Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modul Ingrijire Pers Cu Handicap

Modul Ingrijire Pers Cu Handicap

Ratings:
(0)
|Views: 439|Likes:
Published by lizicasavu2

More info:

Published by: lizicasavu2 on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

 
CAPITOLUL I
ASISTENTUL PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
 NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE
Constituţia României
Constituţia, cartă naţională a drepturilor civice, oferă prima şi cea mai temeinică garaie a ocrotirii persoanei cu handicap în raport cu riscurile sociale în conformitate cu articolul 46 din Constituţia României, persoanele cu handicap „se bucură de protecţie socială". Responsabilitatea politicilor de protecţie specială revinestatului. Această rezolvare se bazează pe ideea că ocrotirea persoanelor cu handicapeste o problemă de importanţă naţională şi trebuie tratată în mod unitar şi echitabil, astfel încât să nu se lezezeinteresele unor categorii de cetăţeni în raport cu altele. Prin acelaşi articol din Constituţie sunt definite nivelul şidomeniile de intervenţie ale Statului în politica de protecţie socială: „Statul asigură realizarea unor politici naţionale de prevenire, tratament, de readaptare, de integrare socială a persoanelor cu handicap, respectând drepturile şiîndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor." Pe aceste prevederi din Constituţia României se întemeiază toatereglementările legislaţiei naţionale care au ca obiect măsuri în favoarea persoanelor cu handicap.
1. Legea 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Legea Nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 102/1999 (cu modificările ulterioare) privind protecţiaspecială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap este legea cadru care reglementează protecţia specială şiîncadrarea în muncă a persoanelor cuhandicap. In cele ce urmează, sunt expuse prevederile juridice care se referă în mod expres la persoana cuhandicap, în calitate de beneficiară a măsurilor de protecţie specială precum şi la asistentul personal al persoaneicu handicap grav.
a) Persoana cu handicap - beneficiară a măsurilor de protecţie specială
 Definiţie:
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împieditotal sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială, potrivit vârstei,sexului, factorilor materiali, sociali şiculturali proprii, necesitând măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale.Persoanele cu handicap beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru exercitarea drepturilor, la „un regimspecial de prevenire, de instruire şi de integrare socială."( art. 1 alin.2). Măsurile de protecţie specială se aplică fie ladomiciliul persoanelor cu handicap, fie, după caz, în instituţii de ocrotire şi asistenţă socială; aceste măsuri sestabilesc pe baza încadrării în categorii de persoane cu handicap, în raport cu gradul de handicap. Realizarea măsurilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este organizată,coordonaşi controlade către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.
b) încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială
Modalitatea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială este precizată la art.2, alin. (l)-(5), după cum urmează: Responsabilitatea încadrării într-o categorie de persoane cuhandicap revine comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi respectiv comisiilor pentru protecţia copilului în cazul copiilor cu handicap (este considerat copil o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani).Comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi funcţionează în fiecare judeţ şi respectivsector al municipiului Bucureşti şi sunt subordonate Direcţiilor de Asistenţă Socială. Aceste comisii se află încoordonarea comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi care funcţionează încadrul A.N.P.H.Comisiile de expertiză medicală (adulţi) pot atesta sau respinge încadrarea într-o
categorie
de persoane cuhandicap pe baza evaluării gradului de handicap - uşor, mediu, accentuat sau grav - conform criteriilor dediagnostic anatomo-clinic.
Diagnostic
funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă şi autoservire. Expertizarease finalizează cu eliberarea unui certificat de încadrare într-un grad de handicap; eliberarea certificatului este scutităde taxa de timbru. Certificatele emise de comisiile de expertiză pentru adulţi pot fi contestate în termen de 30 zile de lacomunicare, la Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi. Contestaţia va fisoluţionată prin decizie, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Deciziile emise de cătreComisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi pot fi atacate potrivit Legiicontenciosului administrativ Nr. 554/2004 , cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.Comisiile de expertiză medicală pentru adulţi, odată cu eliberarea certificatului au socială, care prevede acţiunilemedicale, educative, profesionale şi reintegrarea socială a persoanelor cu handicap; consultarea persoanei cuhandicap (sau a reprezentanţilor legali), precum şi a unor specialişti din diferite domenii de profil, după caz,este obligatorie. A.N.P.H., autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi locale au obligaţia de aasigura în baza dispoziţiilor legale în vigoare condiţiile necesare pentru realizarea programului individual de
 
