Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23345, 16.12.2011]

Oslobođenje [broj 23345, 16.12.2011]

Ratings: (0)|Views: 489 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Predsjednica Suda BiH Medd`ida KresoDobi tnicinajzna~ajni jih  vojni~kihpriznanja predla`u
Ahme to vi} i Luka~ona vodima iz Kur te{o vogpisma
OSLOBO\ENJE
PETAK, 16. 12. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.345Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
POLICIJASAMOTREBA
RADITISVOJPO SAO
3. strana
Nacionalizam je propaokoncept
Ambasador SAD-a u BiH sa studentima
Foto: Senad GUBELI]
4. strana
NISAMZA[TI TNICABO[NJA^KEPOLI TIKE NAKNADEUHAP[ENIMZA ZLO^INE
8. str.2. str.
 
OSLOBO\ENJE
petak,
16.
decembar/prosinac2011.
2
U @I@I
Zapa`en an ga`man BiHu Vi je}u si gurnosti
Predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} su- sreo se u New Yorku s generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom, saop}eno je iz slu`be za odnose s javno{}u Predsjedni{tva BiH. Razgovarali su o rezultatima dvogodi{njeg ~lanstva BiH u Vi je}u sigurnosti UN-a, procesu formiranja vlas- ti u BiH, pitanju saradnje i procesa evroatlantskih in- tegraci ja u regi ji zapadnog Balkana, kao i o razvo ju do- ga|aja u Libi ji i Siri ji. Generalni sekretar UN-a ~estitao je i zahvalio Kom{i}u za uspje{an anga`man tokom ~lanstva BiH u VSUN-u i stalnoj misi ji BiH pri UN-u te za izuzetno aktivan i po- liti~ki anga`man tokom rada u VSUN-u. Kom{i} je na- glasio da je BiH uspje{no u~estvovala u radu VS-a te zahvalio na podr{ci ko ju je BiH imala od generalnog se- kretara UN-a tokom njenog rada. Generalni sekretar je tako|er zahvalio BiH za hrabre, ali ispravne odluke iz oblasti me|unarodnih odnosa, ko je su imale utjeca ja i na unutra{nje odnose u BiH. Kom{i} je pozvao Ban Ki-moona da tokom naredne godine zvani~no posjeti BiH. Kom{i} se sastao i sa {eficom stalne misi je SAD-a pri UN-u Susan Rice. Kom{i} je zahvalio za podr{ku i saradnju ko ja je ukazana stalnoj misi ji BiH pri UN-u to- kom dvogodi{njeg ~lanstva BiH u VSUN-u. Rice je naglasila da je u Vi je}u sigurnosti UN-a BiH bila najbolja saradnica i partnerica SAD-u. Istakla je da ~lanstvo u VS-u donosi brojne izazove i da je svjesna da je BiH morala doni jeti odluke o te{kim pitanjima, kao {to su Libi ja ili Palestina. ^estitala je na{oj zemlji za kontinuirano promoviranje ljudskih prava, za{titu civi- la, te je naglasila da se BiH pokazala i dokazala kao liderica u VSUN-u u pitanjima postkonflik tne rekon- strukci je i izgradnje mira.
KOM[I] U UN-u SA KI-MOONOM I RICE
VIJESTI
Dva HDZ-a su ju~er, na sas-tankuMonitoring-komitetaPar- lamentarneskup{tineVi je}a Evrope(PSVE) u Parizu, do`i vje- lavelikukritikuzbogsvo jihma- ksimalisti~kihzahtje vau or- miranjuvlastikao i zbogsegre- gaci jeHrvata u BiH, ko jupro vo- deupra vote stranke, a odnose se na ne jednaktretmanHrvata u za visnosti od toga da li `ive u RS-u ili FBiH, izja vio je za Oslo-bo|enjeSa{aMagazino vi}, ~lan Predsjedni{tva SDP-a BiH i predsjeda va ju}iKlubaposla- nika SDP-a u Parlamentu BiH, ko ji je u~estvo vao u raduovogti-  jela.
