Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maassluise Courant week 50

Maassluise Courant week 50

Ratings:
(0)
|Views: 477|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

 
Postbus 24, 3140 AA Maassluis Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC MaassluisTelefoon 010 5912823 Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
en Hoek van Holland.
.
 
 
Postbus 24, 3140 AA aassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC aassl
 De  Sc ha ke l
7e JAARGANG No. 13
77e JAARGANG No. 13
15 DECEMBER 2011
15 DECEMBER 2011
OPLAGE
OPLAGE
26.000
26.000
In deze krant:
Overlijden Jannette Breunismeest ingrijpend
Pagina 5
Kinderdagverblijf en Buitenschoolseopvang Djoy
Pagina 8
is
binnekt
     b     i    n    n    e    n     k    a    n     t
MAASSLUISE COURANT
 De Schakel
 Jan Ouwenbroek:‘  Als ik een dagniet schilder heb ik gezondigd’ 
P.C.B. Het Balkonkan goed zingen
 
Pagina 14
 Kerst 
EDITIE 
diverse soortenKerstchocolade
Haal meer uit je huis
Formido VlaardingenMeubelboulevardHoogstadGerard Burgerlaan 1Tel.: 010-435.29.00
*Spelregels: m.u.v. actie/folder art., keukens, Velux en Zibroproducten,tuinhuisjes, sierbestrating, dakkapellen en reedsbestelde goederen. Niet i.c.m. andere kortingsacties.
 *zieac tie voor waardeninonze bou wmark  t.
ZONDAG OPEN
     M     C     5     6     0
www.karwei.nl
Maassluis
 
