Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DN-09052005

DN-09052005

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,376 |Likes:
Published by anon-835354

More info:

Published by: anon-835354 on Oct 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
DN.9.5.2005
i
 
[Dokumen ini belum disemak]
DEWAN NEGARA
PARLIMEN KESEBELASPENGGAL KEDUAMESYUARAT PERTAMA
Bil. 4 Isnin 9 Mei 2005
 
K A N D U N G A N
JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN
(Halaman 1)
USUL:
Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri PadukaBaginda Yang Di-Pertuan Agong (Halaman 29)
 
Waktu Mesyuarat dan Urusan Dibebaskan Daripada PeraturanMesyuarat (Halaman 96)
 
DN.9.5.2005
1
 
MALAYSIADEWAN NEGARAIsnin, 9 Mei, 2005Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.00 pagiDOA
[Tuan Yang di-Pertua
 
mempengerusikan Mesyuarat] 
JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN1. Dato’ Haji Abdul Rashid bin Ngah
minta Menteri Pengajian Tinggi menyatakansekiranya ada usaha-usaha menyusun semula kursus-kursus di Institusi PengajianTinggi di negara ini supaya pelajar-pelajar tidak terdorong mengambil kursus yangsenang diperolehi tetapi pemegang ijazahnya tidak mudah laku di pasaran tenagaburuh.
Setiausaha Parlimen Kementerian Pengajian Tinggi [Datuk Dr. Adham binBaba]:
Tuan Yang di-Pertua, kementerian sentiasa berusaha menyusun semulakursus-kursus di IPT di negara ini agar sentiasa relevan dengan kehendak pasaran.Penilaian semula kursus pengajian diadakan dari semasa ke semasa denganmengambil kira ulasan dan maklum balas oleh penasihat akademik oleh penilai luar dan juga input daripada industri bagi memastikan kurikulum program pengajian mempunyaikualiti dan sesuai dengan perkembangan dan pasaran kerja terkini.Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan juga telah memperkenalkanpendidikan berasaskan hasil pembelajaran bagi tujuan semakan dan penyusunansemula kurikulum. Penyelidikan berasaskan hasil perbelanjaan dengan izin,
outcome- 
 
based education 
memfokuskan pembelajaran pelajar dan mendefinasikan
competency 
 pelajar secara jelas pada akhir program.Ini membantu pihak pelajar dan pihak berkepentingan dalam membuatkeputusan pemilihan kursus agar bersesuaian dengan pasaran. Bagi kursus-kursusyang ditawarkan oleh IPTA lawatan jaminan kualiti dilaksanakan terhadap program-program di IPTA bagi tujuan penambahbaikan.
 
DN.9.5.2005
2
 
Hasil lawatan penilaian akan dipantau dan sebarang penyemakan semula ko-kurikulum dilaksanakan secara berperingkat-peringkat selaras dengan maklum balaslawatan penilaian jaminan kualiti.Bagi sektor IPTS pula, LAN (Lembaga Akreditasi Negara) melaksanakan jaminan kualiti terhadap kursus pengajian IPTS berdasarkan standard pendidikan yangbukan sahaja menepati amalan terbaik antarabangsa, tetapi juga memenuhi keperluantempatan. Sistem yang berkualiti yang merangkumi proses kelulusan, standardminimum dan perakuan akreditasi memberi penekanan terhadap peningkatanberterusan pendidikan yang ditawarkan dari aspek akademik dan pengurusan kualiti.LAN juga dalam usaha mendedahkan IPTS kepada sistem pendidikanberasaskan hasil
outcome-based education 
. Sistem pendidikan ini antara lainmenekankan kepentingan mendapatkan maklum balas pihak luar seperti majikan danalumni dalam penggubalan dan semakan keberkesanan kurikulum.Selain itu, setiap program baru yang ingin dilaksanakan di IPT haruslah melaluiKementerian Pengajian Tinggi, di mana program tersebut akan dinilai dan di antarakriterianya adalah bersesuaian dengan kehendak pasaran sebelum diluluskan. Denganusaha-usaha tersebut, adalah diharapkan pihak IPT dapat melahirkan graduan yangberwibawa dan sesuai dengan permintaan pasaran pekerjaan semasa. Sekian, terimakasih.
Dato’ Haji Abdul Rashid bin Ngah:
Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahansaya, di dalam penjelasan yang agak umum tadi, bagaimana kedudukan Bahasa Melayusebagai bahasa penghantar kursus dan bagaimana pula kedudukan Bahasa Inggerissebagai pengukuh pendidikan?
Datuk Dr. Adham bin Baba:
Tuan Yang di-Pertua, Bahasa Malaysia tetapdijadikan sebagai bahasa penghantar di IPT dan IPTS, tetapi Bahasa Inggeris akandijadikan bahasa penghantar utama di IPTA untuk program Sains dan Teknologi bagikemasukan 2005/2006 selaras dengan kemasukan cohort pertama pelajar dari sekolahmenengah dan matrikulasi yang mengikuti Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris.Sebenarnya setiap pelajar dalam mempelajari bidang Sains dan Teknologi telahpun diberikan garis panduan supaya memahirkan dalam bahasa-bahasa asing, danbahasa ilmu seperti Bahasa Inggeris ditekankan dalam mereka menjalankan proses

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tinagaran Karan liked this
linshi101 liked this
Lee Joon San liked this
Lee Joon San liked this
afaen1980 liked this
karisma33 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->