Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[29CASHMM]Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

[29CASHMM]Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

Ratings: (0)|Views: 202 |Likes:
Published by michalskig
List of published works of Grzegorz Michalski

Original publications in JCR indexed Journals:

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[01OPERATIONAL].pdf |
Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cited in JCR: 2 times (IF = 0,716); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://ssrn.com/abstract=1562672 | http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf |.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[02VALUE].pdf |
Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, 3 times cited (IF = 0,62); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf | http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf |.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[03PLANNING].pdf |
Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf | http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf |.

Monographs:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, 35 times cited (acc. to: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004, ISBN:8373872760, 10 times cited (acc. to: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monographs of WSZ Edukacja, Wrocław, ISBN: 83-87708-6-6, 5 times cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, 2 times cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monographs & Developments of Academy of Management and Administration in Opole, Publishig House of WSZiA, Opole 2004; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.
Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), P
List of published works of Grzegorz Michalski

Original publications in JCR indexed Journals:

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[01OPERATIONAL].pdf |
Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cited in JCR: 2 times (IF = 0,716); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://ssrn.com/abstract=1562672 | http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf |.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[02VALUE].pdf |
Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, 3 times cited (IF = 0,62); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf | http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf |.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[03PLANNING].pdf |
Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf | http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf |.

Monographs:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, 35 times cited (acc. to: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004, ISBN:8373872760, 10 times cited (acc. to: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monographs of WSZ Edukacja, Wrocław, ISBN: 83-87708-6-6, 5 times cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, 2 times cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monographs & Developments of Academy of Management and Administration in Opole, Publishig House of WSZiA, Opole 2004; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.
Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), P

More info:

Published by: michalskig on Dec 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2011

pdf

text

original

 
~
'-~'
I
"', ':;"
",;f:
{:
c
:'
 
c
\ .""
;
~'
I
,,)'.
;.,;
~4:,
~,~:,.
..~c Grzegorz Michalski-J~
" Zastosowanie modeli zarz~dzania srodkami pieni~znymi
i
w przedsi~biorstwie
~
~
; 1, WprowadzeDiePodstawowym celem zarz(\.dzania rodkami pieni~Znymi w kaZdym przedsi~-biorstwie jest, z jednej strony, utrzymywanie jak najniZszego ch poziomu, ponie-waZ ich posiadanie wi(\.Zesi~ z zamrozeniem kapitalu. Z drugiej strony, zbyt niskipoziom srodkow pieni~Znych moze negatywnie wplywac na stabilnosc fmansow(\.przedsi~biorstwa i przez wzrost ryzyka zwil\.Z3negoz jego dzialalnosci(\.zmniej-
 
szacw~os~ przedsi~~ior~twa.~~oczes~e nadmiemez:amr°zenie,api~~
przyczymaSl~ do obrnzanlawartOSClrzedsl~blorstwa, dyz negatywnieodblJa si~ na poziomie przeplywow pieni~Znych, arazemwzrost kosztu finansowaniawynikaj(\.cy e wzrostu yzyka i wzrost prawdopodobienstwayst~ienia trudno-sci finansowychakZeniszcz(\. artoscprzedsi~biorstwa.
I
"
i
;)
2Okr
'
1
'
k
'
t
I
'
tt
~
.
es eDle apl a u pracuJ~cego De 0
;;,
.
Kapital pracuj(\.cy etto (ang, net working capita/) est cz~sci(\. ktywow bie-
;
1: z(\.~ych !~ansow.an(\. kap~tal~ .stalymi. Kap!~al, obrotowy ?etto to ro~ica ak~-; wow blez(\.cych 1 pasywow blez(\.cych tub rozmca pasywow stalych 1 aktywow
~ stalych. Jest on skutkiem braku synchronizacjimi~dzy formalnym powstaniemprzychodowze sprzed!lZy rzeczywistymwplywem srodkow pieni~Znychwy- nikaj(\.cym e sci~~cia naleZnosci raz rozbieZnosciw czasiepowstaniakosz-
c
.,it
tow a rzeczywistymWYPlywem rodkow pieni~Znych wi(\.Zanym e splat(\. o-
I~
bowi(\.zan.Wyznacza i~ go na podstawiewzoru:
,
NWC=CA-CL=AAR+A1N+C-AAP
,
I.
."1,
~,
",
dz
ATTJ"'
Ck
't'
L
AT
;
g Ie: IV'" - aplta1 pracuRcy netto, A 1V zapasy,
;i CA
-
aktywa biez~ce, C - srodki pieni~zne ich ekwiwalenty,
:II
CL pasywa ie~ce, AAP kr6tkotenninoweobowi~zania,
'c AAR - naleznosci,
I'
i
ri
,~
..;;;
II.
Zastosowanie modeli zarz
ą
dzania
ś
rodkami pieni
ęż
nymi w przedsi
ę
biorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish),[in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagro
ż
enia Rozwoju”, T. 2: Zarz
ą
dzanie finansami przedsi
ę
biorstw i instytucji,P. Karpu
ś
, J. W
ę
c
ł
awski [red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53
 
