Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ibn Sirin Veliki Tumac Snova

Ibn Sirin Veliki Tumac Snova

Ratings: (0)|Views: 453|Likes:
Published by Sabahudin Čingić

More info:

Published by: Sabahudin Čingić on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
 1
IbnSirin
 
VELIKI TUMAČ
SNOVA
Sarajevo, marta 1989.god
 
 
 2
UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu ukojem
ţ
ivimo koriste razni mediji da se o snu ill sli
ĉ
nim temama ne
š
to ka
ţ
e. Mnogi su i te kako
 
razumjeli, osluhnuli ljudsku du
š
u pa joj poku
š
avaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode jepoznato da je jedan dio objave Bo
ţ
ije rije
ĉ
i (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekolikoprimjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je slu
ĉ
aj Jusufaa.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed
ţ
du. San je ispricaosvom ocu koji je takode bio Bo
ţ
iji poslanik...
 
 
Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tada
š
njeg Egipta (sura
 
Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nare
Ċ
eno da
ţ
rtvuje sinakao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth.
 
Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako:,,Nije ostalo od vjerovjesni
š
tva osim mubesirati." a kada je upitan
š
to su to mubesirati odgovo-
 
rio je: ,,Dobar san koji musliman usnije".
 
 
Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je
ĉ
etrdeset i
š
esti dio vjerovjesni
š
t-va". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome ka
ţ
e: ,,Najiskreniji me
Ċ
u vama imaju najta
ĉ
-nije snove".
 
Hazreti Ai
š
a, majka vjernika, r.a. nam pri
ĉ
a: ,,Prvo sto je od Objave po
ĉ
elo Allahovom Posla-niku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ni
š
ta sanjao a da se to nije desilo sljede
ć
eg dana". Bilo biinteresantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime,on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spusti
š
e u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je sanispri
ĉ
ao putujuci kao trgovac jednom sve
š
teniku koji mu ga je protuma
ĉ
io ovim rije
ĉ
ima: ,,Utvom
ć
e se narodu pojaviti vjerovjesnik kome
ć
e
š
ti biti prista
š
a, a i njegov zamjenik poslijenjega". Kada je Muhammed, a.s. po
ĉ
eo
š
iriti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je tra
ţ
io(t j. tra
ţ
io je da mu poka
ţ
e)
ĉ
udo, na
š
to mu Muhammed a.s. re
ĉ
e: ,,Zar ti nije dovoljno
ĉ
udokako ti je onaj sve
š
tenik protuma
ĉ
io san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Pri
ĉ
a se da jehazreti Omer, r.a. rekao: ,,Ho
ć
ete li da vas obavijestim o
ĉ
ovjekovom snu kada zaspe. Tada sepodigne njegov duh prema nebesima, pa sve
š
to vidi prije nego stigne do neba to je neta
ĉ
an san,
 
a
š
to vidi kad stigne na nebo to je to
š
to
ć
e biti."
 
Ĉ
uveni tuma
ĉ
snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve
š
to
ĉ
ovjek sanja biti ta
ĉ
no, ta
ĉ
no je samo ono
š
to ti do
Ċ
e od Uzvi
š
enog Allaha preko meleka koji je zadu
ţ
en za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tuma
ĉi
snova ka
ţ
u
 
da se melek koji je zadu
ţ
en za san zove Sidikun.
 
Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rije
ĉ
i ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On ka
ţ
e,,Kada zaspe
ĉ
ovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Ar
š
a (prijestoSvemo
ć
nog), pa ako je ta osoba
ĉ
ista po
š
eriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da u
ĉ
inised
ţ
du Uzvi
š
enom, a ako je ne
ĉ
ista sed
ţ
da joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti
 
s uma da su neki poslanici primali Objavu isklju
ĉ
ivo putem sna.
 
 
 3
Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su
napisana mnoga djela iz ove
oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin
 
(9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na
 
dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više go
-dina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se
pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što
 
se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu
 
ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovise dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su:
 
1.
govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije,
 2. san zvani
hulm.
To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše,
 
 
3. san k
oji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana,
 4.
snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana,
 5.
laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove
 6.
snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke
temperature i dr.
 
7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova.
Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o
 
 
dvije razliĉite boli.
 
Istiniti snovi se dijele na pet grupa:
 
1. san koji je jasno
istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san
 
 
Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sa
-
njao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima,
sigurni, obrija-
nih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mek
-
ku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu
 
 
se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na t
aj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne
tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje.
 2.
dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.:
 
,,Najbolje što od vas neko moţe us
niti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili
 
svoje roditelje muslimane".3.
san kojeg ti pokaţe melek koji se zove
Sidikun
prema onome kako meleka Allah poduĉi iz
 
„Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje.
 
 
4. san koji se zove
mermezeh,
tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr 
 
 
kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke
 tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov
prijatelj ĉini prostitu
-
ciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov.
 
 
5.
san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu
-
ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se
 
tako raširiti njegov spomen
 
i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvare
-nosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove.
 
Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su
već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.)
 
TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa
Jusufom a.s., san egipatskog vladara
svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili
 
direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa,a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne pri
-
ĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili
 
lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l
 
sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada
se Mu-
hammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz.Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz
 
toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto u
zakonio na osnovu sna.
 
O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se prekosna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svo
- jim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum
tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta
 
sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin
-
 
sko buĊenje na
 
smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn
 
Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Fu
-
 
tuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi
menamukum
bi-l-lejli ve-n-nehar."
On kaţe
da.se
u ovom ajetu krije objašnjenje toga.
 
Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti
i
kaţeda je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao
neki san.
 
Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Azur Ramić liked this
Cica Jovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->