Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glasnik Zemaljskog Muzeja 1893./god.5 knj.2

Glasnik Zemaljskog Muzeja 1893./god.5 knj.2

Ratings:
(0)
|Views: 280|Likes:
Published by coolerthanhumphrey

More info:

Published by: coolerthanhumphrey on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
ZEl'IALJSKOGMUZEJA3EMAJbOI{:Or
MY3EJA
'tr
y
BOSNIIHERCEGOVINI.BOCHRHXEPIJ;EfOBHHH.
URE1'.lNIK:YPE;D;HHT:(:
KOSTA
HORMANN
ROCTAXEPMAH
17LAD1N
SA'V.1E'1'NIK.
B.~'\A"'U
CAIIJIITIII!lK.
GLASNIK
Urednistvo:
Sarajevo,zg'l'adazemaljskevlade.
1S93~
rJIACHlIK
v.
2.
Adrtrinistracija:
Sarajevo,zlImn,ljsk,iekonomat,
Goclilin:ja.
cijenaGlasnika
sa
postarlnom2lor.a.
VI'.
Top,llIIIIllao;njeJIaP
JIIUlHDl,{ll.('AnOlliTapHlIoM2
.jlOp.a.lIp.POiedine
kniige
stojeaaPOSWl'i1l0Il).
80nco
*
lIojeWlliIll~lLll.recroieca
nonrrapeno»
80
n=r,
Y
pe,qnnIUTBQ:
Capajeuo,
3I'paflill.
aesrazserce
BJlli.i'\e.
SARAJEVO-CAPAJEBO
ZEliIALJSKA-'TA.MPARIJA-
SE;M:AJbCKA.
illTAMIIAPllJA
1893.
AII.MmmCTp~j8;:
Cal1ajCl!Q,
SellI:aJhCIOU
eeo
IIONaT.
 
Prilozikobjasnjenjuizvorabosanskehistorije.
ell'.
L
j.
Thall6ez
y.
(Nastavak.)
1)
IV.
Khistol'ijidespotskeporodiceBrankovica,
Gju.ragjBrankovicjedna.jeizmegjunajznamenitijihlienostiuhistorijibalkanskogpoluotrva.Nesabljom
U
ruci,nedrugimsnasnimsredstvima,veejedinoosiriuomsv'oiegaduhapcslomuiezarukorn,dase
11
najgorhnprilikamaodrsikanogospodars'Vojezemlje.Necemopretjel'ati,akostarogaGjurgjaBrankovicaubrojimomegiunaiyecediplomatesviiehvremena,aligaodluenosmatramozanaigeniialnii,eg
drzavnika
srpskog..naroda.Niegovzivot
jos
nijesasvijem
objasnien;
jer
i
akojedjeloCedomilaMiiatovica:
)J;eClloT
'BypaijBpameoaah,r-ocnonap
CpoBMa,
2dijela,voomaIijeponapisaua
i
zanimljiva
knjiga,
ipaknemozemonainc,
a;
daneistak-nemonepotpunostiizvora,ponekadodecsubjektivnogashvacaujaaponaosobonogamomenta,
daodlieni
pi
sacsvakad
neprosngiuiepravilnQmegjunarodnihodnosaja,
i
akoje.kaopolitical'zato
izVl'S110
osposobljen.
ijenusda,
da
se
Brankovidizvinjava,nesmije
se
porieatinjegovaluka-
Yost,vjerolomnost
i
svenjegovekarakternemane;jer
je
on
Jcraj
6viiehmtna
ipak
znamenitcavjek,
aiie
jedjelovaujesaduvaousvjezojuspomeni
;Q@
samonjegovnarod,vee
i
sviblisi
i
daljisusjedninaredi,
i
Roiijezativota.dubokoutjecaonaokolicusvoju,Atoseclaje
.i
tijem
~I)j:OU.Il6i'ti,
dasumaledinastenasvemupoluostr
U)
odcestiIiseni.voje
~osti,
od
eestibivsi
U
opasnosti,
tra.zilispasa
i
pojacanja
svoje
"~VUle~
megjusobnim
porodicnimsvezama.
Glavna,
meta
n~ihov:i:m
telnJUD&
ble~evazda,daodrzesvojepleme,
sjal
i
bogastinusvojegadoma,
1)
VidiGJasnikzem.ruuzejazaBosnu
i
Elercegovlnn1893,
(v.)
1.
1,·
"
 