recuperare pentru persoana cu handicap. Pentru obţinerea certificatului de încadrare şi stabilirea programuluiindividual de recuperare şi integrare socială, persoanele cu handicap, adulţi, se vor adresa comisiei de expertizămedicală pentru persoane cu handicap din raza teritorială unde au domiciliul stabil sau în localitatea de reşedinţă (judeţsau sector al municipiului Bucureşti).
Drepturile persoanelor cu handicapCopiii cu handicap,
în vederea asigurării integrării cu şanse egale în viaţa socială, beneficiază în conformitatecu art. 18 din Legea Nr. 519/2002, de următoarele drepturi directe:-acces liber şi egal în orice instituţie de învăţământ obişnuit, în raport cu restantul funcţional şi potenţialulrecuperator, cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul învăţământului;-pregătire şcolară la domiciliu a copiilor cu handicap nedeplasabili, pe durata învăţământului obligatoriu prevăzut de lege; pregătirea şcolară la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor aprobate prin ordin comun al ministrului muncii şi al ministrului educaţiei şi cercetării cu avizul MinisteruluiFinanţelor Publice;-alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, în condiţiile şi în cuantumul prevăzute de lege, majorat cu 100%;-alocaţie de întreţinere pentru copiii cu handicap, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii,unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege majorat cu50 %;-locuri de odihnă gratuite în tabere pentru copii preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap, o dată pe an:-asistent personal pentru copilul cu handicap grav. angajat de către autorităţile administraţiei publicelocale, cu avizul Direcţiei de Asistenţă Socială, pe baza recomandărilor anchetei sociale realizate de către ocomisie din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul saureşedinţa copilul cu handicap grav; părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pot opta pentruasistent personal sau pentru primirea unei indemnizaţii echivalente cu salariul net al asistentului social debutantdin unităţile bugetare;-bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive în aceleaşi condiţii ca şi pentru elevi,studenţi şi militari în termen;-asistenţă medicală a copilului cu handicap în condiţiile OUG Nr. 150/2002 a asigurărilor sociale desănătate;
-
obţinerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, cărucioarelor din fondul de asigurări desănătate de care asiguratul aparţine şi asigurarea cu prioritate şi în condiţii avantajoase aaparatelor auditive şi a implanturilor cardiace; în completare, vezi drepturile prevăzute de Legea Nr. 783/2001 privind acordarea în mod gratuit aasistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale;-gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul, pentrucopiii cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali ai acestora pe baza unei anchete sociale realizatăde către asistentul social din cadrul compartimentul specializat al primăriei în a cărei raza teritorială îşi are domiciliulsau reşedinţa copilul cu handicap;-gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu trenul de persoane cls. a II-a. cu autobuzele sau cu navele pentru transportul fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap accentuat şiînsoţitorii acestora; copiii cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie derecomandarea centrului de dializă;-alocaţie lunară de hrană pentru copiii bolnavi de SIDA, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hranăstabilită pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.
 Drepturi indirecte
(ale persoanei care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap):- concediu plătit pentru îngrijirea până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani;-concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesită tratament pentruafecţiuni intercurente până la împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani;-gratuitatea serviciilor de cazare şi masă, pentru persoana care însoţeşte copilul cu handicap grav în spital, peteritoriul României, la recomandarea medicului specialist;-scutire de plata taxelor de abonament pentru persoana deţinătoare de aparat de radio şi de televizor, dacăcopilul are handicap grav;-prioritate la instalarea postului telefonic şi scutirea de plata abonamentului telefonic cu 100 impulsuriincluse, precum şi de costul a 400 de impulsuri pentru nevăzători, dacă copilul are handicap grav sau accentuat;-prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinţelor din fondul de stat în condiţiile legii, dacă copilulare handicap grav sau accentuat;
 
- prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinţelor din fondul de stat, în condiţiile legii, dacăcopilul are handicap grav sau accentuat;-stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative cudestinaţia de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile- administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege dacă copilul are handicap grav sau accentuat.
Adulţii cu handicap
au dreptul, în vederea asigurării securităţii sociale, la ocrotireasănătăţii şi la instruire, potrivit art. 19 din Legea Nr. 519/2002, de o serie de ajutoare şi facilităţi, după cumurmează:
adulţii cu handicap grav şi accentuat, dacă nu au alte venituri cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiazăde o indemnizaţie lunară pe toata durata handicapului; cei cu venituri până cuantumul indemnizatiei primescdiferenţa până la nivelul indemnizaţiei lunare; pentru afeiuni care creează handicap ireversibil, indemnizaţialunară se stabileşte pe toată durata vieţii;
nevăzătorii cu handicap grav beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocaţii sociale,indiferent de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului grav, ce va fi actualizată anual, prinhotărâre de guvern, în funcţie de indicele creşterii preţurilor de consum; cei cu handicap accentuat beneficiază de unvenit lunar în cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicapgrav, pe toată durata handicapului; persoanele nevăzătoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limită devârstă, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacităţii de muncă, vor opta pentru una dintre acesteasau pentru alocaţia socială; nevăzătorii care nu desfăşoară activitate salarizată cumulează alocaţia socială cu unadin celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevăzătorul cu handicap grav primeşte, pentru plata însoţitorului oindemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant din unităţile bugetare; nevăzătorul poateopta pentru asistent personal sau pentru însoţitor;
asistent personal pentru adultul cu handicap grav. angajat de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul Direcţiei de Asistenţă Socială, pe baza recomandărilor anchetei sociale realizate decătre o comisie din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi aredomiciliul sau reşedinţa adultul cu handicap grav; persoana cu handicap grav saureprezentanţii legali ai acesteia, pot opta pentru primirea unei indemnizaţii echivalentă cu salariul net alasistentului social debutant din unităţile bugetare sau pentru asistent personal;
introducerea în ţară, o dată la 8 ani, la alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme înfolosinţa persoanei cu handicap accentuat sau grav sau, după caz. a familiei care are în îngrijire o persoana cuhandicap accentuat sau grav. Cu scutire de plata taxelor vamale; sunt scutite de plata taxelor vamale aparatura şimaterialele ajutătoare-compensatorii; scutirea de plata taxelor de abonament pentru adulţii cu handicap grav, deţinătoride aparate de radio şi de televizoare; de această facilitate Beneficiază şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav dacă locuiesc împreună;
 prioritate la instalarea postului telefonic şi scutirea de plata abonamentului telefonic cu 100impulsuri incluse, precum şi costul a 400 impulsuri pentru nevăzători, atât pentru adulţii cu handicap grav şiaccentuat, cât şi pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun;
gratuitatea transportului urban, cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul, pentru adulţii cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali ai acestora;
gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane cls. a II. cu autobuzele sau cunavele pentru transport fluvial. în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru adulţii cu handicap grav şi pentruasistenţii personali ai acestora şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru adulţii cu handicap accentuat şi pentru însoţitorii acestora; adulţii cu afecţiuni renale, care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele dedomiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de gratuitate şi peste limita menţionată, înfuncţie de recomandarea centrului de dializă:
pregătirea şcolară la domiciliu, pe durata învăţământului general obligatoriu, la cerere, a adulţilor cuhandicap, nedeplasjibili;asistenţa medicală în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 150/2002 a asigurărilor sociale desănătate ;medicamente gratuite at pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpulspitalizării;bilete de tratament gratuite în staţiuni balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite, în limita posibilităţilor existente, de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
acordarea unei camere în plus, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentrusuprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum şi a familiilor care au în întreţinere o asemenea persoană;obţinerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, cărucioarelor la preţul etalon stabilitde Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a aparatelor 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
RalucaAmalia liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ana Maria liked this
Raica Fabiana liked this
Mihai Maikl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->