Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gordon Landsborough-Bitka Kod La Plate

Gordon Landsborough-Bitka Kod La Plate

Ratings: (0)|Views: 347|Likes:
Published by Adem Ado Mehmedovic

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Adem Ado Mehmedovic on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
BITKAKODLAPLATE
GordonLandsborough
 
DogodilosejednomBilojeto1937.godineuvrijemekrunidbeNj.Vel.KraljaGeorgaVI.PredSpitheadomseokupljalaglavninabritanskihvojno-pomorskihsnagazasvečanimimohodučastnovogvladara.Prisustvovalisuibrodovi—predstavniciratnihmornaricadrugihzemalja.Jednogsjajnog,sunčanogpopodneva,dvasuseratnabrodaplovećiuzdužkanalanašlazajednonaputupremaSpitheadu(1).JedanjeodnjihbionjemačkibojnibrodAdmiralGrafSpee,posljednjaprinovaHitleroveratnemornarice.DrugibrodbilajebritanskakrstaricaAchilles.AdmiralGrafSpeejedomaksimumapovećaobrzinu,dabisesmanjimratnimbrodomutrkivaodoSpitheada.Achillesjeprihvatioizazov.PobijediojeAchilles...
1
SpitheadjevanjskosidrišteSouthamptona,sjeveroistočnoodotokaWight,gdjesuseodržavaleparadebritanskeflote.1PrvažrtvabiojeparobrodClement,oceanskibrod—tramperod5.050tonanosivosti,vlasništvobrodarskogdruštvaBoothLine,naputovanjuzaBahiu,Salvador.Bioje30.rujan1939.godine,dopodne.Vremenskesuprilikebilepovoljne,abrazilskaseobalanalazilazapadnoodnjih.Ponovosubiliprisvršetku jošjednogputovanjaineslutećidaćesezakojičaszatećiuvrtloguratnihopasnosti.H.J.Gill,trećioficirpalube,biojenastražikadjemotrilacpovikao:»Brodlijevoodpramca!«Gillusmjerisvojdvogledpremahorizontuipočemotritiudaljenibrod.GillovajedomovinabilauratusNjemačkomvećvišeodtritjedna.Zapravo,posadiClementanijeobjavaratadonijelanikakvepromjene;nijebilonipodmornicadaihprogone,nitiavionailioboružanihtrgovačkihbrodovakojibipucalinanjih.OvdjepredobalamaJužneAmerikeratimsečiniodalekinestvaran,neakkoneshvatljiv,kaoneštoštosuzametnuliusvojimsrcima.Suncejesjaloidanjebiovedar.Iakojenjihovbrodplovioucik-caku,što jebilamjerapredostrožnostiudobarata,nitkonijevjerovaodaćeihratuistinuzahvatititakobrzoposlijeobjavljivanjaneprijateljstava.Aliipaksedesilo:»Brodlijevoodpramca!«Dobarseoficirneizvrgavaopasnostima.StogajeGillvećusmjeriosvojdvogledpremaudaljenombrodu,čekajućidadođebliže,kakobigamogaoidentificirati.Nijetrebaodugodačeka.Nepoznatijebrodplovioravnopremanjima,pasu,zbognačinanakojiseizdizaoiznadhorizonta,moglizaključitidasekrećevelikombrzinom.U11hi15mintrećioficirprihvatidoglasnucijevipozovezapovjednikabroda,kapetanaHarrisa,kojijeupravosišaousvojukabinu.»Kapetane,tojeratnibrodkoji juripremanamapodpramčanimkutomod45°lijevo.«»Dolazimodmahgore«odgovorizapovjednik.KapetanHarrissebrzopopeonamostipogledaopremaratnombroduštosepribližavao.Biojeudaljenjošnekolikomilja,abudućidajedolaziopramcempremanjima,bilogajeteškoidentificirati.Nijedavaonikakvesignale,anijesemoglarazabratinibilokakvazastava.KapetanHarrisreče:»TobimogaobitiAjax.«BilojenevjerojatnodasenekineprijateljskiratnibrodnalazitakodalekoodNjemačke,odkojegarazdvajaimoćnobrodovljebritanskeratnemornarice,aosimtogabilojepoznatodasekraljevskibrodAjaxzadržavauvodamaJužneAmerike.
 
