Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2011 - IV

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2011 - IV

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:
Published by Uğur Özkan

More info:

Published by: Uğur Özkan on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2011

pdf

text

original

 
 
Đçindekiler 
1.
GENEL DEĞERLENDĐRME
1
1.1.Para Politikası Uygulamaları ve Parasal Koşullar 11.2.Makroekonomik Gelişmeler ve Temel Varsayımlar 41.3.Enflasyon ve Para Politikası Görünümü 81.4.Riskler ve Para Politikası 11
2.
 
ULUSLARARASI EKONOMĐK GELĐŞMELER
 
13
2.1.Küresel Büyüme 142.2.Emtia Fiyatları 162.3.Küresel Enflasyon 192.4.Finansal Koşullar ve Risk Göstergeleri 202.5.Küresel Para Politikası Gelişmeleri 23
3
.
ENFLASYON GELĐŞMELERĐ
 
37
3.1.Enflasyon 373.2.Beklentiler 45
4.
 
ARZ ve TALEP GELĐŞMELERĐ
 
57
4.1.Gayri Safi Yurt Đçi Hasıla Gelişmeleri ve Đç Talep 574.2.Dış Talep 614.3.Emek Piyasası 65
5
.
FĐNANSAL PĐYASALAR ve FĐNANSAL ARACILIK
 
77
5.1.Finansal Piyasalar 775.2.Finansal Aracılık ve Krediler 85
6.
 
KAMU MALĐYESĐ
 
95
6.1.Bütçe Gelişmeleri 976.2.Kamu Borç Stokundaki Gelişmeler 100
7.
 
ORTA VADELĐ ÖNGÖRÜLER
 
103
7.1.Mevcut Durum, Kısa Vadeli Görünüm ve Varsayımlar 1037.2.Orta Vadeli Görünüm 1077.3.Riskler ve Para Politikası 110
KUTULAR
Kutu 2.1.Bilanço Durgunlukları: Japonya ABD Kıyaslaması 27Kutu 2.2.Euro Bölgesi Borç Krizi ve Borç Sürdürülebilirliği 30Kutu 2.3.Türkiye Đçin Reel Efektif Kur Göstergeleri 33Kutu 3.1.Tütün Ürünlerinde Vergilendirme Yöntemi ve Fiyatlara Etkisi 47Kutu 3.2.Döviz Kuru ve Đthalat Fiyat Geçişkenliğinde Güncel Tahminler 49Kutu 3.3.Fiyat Serilerinden Kısa Dönemli Dalgalanmaların Arındırılması 53Kutu 4.1.Türkiye Ekonomisi Đş Çevrimlerinin Küresel Ekonomi ile Đlişkisi 69Kutu 4.2.Yatırım Oranlarındaki Gelişmeler 73Kutu 5.1.Enflasyon Telafisinin Para Politikası Analizlerinde Kullanılması 91
 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEnflasyon Raporu 2011-IV 1
1. G
enel
D
eğerlendirme
 
2011 yılının üçüncü çeyreğinde Euro Bölgesi’nde kamu borçlarınınsürdürülebilirliğine dair endişelerin artması ve ABD emlak ve emek piyasalarındaki toparlanmanın öngörülenden daha yavaş olacağınınanlaşılması küresel ekonomiye dair aşağı yönlü riskleri belirginleştirmiştir. Budoğrultuda, küresel iktisadi faaliyete dair tahminler aşağı yönlü güncellenirken,para politikalarının normalleşme sürecinin uzun bir süre için öteleneceğine dair algılamalar güçlenmiştir. Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin artması ve risk iştahındaki bozulmaya paralel olarak gelişmekte olan ülkelerden sermayeçıkışları gözlenmiştir. Bu görünüm gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli enflasyonbaskılarına yol açarken aynı zamanda büyüme ve finansal istikrar kaygılarını daön plana çıkarmıştır.
1.1. Para Politikası Uygulamaları ve Parasal Koşullar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2010 yılının sonlarındanitibaren uyguladığı politikalarla orta vadeli enflasyon görünümünü bozmadanekonomiyi kademeli olarak daha sağlıklı bir büyüme kompozisyonuna doğruyönlendirmeyi amaçlamıştır. Bu çerçevede, bir yandan döviz kurunun iktisaditemellerden aşağı ya da yukarı yönde aşırı ölçüde sapmasına karşı politikalar uygulanırken, diğer yandan kredilerin makul oranlarda büyümesi için diğer kurumların katkısıyla birlikte gerekli tedbirler alınmıştır (Grafik 1.1.1 ve 1.1.2).
Grafik 1.1.1.
 TL ve Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri*
Grafik 1.1.2.
Kredi Artış Oranı* (Yüzde)
(13 Haftalık Hareketli Ortalama, Yıllıklandırılmış)
* ABD doları karşısında, 01.10.2010 değerleri 1’e normalize edilmiştir.Gelişmekte olan ülkeler ortalaması, Brezilya, Şili, Çek Cumhuriyeti,Macaristan, Meksika, Polonya, G. Afrika, Endonezya, G. Kore veKolombiya para birimlerinin normalize edilmiş ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Artışlar para biriminin ABD dolarına karşı değer kaybınıifade etmektedir.Kaynak: Bloomberg, TCMB.*Kur Etkisinden arındırılmıştır.Kaynak: TCMB.
0,920,981,041,11,161,221,281,34
     1     0     1     0     1     1     1     0     1     2     1     0     0     1     1     1     0     2     1     1     0     3     1     1     0     4     1     1     0     5     1     1     0     6     1     1     0     7     1     1     0     8     1     1     0     9     1     1     1     0     1     1
TürkiyeGOÜ Ortalaması0102030405060
     O    c    a     k
       Ş
    u     b    a     t     M    a    r     t     N     i    s    a    n     M    a    y    ı    s     T    e    m    m    u    z     A
       ğ
    u    s     t    o    s     E    y     l     ü     l     E     k     i    m     K    a    s    ı    m     A    r    a     l    ı     k
2007-2010 ortalaması2011

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->