Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7345 Cur b&i Inzicht Nr19

7345 Cur b&i Inzicht Nr19

Ratings: (0)|Views: 110|Likes:
Published by Menno Lammers

More info:

Published by: Menno Lammers on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2011

pdf

text

original

 
1
Uitgave 19 - december 2011
 Verkenning duurzaam ketenbeheer 2CURNET & SBR in kennisalliantie 3Multikering Katwijk 3Column: weKnowledge 3 Waterbouwdag 2012: Bouwen voor de toekomst 4Hoe goed is beton tegen chloriden bestand? 4Geotechniek kijkt in de toekomst 5Nieuw publicaties en CUR-Aanbevelingen 6 - 7Nieuwe commissies 8GWW LIGHT 8
In
zicht
Bouwen met kennis
Kennis voor, door en metde sector
CUR Bouw & Infra gaat 2012 in met een groot aantal nieuwe initiatieven en projecten. In ons jaarprogram-ma 2012 zijn onderwerpen opgenomen die relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van onze stakeholdersen ook een breder maatschappelijk belang in zich dragen. Te denken valt aan vraagstukken als duurzaam-heid, veiligheid, ketenintegratie, de bredere toepassing van ICT en, last but not least het zeer actuelevraagstuk van asset management. Naast kennisontwikkeling is en blijft ook de verspreiding en toepassingvan die innovatieve kennis voor ons een belangrijke opdracht.
jaren niet veranderd zijn, ook hierontwikkelen wij ons steeds weernieuwe werkvormen om tegemoette komen aan de steeds grotereen acutere behoete aan praktischtoepasbare kennis. Zo zullen wein 2012 verder gaan met nieuwewerkwijzen, waarbij in een ‘snel-kookpansituatie’ met expertpa-nels sneller kennis gemobiliseerden geactiveerd kan worden. Ookgaan we verder met specialisti-sche kennisplatorms, die op huneigen onderwerp als autoriteit envraagbaak ungeren. Een goedvoorbeeld hiervan is het platormVoegovergangen en opleggingen,dat in nauwe samenspraak metRijkswaterstaat is opgericht.Het programma 2012 kent eensterke inhoudelijke programmati-sche samenhang, gericht op hetoplossen van maatschappelijkevraagstukken op het gebied vanveiligheid en duurzaamheid. Inonderstaande matrix wordt deopbouw van ons programma sche-matisch weergegeven. Het CURBouw & Inra programma 2012omvat circa 100 projecten, ver-deeld over 5 programma’s. Eenvolledig overzicht kunnen we hierniet geven, wel een aantal in hetoog lopende projecten.
Beton en beton-constructies
Duurzaamheid, in de betekenisvan sustainability, wordt belangrij-ker bij nieuwbouw en beheer vanbestaande bouwwerken en duseen thema binnen dit program-ma. De projecten Groen beton enThermisch actieve gebouwdelenzijn aansprekende voorbeeldenCUR Bouw & Inra ungeert albijna 60 jaar als neutrale schakeltussen vraag en aanbod van ver-nieuwende kennis. De essentievan onze werkwijze -voor, dooren met de sector- mag in al die
Wij wensen alonze relatieseen constructie en inspirerend2012!
T           h          e        m        a        ’           s        
D           u        u        r        z        a        a        m        h          e        i           d            e        n         e        n        e        r          g        i           e        L          e        v        e        n         i           n         d           e         d           e        l           t          a        M           o        b          i           l           i           t          e        i           t          V           e        i           l           i             g        h          e        i           d            e        n         k          w        a        l           i           t          e        i           t          
 B e t o n  e n  b e t o n c o n s t r u c t i e s M a t e r i a l e n  e n  c o n s t r u c t i e s W a t e r b o u w / D e l t a T e c h n o l o g  i e G e o t e c h n i e k  e n  b o d e m N i e u w e  t e c h n i e k e n  e n  p r o c e s s e n
 P r o g  r a m m a ’ s
 