Elektraweg 9
 
De Lier
 
Leehove 7Van 10.00 tot 17.00 uur
Keucheniusstraat 17 - Maassluis - (010) 591 23 44
Korpershoek
Er is eenFord voor elk transport...
FordKuga
Burgemeester overweegtgebiedsontzeggingen op te leggen
MAASSLUIS – BurgemeesterKoos Karssen overweegt sterkvan zijn nieuwe bevoegdheidgebruik te gaan maken ombepaalde groepen jongeren eengebiedsontzegging op te leggen.Sinds de wet die bekend staatals de Voetbalwet van kracht is,kan dat.
door Chrit Wilshaus
“Voor bepaalde groepen jongerenkomt dat echt in beeld”, aldus Kar-ssen. “Daar beginnen we echt ‘naartoe te groeien’, dat is helaas zo. Ik bener serieus mee bezig om dit moment.”Volgens burgemeester Karssen gaathet vooral rondom WinkelcentrumKoningshoek en op het Dennendalgeregeld mis. “Daar gebeuren tochzaken die uit de hand beginnen telopen; afgelopen zaterdagavond washet opnieuw raak.”Een gebiedsontzegging houdt in datde persoon die dat opgelegd krijgt, endat moet altijd gebeuren in samen-spraak met de officier van justitie,niet meer in dat gebied mogen komenvoor een bepaalde tijd. “Doet iemanddat toch, dan is hij strafbaar”, legtKarssen uit.
Complex
“De veiligheid was het afgelopen jaarcomplex. Er is veel onveiligs gebeurd.Ik ben er voor mijn gevoel veel meebezig geweest. Ik vind dat de crimi-naliteit op dit moment fors toeneemt.Het zijn nu natuurlijk wel de donkeredagen voor Kerstmis en dan is het al-tijd heftiger dan in de zomer maar.”Zekerheden kun je burgers nooit ge-ven, weet de eerste burger als het omveiligheid gaat. “Het moeilijke in ditvak is, dat als je hier iets oplost er daarweer wat gebeurt. Het kan zomaarontstaan. Maar op dit moment gebeu-ren er dingen in Maassluis die te gek voor woorden zijn en die ik niet wil.”De burgemeester doelt daarmee on-dermeer op de inbraak, waarbij ter-wijl de bewoners beneden in de kamerzaten, de inbrekers boven hun ganggingen. “Dat is uiteraard behoorlijk schrikken. Hoe moet je je dan bevei-ligen, als zoiets gebeurd? Het inbre-kersgilde wordt steeds driester. Maarwe doen er wel echt alles aan om hette bestrijden. De camera’s in de bin-nenstad werken wat dat betreft goed.Wat dat betreft, doen we wat we kun-nen.”Sinds kort zet de gemeente ook heteigen Biketeam in. Dat zijn medewer-kers van Handhaving & Toezicht opsnelle fietsen die de bevoegdheid heb-ben om repressief op te treden. Bur-gemeester Karssen: “Op dit momentondersteunen zij de straatcoaches enals die er niet meer zijn kunnen zij datwerk blijven doen. De eerste signalenzijn positief: ze kunnen snel en ef-fectief optreden. Ik hoop ook dat degemeenteraad dat wil belonen.”
 De burgemeester overweegt een gebiedsontzegging voor personen. Dat kan in het centrum zijn, maar ook elders in de stad. Foto Roger van der Kraan
Hoofdprijs voor creatieve foto van molen
MAASSLUIS – “Super, dit hadik nooit verwacht.” Jessica Deelenkon het zaterdagochtend eigenlijknog niet echt bevatten. Met haarfoto van de Wippersmolen inMaassluis won ze de fotowedstrijdvan Be Famous in Koningshoeken dat leverde haar een digitalespiegelreflexcamera van Canon opter waarde van 960 euro.
door Chrit Wilshaus
Het juryrapport was uitermate lovendover de foto die Jessica Deelen in-stuurde: de Wippersmolen in het lichtvan de ondergaande zon: ‘Bij dezefoto komt alles samen: inhoud, kleur,compositie en detail, kortom de win-naar.’ ”Vanuit onze woning kijken weop de molen. We hebben er al zoveelverschillende foto’s van gemaakt,maar als de lucht dan zo mooi rood is,kun je er helemaal een prachtig plaat- je van schieten”, aldus Jessica Deelen.De foto van de molen was overigensniet de enige foto die ze voor de wed-strijd instuurde. “Ik had meerderefoto’s ingestuurd, waaronder een fotovan de Boonervliet. Van die foto hadik eigenlijk wel verwacht dat die eenprijsje zou opleveren. Maar met dezefoto, dat had ik nooit gedacht en datmaakt het allemaal ook extra leuk.De camera die ik gewonnen heb, isnatuurlijk helemaal geweldig; het iseen hele mooie prijs, echt erg leuk.”Naast de hoofdprijs waren ook nogeen fotocursus, een fotoshoot en eenfoto op canvas te winnen. Zo wonMadara Laveniece, oorspronkelijk afkomstig uit Letland, met haar se-piafoto van de brievenbus bij hetNationaal Sleepvaartmuseum een fo-tocursus. “Ik vind het een hele leukeprijs en ben er erg blij mee!” Allewinnaars komen trouwens ook opwww.mijnkoningshoek.nl te staan.De originaliteitsprijs werd trouwensdoor Christelijke Basisschool Ichtusgewonnen.De winnende foto van Jessica Dee-len sprong er volgens juryvoorzitterAurélie de Schiffart echt uit. “Diemolen is echt een icoon van Maas-sluis. Iedereen weet gelijk waar dat is.Het is echt een locatie in Maassluis,waar je van kunt houden. Inhoudelijk klopt het allemaal maar ook de com-positie en het kleurgebruik maar zelfsde details van de vogels kloppen.De winnende foto kwam overigens naverschillende selectierondes boven-drijven. De Schiffart: “De foto die ge-maakt was door Ruud Mank (de gevelvan een gerenoveerde flat uit het Ele-mentenplan, red.) was ook een kans-hebber voor de winnende foto. Vooralvanwege de sterke grafische lijnen. Ik vind de foto erg goed door de kleurenen het perspectief van waaruit de fotois genomen; ik ben grafisch ontwer-per en houd hier heel erg van.” Defoto van Jeanet van Rijn (pavels metmos er tussen langs de Waterweg) vielook in goede aarde bij de jury. “Ze isniet afkomstig uit Maassluis en dusis het heel bijzonder dat ze deze plek heeft vastgelegd.
Compilatie
Volgens De Schiffart viel het beoor-delen van de inzendingen niet mee.“We hadden wel reacties verwacht, enMaassluis is een hele mooie stad omfoto’s te maken, maar zoveel reacties,dat hadden wij eigenlijk niet durvendromen. Het is een unieke collectiefoto’s geworden, gemaakt door de in-woners van Maassluis. Ik vind dat wehier echt iets mee moeten gaan doen.Omdat bepaalde thema’s steeds te-rugkwamen, bijvoorbeeld zonson-dergangen, vonden wij het leuk daareen compilatie van te maken voor opde tentoonstelling in Koningshoek.”Daar zijn naast de winnende afbeel-dingen ook foto’s per categorie opfoamborden geplakt. Voorbeeldenvan categorieën zijn: Zonder wa-ter geen Maassluis; Oost of West!;Lente, zomer, herfst, winter; Kunsten Cultuur in Maassluis en Young &Famous Maassluis. De Schiffart: “Naast foto’s, ontvingenwe ook heel veel mooie gedichtjes.“Maassluis is heel creatief geweest.”Zo schreef Silvia Bindels over haarfavoriete plek: Molen De Hoop. ‘Ik vind het een imposant gezicht als demolen draait. Zoals hier op de foto,ook kun je er lekker meel halen omzelf brood te bakken.’ Over volkstuinVluchtheuvel schreef iemand: ‘Mijnkleinzoon vindt het er zo leuk.’ PeterBlankestijn uitte zich over de Oranje-plassen: ‘Alle jaargetijden zijn mooiaan de Oranjeplassen. De natuur naastde deur. Wat wil je nog meer?’ Anne-ke de Graaf viel met haar schriftelijkeontboezeming over de Stadhuiskadein de prijzen. Ze schreef: ‘Elke dagloop ik langs de Zuidvliet in Maas-sluis. Daar stond eens mijn geboor-tehuis. Ik loop over de brug, langshet beeld omhoog en kijk naar hetvroegere stadhuis. Langs de trap gaik omlaag, het gaat wat traag. Vanaf de kade zie ik de havenkom, de kerk,de oude brug. Ik geniet en denk: ik kom hier altijd weer terug.’De fototentoonstelling in het winkel-centrum blijft voorlopig staan en overtwee weken begint de nieuwe actie.Daarbij staan kinderen centraal enbasisscholen kunnen dan meedoen.Meer informatie daarover is te vin-den op de website www.mijnkonings-hoek.nl.Uit een kaartje op de expositie inWinkelcentrum Koningshoek blijkt,dat de meeste foto’s gemaakt zijn inde buurt van de haven. Maar liefst23 procent van de inzendingen werddaar geschoten. Een goede tweede isde Waterweg met 13 procent, gevolgdop een derde plaats door de Wevers-kade met 8 procent.Tussen 26 oktober en 30 novemberwerd er veel gefotografeerd in Maas-sluis. Volgens Wereldhave Neder-land, eigenaar van WinkelcentrumKoningshoek, heeft dat geresulteerd‘in een unieke fotocollectie waarineen ieder zijn favoriete plek in Maas-sluis kenbaar heeft gemaakt.’ Voor aldie positieve en kleurrijke inzendin-gen dankt Wereldhave Nederland deinzenders op een bord bij de tijdelijketentoonstelling in Koningshoek.
Politiek pleit voor transparantie bij uitvoeren plannen binnenstad
MAASSLUIS - De politiek ispositief kritisch over de (schets)plannen voor het herinrichtenvan de binnenstad. Dat bleekafgelopen dinsdagavond bij debehandeling van de plannen in decommissie. Ook werd duidelijk datals het om de financiële realisatievan de plannen gaat, de raadgraag de vinger aan de pols wilhouden. PvdA-fractievoorzitterPeter van Baalen pleitte in ditverband voor “transparantie.”
door Chrit Wilshaus
Voor de binnenstad van Maassluis is,zoals algemeen bekend zal zijn, eenschetsontwerp gemaakt voor het her-inrichten van de openbare ruimte,het vernieuwen van de verlichting,het aanlichten van monumentalepanden, het bouwen van een cul-tuurpodium en het restaureren vande Fortegrachtbrug en het ElektrischGemaal aan de Jokweg. Volgens deplanning wordt het project tussenmaart 2013 en oktober 2013 uitge-voerd.
Volgens projectleider David Louwer-se gaat het om een complex project.Het project is zo ingewikkeld omdater zoveel belangen mee gemoeid zijn,aldus Louwerse. “Een goede voorbe-reiding is daarom van het grootste be-lang. Daar moeten we niet op beknib-belen omdat je daar later alleen maarproblemen mee krijgt.” De projectlei-der wees er verder op dat het niet zohoeft te zijn dat al het geld opgemaaktwordt.
Wat die financiën betreft had de com-missie nog wel het een en ander te vra-gen. Zo wilde PvdA-raadslid SjoerdKuyper graag weten hoeveel procentvan het bedrag opgaat aan proces-kosten. Burgemeester Koos Karssenmoest daar het antwoord schuldig opblijven en gaf als zijn mening te ken-nen dat de commissie van die uitkomstniet gelukkiger zal worden. Maar hetbelangrijkste, aldus Karssen, is dathet project verder kan gaan. De bur-gemeester drong er in ruil voor eenaantal toezeggingen (ondermeer overde communicatie rondom het plan) opaan dat de commissie de plannen ook echt positief steunt.
Afrol
Namens de VVD vroeg Coby Lam-mers of het al duidelijk is wat er metde afrol gaat gebeuren. Die vraagstelde ze eerder ook al maar omdat zedaar destijds geen antwoord op hadgekregen, stelde ze die vraag dins-dagavond opnieuw. (In het schetsont-werp staat wel dat de trap zal wordenvernieuwd). Volgens Louwerse is hetin maart gepresenteerde schetsont-werp niet veranderd. Hoe de kwestievan de afrol opgelost moet worden,wist hij niet.
Het hergebruik van oudelantaarnpalen zit er volgens Lou-werse niet in. “Ze zijn gewoon zeerslecht. Maar er zijn mooie alterna-tieven van nieuwe maar oud lijkendelantaarnpalen.” Daarnaast merkte deprojectleider op zeer positieve reac-ties te hebben gehad op de plannende kiosk bij het pleintje weg te halenen te vervangen door een cultuurpo-dium. Burgemeester Karssen zegdetoe opnieuw met het Fonds SchiedamVlaardingen en omstreken om de ta-fel te gaan zitten. Aanleiding daartoewas een vraag van het CDA. Fractie-voorzitter Roderick Wols vroeg of hetfonds ook minder geld uitkeert als degemeente hetzelfde doet.De burgemeester waarschuwde er-voor dat opgepast moet worden datniet de hele stad tegelijkertijd opde schop gaat. De suggestie van hetCDA om de Commissie CultureelErfgoed al gelijk bij het uitwerkenvan de plannen te betrekken, vondde eerste burger een goede sugges-tie. Alle fracties lieten aan het eindvan de behandeling in de commis-sie weten dat het stuk als hamerstuk door kan naar de gemeenteraad. Allefracties lieten zich dan ook positief uit over de plannen. Zij het met denodige kritische kanttekeningen. HetCDA gaf aan blij te zijn dat de plan-nen worden opgeleverd voor de vie-ring van de 400e verjaardag van deMaassluise zelfstandigheid.Economie wethouder Huub Eitjeslaat onderzoeken of het mogelijk isom de weekmarkt weer inderdaadop De Markt te laten plaatsvinden.De wethouder gaf al eerder aan daareen voorstander van te zijn. Voor hetcollege daar een besluit over wil ne-men, willen B en W de uitslag vanhet onderzoek door politie en brand-weer afwachten. “Maar als de kra-men anders zouden worden neerge-zet, zou het misschien wel kunnen.Ook verkassen naar het Maarelpleinzou volgens de portefeuillehoudereen optie kunnen zijn. De beslissingvalt later.
Foto Roger van der Kraan In 2005 werd de Markt opnieuw ingericht. Het plan dat nu klaar ligt isvoor het hele centrumgebied en omvat onder andere nieuwe bestrating,verlichting en een cultuurpodium. Foto Roger van der Kraan
MAASSLUISE COURANT
 
