Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TRS_11

TRS_11

Ratings: (0)|Views: 371|Likes:
Published by andreastolbova

More info:

Published by: andreastolbova on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2011

pdf

text

original

 
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
20. ročník 18. listopadu 2011 cena 10,- Kččíslo
Vy 
 
sok 
 
é Mý 
 
to mění ceník  parkovného v centru ... str. 3Na
 
 y 
 
sok 
 
omý 
 
 
sk 
 
ém festivalububeníků vyšla hvězda...str. 6Studenti litomyšlské zahrad- nické školy v Pař 
 
 íži... str. 7 
 Kost 
 
el
 
e
 
ck 
 
 ý 
 
ch Hor 
 
 k 
 
á
 
cho per- makulturních zahradách str. 8
V. Mý 
 
tomá nadějnou atletku Zdeňku Seidlovou ... str. 14
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
1
 
11
Rozhovor s novou ře-ditelkou litomyšlskéMěstské galerie Da-nou Schlaichertovouo jejím vztahu k Lito-myšli a o potenciálua dalším směřování  galeriečtěte na straně 5
ROZHOVOR TRSU
Kraj chce restrukturalizovat nemocnice.
Lidé se bojí o budoucnost porodnice v Litomyšli
mi azároveň ipožadavek na zacho-vání rozsahu adostupnosti posky-tované péče. “Dozorčí rada nesou-hlasí sjednostranným navrhova-ným restrukturalizačním krokematrvá na zachování rozsahu ado-stupnosti poskytované zdravotnípéče vLitomyšlské nemocnici, a.s.Vyzývá ředitele Litomyšlské ne-mocnice kprosazení tohoto zámě-ru,” stojí vzápisu zjednání.Na území Pardubického kraje se na-chází pět krajských nemocnic - veSvitavách, Chrudimi, Pardubicích,Ústí nad Orlicí avLitomyšli. Právěté se podle současných záměrů ve-dení kraje má restrukturalizace dot-knout nejvíce.
-aš-
 Ilustrační foto Andrea Štolbová
LITOMYŠL/
 Vdohledné době byLitomyšlská nemocnice mohla při- jít odvě ze svých oddělení - gyne-kologicko-porodnické adětské.Navrhuje to vedení Pardubickéhokraje. Důvodem jsou úsporná opa-tření. Ta by měla pomoci snížitdluhy, které krajské nemocnicemají.
“Pardubický kraj dal za dobu své e-xistence na vyrovnání dluhů ne-mocnic jednu miliardu korun. To jevzásadě finanční hodnota jednénemocnice. Aipřesto nemocnicepracují sdeficitem,” uvedl hejtmanPardubického kraje Radko Mar-tínek, který tento stav označil zanadále neudržitelný. Řešení tak vi-dí vrestrukturalizaci nemocnic. Taby se Litomyšlské nemocnice mo-hla dotknout tak, že přijde osvádvě oddělení - gynekologicko - po-rodnické adětské, která bypřípadně mohly nahradit jiné oborypřesunuté zostatních nemocnic.Tomu se ale vehementně brání ve-dení litomyšlské radnice. Pro životve městě považuje za důležitévšechna stávající oddělení nemoc-nice zachovat. Litomyšl tak musíosvou nemocnici bojovat vkrátkédobě znovu. Vminulých letech to-tiž vedení Pardubického kraje zača-lo pracovat s myšlenkousloučitmístní nemocnici se svitavskou.Na mimořádném společném jed-nání Rady města Litomyšl apřed-stavenstva adozorčí rady Litomyšl-ské nemocnice proto zazněl jasnýnesouhlas snavrhovanými změna-
 Vyučujemenový vzdělávací program
Ekonomika a podnikánís jazykově právním zaměřením.
Zveme Vás na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
, které se budou konatv naší škole