 Slu~ajVlajki
- Jasno je dat primjerpotpred- sjednika RS-a EmilaVlajki ja, za koga dva HDZ-a apsolutnonisu imalinikakvukritiku na na~in njego vogizbora, dokazu ju}iti- mene jednaktretmansvihljudi. Postav lja se pitanje ako je sve uredu{to se de{a va u RS-u, a evi- dentno je da ni je, da li to zna~ida su se oni na odre|enna~inodrekliHrvatako ji`ive u RS-u, rekao je Magazino vi}. Upu}ena je i kritikazbogzlo- upotrebeentitetskogglasanja, poredostalog i neda vnokada je putementitetskogglasanja osporenizborSla veKuki}a za predsjeda va ju}egVi je}aminis- tara BiH, iako je dobionadpo- lo vi~nuve}inuglaso va. Moni- toring-komitet je usvo jioRezo- luci ju i Iz vje{taj pod nazi vom Funkcionisanjedemokratskih instituci ja u Bosni i Hercego vi- niko ji}e bitipredmet i januar- skogzasjedanjaPSVE. - Ovomrezoluci jom je upu}enaporuka da se o~eku ju imeno vanja iz BiH, pri jesvega, za ~lanstvo u Veneci janskojko- misi ji,a kasni jei zasudi juSuda za ljudskapra va u Strasbourgu, ali i u mnogodrugihpozici ja gdje BiH do sadani jebilazas- tupljena, kazao je Magazino vi}. U obra}anju~lano vimaMoni- toring-komiteta, Magazino vi}  je izrazionadu da }e BiH vrlobrzopostatidr`ava u ko joj su do- minantneevropskevri jednosti, one zako je se zala`e i Vi je}eEv- rope, saop}eno je iz SDP-a.
 Sukob dva koncep ta
Go vore}i o politi~kojkrizi u BiH, on je istakao da na sceni o~iglednoimamosukob dva po- liti~kakoncepta, jednogko ji`eli daljeprodublji vanjeetni~kih podjela i drugogko ji`eli da svi gra|ani u na{ojzemljinasta ve `i vjetiza jedno, kao {to su `i vje- listotinamagodina, ima ju}ije- dnakeprilike i jednake{anse za `ivotdosto jan~o vjeka. U tom smislu je naglasio da, na ni vou  vri jednosti, u BiH trenutnoima- mosukobizme|u19.i 21. vi je- ka, te da se nada da }e bu-du}nostpobi jeditipro{lost.
Dl. OMERAGI]
Upu}ena je kritikazbogzloupotrebeentitetskog glasanja, ali izbogospora vanjaizboraSla ve Kuki}a za predsjeda va ju}egVi je}aministara BiH
VRIJEDNOSTI U obra}anju ~lano vima Moni toring-komi te ta, Magazino vi} je izrazio nadu da }e BiH vrlobrzo pos ta ti dr`ava uko joj su dominan tne evropske vri jednos ti
Moni toring-komi tet PS-aVi je}aEvrope
Osudapoli tike dva HDZ-a
 
 Sa{aMagazino vi}:
Ko se odrekaoHrva a u RS-u?
Sa vezudru`enjadobitnika naj ve}ihratnih priznanjaZlatni ljiljan i Zlatnapolicijskazna~ka KantonaSara je vo predlo`io je, a Koordinaci jabora~kihorgani- zaci jaKantonaprihvatila, da budu}izakon o izmjenama i dopunamaZakona o dopun- skimpra vimaboraca KS-asadr`i i stav keko je bi uhap{enima osumnji~enim da su po~inilira-tnezlo~ineomogu}ilepra vo nafnansijskupomo}kako bi pla- tiliadvokate. Nadalje, njiho va porodica bi, predlo`eno je, ima- lapra vo na mjese~naprimanja od trenutkahap{enjaosum- nji~enog do izricanjapra vo- mo}nesudskepresude. Za{to, pitamoIsmetaGodinjaka, pred- sjednikaSa veza?
