Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lt_xstk

lt_xstk

Ratings: (0)|Views: 201|Likes:
Published by vbook

More info:

Published by: vbook on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
H
C VI
 N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
 N THÔNG
- - - - - - -
- - - - - - -
SÁCH H
ƯỚ
 NG D
 N H
C T
P
LÝ THUY
Ế 
TXÁC SU
T VÀ TH
NG KÊ TOÁN
Biên so
n : Ts. LONG
L
ư
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 L
I NÓI
 ĐẦ
U
Lý thuy
ế
t xác su
t th
ng kê là m
t b
ph
n c
a toán h
c, nghiên c
u các hi
n t
ượ 
ng ng
unhiên và
ng d
ng chúng vào th
c t
ế
. Ta có th
hi
u hi
n t
ượ 
ng ng
u nhiên là hi
n t
ượ 
ng khôngth
nói tr 
ướ 
c nó x
y ra hay không x
y ra khi th
c hi
n m
t l
n quan sát. Tuy nhiên, n
ế
u ti
ế
n hànhquan sát khá nhi
u l
n m
t hi
n t
ượ 
ng ng
u nhiên trong các phép th
nh
ư
nhau, ta có th
rút ra
đượ 
c nh
ng k 
ế
t lu
n khoa h
c v
hi
n t
ượ 
ng này.Lý thuy
ế
t xác su
t c
ũ
ng là c
ơ 
s
ở 
 
để
nghiên c
u Th
ng kê - môn h
c nghiên c
u các các ph
ươ 
ng pháp thu th
 p thông tin ch
n m
u, x
lý thông tin, nh
m rút ra các k 
ế
t lu
n ho
c quy
ế
t
đị
nh c
n thi
ế
t. Ngày nay, v
ớ 
i s
h
tr 
ợ 
tích c
c c
a máy tính
đ
i
n t
và công ngh
thông tin, lýthuy
ế
t xác su
t th
ng kê ngày càng
đượ 
c
ng d
ng r 
ng rãi và hi
u qu
trong m
i l
 ĩ 
nh v
c khoah
c t
nhiên và xã h
i. Chính vì v
y lý thuy
ế
t xác su
t th
ng kê
đượ 
c gi
ng d
y cho h
u h
ế
t cácnhóm ngành
ở 
 
đạ
i h
c.Có nhi
u sách giáo khoa và tài li
u chuyên kh
o vi
ế
t v
lý thuy
ế
t xác su
t th
ng kê. Tuynhiên, v
ớ 
i ph
ươ 
ng th
c
đ
ào t
o t
xa có nh
ng
đặ
c thù riêng,
đ
òi h
i h
c viên ph
i làm vi
c
độ
cl
 p nhi
u h
ơ 
n, vì v
y c
n ph
i có tài li
u h
ướ 
ng d
n h
c t
 p c
a t
ng môn h
c thích h
ợ 
 p cho
đố
it
ượ 
ng này. T
 p tài li
u “H
ướ 
ng d
n h
c môn toán xác su
t th
ng kê” này
đượ 
c biên so
n c
ũ
ngnh
m m
c
đ
ích trên.T
 p tài li
u “H
ướ 
ng d
n h
c môn Lý thuy
ế
t xác su
t và th
ng kê toán”
đượ 
c biên so
n theoch
ươ 
ng trình qui
đị
nh c
a H
c vi
n Công ngh
B
ư
u Chính Vi
n Thông dành cho h
 
đạ
i h
cchuyên ngành Qu
n tr 
kinh doanh. N
i dung c
a cu
n sách bám sát các giáo trình c
a các tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c kh
i kinh t
ế
và theo kinh nghi
m gi
ng d
y nhi
u n
ă
m c
a tác gi
. Chính vì th
ế
, giáo trìnhnày c
ũ
ng có th
dùng làm tài li
u h
c t
 p, tài li
u tham kh
o cho sinh viên c
a các tr 
ườ 
ng
đạ
i h
cvà cao
đẳ
ng kh
i kinh t
ế
.Giáo trình g
m 8 ch
ươ 
ng t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i 4
đơ 
n v
h
c trình (60 ti
ế
t):
Ch
ươ 
ng I:
Bi
ế
n c
ng
u nhiên và xác su
t.
Ch
ươ 
ng II:
Bi
ế
n ng
u nhiên và quy lu
t phân b
xác su
t.
Ch
ươ 
ng III:
M
t s
quy lu
t phân b
xác su
t quan tr 
ng.
Ch
ươ 
ng IV:
Bi
ế
n ng
u nhiên hai chi
u.
Ch
ươ 
ng V:
Lu
t s
l
ớ 
n.
Ch
ươ 
ng VI:
C
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t m
u.
 Ch
ươ 
ng VII:
Ướ 
c l
ượ 
ng các tham s
c
a bi
ế
n ng
u nhiên.
Ch
ươ 
ng VIII:
Ki
m
đị
nh gi
thi
ế
t th
ng kê.3
 
 N
ă
m ch
ươ 
ng
đầ
u thu
c v
lý thuy
ế
t xác su
t, ba ch
ươ 
ng còn l
i là nh
ng v
n
đề
c
ơ 
b
n c
alý thuy
ế
t th
ng kê.
Đ
i
u ki
n tiên quy
ế
t c
a môn h
c này là hai môn toán cao c
 p
đạ
i s
và gi
itích trong ch
ươ 
ng trình toán
đạ
i c
ươ 
ng. Tuy nhiên, vì s
h
n ch
ế
c
a ch
ươ 
ng trình toán dành chokh
i kinh t
ế
, nên nhi
u k 
ế
t qu
đị
nh lý ch
 