21. listopadu, 5. prosince 2011 a 9. ledna 2012
vždy od 8 do 17 hodin.www.sspo.cz
 ATLETKA  AC VYSOKÉMÝTOZdeňka Seidlová V REPREZENTACI ČR Více na straně 14
přijme do hlavního pracovního poměru
 vedoucího dopravy 
- vnitrostátní i zahraniční doprava
podmínkou řidičský průkaz sk. C + profesní průkaz ovládání práce na PC - podmínkou vzdělání znalost voboruautomechaniky podmínkou časová flexibilita, spolehlivost praxe výhodou dobré finanční ohodnocení 
Společnost M.Karlík-distribuce s.r.o.,Husova 735, Vysoké Mýto 566 01
obchodní zástupce
na prodej našeho sortimentu
řidičský průkaz sk. B, C a profesní průkaz podmínkou- praxe voboru výhodou - znalost práce na PC podmínkouvyučení, vzdělání časová flexibilita, spolehlivost dobré finanční ohodnocení 
kontakt: Diana Karlíková - tel.: 777 345751email:
diana.karlikova@karlik-distribuce.cz 
OBLAST/
Projekt rychlostní silniceR 35 je zařazen do priorit Operač-ního programu Doprava vdalšímsedmiletém období, tedy vletech2014 - 2020. Na sklonku října topři své návštěvě Pardubic potvrdilhejtmanu Pardubického kraje Rad-ku Martínkovi ministr dopravy Pa-vel Dobeš.
“Pokud je stavba zařazena do evrop-ských fondů, je jisté, že tady budedo roku 2020 stát avto jsme ani ne-doufali,” okomentoval ministrovovyjádření hejtman. Vtuto chvílijsou již vyčleněny prostředky napřípravu stavby avýkup pozemků.Společnou řeč našli oba muži inadněkolika dalšími projekty. “Hovořiliosilničních aželezničních stav-bách, které jsou pro kraj důležitéiostavbách již schválených zroz-počtu Státního fondu dopravní in-frastruktury,” popisuje tiskovámluvčí Pardubického kraje Magda-lena Navrátilová.Vpříštím roce má být zahájena na-příklad rekonstrukce azdvojko-lejnění železniční trati mezi Pardu-
Silnice R 35by mohla býthotová do roku 2020
bicemi aHradcem Králové, Chru-dim má prozatím slíbené peníze naarcheologický průzkum nutný proplánovanou výstavbu obchvatu mě-sta aministr také potvrdil záměrministerstva investovat do rozšířeníkřižovatky upardubického Parama.“Jsem rád, že jsme se shodli také natom, že dopravní obslužnost je po-třeba řešit jako ucelený systém,akraje avláda na něm musí spolu-pracovat,” zhodnotil výsledek jed-nání hejtman Martínek.
-aš-
ChoceňskéPekařství u Lifkůoslavilo dvacet let své existence
CHOCEŇ/
 Již dvacet let jsousoučástí jídelníčku řady lidíchléb apečivo zchoceňskéhoPekařství uLifků. Založili jejvroce 1991 dva přátelé, kte-rým se nelíbila tehdejší nabíd-ka pekařských výrobků na tr-hu.
“Napadlo nás to nad polévkou.Naservírovali nám kní rohlíky,které měly velmi špatnouchu,” vzpomíná majitel pekař-ství Karel Lifka. Co zkusit péctvChocni kvalitní rohlíky?, za-znělo ještě nad vroucí polév-kou. Oba muži měli vporevo-lučním ovzduší spoustu elánuanaení, atak se nápadvbrzké době dočkal realizace.Začali shánět informace akespolupráci přizvali odborníkazNáchoda, který snimi od ránado večera pekl atestoval recep-tury. “S několika hotovýmivýrobky jsme si udělali malýprůzkum trhu, konkurence ješ-tě tehdy nebyla tak veliká, tak-že jsme získali kontakty apří-sliby budoucích odběratelů,”doplňuje Lifka.
Dokončení na straně 2
 