2
hiervan. Twee andere nieuwe on-derwerpen die we gaan oppakkenzijn vezelversterkt beton en ultra-hogesterkte beton.Recent zijn de eerste drie CUR-Aanbevelingen op betongebiedgepubliceerd die nu geheel zijntoegesneden op de Eurocodes voorbeton. In 2012 worden de overigetwaal herziene Aanbevelingen ge-publiceerd. Voor de meest actuelepublicaties zie www.cur-aanbeve-lingen.nl.
Materialen enconstructies
Veiligheid is een belangrijk themabinnen dit programma. Het Plat-orm Constructieve Veiligheid zorgtvoor meer bewustzijn en kennisvan de structurele oorzaken vanalende constructies en levert ac-tie expertise bij de analyse vanvoorkomende incidenten (galerij-fat Leeuwarden, instorting dakFC Twente stadion). Een nieuwinitiatie is veiligheid op de bouw-plaats, met de ocus op het verbe-teren van de communicatie tussenontwerpers en het personeel op debouwplaats.Naast vertrouwde materialen alsbeton en staal is er binnen dit pro-gramma ook aandacht voor ande-re materialen zoals vezelversterktekunststoen. In dat kader wordthard gewerkt aan de herzieningvan CUR-Aanbeveling 96.
Waterbouw endeltatechnologie
Eind 2011 is CUR-Waterbouwtot stand gekomen, een program-merend stakeholderoverleg. Ditplatorm zal nauw aansluiten opontwikkelingen zoals het Hoogwa-ter Beschermingsprogramma, hetDeltaprogramma en niet te verge-ten de Topsector Water.Actueel is het project Multidijk (zieelders in dit nummer) en de Hy-draulic Fill Manual, een voorbeeldvan internationale samenwerkingbij het verspreiden van actuelekennis. Ook vermeldenswaard zijnkennisprojecten voor het duur-zaam beheren van de haveninra-structuur. Zo starten we met hetproject ‘Hydraulische belastingboegschroeven en straalpijpenschepen’. De kennis uit dit projecten volgende projecten zal te zijnertijd een plek krijgen in het nog opte richten kennisplatorm Duur-zame Haveninrastructuur.
Geotechniek en bodem
Recent is ook CUR-Geo gestart,een commissie vergelijkbaar metCUR-Beton, CUR-Waterbouw ende BIR. De leden van CUR-Geovormen tevens het bestuur vande betreende vaksectie van KIVINIRIA. Op geotechnisch gebiedstarten het komende jaar tal vannieuwe initiatieven, zoals onder-zoek naar trekpalen en naar debeddingsconstante bij underin-gen op staal. GWW-LIGHT is eennieuw kennisprogramma dat totdoel heet slimme en lichte un-deringsconstructies voor de we-genbouw en dijkconstructies teontwikkelen. De recente kennisal-liantie met SBR over bouwputtenen underingen zal de positie vandit programma versterken.
Proces en techniek