 Skupaobrana
- Tu`ila{tvo BiH je, skoro pa poparitetu, po~elopodizatiop- tu`nice na osno vuko jih se hap- sepripadniciArmi je BiH, MUP- a i ci vilnihvlasti. Presudeko je se osumnji~enimbududonosile }e na kra jupisatiistinu o agresi-  ji na BiH! Stoga nam je bitno dasvi optu`eniima judo voljnonov- ca da platekvalitetneadvokate, da im ti nov cipomognu u priku- pljanjukorisnihdokazako ji bi pomoglinjiho vuobranu. Tro- {ko visu|enjasu skupi, a op- tu`enipripadniciARBiH u ve}ini slu~aje va ne mogusamifnan- siratisvo juobranu. Napokon, ni- suoni optu`enizbogkaanske tu~e, negozato{to su, kada je trebalobraniti BiH, bilina odgo-  vornimunkci jama. Zato,kao dru{tvo, imamooba vezupo- mo}i im da doka`une vinost. Dokazi vanjem da su ne vini, sa~uvat}emoobrazARBiH,MUP-a, ci vilnihvlasti, misliGo- dinjak.Ljudska i svakadrugaoba ve- zapatriotako je`ive u BiH ili van nje je, misli on, nov cempomo}i obranuuhap{enihpatriota. Go- dinjakmisli i kako je, jo{ od ‘96. godine, na djelupoku{ajizje- dna~avanja`rtve i agresora, da se ljudioptu`ujuza stvariko je su  van zdra vograzuma. - Recimo, hap{enjeHad`i}a- na, onih iz ci vilnog i vojnog  vrha, optu`enih za ratnezlo~ineu Silosu. Silosje, najpri je, bio zat-  vor za Bo{njake, Hrvate, Srbeko-  ji su kr{ilizakon. U Silosuniko ni jeubi jen! Naspramtogaima- teakt da je u Had`i}imanesta-lo na stotineci vilaBo{njaka, za {ta su izre~enesamodvi jesim-boli~nepresude. Osimtoga, uhap{enimtrebapomo}i i zato {to medi jina jav lju juhap{enja komande5. korpusa, 1. korpu- sa... Ako ostanemopasi vni,a Tu`ila{tvo BiH nasta viovimtem- pom, bo jim se, sudskimpos- tupcimaalsifko vat}e se histo- ri jako jago vori o tome{ta se zai- stade{a valo u Sara je vu i BiH, ci-  jeniGodinjak.
 Skup`ivot
Udru`enjeko jimpredsje- da va, ali i Koordinaci jabo- ra~kihudru`enja KS-a, misli ikako bi porodiceuhap{enih trebalo da ima juredo vnamje- se~naprimanja! Jer, objasnit }e Godinjak, u trenutkuhap{e- njaporodicauhap{enogosta-  je bez nov ca.- U ratu smo u Sara je vu, ko je  je bilo bez stru je, vode, ogrje va, pomagaliranjene i porodicepo- ginulih. Zatoapelu jemo na dru{- tvoda na institucionalanna~in pomogne tim porodicama da pre`ive. Napokon, usva janjena- {ihpri jedlogapomoglo bi op- tu`enom da se okusira na obra- nu, ka`eGodinjak. Klubo vi SDA, SDP-a BiH, SBB-a ineza visni poslanici u Skup{tiniKS-a obe}ali su listomglasati za nji- hovpri jedlog.
