Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shape Magazine #2 2011 - Swedish

Shape Magazine #2 2011 - Swedish

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by sapagroup
Sapa Group Shape Magazine #2 2011 - Swedish
Sapa Group Shape Magazine #2 2011 - Swedish

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sapagroup on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2011

pdf

text

original

 
Shape
4
SIDAN
HJULEN
LASTBILSMARKNADENI NORDAMERIKA:
En tidning från Sapakoncernen • # 2 2011
ALUMINIUMLgINgANASoM gÖ BILANA SÄKAFAMTIDN Ä LjUS FÖSoLCLLSMAKNADNPSTIgFYLLD UTMÄKLSTILL ALUMINIUMBoD
SNURRAR ALLT SNABBARE
 
2
SHAPE
• # 2 2011
Den nordamerikanska lastbilsmark-naden håller på att återhämta sigefter den globala lågkonjunkturen2008/2009. Nytillverkningen avlastbilssläp ökade med 109 procentunder det första kvartalet 2011 jäm-fört med samma period 2010.Vi träffar Dave Humphries, för-säljningschef på Sapa Profiles iStorbritannien med 35 års bransch-erfarenhet. Enligt honom finnsdet obegränsade möjligheter medsträngpressning.Aluminiumlegeringar har en unik för-måga att absorbera kollisionsenergi.Nu erbjuder Sapa en serie sträng-pressade profillösningar specielltanpassade för fordonsindustrin.Den tyske designern Konstantin Grcicfick i år ta emot utmärkelsen Red DotDesign Award i kategorin ”Best of thebest” för sitt bord Table B. Sapa hadeen bidragande roll vid skapandet avdetta framgångsrika konstverk.I Broadcasting Place i Leeds användsett fönstersystem från Sapa BuildingSystem. Byggnaden utsågsnyligen till ”Världens bästa höghus”.
Vi
formar
framtiden
D
et senaste årets strukturella ch raniska tillväxt harrt Sapa till världens största tillverkare av aluminium-prfiler ch världsledande inm värmeväxlarlösninar förfrdnsindustrin. På fem år har vi blivit mer än dubbelt så strach vi finns nu representerade i 35 länder, med över 15 000anställda ch marknadsledande psitiner i såväl urpa smNrdamerika.Med vårt senaste förvärv av jianyin Haihn Nn-FerrusMaterials C. Ltd. (”Haihn”) har vi på allvar lyckats ta ss inpå den asiatiska marknaden, där vi nu har stränpressnins-ch vidareförädlinsanläninar i Indien, Vietnam ch Kina.I september öppnades dessutm vårt nya frskninscentrumi Kina (Sapa Technly Shanhai). genm att utnytta all vårerfarenhet ch tekniska kmpetens kmmer vi att kunna lanseranya, innvativa lösninar på de asiatiska marknaderna, vilketkmmer att ynna både lkala ch lbala kunder.Med vårt prduktinsnätverk, vårt FU-arbete ch våra kund-nära försälninsranisatiner har vi skaffat ss en unik psi-tin, vilket ör att vi kan erbuda värdeskapande lösninar försåväl lkala sm lbala kunder. Det finns måna exempel påhur vi vare da skapar mervärde för våra kunder. I det här num-ret av Shape kan du bland annat läsa m vårt samarbete mednrdamerikanska lastbilspåbyare ch släpvansleverantörerch hur vi utnyttar hela vårt lbala nätverk för att kunna servadessa strkunder.Sapa år en spännande framtid till mötes. Vi står väl rustadeför att kunna uppfylla kundernas behv att utnytta vår strlekch kmpetens till det yttersta. ja är övertyad m att Sapafrmar framtiden!
412161823INNEHÅLL #2
Spännandeframtidför Sapa
Svein Tore Holsether,VD och koncernchef, Sapa
Sapa är en internationellindustrikoncern som utvecklar,tillverkar och marknadsförförädlade aluminiumprofiler,profilbaserade komponenter ochsystem samt värmeväxlarband ialuminium. Sapa omsätter cirka33 miljarder SEK och har cirka14 800 anställda i bolag över helaEuropa samt i Nordamerika ochAsien. Shape är Sapakoncernenskundtidning som ges utpå 15 språk två gånger omåret. Shape finns även påwww.sapagroup.com
Ansvarig utgivare:
Eva Ekselius
Redaktör:
Carl Hjelm
Grafisk form:
Karin Löwencrantz
Produktion:
OTW Communication
Tryck:
Strokirk-Landströms
Adressändring:
Kundermeddelar sin kontakt på Sapa,anställda sin löneavdelning ochövriga informationsavdelningen:tel. +46 (0) 8 459 59 00.
Shape
4
SIDAN
HJULEN
LASTBILSMARKNADENI NORDAMERIKA:
EntidningfrånSapakoncernen•#22011
ALUMINIUMLegerINgArNASoM gÖr BILArNA SÄKrAreFrAMTIDeN Är LjUS FÖrSoLCeLLSMArKNADeNPreSTIgeFYLLD UTMÄrKeLSeTILL ALUMINIUMBorD
SNURRAR ALLT SNABBARE
 
