Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
149Activity
P. 1
Nota Assigment BMM3111 (Zaleha)

Nota Assigment BMM3111 (Zaleha)

Ratings:
(0)
|Views: 9,650|Likes:
Published by MOHD RUSLEE
Bahan Belajar
Bahan Belajar

More info:

Published by: MOHD RUSLEE on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2015

pdf

text

original

 
SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 1.1Definisi Semantik
Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata danayat. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. Dalam bahasa,kita dapat menyatakan fikiran, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia..Definisi daripada segi istilah pula, semantic berasal daripada perkataanYunani “
semantikos” 
yang bermaksud penting atau beerti. Jika dilihat definisi yangdiberikan oleh tokoh bahasa, semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas ertiatau makna (J.W.M. Verhar, 1996). Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajianlinguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer, 1994).Menurut kamus Dewan, semantrik bermaksud kajian tentang maknaperkataan dan penambahan makna sesuatu kata.Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan ertisesuatu perkataan. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atautanda yang menyatakann makna , hubungan antara makna dengan makna lain sertapengareuh maknan terhadap masyarakat.
Konsep Semantik
Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunanisemantickos yang bermaksud ‘penting’ atau ‘bererti’. Kata ‘bererti’ membawa maksud‘makna’ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan, 1985:9).Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataandan penambahan makna sesuatu kata.Menurut Ferdinand de Saussure, semantik merupakan bahasa yang diucapkanuntuk menyampaikan makna. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksudmakna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan.Namun, semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepadaperkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M.Breal, 1893)
1
 
Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain.Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna; antaranya ialah sesuatuyang intrinsik, pokok, kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan bahawamakna mempunyai makna yang ruwet.Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yangmengkaji bahasa secara teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yangmengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian mengenaimakna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi, makna dalamkonteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentukmakna daripada hubungan semantik.Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapatdikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyaimakna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal),antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan), hiponim (perkataanyang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain), homonim (perkataanyang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza), polisemi(perkataan yang mempunyai makna yang banyak), dan peribahasa (beberapaperkataan yang mempunyai satu makna).Golongan jenis makna semantik yang di atas boleh dilihat melalui contoh yangberikut:i. Sinonim (perkataan “cantik” dan “indah”),- Pemandangan di Tasik Kenyir sungguh indah.- Pemandangan di Tasik Kenyir sungguh cantik.ii. Antonim (perkataan “gemuk” dan “kurus”)iii. Hiponim (perkataan “ayam”, “itik” dan “lembu” berhiponim dengan perkataan“haiwan”)iv. Homonim (perkataan “kali” bermaksud “darab” dan “sungai”)
2
 
v. Polisemi (perkataan “berat” bermaksud “tekanan benda”, “sukar”, “berkenaan sikap”,“berkenaan makanan” dan lain-lain)vi.. Peribahasa ( Peribahasa “Harapkan pagar, pagar makan padi” bermaksud “orangyang tidak amanah”).
Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain
Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Bahasa dalamsetiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. Oleh yangdemikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan.1. Hubungan Semantik dengan FalsafahFalsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Falsafahadalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasasebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan caraberfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut.Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. Contohnya falsafah ‘Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain mentertawakan diri saya’ membawasemantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupunpenutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan.2. Hubungan Semantik dengan PsikologiPsikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Hal inibermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksudkan adalahtentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Contohnya perkataan ‘Makan!’berbeza berbanding ‘Makanlah..’ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataantersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasiyang berbeza. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaanpenuturnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakanbahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas.
3

Activity (149)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sofea Deanna Amrez liked this
Althafulnissa Ayumi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
aurararo liked this
merdeka07 liked this
Jocylyn Justine liked this
Qnow Jesseca Lawrence liked this
Boey Mew Heng Samuel liked this
Teng Yiang Niang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->