De digitale revolutie verandert dewereld in snel tempo. In dit pro-gramma ligt de ocus op de acti-viteiten in het verlengde van DeBouw Inormatieraad (BIR), dieonder meer de implementatie vanBIM als digitaal bouwwerkmodelstimuleert en zich beijvert voor dehiervoor noodzakelijke standaardinstrumenten voor gegevensuitwis-seling zoals objectenbibliotheken.De strategische Research Agendavan IIP bouw heet onderwerpenvastgesteld die zich lenen voor deslimme toepassing van meer ICT.Een voorbeeld daarvan is logistiekin de bouw, een onderwerp dat sa-men met het CURNET-programmaTransumo zal worden opgepakt.Aansluitend op het lopende projectBIM-Omgeving oriënteert CUR-NET zich op uitbreiding van haaractiviteiten met geo-inormatie,met name aan een bundelende roltussen partijen in de bouwwerelden in de geo-inormatiewereld.
U vindt het volledige jaarprogramma2012 op www.curbouweninfra.nl
Verkenning duurzaam ketenbeheer
CUR Bouw & Inra heet in op-dracht van de commissie Duur-zaam Ketenbeheer in de Bouw(DKB), van het ministerie van In-rastructuur & Milieu, een verken-ning uitgevoerd naar nieuwe initi-atieven, die leiden tot duurzaam(materiaal)ketenbeheer in debouw. Het resultaat van deze ver-kenning is een businessmodel met(SMART- gemaakte) actieplannen.Hieruit blijkt dat duurzaam keten-beheer nog geen alledaagse gangvan zaken is in de bouw. Voor debedrijstak is (duurzaam) mate-riaalketenbeheer echter zeer be-langrijk omdat:
•faalkostenkunnenwordente
-ruggedrongen en procesvoeringeciënter plaatsvindt;
•erdoorverkortingvandeuit
-voeringstijd ook minder hinderontstaat voor de omgeving;
•innovatiefgedraggestimuleerd
wordt (nieuwe proces- en sa-menwerkingsvormen, ander-soortige contractvorming);
•energiegebruik(endaarmee
CO
2
uitstoot) kan worden gere-duceerd.Een duurzame inrichting van deketen, dus ook rekening houdendmet de eindigheid van materialenen ossiele brandstoen, wordtniet alleen als lastig gezien, maarook (onterecht) als kostenverho-gend. Dit laatste omdat teveelnaar alleen investeringen wordtgekeken en niet naar het total costo ownership (lie cycle costs), dusrendementen op langere termijn.De, samen met begeleidingscom-missies benoemde actieplannen,zijn gekoppeld aan de achtereen-volgende asen in het bouwpro-ces: van winning van grondstoenen productie van bouwmaterialenen -producten tot de toepassing(het gebruik) ervan.Voorbeelden van de komende tijduit te voeren actieplannen zijn o.a.
•verminderingvanhetnettoma
-teriaalgebruik: door inzet vansecundaire grondstoen en heteciënter produceren;
•verminderingvanproductiever
-liezen en hergebruik van aval-producten: eciëntere proces-voering (minder uitval, minderverplaatsen van materialen,primaire grondstoen door li-mitering transportkilometers);
•informerenbetrokkeneninini
-tiatiease: op basis van gege-vens over de milieubelastingvan materialen/producten kun-nen opdrachtgevers sturend inaanbestedings- en gunnings-ase optreden;
•informerenbetrokkenenrecy
-clingase: nagaan op welke wij-ze nanciële ruimte kan wordengecreëerd om slopen te kunnenrichten op optimaal hergebruiken recycling. Het opzettenvan (regionale) materiaal- enproductbanken is een andereactiviteit die in deze ase kanleiden tot duurzaam materiaal-ketenbeheer.De verkenning over duurzaamketenbeheer kan worden gedown-load vana.......
 
