14.
decembar/prosinac2011.
3
POVODOMSMRTIFADILABANJANOVI]ABRACIKE PHILIP REEKERPARLAMENT BiH
Sau~e{}a porodici
Povodom smrti Fadila Banjanovi}a Bracike, po- rodici su stigli brojni telegrami sa izrazima sau~e{}a.“S velikom tugom sam primio vi jest o smrti na- {eg Fadila Banjanovi}a Bracike. Ne posto je ri je~i ko je u ovome trenutku mogu ubla`iti Va{u bol. Fa- dil Banjanovi} svoj je `ivot posvetio drugima i u to- me se ni je {tedio ni u jednom momentu. Njegova smrt ostavila nas je ni jeme i zaprepa{tene. Bra- cikina vedrina, neizmjerna dobrota, a pri je svega njegova ljudska topli na, svima }e nam nedosta-  jati. Izraze na jiskreni jeg sau~e{}a upu}ujem Va- {oj porodici, u Va{oj boli i `alosti, povodom prera- ne smrti ovog divnog ~ovjeka i mog pri jatelja“, ka`e se u telegramu @eljka Kom{i}a, predsjedava-  ju}eg Predsjedni{tva BiH. Telegram sau~e{}a uputio je i predsjedava ju}ei  Vi je}a ministara BiH Nikola [piri}. Izra`ava ju}i sau~e{}e porodici Banjanovi}, ministar sigurnosti i zamjenik predsjedava ju}eg Vi je}a ministara BiH Sa- dik Ahmetovi} je istakao da iznenadna smrt Fadi- la Banjanovi}a predstavlja nemjerljiv gubitak za ci-  jelu BiH, a posebno povratnike, za ~ija prava se ne- umorno i istrajno borio. “Gospodin Fadil Banjanovi} dao je veliki doprinos procesu povratka, a li~nim anga`ovanjem na tere- nu i u instituci jama RS-a zna~ajno je doprinio stva- ranju uslova za bolji `ivot povratnika i njihovih po- rodica i vra}anju povjerenja me|u ljudima i naro- dima“, navedeno je u telegramu predsjednika RS- a Milorada Dodika. Povodom iznenadne smrti Fadila Banjanovi}a Bra- cike, i Narodna stranka Radom za boljitak izrazila  je duboko suosje}anje sa porodicom, pri jateljima i povratnicima za ko je se borio i njegovim strana~kim kolegama iz SDP-a.
Bh. lideri nisu dorasli zadatku
Philip Reeker, zamjenik pomo}nika dr`avne taj- nice SAD-a, sino} je, u izjavi za Al Jazeera-u, rekao da se Vi je}e ministara BiH mora hitno formirati. Uz- nemiru ju}e je da vi{e od 14 mjeseci od izbora, BiH nema izabranu vladu. Odgovornost je na politi~kim liderima u BiH. - Oni treba da to naprave {to pri je. Vidimo da ima aktivnosti, ali izabrani lideri kao da nisu do- rasli zadatku. Mislim da se oni trude ali vjeru jem da treba da udvostru~e napore, da naprave ne- ophodne kompromise i formira ju vladu, izjavio je Reeker. D. M.
Be}irovi} u Albani ji
Predsjedava ju}i Predstavni~kog doma Parla- menta Bosne i Hercegovine Denis Be}irovi}, na poziv predsjednice parlamenta Albani je Josefi- ne Topalli, boravit }e danas i sutra u slu`benoj posjeti Albani ji. Osim bilateralnog susreta ruko- vodstava dva parlamenta, predvi|eno je da se Be}irovi} sastane i sa predsjednikom Republike Bamirom Topi jem i premi jerom Sali jem Berishom. Ova posjeta bit }e iskori{tena i za boravak ve}e grupe privrednika iz Bosne i Hercegovine ko ji }e sa svo jim albanskim kolegama razgovarati o za-  jedni~kim pro jektima.
