Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utilizarea Calculatorului În 7 Module - ECDL Complet - Modulul 1

Utilizarea Calculatorului În 7 Module - ECDL Complet - Modulul 1

Ratings: (0)|Views: 325 |Likes:
Published by Anca Sandu

More info:

Published by: Anca Sandu on Dec 18, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
t
NiUNÊA
EUROPEANÀ
Fordul
Socal
European
.w
GUVERNUI
ROMÂNIEiMINISTEAUL ADMINISTÂATIEI
9IINlERNELOR
 
Ê
aô
rr
It
Lecfia
1
Goncepte
generale
1.1
Hârrl=Ùare,
software
çi
tehnologia
informaf
iei
(Tl)
,,
Modul
cum
culegi,administrezi
çi
foloseçti informa{ia
fac
din tineun
câçtigàtor
sau
unînfrânt
în
via!à"'.
În
aceastàmanieràdramaticà sintetizeazà
BillGates
rolul
tehnologieiçiinformaliei.Este
tot
mai evidentfaptul
în
prezentexistenlafiecàrui
individ
în
parte,cagi
a
întregiisocietàli
în
ansamblulei, capàtà unritm din ce
înce
mai alert,devine
tot
mai
marcatà
de
necesitateacunoaçterii
rapide,
complete
çi
corecte
a
realitàlii
înconjuràtoare,pentru
ca
luarea deciziilor
fie
fàcutà
ferm,
oportun
çi
competent.
Aceasta
duce,
inevitabil,
la
creçtereavolumului
de
informalii
ce
trebuieanalizat,
de
unde o diminuare a
operativitàliiîn
acliune.
Orice decizie
are
la
bazâ
informalii
çi
date
referitoare
la
obiectul
activitàfii
respective.Prelucrareadatelortrebuiefàcutà
în
concordanfà
cu
cerinlele
tehnologieiinformalionale.Sepotastfelcontura
diferenlele
dintre date
çi
informalii:
-
datele
desemneazàelementele
primare,
provenind
din
diversesurse,
fàrà
o
formà
organizatâ
care
permitàluarea unor decizii;
-
informaliile
suntdate ce
au
un caracter
de
noutate, careîmbogàlescnivelul
de
cunoçtinlealecelui careprimeçteacesteinformalii.O datà carenuaducenimic
nounu
se
poateconsiderainformalie.
Deexemplu,pentru
o
persoanàoarecare,data
de
1 iulie nu
reprezintà nimic,
în
timp
ce
pentrualtàpersoanàreprezintàdata naçterii.Atunci,pentru prima
persoanà,
aceastà
datà
calendaristicà
va
reprezenta
o
simplà datà,
în
timp
ce
pentru
a
douapersoanà
va
reprezenta
o
informalie.
Prelucrarea
datelor
(numità
çi
procesare)
presupunetotalitatea
transformàrilor,caformàçi
conlinut
a datelorînvederea
oblinerii
rezultatelor.Dintre transformàrile celemaiimportante
se
potenumera:
I.
Generareareprezintà
operalia
princare se
oblin date
primare(sursà);
il.
Culegerea
çi
pregàtirea.Formainifialà
a
datelor diferà
deforma sub
care
acestea
intrà
în
prelucrare.
Pregàtirea
datelorîn vedereaprelucràriilor,
presupuneetaoele:
jl
selectare
-
dintre datele
primare
se
aleg datelecare
sunt
necesarepentru generareaanumitorinformalii;
J(
codificare
-
trecerea datelor
într-o
formà adecvatà
prelucràrii
(de
exemplu,
utilizareanumerelorpentrua desemnalunileanului);
#
conversie
-
transferarea datelor
de
peun suport
pe
altul sau
dintr-unformat
în
altul;
J(
copiere,
muttipticare
-
reproducerea
peun
mediuidentic
a
datelor,pàstrându-se
forma, conlinutul
çisemnifica{iaacestora;
X
verificare
-
analiza
corectitudiniidatelor, caformàçicon(inut,
urmàrindeliminareaposibileloralteràridatorate culegerii,pregàtiriisautransmiterii;
Iil.
Prelucrarea
datelor
în
scopul oblineriidiferitelor
rezultatese
facecu
ajutorulfunc!iilor:
,(
softare
-
aranjareadatelor
într-o
anumità ordine,conform unor
criterii
bineprecizate, pentruca
prelucrarea
fiecâtmai eficientà
çi
prezentarearezultatelor câtmaiatractivà;
'
Bill Gates:"Business
@
the speedof thought"
-
Warner
Books,
1
999
7
)
;l
 