 De 
 Sc ha ke l
ALS BIJLAGE
ALS BIJLAGE
IN DEZE KRANT
IN DEZE KRANT
Ruimtegebrek
Door ruimtegebrek inuw Maassluise Courantis het ons deze weekhelaas niet geluktom alle aangebodennieuwsberichten teplaatsen.
De redaktie
 
ERKDIENSTEN 
M
 AASDIJK 
OEK VAN 
OLLAND
 AALDWIJK &
LAARDINGEN 
Kerken Weekenddiensten
Kerken Weekenddiensten
15 DECEMBER 2011PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTETE MAASSLUIS
Grote Kerk, HervormdZondag 18 december
10.00 uur: ds. J. van Belzen, 4e Ad-vent;19.00 uur: ds. C. H. Wesdorp, Zwijn-drecht.
Zondag 18 december4e Zondag van AdventImmanuëlkerk
10.00 uur: ds. C. M. Schreuder.15.30 uur: ds. M. van Leerdam, dienstvoor mensen met een verstandelijkebeperking.
Koningshof 
10.00 uur: ds. W. Barendrecht.Voor meer informatie kijk op onzewebsite: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHaveZondag 18 december
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKEGEREFORMEERDE KERK 
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 18 december
10.00 uur ds. A. Stehouwer.16.30 uur
 