đượ 
c phát bi
u, minh h
a, ch
không có
đ
i
u ki
n
để
ch
ng minh chi ti
ế
t.Giáo trình này
đượ 
c trình bày theo ph
ươ 
ng pháp phù h
ợ 
 p
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i t
h
c,
đặ
c bi
t ph
c v
 
đắ
c l
c cho công tác
đ
ào t
o t
xa. Tr 
ướ 
c khi nghiên c
u các n
i dung chi ti
ế
t, ng
ườ 
i h
cnên xem ph
n gi
ớ 
i thi
u c
a m
i ch
ươ 
ng,
để
th
y
đượ 
c m
c
đ
ích, ý ngh
 ĩ 
a, yêu c
u chính c
ach
ươ 
ng
đ
ó. Trong m
i ch
ươ 
ng, m
i n
i dung, ng
ườ 
i h
c có th
t
 
đọ
c và hi
u
đượ 
c c
n k 
thôngqua cách di
n
đạ
t và ch
d
n rõ ràng.
Đặ
c bi
t h
c viên nên chú ý
đế
n các nh
n xét, bình lu
n,
để
 hi
u sâu s
c h
ơ 
n ho
c m
ở 
ng t
ng quát h
ơ 
n các k 
ế
t qu
và h
ướ 
ng
ng d
ng vào th
c t
ế
.H
u h
ế
t các bài toán trong giáo trình
đượ 
c xây d
ng theo l
ượ 
c
đồ
:
đặ
t bài toán, ch
ng minhs
t
n t
i l
ờ 
i gi
i b
ng lý thuy
ế
t và cu
i cùng nêu thu
t toán gi
i quy
ế
t bài toán này. Các ví d
để
minh ho
tr 
c ti
ế
 p khái ni
m,
đị
nh lý ho
c các thu
t toán, vì v
y s
giúp ng
ườ 
i h
c d
ti
ế
 p thu bài h
ơ 
n. Sau các ch
ươ 
ng có ph
n tóm t
t các n
i dung chính, và cu
i cùng là các câu h
i luy
nt
 p. Có kho
ng t
20
đế
n 30 bài t
 p cho m
i ch
ươ 
ng, t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i 3 -5 câu h
i cho m
i ti
ế
t lýthuy
ế
t. H
th
ng câu h
i này bao trùm toàn b
n
i dung v
a
đượ 
c h
c. Có nh
ng câu h
i ki
m tratr 
c ti
ế
 p các ki
ế
n th
c v
a
đượ 
c h
c, nh
ư
ng c
ũ
ng có nh
ng câu
đ
òi h
i h
c viên ph
i v
n d
ngm
t cách t
ng h
ợ 
 p và sáng t
o các ki
ế
n th
c
đ
ã h
c
để
gi
i quy
ế
t. Vì v
y, vi
c gi
i các bài t
 p nàygiúp h
c viên n
m ch
c h
ơ 
n lý thuy
ế
t và t
ki
m tra
đượ 
c m
c
độ
ti
ế
 p thu lý thuy
ế
t c
a mình.Giáo trình
đượ 
c vi
ế
t theo
đ
úng
đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
t môn h
c
đ
ã
đượ 
c H
c Vi
n ban hành. Cácki
ế
n th
c
đượ 
c trang b
t
ươ 
ng
đố
i
đầ
y
đủ
, có h
th
ng. Tuy nhiên, n
ế
u ng
ườ 
i h
c không có
đ
i
uki
n
đọ
c k 
toàn b
giáo trình thì các n
i dung có
đ
ánh d
u (*)
đượ 
c coi là ph
n tham kh
o thêm(ch
ng h
n: ch
ươ 
ng 5 lu
t s
l
ớ 
n và
đị
nh lý gi
ớ 
i h
n trung tâm (*), m
c 6.6 ch
ươ 
ng 6 …).Tuy tác gi
 
đ
ã r 
t c
g
ng, song do th
ờ 
i gian b
h
n h
 p, nên các thi
ế
u sót còn t
n t
i tronggiáo trình là
đ
i
u khó tránh kh
i. Tác gi
t mong nh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp ý ki
ế
n c
a b
n bè,
đồ
ng nghi
 p, các h
c viên xa g
n. Xin chân thành cám
ơ 
n.Tác gi
xin bày t
l
ờ 
i cám
ơ 
n t
ớ 
i TS Tô V
ă
n Ban, CN Nguy
n
Đ
ình Th
c,
đ
ã
đọ
c b
n th
ovà cho nh
ng ý ki
ế
n ph
n bi
n quý giá và
đặ
c bi
t t
ớ 
i KS Nguy
n Chí Thành ng
ườ 
i
đ
ã giúp tôi biên t
 p hoàn ch
nh cu
n tài li
u.Cu
i cùng, tác gi
xin bày t
s
cám
ơ 
n
đố
i v
ớ 
i Ban Giám
đố
c H
c vi
n Công ngh
B
ư
uChính Vi
n Thông, Trung tâm
Đ
ào t
o B
ư
u Chính Vi
n Thông 1 và b
n
đồ
ng nghi
 p
đ
ãkhuy
ế
n khích,
độ
ng viên, t
o nhi
u
đ
i
u ki
n thu
n l
ợ 
i
để
chúng tôi hoàn thành t
 p tài li
u này.
 Hà N 
i,
đầ
u n
ă 
m 2006.
TÁC GI
 
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->