Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
workazine-2011-10

workazine-2011-10

Ratings: (0)|Views: 385|Likes:
Published by workazine
วารสารออนออนไลน์คนทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2554
วารสารออนออนไลน์คนทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2554

More info:

Published by: workazine on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

 
คนทํางาน ตุลาคม
2554 >>
 
1
คนทํางาน (Workazine) วารสารออนไลนของคนทํางานเพื ่อคนทํางาน (ฉบับที ่22 ประจําเดือนตุลาคม 2554)
 
รอบโลกแรงงาน [หนา 2] รายงานพิเศษ >> “น้ ําทวม” ผลกระทบภาคอุตสาหกรรมและชีวิตคนงาน [หนา 10] บทความ >> บันทึกของคนที ่ไมรู  จักใครในนวนคร [หนา21] รายงานพิเศษ >> เครือขายผู  ยายถิ ่นในลุ มน้ ําโขงวอนรบ.ไทย-เพื ่อนบาน ใหสิทธิ แรงงานขามชาติกลับบานชั ่วคราว [หนา 23] ความเคลื ่อนไหวแรงงานไทย [หนา 25] 
น้ ําทวมใหญ2554 ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมและคนงาน
 
2 <<
คนทํางาน ตุลาคม
2554
รอบโลกแรงงาน >>
สหภาพแรงงานโปรตุเกสประท้วงมาตรการรัดเข็มขดของรั ฐบาล
2 ต.ค. 54 - สหภาพแรงงาน CGTP ซึ งเป็นสหภาพแรงงานใหญ่ที สุดของ ประเทศโปรตุเกส จัดการชุมนุมประท้วงครังใหญ่ในเมืองปอร์ โต โดยมี ผู้เข้าร่วมประท้วงราว 130,000 คน ขณะที แกนนําสหภาพแรงงานใหญ่ สุดของโปรตุเกสประกาศด้วยว่า จะจัดการชุมนุมประท้วงใหญ่อีกครังใน สัปดาห์ระหว่างวันที 20-27 ตุลาคมนี  โดยการประท้วงครังนี มีขึ นใน ช่วงเวลาเดียวกับที รัฐบาลภายใต้การนําของพรรคสังคมประชาธิปไตย สายกลาง-ขวา ขึ นภาษีก๊าซและไฟฟ  ้าอีกร้อยละ 23 จากเดิมที ร้อยละ 6  โดยเริ มมีผลบังคับใช้ตังแต่วันนี  ทังนี  รัฐบาลโปรตุเกสต้องขึ นภาษีดังกล่าวตามเงื อนไขของกองทุ การเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ในการรับการช่วยกู้ภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจ ซึ งรัฐบาลต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัด ซึ งรวมถึงการขึ นภาษี  เพื อแก้   ัญหาเงินงบประมาณขาดดุลด้วย
สมาช   ิกสหภาพแรงงานอังกฤษหลายหมื นคน รวมตัวประท้วง แผนการรัดเข็มขัดของภาครั ฐ
3 ต.ค. 54 - สมาชิกสหภาพแรงงานกลุ ่มต่างๆ ในอังกฤษ รวมแล้วกว่ 35,000 คน ร่วมกันชุมนุมประท้วงแผนการรัดเข็มขัดของภาครัฐ ระหว่าง การเปิดประชุมประจําปีพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเดวิด แคเม อรอน ที เมืองแมนเชสเตอร์เมื อวานนี  โดยสหภาพแรงงานทียูซีซึ งเป็น หัวเรือใหญ่จัดการชุมนุมหนนี  ระบุว่าการประท้วงมีขึ นเพราะพวกเขา