Bezbolestnáliposukce
Kriolypolýza, bezbolestná liposukce zmrazenímtukových buňek. Nejúčinnější metoda
na odstranění tukových polštářů.
Litomyšl,
www.kosmetickestudio.xf.cz 
 Tel.: 737 719 155.
 J 
 
ak 
 
 ý ná
 
z
 
o
 
 r ma
 
 jí li
 
d
 
é z r 
 
egi
 
o
 
 nu na m
 
o
 
ž
 
 né z
 
 ru
 
š 
 
e
 
 ní g
 
 ynek 
 
ol
 
ogi
 
c- k 
 
o - p
 
o
 
 r 
 
o
 
dni
 
ck 
 
é
 
 ho o
 
d
 
 
 l
 
e
 
 ní a
 
 
sk 
 
é
 
 ho o
 
d
 
d
 
ě
 
 le
 
 ní Li
 
 
omyš 
 
 lsk 
 
é n
 
e
 
 m
 
o
 
c
 
 ni
 
c
 
e č 
 
 
ě
 
 
e n
 
a s
 
 r 
 
an
 
ě 9.
 ANKETA
 
2
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
INZERCE
Proč od 1. 11. 2011 visí na některýchobecních úřadech bílé vlajky?
MORAŠICE/
Čistě bílá vlaj-ka vbitvě říka-la protivníkovi“Vzdáváme se”.Tyto vlajky naobecních úřa-dech nejsoučistě bílé, je nanich vyobraze-na velká posta-va, která symbolizuje občana Pra-hy súdajem 31.700,-Kč amalá po-stavička jako symbol všech nás o-statních lidí sčástkou 6.800,-Kč. Vlajka je sice bílá, ale neznamená,že se vzdáváme, ale naopak, že senevzdáváme achceme připome-nout našemu předsedovi vlády Pet-ru Nečasovi, který rozhodně nenínaším nepřítelem, že sliby se majíplnit.
My, starostové, kteří jsme se účast-nili 21. září pochodu vPraze kÚřa-du vlády, máme ještě vpaměti pre-miérův slib, vyslovený za přítom-nosti tisícovky starostů, že do kon-ce letošního října vláda projednáaschválí novelu zákona orozpoč-tovém určení daní smaximáltrojnásobným parametrem podílumezi Prahou anejchudší obcí našízemě. Říjen ale skončil apan pre-miér neudělal prozatím nic. Vy-věšením vlajekdáváme na vědo-mí, že si jeho slo-va pamatujemeanadále trváme na splnění našehopožadavku. Chceme, aby novýzákon orozpočtovém určení daní(RUD) byl projednán co nejdříve.Akce “vyvěšení vlajek” je organizo-vána profesní organizací Sdruženímístních samospráv (SMS), jejímižčleny je vsoučasné době více nežtisíc obcí amenších měst naší re-publiky.Mnoho lidí již zná zkratku RUD, alepro ty, kteří ještě nevědí avědětchtějí, několik informací. Zjedno-dušeně řečeno:daně, které státvybere od obča-nů, posléze pře-rozděluje městům aobcím na jejichprovoz. Ale vnaší republice, narozdíl od dalších evropských států,je přerozdělování stanoveno ne-spravedliadiskriminačně.Zvýhodněna jsou pouze čtyři městanad sto tisíc obyvatel, tedy Praha,Brno, Ostrava aPlzeň. Vnich žijeale jen dvacet procent obyvatel našízemě apřesto spotřebují téměř po-lovinu zcelkového příjmu samo-správ. Dalších, přesně 6241 městaobcí se zbývajícími osmdesátiprocenty obyvateli je diskrimino-váno. Toto dosavadní pravidlo jestanoveno Zákonem orozpočtovémurčení daní. Přejeme si jeho změnu.Ministerstvo financí podalo návrhna jeho změnu, kde by každá, itanejchudší obec měla ze sdílenýchdaní získat na občana arok devět ti-síc dvě stě korun.Pro naši obec Morašice by změnazákona oRUD znamenala každo-ročně navíc více než dva milionykorun do obecního rozpočtu ana-příklad pro město Litomyšl by tobyl osmnáctimilionový ročnínárůst. Pokud vás zajímá, kolik fi-nančních prostředků navíc by toobnášelo pro obec či město, vekterém žijete, stačí si otevřít strán-ky www.starostove-nezavisli.cz/.Zde je umístěna kalkulačka. Kdyždo ní napíšete název svého města čiobce, údaje se vám zobrazí.My, starostové, nepožadujeme nicmimořádného, chceme jen to, co jeběžné vokolních státech Evropy.Chceme pro naše občany, aby se jimžilo trochu lépe, než dosud. I“ven-kované” odvádějí daně aměli bybýt poděleni spravedlivěji, než to-mu bylo dosud.
Mgr.Hana Štěpánová,
starostka Morašic
Dokončení z titulní strany
