Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/2011Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12.12.2011rokuw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
..........
INRL-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO ROK…………
Podstawa prawna
:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zwanej dalej u.p.o.l.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), zwanej dalej u.p.r.Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682), zwanej dalej u.p.l.
Składający
:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących
:
a)
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektówbudowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektówbudowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,b)właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczamigruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,c) właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasówstanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Termin składania
:W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lubwysokość opodatkowania.
Miejsce składania
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
A.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
1.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę nabycia/datę zmiany)
 
data nabycia/data zmiany
1
- -
.
 
MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Miasta / Gminy, do którego adresowana jest informacja
URZĄD GMINY IWANISKA,UL.RYNEK 3,27-570 IWANISKAB. 
DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW
B. I.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
2.Nazwisko3.Pierwsze imię4.Drugie imię
5.
Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)
*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*PESEL – W PRZYPADKU PODATNIKÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI OBJĘTYMI REJESTREM PESEL NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB NIEBĘDĄCYCH ZAREJESTROWANYMIPODATNIKAMI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUGNIP – W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU
6.
Identyfikator Regon7.Klasa PKD/EKDPola 8, 9, 10 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany8. Data urodzenia9.Imię ojca10.Imię matki
B.I.2 ADRES ZAMIESZKANIA
11.Kraj12.Województwo13.Powiat14.Gmina15.Ulica16.Nr domu17. Nr lokalu18.Miejscowość19.Kod pocztowy20.Poczta21.Telefon22.Fax23.Adres e-mail
B.II.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
24. Nazwisko25. Pierwsze imię26. Drugie imię
Strona 1 z 5
 
1. Złożenie informacji2. Korekta informacji
 
27.
Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)
*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*PESEL – W PRZYPADKU PODATNIKÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI OBJĘTYMI REJESTREM PESEL NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB NIEBĘDĄCYCH ZAREJESTROWANYMIPODATNIKAMI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUGNIP – W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU
28. Identyfikator REGON29. Klasa PKD/EKDPola 30,31,32 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany30.Data urodzenia31.Imię ojca32. Imię matki
B.II.2 ADRES ZAMIESZKANIA
33.Kraj34.Województwo35.Powiat36.Gmina37.Ulica38.Nr domu39.Nr lokalu40.Miejscowość41.Kod pocztowy42. Poczta43.Telefon44.Fax45.Adres e-mail
C.
 
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI(ADRES)
 
46.Forma władania(należy zaznaczyć właściwe
)
47
.
 
WŁASNOŚĆ
 
POSIADANIE ZALEŻNE
 
 
WSPÓŁWŁASNOŚĆ
 
WSPÓŁPOSIADANIE ZALEŻNE 
 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 
POSIADANIE SAMOISTNE 
 
WSPÓŁUŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 
WSPÓŁPOSIADANIE SAMOISTNE
Tytuł prawny władania nieruchomością 
(aktnotarialny, umowa, postanowienie sądu itp.)
Data podpisania dokumentuoznaczenie dokumentu(repertorium, nr, sygn. akt)
48.49.Nr księgi wieczystej dla gruntu50.Nr księgi wieczystej dla budynku/lokalu(należy uzupełnić, jeżeli takie księgi zostały wyodrębnione)51.Identyfikator działek, budynku, lokalu
52.
Działka/ki 53.Budyne. .nr działki . nr budynku54.Lokal. . .nr działki . nr budynku. nr lokalu
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA GRUNTU (w m
2
)
(
powierzchnia gruntu wynikająca z ewidencjigruntów i budynków i księgi wieczystej)ewidencja gruntów i budynków55a.księga wieczysta55b.
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
D.
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIUD.1POWIERZCHNIA GRUNTÓWPodstawa opodatkowania w m
2
(ha)
2
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bezwzględu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntówi budynków (m
2
)
56.
2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lubelektrowni wodnych(należy podać w ha)
2
57.
3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnejstatutowej działalności pożytku publicznego przez organizacjepożytku publicznego (m
2
)
58.
D.2POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
(Za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacuważa się równigaraże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach) – art. 1a, ust.1, pkt 5 u.p.o.l.
Podstawa opodatkowania w m
2
W wysokości powyżej 2,20 m W wysysokości od 1,40 m do 2,20 m
1. Mieszkalne
59.64.
Strona 2 z 5
 
2
. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej orazbudynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzeniedziałalności gospodarczej
 
60.65.
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4
61.66.
4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wrozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przezpodmioty udzielające tych świadczeń
5
 
62.67.
5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnejstatutowej działalności pożytku publicznego przezorganizacje pożytku publicznego
63.68.
D.3.
WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
6
1.Budowle69.
E
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
E.1ZWOLNIENIA USTAWOWE NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 i 2 USTAWY
Tytuł prawny zwolnieniaGrunty powierzchnia wm
2
Budynki lub ichczęści powierzchniaużytkowa m
2
Budowle wartość w1.Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:a) służące działalności leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej70.71.72.2.inne 73.74.75.3.inne76.77.78.
E.2 ZWOLNIENIA NA MOCY UCHWAŁY RADY GMINY IWANISKA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 3 USTAWY O PODATKACH IOPŁATACH LOKALNYCH
Tytuł prawny zwolnieniaGrunty powierzchnia wmBudynki lub ich części powierzchnia użytkowam
2
Budowle wartość wKwota zwolnienia1.Uchwała Rady Gminy Iwaniska Nr………………………………z dnia……………………………………79.80.81.82.1.Uchwała Rady Gminy Iwaniska Nr………………………………z dnia……………………………………83.84.85.86.
RAZEM ZWOLNIENIE E.2(suma zwolnień wykazanych pk.82 i 86)
87.
F.
II. PODATEK ROLNY
 
Oświadczam, że nie posiadam gospodarstwa rolnego (w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.r.) na terenie innych gmin.
 
Oświadczam, że posiadam gospodarstwo rolne (w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.r.) na terenie innych gmin
7
.
  ______________ . ____________ _______________ województwo powiat gmina _________________________________ powierzchnia gruntów (w ha fiz./przel.)
F.1
F00. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
8
F.10. GRUNTY ORNE
Klasa użytkówrolnych
IIIIIIaIIIbIVaIVb
Powierzchniaw ha788.,7 89.,790.,8 91.,892.,893.,
F.20. ŁĄKI I PASTWISKA
K lasa użytków rolnych
IIIIIIIV
Powierzchniaw ha94.,95.,96.,97.,
Strona 3 z 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->