Direktorima UO PIC-a obratio se i DraganVranki}, dr`a vnimi- nistarfnansi ja i trezora, ko ji je dao ocjeneekonomske i bud`et- skesituaci je. Super vizor za distriktBr~ko RoderickMoorerekao je da ma- pako ju je predlo`ila i dosta vila  Vlada RS-a, a po ko jojnemagra- nice RS-a unutardistriktaBr~ko, predstav ljapoziti vanpomak u ci- ljuukidanjasuper vizi je za Br~ko. U narednimmjesecima}e se  vr{itikonsultaci je i sa entitetima i sa vlastima u distriktuoukida- njusuper vizi je. Moor je rekao da posto jimogu}nost da i nakon ukidanjasuper vizi jeArbitra`no  vi je}enasta vidjelo vati kao doda- tnisigurnosnielementpored OHR-a. Prilikomraspra ve o su- per vizi ji, Turska je bilarezer vi- sanao pitanjunjenogukidanja. ^lano viVi je}a za implemen- taci jumirarazgo varali su i o ne- uspjehuklju~nihpoliti~kihakto- ra da po~nupro vedbuodluke Usta vnogsuda BiH o odre|enim elementimaizbornogsistema u Mostaru.- To je veomava`no,jer susljede}egodinelokalniizbori i sve morabitispremnokako bi se oni moglipro vestikakotreba, po- ru~io je Inzko.Razgo varalo se i o programu 5+2, ali izuzevodre|enihpozi- ti vnihvi jesti o Br~kom, ni jepo- stignutnikakavnapredak u od- nosu na posljednjezasjedanje PIC-a.
Me|uen ti tetskalini ja
Strategi je za rje{a vanjepred- metaratnihzlo~ina i daljesu ra- zlog za zabrinutostVi je}a za im- plementaci jumira. - Potrebno je da instituci je BiH zna~ajnointenzi vira junapore oko procesuiranjaratnihzlo~ina, rekao je Inzko. Vi je}e za implementaci jumi- rapozdra vilo je pobolj{anere- zultate u procesuuni{ta vanja opasnemunici je, a konstato-  vano je da trebaubrzatisveu- kupniprocesuni{ta vanjaopa- snihvi{ko vamunici je. PIC je is- takao da }e kvalitetanobrazo-  vnisistemme|ukulturalan, in- kluzi van i nediskriminatorski doprini jetimiru u BiH. Dire- ktori UO PIC-a inormisani su i o nasto janjupostizanjanapre- tka u procesupo vratka. Za april 2012. na jav ljena je donatorska konerenci ja na ko joj}e se ra- zmotriti sve potrebno za pro ve- dbuRe vidiranestrategi je za implementaci juaneksa VII, uklju~uju}i i potrebe8.600ugro`enihstano vnikakolekti-  vnihcentara u BiH.Sve rele vantnestrane u BiH pozvane su da ormira juza je- dni~kukomisi ju za pripremu preciznogopisame|uentitetske lini jerazgrani~enja.
Rje{enjapos to je
UO Vi je}a za implementaci ju mira je pozdra viodolazakspeci-  jalnogpredsta vnika EU u BiH PeteraSorensenai njego vusara- dnju sa OHR-om. Data je i punapodr{ka OHR-u da odgo vori na sva ospora vanjaDejtonskogmi- ro vnogsporazuma, uklju~uju}i ospora vanjasu vereniteta i inte- griteta BiH.- Kao visokipredsta vnik,ja }u i daljeosigura vati da se ovaj mandatpro vodi u ci jelosti, rekao  je Inzko, istaknuv {i da je siguran daposto jerje{enja za probleme sko jima se BiH suo~ava.Narednozasjedanje PIC-a je kra jemma ja2012.
Mimi\UROVI]RUKAVINA
ODBORAVIJE]A ZA IMPLEMENTACIJUMIRA
os ta je u Br~kom
Poziv liderima
Politi~kilideri i izabrani predsta vnici su pozvani da ispunesvo jeoba veze, in- tenzi vira judi jalogkako bi se imeno valoVi je}eminis- tara, usvo jioglobalniis- kal niokvir i dr`a vnibud`et,poduzelehitnemjere s ci- ljempromo viranjaeko- nomskograsta i stimulira- njazapo{lja vanja, ispunili zahtje viko ji}e osigurati napredak ka EU integraci-  jama. NATO-ove~lanice  Vi je}a za pro vedbumira i Japanpozvalisu vlasti BiH da do vr{eneophodnemje- rekako bi bio omogu}enpo~etakpro vedbeAkci- onogplana za ~lanstvo uNATO-u.
Moore i Inzkonakonsjednice PIC-a
Foto: D`. KRIJE[TORAC
POZITIVAN POMAK Moore je kazao da mapa ko ju je predlo`ila i dos ta vila Vlada RS-a, a po ko joj nema granice RS-a unu tar dis trikta Br~ko, predstavlja pozi ti van pomak 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gisele Maric liked this
Besim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->