Prostory pro zázemí pekárny nabíd-la zahrada u domu manželů Lifko-vých. Přístavbou ke garáži zdevznikla výrobna s prodejnou. Zpo-čátku tu pracovalo deset zamě-stnanců. Nyní jich firma zamě-stnává téměř čtyřicet. “Objem výro-by jsme postupně na základě po-ptávky od lidí zvyšovali. Navícjsme spláceli úvěr, takže rozšířenívýroby bylo nutné i z tohoto hledis-ka,” dodává Karel Lifka. V roce1995 tak firma přešla na třísměnnýprovoz, který trvá dosud. Pro uleh-čení práce zaměstnanců vybudova-la firma o rok později silo na mou-ku. V roce 1997, kdy Choceň posti-hla povodeň, zaútočil tento vodníživel i na pekařství, které stojípřímo na břehu Tiché Orlice. “Vodaprotekla sklepy i výrobnou. Způso-bená škoda přesáhla tři čtvrtě mili-onu korun. Rekonstrukce zahrnova-ly generální opravy téměř všechstrojů a vzedmutých podlah v su-terénu. Díky obětavé práci našichzaměstnanců se toto všechno zvlád-lo za pouhých osm dní,” popisujetěžké chvíle Karel Lifka.V uplynulých deseti letech firmavýznamně investovala. V roce 2001přikoupila druhou pec, o tři rokypozději vybudovala pro své zamě-stnance sociální zařízení, které od-povídá normám Evropské unie, ná-
Choceňské Pekařství u Lifkůoslavilo dvacet let své existence
sledující rok přibylo pekárně druhénadzemní podlaží a s ním i dalšívýrobní prostory a v roce 2008 bylav Chocni otevřena druhá firemníprodejna v ulici T. G. Masaryka. Odledna budou spuštěny nové webovéstránky firmy.Vsoučasné době vlastní pekařstvípouze rodina Lifkova, společníkKarla Lifky odešel již vroce 1993.Pekařství je tedy ryze rodinnýmpodnikem a zatím vše nasvědčujetomu, že to tak bude i nadále.“Chceme, aby naše pekařství zůsta-lo rodinnou rukodělnou firmou.Stále budeme klást důraz na kvali-tu, chu a trvanlivost. Nechcemepodlehnout současnému trendu, kekterému řada pekáren přistupuje,tedy jít cestou zamrazování apředpékání výrobků,” přeje si KarelLifka.“Pečeme už dvacet let a pořád násto baví. Kživotu přistupujeme s hu-morem a nadsázkou, kpráci zcelavážně, zodpovědně a sláskou.Věříme, že je to na našich výrob-cích znát,” uzavírá Lifka.S výrobky Pekařství u Lifků se set-kávají nejen obyvatelé Chocně. Nasvých pultech ho mají české marke-ty a drobné prodejny například veVysokém Mýtě, Litomyšli, ČeskéTřebové, Hradci Králové či v Rych-nově nad Kněžnou.
-red-
 Foto A.Štolbová Hana Štěpánová
ECOTEX s.r.o.,
největší výrobce a dodavatel elementů pro průmyslo-vou filtraci plynů akapalin ve střední a východní Evropě, člen mezi-národní skupiny
KAYSER Filtration Group
, spoluřešitel výzkumnýchprojektů voboru nanotechnologie, držitel několika patentů a inovátorsdvacetiletou tradicí hledá pracovníky do pozice:
TECHNIK SERVISU
Požadujeme:
min. SŠ vzdělání technického směru, velmi dobrou znalost AJ, velmidobré organizační a komunikační schopnosti, technickou kreativitu,smysl pro hledání nových technických řešení, ochotu cestovat v roz-sahu min. 50 % pracovního času, schopnost samostatně technicky ře-šit projekty, flexibilitu, ochotu učit se novému, systematičnost s dů-razem na dotáhnutí svěřeného úkolu/projektu, spolehlivost a loajali-tu, odolnost vůči stresu, dobrou znalost práce na PC (Word, Excel,Outlook), znalost práce v programu CAD výhodou, řidičský průkazsk. B
Pro divizi METAL, Slepá 900, Vysoké Mýto hledáme pracovníkana pozici:
PROVOZNÍ TECHNIK- ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
výborné technické schopnosti, servisní zkušenosti, vyučen/SŠ stroj.zaměření, základní znalosti fungování pneumatických a hydraulic-kých prvků, flexibilitu v případě výpadku výrobních technologií,dobré organizační schopnosti, ochotu učit se novému, systematičnost,aktivní přístup, samostatnost, spolehlivost a loajalitu, základní zna-lost práce na PC (Word, Excel, Outlook), aktivní řidič - řidičský prů-kaz sk. B, základní znalost AJ výhodou, praxe ve strojírenské výroběmin. 5 let