ต้องการแสดงพลังคัดค้านนโยบายแย่ๆ ของรัฐที กําลังจะนําพาประเทศ  ไปสู ่ความล้มจม ด้านนายมาร์ก เซอร์วอตกา หัวหน้าสหภาพแรงงาน PCS ประกาศว่าพวกเขาจะเปิดฉากการผละงานประท้วงครังใหญ่ทั ประเทศเพื อตอกยํ าจุดยืนนี อีกครังในวันที 30 เดือนหน้า ขณะที นายวิ ลเลียม เฮก รัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวต่อที ประชุมพรรคอนุรักษ์นิยม  โดยแก้ตัวว่ารัฐบาลชุดนี จําเป็นต้องปรับลดงบประมาณเพื อรับมือกั ความผันผวนทางเศรษฐกิจที เป็นผลมาจากการบริหารงานที ผิดพลาดของ รัฐบาลชุดก่อน ทังนี  ทางการอังกฤษ ตังเป  ้าจะบริหารงบประมาณให้กลั สู ่ภาวะสมดุลให้ ได้ภายในปี 2558 นี 
ครม.กรีซไฟเขียวแผนปลดข้าราชการ มุ ่งลดขาดดุลงบประมาณตามข้อตกลง IMF/EU
3 ต.ค. 54 - คณะรัฐมนตรีกรีซอนุมัติมาตรการปลดพนักงานในภาครั รอบแรก โดยมีเป ้าหมายที จะลดยอดขาดดุลงบประมาณและแก้ ไขวิกฤต หนี สาธารณะโดยเร็ว หลังจากกระทรวงการคลังกรีซระบุว่า กรีซอาจจะไม่ สามารถบรรลุเป ้าหมายการลดยอดขาดดุลงบประมาณป2554-2555ตามที  ได้ตกลงไว้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และ สหภาพยุ โรป (อียู) แถลงการณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ งมีนายกรัฐมนตรีจอร์ ปาป  ันเดรอูเป็นประธานนัน มีมติว่า ภายในสิ นปี 2554 นี  ข้าราชการ 30,000 คนที อยู ่ ในบัญชีรายชื อแรงงานสํารอง จะได้รับเงินเดือนเพียง 60% ของอัตราเงินเดือนในป   ัจจุบันเป็นเวลา 12 เดือน ก่อนที จะถูกปลด ออกจากตําแหน่ง โดยมาตรการดังกล่าวมีเป  ้าหมายที จะลดตําแหน่ง พนักงานที เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศ และเพื อให้รัฐบาล สามารถบรรลุเป ้าหมายการลดยอดขาดดุลงบประมาณตามที  ได้ตกลงไว้ กับไอเอ็มเอฟและอียู  นายอีเลียส มอสเซียลอส โฆษกรัฐบาลกรีซ กล่าวภายหลังการประชุ คณะรัฐมนตรี ในวันนี ว่า "การลดจํานวนข้าราชการอาจจะส่งผลกระทบ ทางสังคมบ้าง แต่รัฐบาลจําเป็นต้องทําเพื อให้บรรลุเป  ้าหมายการลดยอดขาดดุลตามที ตกลงไว้กับไอเอ็มเอฟและอียูพร้อมกับยํ าว่า มาตรการปลด ข้าราชการรอบแรกในครังนี จะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ถึ 300 ล้านยู โร (401.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า การตัดสินใจครังล่าสุดของคณะรัฐมนตรีกรี  ได้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที มารวมตัวประท้วงบริเวณ ด้านหน้าอาคารรัฐสภา ขณะที สหภาพแรงงานหลายแห่งวางแผนประท้วง ผละงานทัวประเทศในวันที 5 ต.ค.นี  โดยระบุว่ามาตรการปลดข้าราชการ รอบแรกจะนําไปสู ่การปลดข้าราชการออกจากงานอีกเป็นจํานวนมากใน วันข้างหน้า
 