A. BE^IROVI]
Dobi tnicinajzna~ajni jih  vojni~kihpriznanjapredla`u
Ismet Godinjak:
I u ra u smo pomaga i jedni drugima
Naknade uhap{enim
za ratne zlo~ine
Nisuoptu`enizbogkafansketu~e, negozato{to su, kada je trebalobraniti BiH, bili na odgo vornim funkci jama, obja{nja vaIsmetGodinjak
 
Povodom bo`i}nog blagdana u Parlamentu Bosne i Hercegovine, sino} je prire|en pri jem na ko jem se u ime doma}ina i organizatora obratio dr. Dragan ^ovi}, dopred- sjedava ju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH.Radost dolaze}eg praznika podi jelilo je oko hiljadu zva- nica predstavnika dr`avnih i ni`ih organa vlasti, parla- mentaraca, lidera politi~kih parti ja, vjerskih za jednica,  javnog i kulturnog `ivota. - Iskazu jem zahvalu svima ko ji ste prepoznali potre- bu da se u ovo izazovno i bremenito vri jeme okupimo ka- ko bismo podi jelili radost kr{}anskog blagdana, kazao  je Dragan ^ovi}.Uz podsje}anje da ove blagdane prati osobito ozra~je nestabilnosti i nesigurnosti i brige za budu}nost, izrazio  je `elju da ovaj ~in bude nadahnu}e i izvor nove snage, ohrabrenje za `urno tra`enje prihvatljivih politi~kih rje- {enja.I}i u susret politi~kom kompromisu zna~i biti raci- onalan, ali istodobno hrabar i odlu~an, zaklju~io je do- predsjedava ju}i Doma naroda Parlamenta BiH. Pri jem je zapo~eo blagdanskom pjesmom u izvo|enju klape Trebi`at, a potom i intoniranjem himne BiH. Dra- ganu ^ovi}u, dr. Bo`i Ljubi}u i Draganu Vranki}u po okon~anju govora prvi je ~estitao dr. Zlatko Lagumd`ija, a potom i visoki predstavnik Valentin Inzko.
H.A.
Administraci ji manje pla}e i u 2012.
Narodna skup{tina RS-a usvo jila je ju~er po hitnom postupku Zakon o unutra{njem dugu entiteta, ko jim se ure|uju postupak, na~in i rokovi utvr|ivanja i iz- mirivanja unutra{njeg duga prema fizi~kim i pravnim licima, u ukupnom iznosu do 1.557.500.000 KM. Za- konom je skra}en rok dospi je}a obveznica emito- vanih po osnovu op{tih obaveza sa 15 na 14 godina, dok je rok dospi je}a obveznica emitovanih po osno- vu materi jalne i nemateri jalne {tete nastale u peri- odu ratnih dejstava skra}en sa 14 na 13 godina. Po hitnom postupku usvo jene su izmjene Zako- na o platama zaposlenih u organima uprave RS-a ko jim se do 31. decembra 2012. godine produ`ava rok primjene platnih koefici jenata. Predvi|eno je da platni koefici jent od 30 do 37 bude umanjen za 25 posto, koefici jent od 23 do 27 za 20 posto, od 17 do 22 bio bi umanjen za 15 posto, a koefici jent od ~etiri do 16 za 10 posto.Usvo jenim Zakonom o sudovima RS-a predvi|eno  je osnivanje novih sudova u Srebrenici, Loparama, Srpcu, Brodu, [amcu, Kozarskoj Dubici, Nevesinju, Rogatici i Lakta{ima, ko ji bi po~eli sa radom kad se steknu materi jalne i druge pretpostavke za rad. Poslanici su usvo jili Zakon o unutra{njim poslo- vima ko jim se ure|uju nadle`nost, djelokrug i osnovi organizaci je i rukovo|enja u MUP-u RS-a. Usvo jen je Zakon o za{titi potro{a~a u RS-u ko-  jim se uskla|uje zakonska regulativa iz ove oblas- ti sa evropskim zakonodavstvom. Poslanici su usvo jili program ure|enja spomen-po- dru~ja Donja Gradina. Programom je predvi|eno ure|enje centralnih objekata uprave, muze ja, is- tra`iva~kog centra i vjerskih objekata za Srbe, Jevre je i Rome u centralnom di jelu Memori jalnog kompleksa.
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak,
16.
decembar/prosinac2011.
3
NARODNASKUP[TINAREPUBLIKESRPSKE BO@I]NIPRIJEM U PARLAMENTU BiH
Pismoederalnogministraunu- tra{njihposlo vaPredragaKurte{a, na- kon{to je objav ljeno u po jedinimme- di jima, dobili su ju~er i oni ko jima je upu}eno. Na vodima iz Kurte{o vog pismasago vorniciOslobo|enjami- nistarsigurnostiSadikAhmeto vi} i di- rektorFederalneupra vepolici jeDra- ganLuka~nisuiznena|eni, jer, ka- koka`u, i samiraspola`uoperati vnim podacima o aktuelnojsigurnosnojsi- tuaci ji. Kurte{ je u pismuupu}enom idirektoruDirekci je za koordinaci-  jupolicijskihti jela u BiH HimziSeli- mo vi}u i direktoruOba vje{tajno-si- gurnosneslu`be BiH AlmiruD`uvi te kantonalnimministrimaunutra{- njihposlo va i komesarimapolici je upozorio na lo{uekonomsko-poli- ti~kusituaci ju i njenemogu}eposlje- dice i pozvao na ja~usaradnjuinsti- tuci ja u sigurnosno-oba vje{tajnom lancu.