ds. E. J. v.d. Linde.Er is kinderoppas tijdens de morgen-dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,tel.: 010-5922225(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDEKERK 
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 18 december 2011
9.30 uur – dominee Ies Maaswinkel,MaassluisBijbelklas: groep 1 t/m 6 van de ba-sisschool tijdens de dienstVoor de kleine kinderen van 0 tot 5 jaar is er oppas tijdens deze dienst.Inlichtingen:ds. Pieter Kleingeld 010-5903911,pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of via internet: www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1Zondag 18 december09.30 uur
ds. B. van Zuijlekom.
15.00 uur
ds. G. E. Messelink.Vriendendienst met als thema: ‘Lichtuit, spot aan...’Tijdens beide diensten is er kinderop-pas.De diensten worden gehouden in HetKompas, Ibisstraat 1, Maassluis.Voor meer informatie kijk op onzewebsite www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uurin de plaats van samenkomst Linde-ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.Inlichtingen bij de heer B. v.d. Toor-ren plaatselijk contactadres tel. 010-5912102.
 JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217Vergadertijden:Zondag aanvang 10.30 uur.Dinsdag aanvang 19.30 uur.Iedereen is welkom.Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTEMAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 18 december
10.00 uur: voorganger H. J. Post.Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK EVANGELISCHE GEMEENTEMARANATHA 
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in bewe-ging: ongedwongen, eigentijds, laag-drempelig en enthousiast. Een plek waar iedereen zich thuis mag voelenen waar mensen vanuit Gods liefdehoop en herstel ontvangen.Elke zondag om 10.00 uur ben je vanharte welkom. Zondag 18 decemberhebben we een feestelijke doopdienstwaarin David de Vos zal spreken.Voor de basisschoolkinderen groep 1t/m 8 is er een eigentijds programma.Ook voor de kleintjes onder de 4 jaaris er opvang.Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Zondag 18 december
9.15 u Bidstond10 uur Samenkomst o.l.v. envoy J. Bek 16 uur Candlelightdienst m.m.v.Christmas Gospel Maassluis
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Donderdag
14.00 uur senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Zaterdag 24 december
22 uur Kerst nachtdienst o.l.v. Kapi-tein en Mevrouw Muit
Zondag 25 december
10.30 uur Kerst wijdingsdienst o.l.v.Kandidaat J. HerbenInl: 010 -5912715U bent tijdens al deze activiteiten vanharte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-meente weer bijeen in de KardinaalAlfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uuris de zaal open en staat de koffie klaar.Om 10.00 uur begint de samenkomst.U bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTEMAASLAND I.W.
Zondag 18 decemberVierde Advent
 Nieuwe Kerk 
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw.
 De Magneet 
10.00 uur Jeugdkerk.Geen avonddienst.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIEROTTERDAM
Hoek Boezemweg / GerdesiawegRotterdam
Zondag 18 december
10.30 uur Geen opgave ontvangen.Eventueel aanvullende informatiewww.komenzie.nl, tel. 010-4115450
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.DEELGEMEENSCHAP H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS,MAASSLUIS
Kerkgelegenheid
: Petrus en Paulus-kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-plein 1, 3144 PL: tel. 5912080.Bereikbaar: maandag, donderdag envrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00uur.E-mail: secretariaat@appp.nlParochiesite: www.appp.nlGiro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Vierde zondag van de Advent: Sa-muel 7:1-5 +8-11+16; uit Psalm 89;Romeinen 16:25-27; Lucas 1:26-38.
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 17 december: 19.00 uur:Woorddienst met zang. Tweedeschaalcollecte is bestemd voor deAdventsactie Cordaid (zie medede-lingen). Voorganger is de heer Vais-sier. Intentie: Bertha Alkemade-vander Toorn.Zondag 18 december: 9.30 uur: H.Eucharistie m.m.v. Cantate Domino.Tijdens deze viering is er kinderne-vendienst (zie mededelingen). Twee-de schaalcollecte is bestemd voor deAdventsactie Cordaid (zie medede-lingen). Voorganger is de heer Vais-sier. Misintenties: Ans Valk; Piet vanEyck; Aartje van Eyck-van der Maas;Maria Salome Tavares; Louise Mein-ders-Schumacher; Domien Schiks;Frank Paul Schiks; Margaretha vanZessen-van der Lelij.Maandag en dinsdag: 9.00 uur Lau-den.Donderdag 22 december: 9.00 uurH. Eucharistie. Voorganger is pastorDuynstee.
Kerstvieringen
Zaterdag 24 dec: 18.30 uur: Kinder-viering m.m.v. het kinderkoor. Voor-gangers zijn dhr. Vaissier en Mw.Paalvast.Zaterdag 24 dec: 21.00 uur Nachtmism.m.v. Cantate Domino. Voorgangeris pastor BiesjotZondag 25 dec: 9.30 uur H. Eucha-ristie m.m.v. To Be Continued. Voor-ganger is pastor de Rooij.Maandag 26 dec: Geen viering
Kloosterkapel
Woensdag en Vrijdag: 9.00 uur Lau-den.
Basiliek St. Liduina en O.L. VrouwRozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGENBHV
Tijdens alle zondagvieringen zijn ertwee BHV- ers (bedrijfshulpverle-ners) aanwezig.
Kindernevendienst
Zondag 18 december is het de zondagvan de 4e advent. Tijdens de vieringis er kindernevendienst. De kinderenluisteren naar hun eigen verhaal. Nahet verhaal wordt er nog geknutseld.Kom jij ook??
Adventsactie voor een aggregaat in’n kraamkliniek in DoualaKameroen
Dit jaar sluiten wij ons aan bij de Ad-ventsactie voor een aggregaat in ’nkraamkliniek in Douala Kameroen.Tijdens de komende advent periodezal er in dit weekend (17/18 decem-ber) nogmaals hiervoor gecollecteerdworden. Wij bevelen u van harte dezeactie aan en kijkt u voor uitgebreideinformatie op het mededelingen-bord en de website. Als u uw bij-drage liever per bank overmaakt dankunt u dit doen op rekeningnummer65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie, DenHaag o.v.v. aggregaat. De Pastoraats-groep.
Kerkschoonmaak
Op dinsdag 20 december wordt dekerk weer tussen 9.30-11.00 uurschoongemaakt. Als u een paaruurtjes tijd heeft dan zien we u heelgraag.Werkgroep kerkschoonmaak 
Uitnodiging kinderkerstviering
Graag nodigen we alle kinderen uitom ook dit jaar naar de speciale kin-derkerstviering te komen.De viering is op kerstavond, 24 de-cember, om 18.30 uur.Het verhaal gaat over het Kerstkindje.In het kerstspel zie je de engel, Jozef,Maria en herders met hun schapen.Het kinderkoor zingt kerstliederen ener is mooie muziek. We steken veelkaarsjes aan en we bidden samen.We vinden het fijn als er heel veelkinderen komen. Papa’s, mama’s enopa’s en oma’s mogen ook meekomenhoor. Iedereen is welkom!Tot ziens op kerstavond!Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraaltelefoonnummer voor de spoedgeval-lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de CentraleHuisartsen Post Nieuwe WaterwegNoord.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een dringende medischeklacht heeft,
die niet tot de volgendewerkdag kan wachten.Wanneer uw klacht wel kan wachten,belt u op de eerstvolgende praktijk-dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENSTTANDARTSEN
In de avond en in het weekend is dedienstdoende tandarts te bereikenvia één centraal nummer:
0900-8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een ernstige tandheelkun-dige klacht heeft, die niet tot de vol-gende werkdag kan wachten. Wan-neer uw klacht wel kan wachten, beltu op de eerstvolgende praktijkdag uweigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK 
Overdag:
apotheken in Maassluisopen van 08.00-18.00 uur.De Rijnmond Apotheek Schubertlaan1, tel. 010-5912209) is op werkdagengeopend van 08.00 tot 19.00 uur enop zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-geschakeld naar regionale dienst-apotheek.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.Loura van Hees-Spijker of IrisLensveld, tel. 010-5922816; 06-22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis
,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-wenhoven en J.A. van Dalen,
tel.010-5914380; 06-54937040, b.g.g.010-8939393
vervullen voor de eigenpraktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTENDIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag8.30-19.30 uur voor dierenkliniek Maassluis en dierenkliniek “De Pol-der.Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleendierenkliniek “De Polder”.Voor
spoedgevallen ‘s avonds
en inhet
weekend
kunt u bellen:Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-5914470 of Dierenkliniek de Polder,tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA 
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.Openingstijden:ma t/m vr 08.00 - 18.00 uurdo 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’snachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdagvan 08.00 tot 17.00 bereikbaar voorvragen en informatie op het gebiedvan zorg en welzijn. Voor spoedgeval-len is Careyn Contact 24 uur per dag,7 dagen per week bereikbaar. Tevensis Careyn te bereiken via email: con-tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN
033-4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes(24 uur per dag, ‘s nachts alleen ingeval van nood) en over de productenen diensten van deDiabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen MaatschappelijkWerk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.5914499.Het AMW biedt hulp bij psychosoci-ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-dingsproblemen, verwerkingsproble-men (bijv. echtscheiding, overlijden,seksueel misbruik, mishandeling)angst- en spanningsklachten, asserti-viteitsproblemen, problemen rondomhomoseksualiteit, problemen op hetwerk of op school, problemen metmaatschappelijke organisaties. Kort-om het AMW is er voor personen dieproblemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in hun socialeomgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en gezinsgesprekken, kan mendeelnemen aan groepen/cursussen.U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan de Veerstraat aanmel-den voor AMW hulpverlening vanmaandag tot en met vrijdag tussen09:00 – 10:30 uur. De hulpverleningis gratis en een verwijsbrief is nietnodig.Tevens biedt MDNW het SociaalRaadsliedenwerk voor hulp en ad-vies m.b.t. sociale wetgeving, be-zwaarschriften, aanspraak makenop regelingen en voorzieningen. Hettelefonisch spreekuur van de SociaalRaadslieden is op maandag, dinsdagen woensdag tussen 12:00 – 13:00uur. Ook kunt u een afspraak makenvia de receptie van maandag tot enmet vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.Buiten kantooruren is in spoedei-sende gevallen een maatschappelijk werker bereikbaar via de algemenehulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.
SENSOOR:DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323of 0900-0900-0767.Ook u kunt chatten of mailenInfo: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK MAASDIJK 
Zondag 18 decemberHet Kruispunt
09.30 uur: Ds. H. M. Habekotté(Maasdijk), 4e Advent tevens doop-dienst.
De Hoeksteen
09.30 uur: Ds. L. C. van der Eijk, 4eAdvent.
De Hoeksteen
19.00 uur: Ds. H. M. Habekotté(Maasdijk), Volkskerstzang.Kijk voor meer nieuws op www.pro-testantsekerkenmaasdijk.nl.
 VERENIGING VRIJZINNIGPROTESTANTEN AFD. MAASDIJK 
De diensten worden gehouden in onsgebouw aan de Maasdijk 40, zondag-morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLANDPAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 18 december 4e Advent
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v.Parochiekoor. Pastor v. Steekelen-burg.
HEENWEGPAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 18 december 4e Advent
09.30 uur Eucharistieviering m.m.v.Parochiekoor. Pastor M. Kwee.
HOEK VAN HOLLANDEVANGELISCHE GEMEENTEDE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om10.00 uur en worden gehouden inwijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 18 december
Spreker: R. Bosman.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-dalaan 54-56, Naaldwijk.Aanvang 10.00 uur.
Zondag 18 december
dhr. G. v.d. Kooij.
 VLAARDINGENKERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.010-4748419
Zondag 18 december
9.30 uur ds. Ed Meenderink, kinder-opvang t/m groep 8.11.30 uur ds. Ed Meenderink.
MARANATHA KERK 
Prof. Mekelstraat 255 VlaardingenWestIedere eerste zaterdag van de maandIndonesische samenkomst.
De beweegredenen van de dokter 
 Jan heeft een wandelende nier, zijn hart slaat menigmaal op holen neus en oren blijven lopen. Hij denkt: Dat gaat niet goed zo hier,ik heb er flink m’n buik van vol,stel me maar voor de huisarts open. Die hoort al Jan z’n klachten aanen stelt meteen zijn diagnose:‘U moet thuis rustig zitten gaan,bewegen is nu uit den boze’. Jaap van Oostrum
Oud papier inzameling Stichting De Schans
A.s. zaterdag 17 december van 09.30– 12.00 Keucheniusstraat 4. Geef uwoud papier een goede bestemming.U kunt uw steentje bijdragen aan hetbeheer en onderhoud van gebouw deSchans bij de Groote kerk, door uwoud papier te brengen a.s. zaterdag17 december, Keucheniusstraat naast nr.4Ook op maandagmiddag en donder-dagmiddag staan wij van 13.00 u.-16.00 u. klaar om uw papier in ont-vangst te nemen. ( m.u.v. feestdagen ).Dank voor uw medewerkingBestuur de Schans
Rommelmarkt verpleeg- enreactiveringshuisDrieMaasHave
Rommelmarkt en verkoop vanzelfgemaakte artikelen in
Zaterdag 17 december van 2 tot 4uur wordt er in verpleeg- en reacti-veringscentrum DrieMaasHave aande Stadsmolen 101, te Maassluis eenverkoopmarkt gehouden.Er zijn moderne artikelen te koopwelke door de bewoners van de af-deling Molenkwartier gemaakt zijn.Het assortiment bestaat o.a. uit tas-sen, zeepkettingen, sieraden, laven-delkussentjes, sleutelhangers, kaar-ten en producten gemaakt van hout.Voor een origineel cadeau kunt u ze-ker bij ons terecht.Daarnaast hebben we een kleine rom-melmarkt. Tijdens de verhuizing zijner veel dingen door onze handen ge-gaan welke we niet meer gebruiken.Al voor een luttel bedrag kunt u bijons terecht. U bent van harte welkom
 Amnesty Maassluisbrengt lichtin de donkeredecembermaand
Op 10 december bestaat de Univer-sele Verklaring voor de Rechten vande Mens 63 jaar. Om deze belang-rijke dag te vieren verkoopt AmnestyMaassluis op zaterdag 17 decembervan 12.00 tot 15.00 uur in de wereld-winkel bijzondere Amnesty kaarsen.De kaars is hét symbool van hoop enwarmte. Mensen die een kaars ko-pen steunen het werk van Amnestyen onderschrijven zo de boodschapvoor een eerlijke en rechtvaardigewereld. Dit jaar staan de kaarsen inhet teken van de uitzonderlijke ge-beurtenissen in het Midden-Oostenen Noord-Afrika. Er kan een petitieondertekend worden voor de ophef-fing van de noodtoestand in Egypte.De Arabische Lente spreekt voor veelmensen tot de verbeelding. Maar er isnog veel werk te doen. Amnesty In-ternational strijdt al vijftig jaar vooreen eerlijke en rechtvaardige wereld.Burgemeester Karssen zal om 13.00uur in de wereldwinkel de petitie on-dertekenen.Voor meer informatie: AmnestyMaassluis, mw.Toni Keijzer, tel: 010-5911449 e-mail: a.g.m.keijzer@ka-belfoon.nl
Winterfair inHet Kompasmet Sing-In