Nekolikosućasakaobaoficirapromatralapribližavanjebroda,jošuvijekpokušavajućigaidentificirati.Brodjeodbacivaoogromnepramčanevalove,pajeGillprocijenio:»Moradaplovibrzinomod30čvorova.«KapetanHarrisdoda:»Činisedaćemodobitiposjetioce.Izvjesitezastavu,ajaćuobućidrugikaput«.Rekavšitosiđedolje.JošuvijekjevjerovaodaseradioAjaxu,kojijezditakvombrzinomvjerujućidapretječenekinjemačkitrgovačkibrod,štobisemogaosampotopiti,akomusezatoostavidovoljnovremena.KadasekapetanHarrisvrationamost,ovajputelegantanusvomčistom,bijelomsakouoduniforme,nepoznatiseratnibrodnalaziojošsamotridočetirimiljedaleko,činećisegolemujarkomsvjetlutropskogsunca.Alijošuvijeknijevijaozastaveinijeimdavaonikakvesignale.Tojepočelobivatizagonetno,amoždasuoficiripromatrajućiga,osjetiliinekutjeskobu.Netkojedoljenapalubipovikao:»Avionuzlijeće!«Jedanjehidroaviónnaglopoletiospaluberatnogbroda,izbačenkatapultomuzrak.Panaravno,iAjaxjeimaohidroavin...Prvioficirpalubedotrčavšigorekadjehidroavionzaokrenuopremanjima,upitasvogzapovjednika:»Dalidapokažemopločusimenomnašegbroda?«—KapetanHarriskimneglavom,aprvioficirhtjedepoći.Načiniojeteknekolikokoračaja,kadlisehidroavionpočebrujećiobaratipremanjima.Oficiriiostaličla-noviposadezabezeknutosuzuriliugromoglasnolijetalo,kojesepočelostrmoglavljivatiusmjeruuzdužnicenjihovabroda.Aondasusedogođajipočeliodvijatizaprepašćujućebrzo.Učinilosekaodasedrvenarijanamostuokooficiraprovaljujeiraspada.Uzaglušnojbucihidroavionačulisuištektanjemitraljeskihrafalaiznadsvojihglava.Letimicesuugledalinjemačkeoznakepodkrilimahidroaviona,kojiihjeobasipaomitraljeskomvatrom.KapetanHarrisčuojeprvogoficirapalubeJonesakakoviče:»0Bože,patojeŠvabo!«—IstovremenojezapovjednikClementavećzaustavljaosvojbrod.Nabrodunijebilotopa,pajetobilosveštojemogaoučinitiupokušajuspašavanjanjihovihživota.—»Dalidaspremimčamcezaspašavanje,zapovjednice«,upitaprvioficir.KapetanHarrispotvrdiglavom,gledajućiidaljehidroavion,kojisevraćajućiponovousmjerioravnonanjih.»Sviljudinapalubu«,naredizapovjednik,»iiskrenitevansohesčamcima.«Brodjegubionabrzini,štojemogaouočitiipilothidroaviona,alisečinilodamu jetosvejedno.Opetsesunovratiopremabrodu,zasipa-jućigamitraljeskimmecima.Prvioficirpalubenaglosezateturao,akrvmušiknulaizdesnešakeipodlaktice.Napalubisuljudibijesnovikaliprotivnapadačažurećisespustitičamceuvodu.Hidroavionseopetvratio,ameciponovnozaprašišepopalubizačamceipozapovjedničkommostu.Alisadasugasvičlanoviposadespremnodočekalisakrivšiseuzaklone,paovajputnitkonijeranjen,premdajekormilarnicaostalarazlupanaodmetaka.PremaneposrednomnaređenjukapetanaHarrisa,doljeuradio-stanici,radio-telegrafistjepočeoodašiljatisignaleopasnosti—»RRR«.Premasignalnomkodeksutojeznačilo:»Napaomeavion.«Radio-telegrafistje,zatim,pokušaoemitiratigeografskekoordinatebroda,alisejošprijetoganaratnombrodupojaviosignal:»Stop!Obustaviteradvašera-dio-stanice!«KapetanuHarrisunijepreostaloništadrugonegodaposluša.Mogaojevidjetikakosusetopovikalibra280milimetarauperilipremanjima,dovoljnomoćnidaihraznesuizvode,akobisamoimalooklijevao.Stogajenaredioradio-telegrafistidadođenapalubu,aposadipoviknedaseukrcaučamceinapustibrod.ZnaojedaćeClementbitipotopljen.Jedinosetješioštosuuspjelipredatiradiogram;radio-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->