 Samos talnost polici je
 Ahmeto vi},s ko jim smo razgo va- ralinetomnakon{to mu je uru~eno pismo, kazao je kako je iznena|en i `alizbog~injenice da je ono, pri jene- go{to je stigloonimako jima je upu}eno, objav ljeno u po jedinim medi jima. - Nisamsklonkomunikaci ji sa svo jimkolegamaputempisama, ali svakako da di jelimodre|enuzabri- nutostko ju je u pismuna veokolega Kurte{. O tome sam neda vnogo vo- rioja vno na sesi jiKruga99, ukaza- {i naeventualneizazo veko jeproiz-  vodiaktuelnapoliti~ko-ekonomska situaci ja, uzroko vananeormiranjem  Vi je}aministara BiH i neusva janjem bud`etainstituci ja BiH, kazao je Ah- meto vi}. Nakonpisma, ka`e da o~eku jekvalitetanplanakti vnosti ederalnog MUP-a i dobrukoordi- naci ju s kantonalnimpolici jama“ka- ko bi se napra vioplanpre vazila`enja svihsigurnosnihpreprekako jesto-  jepredFBiH, {to }e biti i dio planaMi-nistarstvasigurnosti BiH kad je u pi- tanjuFBiH“.- O~eku jem ikvalitetnepomake kad je ri je~ o izmjenamaederalnog Zakona o unutra{njimposlo vima te opredi jeljenost i istrajnostgospodi- naKurte{a da tim izmjenamabude zadr`anaoperati vnasamostalnost u radupolici je, jer samotakose mogu na proesionalan i kvalitetanna~in pre vazilaziti svi na vedeniproble- mi, kategori~an je Ahmeto vi}, ko ji doda jekakovjeru jesvimpolicij- skimdirektorima u BiH, jer se radi“o proesionalcimako ji}e sve ono na {to im ukazu jemo kao na sigurnosne problemesa vladatikakosigurnosna situaci ja ne bi bilado vedena u pita- nje“.- Potpunouva`ava ju}i~injenicu da se radi o doga|ajimako je je te{kopre-  veniratiklasi~nimpolicijskimmeto- dama, smatram da to ne umanju je oba vezusvake od policijskihagenci-  ja u FBiH, ali i dr`avi BiH, da radi naiznala`enjumetoda, ali i ustanolja-  vanjuprocedurako jima}e se poten- ci jalnimiz vr{iocimaovakvih i sli~nih kri vi~nih i drugihdjelamaksimalno smanjitiprostor za mane var, napisao  je, uz ostalo, Kurte{. Zabrinutostba- zira na “statisti~kimpokazateljimako-  jiukazu ju na pogor{anjestanjasigur- nosti, pri jesvega,u smislupo ve}anja bro jakri vi~nihdjela u odnosu na is- tiperiodpro{legodine, ali i zna~aj- nomuznemirenjuja vnostidoga|aji- mapoputteroristi~kognapada na  Ambasadu SAD-a u Sara je vu, na vi-  ja~kihnereda u Mostaru i Sara je vu, napada na predsjednikaFBiH itd.”.