Nabízíme:
perspektivní aodpovědnou práci vprosperující středně velké společ-nosti (100 zaměstnanců) odpovídající finanční ohodnocení, podílna ročním zisku zaměstnanecké výhody (dotované stravování, za-městnanecké benefity) firemní vzdělávání, odborné i jazykové
mobilní telefon
mladý pracovní tým, který se baví nejen prací.Vpřípadě Vašeho zájmu otuto pracovní pozici zašlete Váš aktuálníprofesní životopis vČJ ana pozici Technik servisu také v Aj na e-mai-lovou adresu:
 hrdinova@ecotex.cz
Předem děkujeme za projevený zájem pracovat ve společnostiECOTEX.Kontakt: Zdeňka Hrdinová,Dráby 785,566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 461612
Nebankovní půjčkado 24 hodin
- od 5 do 50.000,- Kč- jednoznačně nejlevnější  v regionu- žádné skryté poplatky Tel.: 605 841 058bezplatný kontakt:840 111 177
Dopravní nehody si vyžádaly dvalidské životy v jeden den
OBLAST/
Dvě dopravní neho-dy, které se staly vprůběhu 27.října, připravily oživot dvamuže. Jedna se stala na ‘pěta-třicítce’ uobce Tržek krátce popáté hodině ranní, druhá oko-lo tři čtvrtě na sedm večervobci Cerekvice nad Loučnou.
UTržku přecházel senior vo-zovku. Řidič nákladního vozuspřívěsem, který jel ve směruod Litomyšle do VysokéhoMýta, se mu už nestačil vy-hnout. “Muž se nacházel u-prostřed vozovky ařidič chtělstrhnout řízení vpravo. Bohu-žel však chodce zachytil levoučástí vozu,” popisuje okolnostitragické nehody, které jsou ina-dále předmětem vyšetřování,policejní tisková mluvčí AnnaŠtegnerová. Mužova zraněníbyla neslučitelná se životem.Pro upřesnění příčiny úmrtíbyla nařízena soudní pitva. De-chová zkouška uřidiče skončilanegativním výsledkem. Škody navozidle se předběžně pohybují o-kolo sto padesáti tisíc korun.Večerní nehoda uCerekvice nadLoučnou připravila oživot čtyřia-čtyřicetiletého cyklistu. Ten ne-přežil srážku smotocyklem. “Mo-torkář jel údajně zCerekvice smě-rem na Bučinu azatím znezjiště-ných příčin se scyklistou střetl,”uvedla krátce po nehodě tiskovápolicejní mluvčí Hana Kaizarová.Řidič motocyklu zřejmě nerespek-toval dopravní značku zákaz vjez-du všech vozidel avjel na komu-nikaci, kde se vlevé polovině vo-zovky střetl scyklistou. Ten prav-děpodobně nebyl osvětlen. Moto-cyklista byl svážným zraněnímpřevezen do nemocnice vLitomy-šli. Příčiny nehody policie ina-dále vyšetřuje.
-aš-
Pomůžete i vy přeléztzeměkouli?
LITOMYŠL/
Skupina studentů zLi-tomyšlska se rozhodla bojovat s le-ností dnešní mládeže. Vždy víme,že spousta mladých sedí raději do-ma u počítače,než aby vyrazilaven. Proto vzniklprojekt “Přeleze-me zeměkouli”,který na tuto si-tuaci reaguje.
 Jedná se o spor-tovně vzdělávacíprogram směřu-jící kpodpoření fyzické kondice aklepšímu poznání naší Země.Cílem je přelézt po lanových pře-kážkách vzdálenost odpovídajícíobvodu naší zeměkoule. Víme, že jeto dlouhodobější cíl, ale ani to násneodradilo a věříme, že to společ-nými silami dokážeme. Přelézáníjsme začínali vpolovině září, od tédoby jsme překonali vzdálenost10,37 km, lanové překážky se cel-kem přelezly dva tisíce tři sta dva-krát. Celý projekt není jen o překo-návání lanových překážek, ale i o ji-ných činnostech jako je aquazor-bing, teambuil-ding, vzdělávací,kreativní a spor-tovní hry. Dílčímicíli je poukázánona plnohodnotnévyužívání volné-ho času dětí amládeže, přede-vším v oblasti po-hybových aktivit a díky tematickyzaměřeným hrám i rozšíření zna-lostí o naši Zemi. Do projektu se užzapojily školy a organizace zLito-myšlska a dokonce i zMoravy. Po-kud se chcete dozvědět více o pro-jektu, navštivte náš web www.pre-lezemezemekouli.ic.cz. Náš projektje podpořen zprogramu Think Big.Za tým Přelezeme zeměkouli
Petra Hanusová a Petr Coufal
Příští vydání TRSu ve čtvrtek 15. prosince
 