Vrijdag 16 december houden wij weeronze jaarlijkse “Winterfair”. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom.U kunt een kerststukje maken (neemeventueel uw eigen schaal/bakjemee); u kunt ook kaarten maken of kopen of een spelletje bingo spelen.Geniet van een drankje, een snack of van zelfgemaakte erwtensoep, allestegen een kleine vergoeding. De op-brengst is voor ons bouwfonds.Dit jaar is er voor het eerst ook eensing-in. Luister naar bekende kerst-liederen of zing zelf mee.Wij zien u graag in Het Kompas, Ge-reformeerde kerk vrijgemaakt, Ibis-straat 1.Meer informatie: 010-59 22 876De zuidrand van het Midden-Delf-land gebied is op Tweede Kerstdagnet als vorig jaar het decor voor eengezellige familie kerstactiviteit. Inhet recreatiegebied van de winterseweidse polders is een tocht uitgezetmet opdrachten voor kinderen vanalle leeftijden met daaraan gekoppeldeen prijsvraag. De omzwervingen lei-den door het dagelijkse graasgebiedvan de schaapskudde. Volg voor eendag het schapenpad.Om na de tocht weer op temperatuur tekomen, worden de deelnemers op dekooi in de boerderij aan de Woudweg26 getrakteerd op een kop dampendechocolademelk met wat lekkers. Enaltijd al willen weten waarom scha-pen zo dicht bij elkaar blijven of hoede hond ze weer bijeen drijft? HerderLex Thoen en beheerder Aad Kle-ijweg zijn aanwezig om antwoord tegeven op alle schapenvragen.
Waar en wanneer?
Tegen de stadsranden van Vlaardin-gen-Holy en Schiedam-Kethel ligt dezuidrand van het Midden-Delfland-gebied. De boerderij waar de kooi ge-vestigd is, is te vinden aan de Woud-weg 26 gemeente Schiedam.Datum en tijd: 26 december van 14.00tot 17.00 uurParkeren: Parkeerplaats WoudwegSchiedam en Breeweg Schipluiden
Volg het schapenpad 
2e Kerstdag: Warm welkom op deSchaapskudde Vockestaert Midden-Delfland
Healing RoomsMaassluis
De Healing Rooms is interkerkelijk.Wilt u een gesprek en/of gebed? Belvoor een afspraak 010-5925691.
Kerstfeest bijEvangelischeGemeente Maranatha
Op zondagmorgen 25 december a.s.vieren wij kerst in de EvangelischeGemeente Maranatha aan de G.A.Brederolaan 49 te Maassluis.U bent van harte welkom dit met onsmee te vieren! Vanaf 10.00 uur is erkoffie met iets lekkers.Van 10.30-11.30 uur is er een kerst-dienst. Voor kinderen in de basis-school leeftijd is er kinderkerk en er isoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar.Dit loopt parallel aan de dienst.
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2. Aanvang 18.45 uurVoor de uitzending van woensdag 21december is het volgende programmasamengesteld.1. Hoor de eng’len zingen d’eer2. Komt allen tezamen3. O kleine stad van Bethlehem4. Eeuwen geleden5. Meditatie n.a.v. Lucas 2: 1-20Thema: ‘Het onbegrijpelijke6. For unto us a Child is born – G.F.Händel7. Stille nacht8. Felicitaties9. U zei genade en vrede10. Eer zij God in onze dagenVoor de volgende uitzendingen kuntu verzoeknummers aanvragen totvrijdag 30 december a.s.John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)
In memoriam Jaap Pronk
Niet de gebouwen, hoe groot of pit-toresk ze ook mogen zijn makenMaassluis tot zo’n boeiende stad; hetzijn de mensen die er wonen. Mensendie er geboren en getogen zijn, maarook mensen die hier neerstrijken. Zijkwamen hier en voelden iets van onswarme hart en besloten om te blij-ven. Een van die mensen was zondertwijfel Jaap Pronk. Hoe fijn het ook is om de Schakel te lezen bij het ou-der worden lees je bijna steevast eerstde familieberichten. Er gebeurde watmet mij toen ik de naam van Jaap zagstaan binnen een zwart kader. Maan-dag 12 december was al vol gepland,maar dankbaarheid en bewonderingtrokken mij naar de Immanuëlkerk.In deze kerk had ik immers collegaouderling Jaap Pronk leren kennen.Nu tijdens de imponerende afscheids-dienst leerde ik ook binnen een uurzijn vrouw, kinderen en kleinkinde-ren kennen. Wat een kostbare men-sen en familie. Tot mijn vreugde zagen hoorde ik dat Jaap zijn charmanteen unieke eigenschappen in het na-geslacht had nagelaten. Hoe prachtigschilderden zoon Niek en dochterCarin met zorgvuldig gekozen maarook zo pure en oprechte woordenvader, opa, overgrootopa en vriendJaap Pronk. Klein van stuk, maarzeer groot in fascinerende dienst-baarheid. Jaap was niet alleen dienst-baar, hij was ook bereid iets te doenwat hij nooit eerder deed. Hij nam deuitdaging aan om een film te makenop de Egmond Mavo omdat we metde godsdienstles wilden meedoenaan een filmprijs die Ivo Niehe haduitgeloofd voor Terre des Hommes.Jaap luisterde aandachtig naar de in-structies en bracht ze stipt in praktijk.We wonnen de 2e prijs van heel Ne-derland. De laatste keer dat ik Jaapontmoette vroeg hij mij naar een win-kel in het centrum. Nadat ik hem daarhad gebracht, werd mijn hart opnieuwdiep geraakt. Hij vroeg mij om meete gaan om een bakkie thuis te doen,bij zijn zo zeer beminde Coby. Ditheb ik gedaan en wat ben ik daar nudankbaar voor, want het bleek mijnafscheid te zijn van iemand waarnaarik onmiddellijk op zoek zal gaanstraks bij Vader thuis. Dan gaan weweer varen, Jaap. Heel hartelijk dank Jaap. Sterkte Coby.Luc de Vries010 8809780ldevries@caiway.nl
Schrijvende Lezers
Lekko in Maassluis
Maassluis is en blijft de bakermat vande sleepvaart en mede daarom belegtde “Vereniging van Belangstellendevoor de Sleepvaart” op 17 december’weer een bijeenkomst in gebouw deSchans, Kerkplein 4 te Maassluis.Vanaf 10:00 uur tot 13:30 kunt uhiervan getuige zijn en foto’s, Sleep-trossen, Betings, boeken ruilen of aanschaffen of gewoon gezellig bij-praten over alles wat maar te makenheeft met sleepvaart. Hollands Glo-rie ten top. Er worden films vertoondover het heden en verleden van de Ne-derlandse- maar ook de internationalsleepvaart. Voor elk wat wils.Op de bijeenkomst in Maassluis iseen maritieme shop aanwezig enkunnen leden boeken en foto’s metkorting kopen. De toegang is gratis.Tevens kan men zich aanmelden alslid van de vereniging. Je ontvangt danzes maal per jaar het blad Lekko Ne-derland. De inhoud van het blad bevatrecente artikelen, naamswijzigingenen verkopen alsmede diverse artike-len en foto’ over sleepvaart, bergingen offshore.Tevens staat in elke Lekko een bestel-formulier voor lopende Fotoserviceaanbiedingen, en eveneens de laatsteboekenlijst, op basis waarvan directkan worden besteld.Aanvang Lekko-dag 10:00 uur.
Inzamelactie geslaagd
De kerstinzamelactie van de Voed-selbank is ook dit jaar een succesgeworden. Heel veel inwoners vanMaassluis hebben een steentje bijge-dragen in de vorm van houdbare pro-ducten, zoals koffie, rijst, macaroni,soep en groenten in blik, toiletartike-len en nog veel meer. Iedereen heelhartelijk bedankt. De schappen vanhet magazijn zijn weer aardig gevuld,al zullen ze in deze tijd van economi-sche tegenslag wel snel weer leeg ra-ken. Zo’n inzameling zou je eigenlijk elke maand moeten doen, maar dat isorganisatorisch niet haalbaar. Vrijwelalle kerken in Maassluis hebben mee-gedaan en ook de Moskee Ibrahimheeft bijdragen geleverd. Een grootaantal vrijwilligers heeft twee week-einden veel vrije tijd gestoken in hetverzamelen, op houdbaarheidsdatumsorteren en opslaan van de producten.Iedereen daarvoor hartelijk dank, metname ook Stichting Present en de dia-kenen van de PKN Immanuëlkerk.Mocht u dit jaar een kerstpakketkrijgen en misschien niet weten watu met de inhoud moet doen, dan wilde Voedselbank zich daarover graagontfermen. Wij weten wel een goedebestemming. U kunt uw pakket afle-veren in de loods van Maasdelta aande P.J. Troelstraweg 6.Wilt u een geldelijke bijdrage leverenvoor het werk van de Voedselbank dan kan dat op ING nummer 1210107ten name van de Stichting Voedsel-bank Maassluis.Informatie is ook te vinden op www.voedselbankmaassluis.nl of telefo-nisch 06-42705923.Blijf steunen, veel medemensen inMaassluis en directe omgeving heb-ben uw hulp dringend nodig.
Soepschepactie
Op zaterdag 17 december is het al-weer de vierde keer dat de kerkenvan Maassluis met elkaar gratis soepuitdelen aan het winkelend publiek.Op de koude winterdagen als deze iser niets zo lekker als een kopje warmewintersoep.Op ‘De Boelhouwersbrug’, dat is debrug tussen De Markt en de Nieuw-straat in het centrum van Maassluis,staat tussen 11:30 en 14:00 uur eenkraampje waar de warme soep kanworden gegeten. Komt u ook vooreen kopje soep? En voel u vooral ook welkom om een van de kerstdienstente bezoeken van de kerken in Maas-sluis!
 