Bez komen tara o poli tici
 Ahmeto vi}na pitanje o trenu- tnomni voukoordinaci jeme|upo- licijskimti jelima u BiH, ka`e da je ona u uzlaznojazi.- Narednesedmice}e bititestiran ser ver u okviruDirekci je za koordi- naci jupolicijskihti jela BiH ko ji}e osi- guratirazmjenusvihinormaci ja izme|usvihpolicijskihagenci ja i tu`iteljsta va u BiH. To je zna~ajanna-predak. Koordinaci japolicijskihagen- ci jatrenutnoposto ji, sastancisvihdi- rektora i tu`iteljstva se odr`ava ju mjese~no ili dvomjese~no. No, zago-  vornik sam daljegunapre|ivanja svihoblasti u ko jimaposto jeeventu- alnipropusti, na vodiAhmeto vi}, doda{ida je u tom smislupred BiH  jo{ mnogoposla.- Mi se trebamotruditi da radimo na tome i,bez preuzimanja na sebe da da jemobilokakvepoliti~kekva- lifkaci je o stanju u BiH, trebamosa- moraditiposaoko ji nam je dat u okvi- rimazakona, zaklju~io je dr`a vni ministarsigurnosti. I direktor FUP-aDraganLuka~ primioje Kurte{o vopismo, te ga je prosli jediosvimorganizacionimje- dinicama i sektorima FUP-a. - Ocjenepoliti~kesituaci je, izne- sene u pismu, ne mogukomentira- ti. Ali, kad je ri je~ o operati vnomdje- lo vanju, svi kapacitetiko jimatre- nutnoraspola`e FUP u unkci ji suosi- guranjasvihgra|anaFBiH, borbe protivkriminala isvihnegati vnih po ja va u dru{tvu. Tako}e biti i nare- dnegodine, kazao je Luka~. Naglasio  je dase saradnjaizme|u FUP-a i kan-tonalnihpolici jave} odvi jakrozre- do vnukoordinaci juederalnog i kantonalnihkomesara.
 S. [EHER^EHAJI]
Ahme to vi} i Luka~ona vodima iz Kur te{o vogpisma
POLICIJASAMOTREBA
RADITISVOJPO SAO
Ahme to vi}:
O~eku jemkvalitetanplanaktivnostifederalnog MUP-a i dobrukoordinaci ju s kantonalnimpolici jama u prevazila`enjusvihsigurnosnihpreprekako jesto jepredFBiH
Luka~:
Svi kapaciteti FUP-a su u funkci jiosiguranjasvihgra|anaFBiH
Pratnja zaHad`iomerovi}a
S obzirom na to da policij- skikomesarKantonaSara je-  voni jepreduzeomjere po zaklju~kuVladeKantona o nastav kupru`anjapolicijske za{titeno vinaruBakiruHad`i- omero vi}u do za vr{etkais- tra`nihradnji iprocjenenje- go vesigurnosti, Vlada je no-  vimzaklju~komopetzatra`ilaod policijskogkomesarapri- mjenu~lana5. Zakona o unu- tra{njimposlo vima KS-a, te od Neza visnogodbora za izbor i re vizi jucjelo vituinormaci ju o nedjelo vanjupolicijskogko- mesara po zaklju~kuVlade od 29.11. 2011. godine. Tako je Vlada KS-a reagirala naKurte{ovo pismo.
DraganLuka~:
Redovnakoordinaci a
PredragKur te{:
Lo{asi uaci a
 SadikAhme to vi}:
Vje u epo icijskimdi ekto ima
Selimovi}: Svjesni te`ine situaci je
DirektorAgenci je za koordinaci jupolicijskihti jela BiH HimzoSe- limo vi}kazao je kako je ministarKurte{podsjetio “na neophodnost {to boljesaradnjeorgana za spro vo|enjezakona u ciljuefkasni je komunikaci je i odgo vornosti po pitanjusigurnosnihpri jetnji, a po- goto vonjiho vepre venci je“: - Mislim da su ruko vodiocipolicijskihagenci jasvjesnite`inesta- nja u ko jem se nalazimo i vlastite, ali i odgo vornostiagenci jako ji- maruko vode za odr`avanje{to boljegsigurnosnogambi jenta. No, zna~ajnuulogu u obezbje|enju{to boljegambi jenta za `ivot i rad svihgra|anaima ju i drugisubjektidru{tva.
Bla gdanska zdravica za politi~ki kompromis

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jelena Trklja liked this
Midhat liked this
Midhat liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->