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
3
INZERCE
OBLASTNÍ NOVINY TRS JSOU MEDIÁLNÍM PARTNEREM PROJEKTU
OBLAST/
Po řadě plánovaných ter-mínů, jejich změn aodkladů roz-hodlo ministerstvo vnitra, že vy-dávání elektronických občan-ských průkazů spustí již od 1. led-na 2012. Jednotlivá města se nazměnu vrychlosti chystají. Vsou-vislosti stermíny, které minister-stvo stanovilo, naplánovala města Vysoké Mýto aLitomyšl na závěrroku technologické odstávky da-ných odborů, vChocni již nebudemožné podat si žádost oobčanskýprůkaz vůbec. Veškerou agendu zani totiž od 1. ledna 2012 přebírávysokomýtský úřad.
“Týká se to idalších obcí, které spa-dají pod správní obvod VysokéhoMýta jako obce srozšířenou působ-ností. Zdůvodu přístupu do jedno-tlivých registrů se jedná ostejný re-žim, který je dnes praktikován přižádostech ocestovní doklady nebořidičské průkazy,” vysvětluje ve-doucí vysokomýtského odboru do-pravních aobčanských agend Vla-dimír Běloušek. Výhoda elektronic-kých občanských průkazů proobčany je velektronickém zpraco-vání žádosti. Žadatelé již nebudoumuset ručně vyplňovat jednotlivékolonky aobstarávat si fotografii.Nevýhodou může být časové pro-dloužení žádosti inásledného pře-dání občanského průkazu. “To mů-že vurčitých hodinách způsobovat
Města se připravují na elektronickéobčanské průkazy
by muselo Město uhradit ze svéhorozpočtu.Výše správního poplatku za vy-dávání nových občanských průka-zů se prozatím nemění. Dosavadníobčanské průkazy zůstávají platnépo dobu vnich uvedenou.
Termíny odstávek na úřadech
Podle harmonogramu ministerstvavnitra lze požádat na úřadech mi-mo místo trvalého pobytu nebo namatričním úřadu ovydání stáva-jícího typu občanského průkazu sestrojově čitelnými údaji nejpozdějido 30. listopadu avmístě trvaléhopobytu do 14. prosince. Od 15. do30. prosince bude možné vydávatpouze občanské průkazy typuBLESK sdobou platnosti jeden mě-síc. Vtomto případě se správní po-platek neplatí.Ovydání elektronického cestov-ního pasu je možné požádat nejpo-zději do 16. prosince, pokud ježádost podána vzahraničí na zastu-pitelském úřadu, nebo do 19. pro-since na úřadě obce srozšířenoupůsobností. Vobdobí mezi 27. a30.prosincem nebudou e-pasy ani pře-dávány. Odstávka se netýká vy-dávání cestovních pasů typuBLESK, tedy bez strojově čitelnýchúdajů abez nosiče dat sbiometric-kými údaji.
-aš-
malé fronty,” připouští Běloušek.Výhledově by mohlo ve VysokémMýtě vzniknout univerzální ob-služné pracoviště, kde úředník najednom pracovišti zpracuje jak a-gendu spojenou selektronickýmicestovními pasy, tak iagendu se-lektronickými občanskými průka-zy. “Rozšířením ojednu fotokabinubychom při stejném počtu pracov-níků mohli rychleji uspokojovat ža-datele,” plánuje Běloušek. Ktomuje však potřeba stavebních úpravstávajících prostor. Jejich realizaci
Firmě Šmídl se daří
Žamberecká logistická společ-nost Šmídl s.r.o. otevřela vzářínovou pobočku vBrně. Zároveňtaké rozšířila pobočku vHořovi-cích anakoupila nové kamiony.Přestože firma úspěšně naplňujezáměr dosáhnout celorepubli-kového pokrytí, centrála stálezůstává vŽamberku.
Původně malá firma skancelářívkuchyni rodinného domu se zadobu své působnosti rozrostla domoderního podniku střední veli-kosti. Vsoučasné době zaměst-nává Šmídl již více než 300 lidíapatří kvýznamným zaměstna-vatelům vPardubickém kraji.Rozšířil se také vozový park, kte-rý nyní čítá více než 200 vozidelsprůměrným stářím pouhé dvaroky. Nejde přitom jen okvantitu.Přestože vysokou fluktuací zaměst-nanců jeobor silniční dopravypověstný, ve Šmídlu stále jezdíiněkteří řidiči, kteří nastoupili přinákupu prvních kamionů.