Vanaf deze weekis het weer zover.Dan komt uw bezorger weer langs omu fijne feestdagen te wensen.Hieronder ziet u met welk kaartjehij of zij langs zal komen. U kunt debezorger dan belonen met een kleinebijdrage voor zijn of haar goede inzetdoor weer en wind. Uiteraard bentu dit niet verplicht, maar het wordtzeker gewaardeerd.
Wij wensen ualvastFijne Feestdagen
Beste lezers,
 
15 DECEMBER 2011MAASSLUISE COURAN3
Kleurrijk Winkelcentrum
 Palet
Er is er maar éénzoals jij...
 Aan de hand van een persoonlijk gesprek ontwerpenwij samen uw kleding.De creaties van John Coenenkenmerken zich door geraffineerde eenvoud, fraaiebelijning, zuivere pasvorm,de kwaliteit van de stoffen(o.a. Ungaro en Valen-tino) en de zorgvul-digheid waarmee uwkleding vervaardigdwordt.
 John Coenen Couture
 dag-, avond- en bruidskledingHobbemastraat 20A,3141 GH Maassluis, 010 - 591 95 51www.johncoenen.nl, info@johncoenen.nl
 Apotheek Maassluis Oost 
Mesdaglaan 245-247 |
010-5925321
Wij wensen u Fijne Feestdagen 
Uw apotheek om de hoek Ook voor:Zelfzorgartikelen, Homeopathie, Vichy 
Elke werkdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur 
 