-176-
Ovadoduseprirodnadiplomacija,kojamegjutijemiskljucuiesvakunacelnuzaieclnicu,svakopodvrgavanje
1
moralaseuklonitiispredsiluoporasletul'skedrzave.Dokjeosmanlijskasilakoncenrrieno
i
[edinstvenopostupala,dotlensuhriscanskinarodisamoodslucajadoslucaiasolidamobiliudruzani,Ujednuruknvidimomagjarske,njemacke,srpske,hrvatske,bosausks,albanaske,italijanske,poljacke,
grcke
i
vlaskeporodiceutijesnusrodstvu,koieneremetirazlikarimskog,pravoslavnog
pa
i
patarenskogviero-zakona,kojeseunatoenacionalnim
,i
drzavniml)l'otivnostimaipakozivo-tverilo.
Ddl·ugu
ruku
pak
trebalo[esamo
mala
povoda
i
a,vaihi
ss
kQllglomel'atnamahJ'aspaousvojestihije.'Imadeporodic.nihrasmiriea
i
ndoomOsmanovu,aliunjemunajposlijesvakadpobjegjujeosnovnona.celotUl'skepolitike,osvaiaiSkirat,ekspanzivnost.Noamospadahuios
i
muge
pohude.Ve.esunskoliki,osobitonovijipiseiuputilinato,dasnl
i
da.rnostHriscanaprotivMuhamedovaca
pr-ije
turskogosvoieujacijelogbalkanslrogpoluostrve.nijebilaonakva,kakobiseporatovima
i
ustancima
i
pO'docnijerazbugj-e.nomu8:t'oduomo~edaniumoglazaroisliti.Prije
nego
Stoje
sultan
osvojio
Carigrad,nijesuHrisoani
gledali
u
njemudil)_du~·manina.svojega,on
ie
'balkanskimvladarimabiodragoejsnsaveznik'unjihovim
razmil'icama.Cesto
hibivalo,
da
bise
otomanskinelJrijatelj
na
}3:vQju
Btetuomalovasavac.Istomkadseuvidjelo,damuslomanstvosa
svojsm
discipliniranommoralnom
silom,
i
turskavojska
sasvejorniedinstvenomsnagomsistematicnoprodiru
i
sverazoravaju-istomondajenastupilareakcija,istomonda
prodr'oje
papasasvojomdevizom:Ratkrstaprotiv
p
olmnjeseea.Aliondavee
dockanbiege,
jerseotomanslca=silebrzobieseprila-g'odilaievl'QPskoJdrzavnoisistemiltepostalacinila6ujevropskojpolitioi,sakoiorniesvak;;Lsilaraeunatimorala,Znamenitibojna
KOSOVll
1389.godiResmatrasevazda;kaomegjasnikamensrpskogdrzavnogzivota.Toprvonijejstina,adl'ugo
j'¢
nepravo.Njieistinastoga,stosesrpskadespotevina'do1459.odrzala,apotpuno
Upl'op(l.sceuie
srpskoguarodnogzivlja
1)0810
ie,
za
l·uko:rn.
istomposlijepadaBiograda(.1521.);.drugojenepnLVostoga,
sto
seCini-In-i"voStefanuLazarevicu
i
Gjurgju'Brankovi6u,ierobDjicavl'sesasviiemznaml!lrrituuloguuhistoriiibaJkauskog
poluos-t1:va.
Pastavid5:moIJosliiebojanaKoso:vu,bivaneutolimumrznjupl·opaledina:lItije
i
S11)skog
11m'oda?
Vidimo.)
da
k:Qi
Laz-aJ.'eva,
poginul0g
vladara,Mileva
(OliveJ·a)
dola~uharemsult~naBaja,zidaI.,a13g'odinaposlijemre
znaruenite
propasti
177-
boresesrpskicetnieinaijunacl:liieubojnkod.Angore(1402.)zasultana,'sasinaupropastiteljasrpskenezavisuosti.IGjuragiBrankovio,nasljsdnikStehnaLazarevica,pristaietakogie1'uztaclasnjGprilike,
i
n.jegovamila
kci
MaradolaziuharemsultanaMurata
II.S
jednestranenevoljanI)Qlozaj,sdrugetadaprirodnadraavnapremocOsmanlijaprisilisebalkanskevladaoce,
dase
prilagodekadru
turske
politike.
Gjuragj
Braukovic
poku-
savaoiezacudnomgiplwS6u,daseodrsiprematurskoj
11
adm
0
6i,
ali
1
ezapaounezgodanpolozainaspramsusjedneUgarske,kojatadavoinicki
i.
drzavl10
prev-Iagjivase,
postasesrodio
i
&Y6ZaO
8
onomsirankorrr,Jrof~
_Ie
stojalanaratnojnozisacastoljubivimdomomJankaHunyadyja.AJankoHunyadyimaglasejavnomnijenje
i
vscinu
narodazasohom;onjepred-sta"lr1iaohriManskojunastvo,d00imjeGjul'agjpremasvojemupolozaiuoporturriata
lrio,
'Zeljanamie,da
U
nekolikorasvijetlinioovuepoku,ukojojugarska,hosanska,srpska,vlasks,
i
osmanlijskahistorijastojeutakatiiesnommegju-sobnomdodiru,
I.
PolitikuporodieeBrankovicarukovodilasu
ov-a
odluenarazloga.Mo6neprilike
dOJ])maninih
vojui6kihsila:Turske
i
Ugarskeufjec:alebiul)rvomrsdunasvagC4tsniedrzaniestarogadespotaGjlu·gjaL
U
drugom
bi
reduvazdadrza.nienjegoverodbinepropisivalomu,dapromijsnipolosaj.GiUTngjBrankovienijesedrsaouovogpolitieleogpravea.KadseposlijesmrtiDusanove
i
propastinjeggvecarevine,boljel'ecinjegovogsilotvcra,
sna0110m
rukouipricvl'Menikonglemeratrastrosiodoosnova,preostaloieciglojednosredstv:o,dabisekolikotolikodaljeodrzaebsremindividualniopstanakpojedinihtel'itorija:putkompronrisa,Iu:ace
propade
i
zemlja
i
pOl'odica.
~8manlijs~oosvajanje
nabalkanskom
P01UOStl'V't1
u
XIV.
i
XV.
stoljeeu
D8lik
.lenaviharuplanini,Silniduhovipadajuispredsileorkana,.a~1l~zaklonjenestraneunizinamaosta]uuepovrijegiene,Nemanji6i
al~,.
a
nag-Io
u~iseno
plemeVl~a8inovorazilazise.SinmuKl~alieyi6
,"'!Jg~
Zi:'ri
doduse
dugo
upiesmi
i
pl'ici,alito
ee
-malonjihznati,daMitra8ko,Dimitrijebio1404.
i
1407.godinBvelikizupanu
:l••
"jtupaniii.
i.
dvorskikapetan
tVl'gj:ave
Vilag-os
uUgarskoj1),a
~~Poda.l
nik
ugarskogakraljaSigismunda.Zatijemstupise
1)~~
KlJJa.y.
N.
Y_uzej.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hercegorstak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->