X
clasificare
-
gruparea
datelor
dupàcaracteristici comune,
fàrà
stabilireaunoranume
prioritàtiîn
cadrulgrupei;
J(
comparare
-
stabilireaasemànàrilorçi/saudeosebirilordintre
douà
sau
maimulte
date;
x
analizà
-
examinarea
unuigrup
de
date,
urmàrindu-se
conditiile
îndepliniriiuneicerinte(sau
mai
multor
cerinfe),
de
càtrefiecaredatà
a
grupului,
în
parte;
J(
sintetizare
-
stabilireaunor
caracteristici
esenliale,generale,
pe
care
le
au
datele
constituente
ale
unuigrup,
formându-se
o
nouàstructurà
ce
surprindeacelecaracteristicicomune;
J(
calculare
-
efectuarea
de
operalii
aritmetice
sau
logice
asupra
uneia
sau
maimultordatesimultan.
IV.
Furnizareadatelor
.
Pe
parcursulprelucràrii,forma
în
care
sunt
prezentate
datele,
de
celemai
multe
ori, nu
corespundecerintelor
celuicare
agteaptà
rezultatele
adicà
beneficiarului.
Se
impune
deci
necesitatea furnizàrii
rezultatelor
într-oformàclarà,astfel încât
nu
existe
probleme
de
înlelegere
sau
de
interpretareeronatà
a
lor.
V.
Pàstrareadatelor
se
face
în
coleclii
de
date
alcàtuite
dupà reguli
bine
definite,
în
vedereaunor
prelucràriulterioare.
Asupraunei astfel
de
colectii
sepoateactionaprinuna dintre funcliile:
f,
valid:.redate
-
precizarea
modului
în
care
o
datàpoate
fi
introdusà
în
colectie;
{
regàsire
-
càutarea
çi
localizareauneidate
în
cadrul colecliei;
X
modificare
-
transformarea
uneidate
existente
în
colectie
date,
cu
precizarea
D
PicT
tr
h
prin
schimbareaunoratribute;
J{
distrugere
-
eliminarea
din
colectie
a
unorcondifiilor încare sepoatefaceacest
lucru.
VI.
Transmiterea(comunicarea)datelor
se
referà
la
modul
în
caredateletrec
de
la
o
etapà
la altapeparcursul prelucràrii.Orice activitate,
în
orice domeniu,se
desfàçoarà
pebaza unui
flux
informafional.Totalitatea
fluxurilorinformalionale,
cu
o anumità
organizare,
careasigurà
legàtura
dintreconducere(sistemuldecizional)
çi
execufie (sistemul
de
execu[ie)
se
numeçte
sisfem informalional.
Dacàdesfàçurareaactivitàlii
presupune,
în
modspecial, utilizarea
echipamentelorelectronice,
sistemul
informalionalse numeçtesistem informatic.
Esteevident
celedouà sistemenu
se
pot
identifica,sistemulinformatic
fiindpartecomponentà
a
sistemului
informa{ional,
însà
creçtereapermanentà
a
nivelului
de
automatizare
a
activitàtiiconduce
la
accentuareaimportanleisistemului
informatic.
În
structuraunuisistem
informatic,
al
càruielementprincipal
este
calculatorulelectronic
sau
sisfemulde
calcul,
se identificàurmàtoarelecomponente:
J{
cadrulorganizatorical societàtiiçidatelevehiculate;
J(
resurseleumane:
pe
de
o
parteanaliçtii
çiproiectanliisistemului
informatic,
pe
de
altà
partebeneficiarulsistemului informatic
çi
utilizatorii acestuia;
f,
metodeleçitehnicile
de
proiectare;
fi
echipamenteleelectronicede
calcur;
J(
sistemul
de
programe
utilizat
pentru
realizarea
obiectivelor
sistemuluiinformaticçipentruutilizareaeficientàçicorectà
a
echipamentelor.
----\
Omitereauneiadintre acestecomponente
face
imposibilàfuncfionarea
respectivului
sistem
informatic.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
eugens1967 liked this
AlexSava liked this
Yna Oana liked this
Anca Sandu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->