Firemní hodnoty
Ačkoliv firma již přerostla zro-dinného podniku, zakladatel ajed-natel Vladimír Šmídl si zachovalzásady odpovědného podnikání. Je-ho vozový park se dlouhodobě řadímezi nejmladší vČeské republiceastále se modernizuje. Výsledkemjsou ekologická, spolehlivá abez-pečná vozidla, která ostatní řidičina silnicích dobře poznají. Kromětechniky dbají ve Šmídlu také osvézaměstnance, ikdyž při jejich sou-časném velkém počtu je to nároč-nější než dříve. “V prvních letechpo založení firmy jsem znal všech-ny řidiče osobně, to dnes již zkrátkanení možné”, přiznává VladimírŠmídl. Management se snaží protianonymitě bojovat pořádáním fi-remních akcí pro řidiče ijejichro-diny, například grilováním vcent-rále firmy ana jednotlivých poboč-kách, vánočními večírky nebo Dnyotevřených dveří. “Co je ale provšechny zaměstnance nejdůležitěj-ší, je jistota, že dostanou pravidelněvýplatu bez zpoždění, to unás bylaavždy bude hlavní zásada,” doplnilŠmídl.
Rozdělení na divizezlepšilo konkurence-schopnost
Spolehlivá technika atým dobrýchlidí jsou předpoklady pro úspěšnépodnikání. Firma Šmídl poskytujekomplexní logistické služby namíru každému zákazníkovi. Vzhle-dem kvyšší specializaci došlokrozdělení společnosti na dvě divi-ze. Zajištění nákladní přepravyvčetně optimalizace zajišuje divizeTransport. Druhou divizí je Indu-strial Logistics, která se zaměřujena řízení celého toku materiálu,od zavážení surovin do výroby,skladování, až po finální distri-buci kzákazníkovi.
Šmídl na Žamberecku
Přestože nyní Šmídl působí takévKutné Hoře, Vysokém Mýtě,Hořovicích aBrně, na Žamberec-ko nezapomněl. Dokazuje to takéřada charitativních projektů,které firma vtomto regionu kaž-doročně podporuje. Vletošnímroce stojí za připomenutí mimojiné příspěvek na vybavení poko-je vdětském domově HorníČermná, spolufinancování výsta-vy Toulky Eduarda Landy vMě-stském muzeu Žamberk, elektri-fikace dětského dopravního hřiš-tě vŽamberku, sponzorské darystředisku volného času Animoasdružení Neratov nebo příspě-vek na financování divadelníhofestivalu Ejhle loutka vŽamber-ku afilmového festivalu JedenSvět vÚstí nad Orlicí. “Jsme hrdína náš region achceme, aby sevněm dobře žilo. Proto podporu-jeme sociální ikulturní projekty,které zde vznikají,” shrnula Mar-tina Šmídlová, personální aob-chodní ředitelka společnostiŠmídl.
-red-
CEREKVICE/
Několik desítek no-vých stromků zdobí obec Cerekvi-ci nad Loučnou. Získala je za vy-datné finanční podpory Evropské-ho fondu pro regionální rozvoj.
“Jedná se ve velké míře ovýsadbu,ale součástí revitalizace zeleně jetaké ošetření aprořez starých stro-mů tak, aby došlo kzajištění bez-pečnosti zejména včásti obceukostela apřed hřbitovem,” vy-světluje starosta Josef Abraham.Čtyřiadvacet nových stromků je takvysazeno pod železniční tratí, dva-náct vprostoru mezi koupalištěmasportovním hřištěm, čtyři ukoste-la, kde je navíc navržena výsadbanižších stromů ave velkém množ-ství iplazivých růží, ana hřbitověpřibylo dvanáct nových stromů.Projekt obec připravovala již od za-čátku loňského roku. Původněplánovaný rozpočet šplhající se
Cerekvice nad Loučnourevitalizuje zeleň v obci