# 2 2011
SHAPE
3
 
På många håll i världen försökerman nu hitta
nya sätt att sparaenergi
och i detta sammanhangär lysdioder (LED) ett välkommetalternativ.
Strängpressataluminium
används i dekylprofiler som krävs för att kylaner lysdioderna.
TEKNIK I TIDEN
EN GOD KLNING
FöLÄNGE LvE
E
nigt u:s nrgipartmnt kanman m hjäp av havarbys-ning, som xmpvis led, sänkanrgiförbrkningn för bysningm n trj bara i u. Dtinnbär att man kan spara 348 mi- jarr kiowattimmar – och ärmn h  pngar – pr år.– Kostnasbsparingarna är markanta,sägr Rbn Girmo, Goba Ky  Accont Managr Noramrika.Driftskostnarna är ha 50 procntägr för led-bysning än för van-iga göampor och t är ärförsom tknikn n använs i atstörr tsträckning.Lysior använs int barati bysning, tan ävn imicinsk trstning, biin-triörr, skytar m mra.Livsängn för n ysioär ång – äna pp ti 20 år– mn å krävs t att värmnsom gnrras säpps t gnomn kyprofi, n komponnt somomvanar värm från fast form tivätska r gas.
SAPA TILLVERKAR KYLPROFILER
i strängprssat a-minim, som gr n övrägsn värm-avning jämfört m traitiona prssgjtna kymnt.En sti som Sapa har gnomfört visar att ky-profir av aminim vägr 30 procnt minroch gr n 12 procnt störr tmpratrminsk-ning än  tyngr, formgjtna kymntn.Dn åga viktn är xtra föraktig i tom-hsbysning, ftrsom många armatrr hängspp i ftn, ti xmp i parkringsgarag.– Om man använr ättar och minr arma-trr kan man faktiskt ysa pp samma yta mn armatr som är häftn r n fjär såstor, påpkar Rbn Girmo.
STRÄNGPRESSAT ALUMINIUM ÄR
sstom tt mi- jövänigt och åtranvänbart matria mkortar tir, bättr ytkvaitt och storasignmässiga förar.– Vi kan rbja knrna n ffktiv kyösning m åg vikt, nika kygnskaproch snygg sign, som sstom är minr änanra kyösningar på marknan, sägr RbnGirmo.– Dt är bara koppar som har bättr gnska-pr än strängprssat aminim, mn t kostarockså tr gångr så myckt, tiäggr han.För varj trmisk knösning skaparSapas tknikr d-mor (ComptationaFi Dsign) för att knna vaira kyprofinman n fortfaran är nr konstrktion.På så sätt kan man säkrstäa att kyösningnppfyr knns krav på sign, ytbhaningoch fnktionaitt. Sapa garantrar sstomn ffktivar konstrktion gnom att iminrabhovt av yttrigar åtgärr som kan bhövasftr han.Sapa har proktrna på agr för omgånvrans och kan ärför ragra snabbt på kn-rnas bhov.– Dn noramrikanska marknan är or-hört instabi och snabb rspons är viktigt mtank på agstiftning, timing och n poitiskaprocssn, sägr Rbn Girmo. Vi kanrbja knrna max fyra vckors vranstipå kyprofir för led-bysning, man kon-krrntrna har n vransti på sx ti åttavckor.Och kort vransti kan vara n avgöranfaktor n när trttio mijonr gatyktor snartska trstas m led-bysning bara i u.
TEXT
CARI SIMMONS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->