~
40 Grzegorz ichalskiW trakcie szacowania przeplywOw pieni~Znych przyrost kapitalu pracujl\.ce-go netto wil\.ze si~ z "zamrozeniem" srodkow przeznaczonych na ego tworzenie.Jesli przyrost ten jest dodatni, oznacza to coraz wi~ksze zaangaZowanie srod-kow, co pomniejsza przeplywy pieni~Zne. Wzrost poziomu produkcji pocil\.ga zasobl\. koniecznosc zwi~kszenia zapasow, a cz~sto takZe naleZnosci i srodkowpieni~Znych. Cz~sc tego przyrostu b~dzie finansowana zobowia..zaniamibiezl\.-cymi. Reszta (uwidoczniona jako przyrost kapitalu pracujl\.cego netto) b~dziewymagala innego rodzaju finansowania.3. Szacowanie wartosci przedsi~biorstwaInteresujl\.cedla nas, z punktu widzenia glownego celli zarzl\.dzania inan-sami przedsi~biorstwa, jest sprawdzenie, w jaki sposob zmiana poziomu srod-kow pieni~Znych wplynie na wartosc przedsi~biorstwa. W tym celli wykorzysta-ny zostanie wzor opierajl\.cy si~ na zalozeniu, ze wartosc przedsi~biorstwa jestsuml\. zdyskontowanych wolnych przeplywow srodkow pieni~Znych dla przed-si~biorstwa (FCFF - ang.free cash low to irm):
v=f~~
t=1
(1 + k Y
gdzie: V - wartoscprzedsi~biorstwa,FCFF,- wolne przeplywy pieni~znegenerowane rzezprzedsi~biorstwow olcresie,k - stopadyskonta eprezentuj'4.caoszt kapitalu inansuj'4.cegorzedsi~bior- stwo.W liczniku prawej strony rownania znajdujl\. si~ przeplyWY pieni~Zne gene-rowane przez przedsi~biorstwo. SI\. one najcz~sciej szacowane na podstawiewzoru:FCF~ =(CR,-FCWD -VCt -D)x(l-T)+D-!!.NWC,gdzie: CR,- przychodyze sprzeda'Zy,
FCWD
koszty stalebez uwzgl~dnienia mortyzacji,VC/
-
koszty zmiennew olcresie,D
-
amortyzacja,T - efektywnastopapodatkowa,
.1NWC
-
przyrost kapitalu pracuj'4.cego netto.
Zmiany w poziomie srodkow pieni~Znych majl\. Wplyw na poziom kapitalupracujl\.cegonetto oraz na wielkosc kosztow operacyjnych przedsi~biorstwa.\\
Zastosowanie modeli zarz
ą
dzania
ś
rodkami pieni
ęż
nymi w przedsi
ę
biorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish),[in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagro
ż
enia Rozwoju”, T. 2: Zarz
ą
dzanie finansami przedsi
ę
biorstw i instytucji,P. Karpu
ś
, J. W
ę
c
ł
awski [red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53
 