คนทํางาน ตุลาคม
2554 >>
 
3
กระทรวงการคลังกรีซยอมรับว่า กรีซอาจจะไม่สามารถบรรลุเป  ้าหมายการลดยอดขาดดุลงบประมาณ 2554-2555 ตามที  ได้ตกลงไว้กับไอเอ็ เอฟและอียูโดยคาดว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกรีซอาจมีอยู ่ ถึง 8.5% ของจีดีพี ในปี 2554 ซึ งสูงกว่าเป  ้าหมายที กําหนดไว้ที 7.6% ของจีดีพีและคาดว่ายอดขาดดุลงบประมาณป2555 จะลดลงมาอยู ่ที  ระดับ 6.8% ของจีดีพีแต่ก็ยังสูงกว่าเป  ้าหมายที วางไว้ที 6.5% ของจีดีพี  และสวนทางกับที คาดการณ์ไว้ว่ารัฐบาลจะมียอดเกินดุลงบประมาณ 1.5% ของจีดีพี 
เผยอ   ินเดียใช้แรงงานเด็กสูงสุ
4 ต.ค. 54 - กระทรวงแรงงานสหรัฐเสนอรายงานว่าด้วยการใช้แรงงาน เด็กทัวโลกพบว่าอินเดีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์เป็นผู้นําของโลกใน การผลิตสินค้าจากแรงงานเด็ก โดยมีสินค้าประมาณ 130 ชนิดมาจาก การใช้แรงงานเด็กใน 71 ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย และลาติ อเมริการายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐจัดทําขึ นในวาระครบรอบ 10 ปีว่ ด้วยรูปแบบที เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก โดยเสนอข้อมูลเกี ยวกับเด็ ที ทํางานในสภาพที เสี ยงอันตราย ทังนี  รายงานซึ งอาศัยข้อมูลจาก องค์การแรงงานสากลประเมินว่าป   ัจจุบันมีเด็กกว่า 215 ล้านคน เกี ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และมีบางประเทศไม่ ได้กําหนดอายุขันตํ า ของเด็กในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที มีอันตรายจากการทํางาน สูอินเดียเป็นประเทศที  ใช้แรงงานเด็กมากที สุด โดยใช้เด็กผลิตสินค้าไม่ น้อยกว่า 20 ชนิด เช่น อิฐก่อสร้าง ดอกไม้ ไฟ รองเท้า กําไล ไม้ขีดไฟ ข้าว และสิ งทอ เป็นต้น ส่วนที บังกลาเทศมีการใช้เด็กผลิตสินค้า 14 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ขณะที ฟิลิปปินส์ ใช้แรงงานเด็ ผลิตสินค้าเกษตร เช่น ทํางานในไร่กล้วย สวนมะพร้าว ไร่ข้าวโพด และ เครื องประดับ เป็นต้ การใช้แรงงานเด็กยังมีอยู ่เป็นจํานวนมากในลาตินอเมริกา แต่มีสัญญาณ ว่าสถานการณ์เริ มดีขึ น โดยเฉพาะที บราซิล ซึ งเป็นผลมาจากนโยบาย ต่อสู้กับความยากจน ส่วนที แอฟริกามีรายงานว่าใช้เด็กทํางานในเหมือง แร่ที คองโก โดยเฉพาะเหมืองผลิตแร่ที  ใช้ ในโทรศัพท์เคลื อนที และแร่ ใช้  ในการทําเหล็กกล้าทังสเตน
แรงงานมะกันร ่วมม็อบน   ิวยอร์ก "ยึดวอลสตรีท"