kčástce tři čtvrtě milionu korun sevýběrovým řízením podařilo snížitna pět set sedmdesát tisíc. Evropsképeníze pokryjí pětaosmdesát pro-cent nákladů, pěti procenty přispělStátní fond životního prostředíazbývající část hradí obec ze svéhorozpočtu.Realizací projektu, která by mělabýt hotova do konce listopadu, bylapověřena dolnoújezdská firma Gar-den Servis Renaty Břeňové.Další plánovanou investicí vobci jevýstavba chodníku na místnímhřbitově. “Je to častá připomínkaobčanů, že za deštivých dní jsouhřbitovní cesty blátivé,” zdůvodňu-je Abrahám, který zároveň věří, žestouto realizací se začne již zkrajepříštího roku. Ina tuto investicižádá obec dotační peníze, tentokrátprostřednictvím obecně prospěšnéspolečnosti MAS Litomyšlsko.
-aš-
SLOUPNICE/
Nového hřiště se doč-kaly děti ve Sloupnici. Vedení obce jej zde nechalo zbudovat ipřesto,že se mu několikrát za sebou nepo-dařilo získat na jeho realizaci fi-nanční dotaci. Hrací plochu tak o-bec zaplatila ze svého rozpočtu.
A už jsme openíze žádali pro-střednictvím ministerstva pro míst-ní rozvoj, uKrajského úřadu nebospolečnosti Nadace ČEZ, vše bylomarné,” potvrzuje starosta obce Jo-sef Škeřík azároveň dodává: “Ho-vořil jsem otom sředitelem Nada-ce ČEZ. Ten mi odpověděl, že jsmezkrátka nesplnili potřebné podmín-ky. Počítám, že tomu tak byloiuzbývajících institucí.”Do hřiště investovala obec tři staosmdesát tisíc korun. Díky nim takmají děti kdispozici několik prolé-začek, skluzavku, horolezeckou stě-nu, trampolínu či kolotoč. Jeho rea-lizaci provedla chotovická firmaOdysea Švec s.r.o.Celý areál je uzamykatelný. Podlepočasí iročního období jej pověře-ná správkyně nechává volně pří-stupný. Vzimních měsících budehřiště zcela uzavřené.
-aš-
Sloupenské děti majínové hřiště
 Vysoké Mýto mění ceník parkovného
Nechce již mít zcentra parkoviště
VYSOKÉ MÝTO/
 Vysokomýtskáradnice mění od Nového roku ce-ník parkovného vcentru města. Vněm zvýhodňuje krátkodostání apodstatně zdražuje cenuparkovacích známek.
Od nového roku tak řidiči zaplatívcentru města pět korun za prvníhodinu ajedno parkovací místo azakaždou další pak dvacet korun. Dokonce roku zůstává stávající ceník,tedy pět korun za půlhodinu adesetkorun za hodinu.Kvýrazné změně cen dochází uce-loročních parkovacích známek.Obyvatelé, kteří mají vcentru trva-lý pobyt, ji zakoupí pro své prvníauto stejně jako vloni za pět set ko-run. Pro druhé vozidlo již musí sáh-nout do kapsy hlouběji, nebovtomto případě zaplatí dva tisícekorun aza třetí akaždé další do-konce tři tisíce korun. Ostatní oby-vatelé Vysokého Mýta, kteří ve mě-stě mají trvalý pobyt, zaplatí za prv-ní adruhé vozidlo dva tisíce korunaza třetí akaždé další tři tisíce ko-run. Ostatní zájemce vyjde parko-vací známka pro každé auto na třitisíce korun. Nové parkovací znám-ky lze od 1. prosince zakoupit vIn-formačním centru města.“Změna tarifů by měla přinést roz-volnění náměstí apodporu obchod-níkům, kteří podnikají ve středuměsta. Řada řidičů, kteří sem totižnyní přijíždějí, aby využili míst-ních služeb, nakonec odjedou zaslužbami jinam, protože nenajdoumísto na zaparkování. Amy chce-me preferovat lidi, kteří sem přije-dou, využijí služeb aodjedou ani-koliv ty, kteří centrum volí jakolevné dlouhodobé parkování,” vy-světluje starosta Vysokého MýtaMiloslav Soušek. Pro dlouhodobějšíparkování má město určeno několikploch nedaleko centra - na autobu-sovém nádraží, uobchodního do-mu Albert avblízkosti kulturníhozařízeníM - klub. Vtěchto místechse parkovné neplatí.Město čeká vbudoucnosti vtéto ob-lasti ještě řada změn. Již nyní spo-lupracuje místní odbor dopravyspardubickou Univerzitou nanovém konceptu dopravy ve městěvčetně parkování.
-aš-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->