Zastosowaniemodeli zafZlldzania rodkamipieni~Znymiw przedsi~biorstwie 41
4. Warunki zastosowania modeli zarz'"}.dzaniagotowk'"}.
Celem
zarz("4:.dzania
rodkami ieni~mymiest wyznaczenieasob6w rod-
k6w pieni~mych w przedsi~biorstwie na takim poziomie, aby przyczynial si~ ondo wzrostu bogactwa wlascicieli. Innymi slowy, chodzi 0 doprowadzenie utrzy-mywanych w przedsi~biorstwie zasob6w srodk6w pieni~mych do takiego po-ziomu, kt6ry jest optymalny z punktu widzenia zbilansowania koszt6w utrzy-mywania srodk6w pieni~mych i koszt6w posiadania zbyt malych ich zasob6w.Typ i rozmiar tych koszt6w jest cz~sciowo uzaleZniony od specyfiki strategiifinansowej prowadzonej przez przedsi~biorstwo.Obserwuj("4:.ciez("4:.ceplywy i WYPlywy przedsi~biorstwa, mama zauwaZyc,ze istniej("4:.ztery zasadnicze sytuacje zwi("4:.zane operacyjnymi przeplywamisrodk6w pieni~znych zachodz("4:.ceprzedsi~biorstwie:- gdy przyszle Wplywy i WYPlywy srodk6w pieni~mych s("4:.ozliwe doprzewidzenia i WplyWYprzewyzszaj("4:.YPlywy,- gdy przyszle Wplywy i WYplywy srodk6w pieni~mych s("4:.ozliwe doprzewidzenia i WYplyWYprzewyzszaj("4:.plywy,- gdy przyszle Wplywy i WYplywy srodkow pieni~mych s("4:.ozliwe doprzewidzenia, jednakZe nie mama ustalic, jakiego rodzaju przeplywypieni~me przewazaja..,- gdy przyszle Wplywy i WYPlyWY rodk6w pieni~mych Die s("4:.ozliwe doprzewidzenia.W zalemosci od tego, jaki charakter i jakie rozmiary w przedsi~biorstwiemaj("4:. plyWY i WYplyWYpieni~me, mama do zarz("4:.dzaniaoziomem srodk6wpieni~mych stosowac jeden z czterech modeli. Oczywiscie Die jest konieczne,aby w danym przedsi~piorstwie w sposob staly wyst~powala jedna z wyzej wy-mienionych sytuacji. To sarno przedsi~biorstwo maze miec zarowno okresy,w kt6rych w staly sposob wyst~puje nadwyZka wplyw6w srodkow pieni~znychnad ich WYPlywami, ak i takie, w ktorych wyst~puje tendencja odwrotna lub niejest mozliwe jej okreslenie. Podobnie ma si~ rzecz z przewidywalnosci("4:.rzy-szlych wplyw6w i WYPlyw6w. Mozliwe S("4:.kresy, w ktorych bez wi~kszychtrudnosci mama przewidziec Wplywy i WYPlywy, jak i okresy, gdy staje si~ tobardzo trudne lub calkowicie niemozliwe.5. Model BaumolaJest to tzw. klasyczny model zarz("4:.dzaniarodkami pieni~mymi. Jego zalo-zenia m6wi("4:. tym, ze przedsi~biorstwo otrzymuje regularne i okresowe Wply-wy srodkow pieni~mych, natomiast wydatkuje je w spos6b ci~ly i ze stalymtempem.1 W momencie otrzymania srodkow pieni~mych przedsi~biorstwo prze-
I
W. Baumol: The T~ansa~tions emand or Cash:An Inventory TheoreticApproach, "Quar-
l
terlyJournal f EconomIcs",tstopad 952, . 545-556. ~--~-~-- ~- ~I:;
Zastosowanie modeli zarz
ą
dzania
ś
rodkami pieni
ęż
nymi w przedsi
ę
biorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish),[in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagro
ż
enia Rozwoju”, T. 2: Zarz
ą
dzanie finansami przedsi
ę
biorstw i instytucji,P. Karpu
ś
, J. W
ę
c
ł
awski [red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->