CUR Bouw & Infradecember 2011 - 19
genoeg. Na doorvragen blijkt datzij zich als individu en als orga-nisatie graag willen verrijken metkennis, zodat zij concurrentie-voordeel kunnen creëren. Eenbegrijpelijke reactie, echter eendenk- en handelingswijze uitde vorige eeuw. Data, kennis encreativiteit zijn niet meer exclu-sief in handen van organisaties.De macht over de markt zalverschuiven van organisatiesnaar sociale (waarde)netwerken.Binnen organisaties moet dan ookeen omslag gaan plaatsvinden:van gesloten, hiërarchisch encontrolenaar open,authenticiteiten verbon-denheid. Hetis niet meer detent, maar devent (of vrouw)die uiteindelijk het verschilmaakt. Kortom, we maken eenswitch iKnowledge naar weKnow-ledge.
 Auteur: Menno LammersProcesmanager bij VernieuwingBouwInitiator van de denktank‘Connectivity’ van De NieuwBouw
‘macht van de massa’ uit zichook in het beschikbaar komenvan denkkracht om problemenop te lossen of nieuwe wegenin te slaan.Regelmatig verwonder ik mijtijdens dialogen met het ma-nagement van organisatiesover kennisdelen en organi-satieontwikkeling via het in-ternet. De toch nog groteonbekendheid met de internet-ontwikkelingen en opmerkingenzoals “ik ga mijn concurrent niethelpen ontwikkelen”, zeggen mij
De uitspraak ‘kennis is macht’vind ik achterhaald. Kennis iser in overvloed en is ook steedsbeter via het internet verkrijgbaarvoor iedereen.
Het is een illusie dat je (digi-tale) informatie en kennis ge-heim kunt houden. De opkomstvan de netwerksamenleving ende daarbij behorende social me-dia, heeft inmiddels een andereinhoud aan het begrip machtgegeven. De kracht van deze net-werken neemt, met het aantalgebruikers exponentieel toe. De
weKnowledge
      C      O      L      U      M      N
3
CURNET & SBRin kennisalliantie
Het gezamenlijke doel van departijen is de sectoren GWW enB&U beter te bedienen met ken-nis op het gebied van underingenen bouwputten. De kennisalliantiebeoogt de huidige samenwerkingverder uit te bouwen en beterzichtbaar te maken voor de markt.De samenwerking bestrijkt de helecirkel van kennisontwikkeling: vanonderzoek, via vastleggen in ken-nisproducten tot uitrol van kennisin de markt. De samenwerking be-vordert de eciëntie en voorkomtdat werk dubbel wordt gedaan.Op termijn biedt de samenwerkingde mogelijkheid tot verbreding toteen volwaardig kennisprogramma,
CURNET/CUR Bouw & Infra en Stichting Bouwresearch gaan samen-werken op het gebied van funderingen, trillingen en bouwputten.Tijdens de Geotechniekdag op 10 november ondertekenden de beidedirecteuren, respectievelijk Jaco ter Wal (links op de foto) en Jack deLeeuw daartoe een kennisalliantie.
waarbij aanhaken van anderekennisinstituten een reële moge-lijkheid is.SBR-directeur Jack de Leeuwbij de ondertekening: ‘we wer-ken al samen, maar doen datin deels verschillende sectoren.Deze kennisalliantie maakt hetmogelijk om intensiever te gaansamenwerken en kennisontwik-keling beter vorm te geven. Deontwikkeling en implementatievan kennis wordt hiermee e-ciënter geregeld’. Jaco ter Walvan CURNET voegde daar nogaan toe: ‘met deze kennisalliantiespelen we in op de consolidatiedie in de kenniswe-reld aanstaandeis. En zoals Aris-toteles destijdsal stelde: hetgeheel is meerdan de som derdelen!’
Multikering Katwijk
De Multidijk is een eigen initiatievanuit programma Multidijk geac-cepteerd door stuurgroep Kustver-sterking Katwijk.Op voorstel van de gemeenteheet de stuurgroep Kustverster-king Katwijk, samengesteld uitbestuurlijke vertegenwoordigersvan het Hoogwaterbeschermings-programma, het Hoogheemraad-schap Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk,besloten de haalbaarheid van hetconcept Multikering nader te on-derzoeken. Dit alternatie voorde huidige dijk-in-duin oplossingmaakt, tegen aanzienlijk lagere in-vesterings- en onderhoudskosten,veel betere inpassing van de inKatwijk noodzakelijke waterveilig-heidsmaatregelen mogelijk.Het concept is gebaseerd opeen zware keerwandconstructie.Deze brengt, in tegenstelling tothet traditionele brede duin o deiets minder brede dijk-in-duinoplossing, een aanzienlijk lager
De Multidijk is een alternatieve oplossing voor de kustverdediging bijKatwijk. Een innovatief concept van waterkering gecombineerd metondergrondse ruimten voor parkeren en horeca kan twintig miljoeneuro besparen op de investeringskosten.
ruimtebeslag met zich mee. Doorhet geringe ruimtebeslag is geenkostbare, onderhoudsgevoeligezandsuppletie noodzakelijk. Ookin aanleg is het concept veel een-voudiger en met minder hinder enoverlast uitvoerbaar.Het consortium Multikering Kat-wijk, bestaande uit architectenbu-reau DP6, het Ingenieursbureauvan de gemeente Rotterdam, deTU Delt, TNO en CUR Bouw & In-ra werkt het concept de komendemaanden verder uit. Belangrijk-ste technische aandachtspuntendaarbij zijn mogelijke ontgrondingvan de keerwand en mogelijk on-acceptabele wateroverslag naarde kern Katwijk aan Zee. In hetvoorjaar 2012 kan, op basis vaneen voorlopig ontwerp, een wa-terbouwkundige onderbouwing eneen kostenraming, de stuurgroepKustversterking Katwijk een goe-de aweging maken ten opzichtevan het huidige voorkeursalter-natie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->