Wij wensen alle klanten fijne feestdagen &een voorspoedig 2012
Standplaatsen:
Donderdag: Westeinde 10:00 13.45Vrijdag : Palet 10.00 17:00 Zaterdag: Uiverlaan 10:00 15:30 
 Mesdaglaan 249 Maassluis010-5911700
-edelstenen-mineralen- sieraden uiteigen atelier- horloges
Wij wensen
Wij wensen
u een
u een
mooie Kerst
 mooie Kerst
en een
en een
BLINKEND
 BLINKEND
2012
 2012
AANBIEDINGEN
tot
50%
KORTING
Nieuwecollectieexclusievezilverensieraden
W
ANNEER
 
HET
 
IETS
 
APARTS
 
MAG
 
ZIJN
!
 Prettige Kerstdagenen een Gelukkig Nieuwjaar
Mesdaglaan 251, 3141 HE MaassluisTel.: 010-5914132
CHINEES SURINAAMSSNACKBAR EN AFHAALCENTRUM
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagenen Gelukkig Nieuwjaar
Rembrandtlaan 33141 HH MaassluisTel. 010-5904999
 
2de KERSTDAG en NIEUWJAARSDAGGEOPEND van 16.00 tot 20.00 uur
20% KORTINGop alle kadodozen
vrijdag 23 decemberzaterdag 24 ecember
Aléén in Winkelcentrum Palet
AlleKerstknipvellenenKerstsierstickers €
0,50
per stuk.
Wij wensen al onze klantenFijne Feestdagen eneen Gezond en Creatief 2012!
Annemarie / Clemence
Hobby Hip en Happening
Mesdaglaan 239 • 010-5913126www.hobbyhipenhappening.nlinfo@hobbyhipenhappening.nl
Zaterdag 7 januari
OPEN ATELIER
met opruimingshow- en expositiemodellen
KORTINGEN
tot
70%
van 10.00 tot 16.00 uur.
 ✃
    ✃
✃    
Isil Supermarkt
Mesdaglaan 237, 3141HE Maassluis010-5917738
Gezond, lekker en vers van onze eigen winkel! 
Fruitmanden te bestellen
vanaf
€ 
 
7.50
Dagelijks vers groente en fruit
KERSTPAKKET
MULTICULTURELE MIX
U kunt vanaf
€ 
15,-
uw
kerstpakketten
 bestellen/samenstellen in onze winkel.
Wij wensen u Fijne Feestdagen en een Gelukkige Nieuwjaar 
Wij, de winkeliers van Palet,hebben de handen weer ineen geslagen en zijn vol goedevoornemens een positieve bijdragete leveren aan een gezellig,kleurrijk en een veilig boeiend enbloeiend winkelcentrum.
Palet het buurt winkelcentrum dat nogover een diversiteit aan winkels be-schikt waar u voor alle dagelijkse enspeciale boodschappen terecht kunt.Zo hebben we grote en kleinere super-markten in ons bestand. Kunt u bij onsterecht voor haar, cosmetica en dro-gisterij artikelen, voor het verse brooden gebak. Hebben we nog een klant-vriendelijke slijterij met heel specialedrankjes en geweldige whisky’s. Kuntu bij ons terecht voor rookartikelenen een grote keuze aan alle mogelijkewenskaarten. We hebben een ambach-telijke juwelier, een ambachtelijke da-mes maatkleermaker en kunt u zichambachtelijk bekwamen op hobby ge-bied. Hebben we een winkel met herenkostuums, een apotheek, een winkelin doggystyling artikelen en kunt u bijons terecht voor de snelle afhaal maal-tijd als het koken er weer eens bij inschiet. Voor de gelukszoekers zijn erdiverse loten te koop.
Kortom de winkeliers van winkelcen-trum Palet heten u van harte welkomvoor grote en kleine zaken.Ook dit jaar heeft er weer een winkelin WINKELCENTRUM PALET eenbijzondere prijs gewonnen. Dit jaarfeliciteren we
Zonneveld Uw Top-slijter
met het behalen van de
Awardvoor Beste Whiskyslijter 2011 vanNederland
. Leon en Kevin namens jullie medewinkeliers, van harte ge-feliciteerd.
 n s   i  r  n n  go  r  s   n  n oo r  s  po i  g 212
    ✃
✃    
Sigarenmagazijn Hartelust
al vijftig jaar een begrip in MaassluisRembrandtlaan 1 • 010-5913184

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->