6 ต.ค. 54 - ผู้ชุมนุมหลายพันคนรวมตัวประท้วงกลุ ่มธุรกิจการเงินในย่าน วอลสตรีท เพื อแสดงความไม่พอใจต่อความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจใน วันพุธ พร้อมแรงสนับสนุนจากสหภาพแรงงานทัวสหรัฐ ขบวนการ "ยึ วอลสตรีท" มีผู้ชุมนุมราว 5,000 ร่วมกันประท้วงอย่างสงบ และใน ขณะเดียวกันนักศึกษาร่วมกันประท้วงตามมหาวิทยาลัย พร้อมกับแนว ร่วมกลุ ่มย่อยตามเมืองต่างๆ ทัวประเทศ ด้านกลุ ่มสหภาพแรงงานคาดว่า จํานวนผู ้ร่วมการชุมนุมอาจมีมากถึ 8,000-12,000 คน แต่สิ งที ชัดเจนก็คือ ขบวนการเคลื อนไหวนี ยังสามารถ ขยายตัวได้อี แม้บรรยากาศของการประท้วงจะค่อนข้างรื นเริง ผู้ประท้วงบางคนอุ้มลู  ในวัยทารกมาร่วมชุมนุมด้วย แต่ฝูงชนก็มีความจริงจังในการประท้วง และร้องตะโกน "นี คือประชาธิปไตย" ตลอดเวลา  โฆษกตํารวจ พอล บราวน์ แจงสถานการณ์ว่า มีผู้ประท้วงราว 10 คนถู จับกุมในนิวยอร์ก โดยหนึ งในนันถูกตังข้อหาทําร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน หลังพุ ่งเข้าชาร์จตํารวจตกจากมอเตอร์ ไซค์ส่วนที เหลือถูกจับกุมเพราะ พยายามรุกลํ าแนวกีดขวางของตํารวจ ผู้ชุมนุมร่วมกันประท้วงต่อต้านอิทธิพลของกลุ ่มทุนการเงิน โดยเฉพาะ การเข้าช่วยอุ้มวอลสตรีทในปี 2551 ซึ งผู้ชุมนุมวิจารณ์ว่า ช่วยให้กลุ ่ม ธนาคารและธุรกิจการเงินมีกําไรมหาศาลได้ต่อไป ในขณะที ประชาชน อเมริกันต้องทนทุกข์กับการว่างงานและความไม่มันคงทางอาชีพ อีกทั สวัสดิการภาครัฐก็น้อยลงเรื อยๆ ขบวนการเคลื อนไหวขยายตัวและมีแนวร่วมเพิ มมากขึ นเรื อยๆ จากที เมื  3 สัปดาห์ที แล้วยังเป็นเพียงแค่การประท้วงด้วยกลุ ่มวัยรุ ่นกลุ ่มเล็กๆ ใน ย่านใจกลางเมืองของเกาะแมนฮัตตัน ที ถูกมองว่าเป็นกลุ ่มวัยรุ ่นไร้ เดียงสา หรือไม่ก็เป็นพวกก่อความวุ ่นวายที  ไม่มีแนวทางที ชัดเจน สหภาพแรงงานทัวสหรัฐออกมาร่วมประท้วงเพื อสนับสนุนขบวนการ ทั สหพันธ์ลูกจ้างและข้าราชการส่วนท้องถิ นสหรัฐ สหภาพแรงงานการ สื อสารสหรัฐ เครือข่ายสหภาพแรงงานการขนส่ง และสหภาพพยาบาล แห่งชาติ ผู้กํากับหนังสารคดีเชิงเสียดสีสังคม ไมเคิล มัวร์เข้าร่วมการชุมนุมใน นิวยอร์กเช่นกัน และถ่ายรูปพร้อมกับจับมือผู้ประท้วงที ติดตามผลงาน ของเขา มัวร์กล่าวว่า "ในช่วงแรกของการประท้วง ผู ้คนอาจมองว่านี เป็น แค่กลุ ่มฮิปปี  แต่ชาวอเมริกันที สูญเสียระบบประกันสุขภาพ หรือกําลังจะ สูญเสียงาน และผู ้ที บ้านกําลังจะถูกยึดเข้าใจสถานการณ์ดี" ขณะนี การประท้วงเริ มเข้าสู ่เวทีการเมืองของสหรัฐ หลัง ส.ส.เดโมแครต นิวยอร์ก หลุยส์สลอเทอร์แถลงยกย่องขบวนการประท้วงว่า "ช่องว่าง ระหว่างผู้มีอันจะกินและผู้ยากไร้ถ่างออกมากขึ นเรื อยๆ นับตังแต่เกิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภาคธุรกิจการเงินในปี 2551 แต่เรากลับถูกห้าม  ไม่ ให้เพิ มภาษีคนมังมี... ดิฉันภูมิ ใจกับขบวนการที ลุกขึ นมาต่อสู้กั ความละโมบของบรรดาบรรษัททังหลาย".

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->