Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12702, 19.12.2011]

Glas Srpske [broj 12702, 19.12.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 264|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
30
dinara
www.glassrpske.com
SRBIJA 
Ponedjeqak 
19. decembar2011.
Broj12.702Godina
LXIX
PANORAMAPANORAMASVIJET
странa
17
странa
8
странa
9
Najmawe650poginulih u olu ji naFilipi nima Olu ja ~upala stabla iru{i lakrovove{irom RSDevetnaest godi na odzlo~ina nadSrbima u seluJo{anica
DANAS
 
Pove }an broj uvezenih sku pocjenih automobila u BiH 
Kris Hejs, poslanik u Federalnom parlamentu   Australije, za "Glas Srpske"
странa
3
Ratare u Srpskoj ugro `ava prekomjerni  uvoz poqoprivrednih kultu ra
Uvoz vo }a ve }i od~etvorogodi{weg izvoza
странa
7
странa
2
 U Bawalucire gi trovan "mer ce  des" od mi li on KM
U Bawalu ci u oktobru ove godine registrovan "mercedes
S 600Lguard
", ~ija je vrijednost procijewena na 857.000 maraka, a da `bine prilikom registracije pla }ene 206.000 KM Dodik i RS {ire virus {ovinizma i fa{izma, saop{tio Rijaset.Saop{tewe politi~ki tekst, optere}en retorikom koja iritira,rekao Tuci}. IZ produbquje jazove u BiH, ka`e Pandurevi}eva
Politi~ari i analiti~ari o optu`bama Rijaseta Islamskezajednice na ra~un Republike Srpske i predsjednika RS
"Politi~ki tekst pun govora mr`we"
Parlamentne }e usva jati nikakvurezoluci ju
 
www.glassrpske.com
2
ponedjeqak, 19. decembar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Za rast cijena hrane u Republici Srpskoj stvarno nemam vi{e rije~i. Sre}a pa nam jo{ nisu ukinuli i ove povremene akcije, ina~e "bilo bi veselo". Na sve strane samo poskupqewa, a pojeftiwewa i po- ve}awa plata ni na vidiku!
go ica eks67@yahoo.com
Mislim da bi ti evropski mislioci (Savjet Evro- pe) trebalo malo vi{e ra~una da povedu o de{a- vawima u svom dvori{tu, jer su u problemima do grla, umjesto da kon stantno tra`e na~ina da ocrne zva ni~nike RS zbog svega {to se de{ava u BiH.
ma ecix@live.com
Mi smo vi{e puta bili, pogotovo povratnici, `rtve teroristi~kih napada.
Su lejman Ti hi}, lider SDA 
PI[U: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
@EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO, BAWALU KA  - Saop{teweRi jaseta Islamskeza jednice (IZ) u BiH, u ko jem se isti~e da predstavniciSrpskepri- prema junovigenocid i pro- gonBo{waka,je politi~ki tekst i predstavqazastra- {u ju }igovormr`we, oci je- nilisu zvani~nici RS i vjerskianaliti~ari.
Ri jaset IZ ju~e je saop- {tioda "rasizam i {ovini- zampremamuslimanima kod predsjednika RS Milorada Dodikaima jukontinuitet i predstavqajukonstantuwego- vogdjelovawa" te da "{ovi- nisti~ki i rasisti~ki politi~kipro jekatko jinegi- ranacionalniidentitetje- dnognaroda, stigmatizira  jednuci jeluvjerskutradici ju, te sli jedikonceptko ji je, kao zlo~ina~ki i genocidni, osu- |en ili mu se sudi u Ha{komtribunalu, ustvariuru{ava samu bit savremeneciviliza- ci je i demokratskihvri je- dnostimodernogsvi jeta". - Odgovorna i civilizo- vanadoma}a i me|unarodna politikamorana}i na~inada se za ustavivirus{ovini- zma i fa{izma, jer takvapo- litika se ne mo`e podr`avati i prema woj ima- tipri jateqski i blagonaklon odnos. Takvapolitikapri- premanovigenocid i progon Bo{wakazato{to su musli- mani, a sve ~laniceUjedi- wenihnaci jadu`ne su bori- ti se protiv~iwewagenocida i svegaonoga{to tomevodi- naveli su u Ri-  jasetu i na javili da }e saop- {tewedostavitiambasadama muslimanskihzemaqa sa pri-  jedlogom da se uskratigosto- primstvo i proglase "personom non gratapoliti- ~aripoputMiloradaDodika i oni ko jipodr`ava juDodika iz Beograda". Oni smatra ju da "ide je i govorDodika i BiqanePlav{i}{ireisla- mofobi ju", a oni ko ji to ~ine i podr`ava ju, u interesu svjetskogmira i humanizma, "mora jubitiosu|eni i izolo- vani".U IZ smatra ju da "Dodik u svo jimjavnimnastupima u fokuspa`weuzimaislam imuslimane". - Obra~un sa islamom imuslimanimao~ito je dio po- liti~kogprogramako jeg sprovodeDodik i wegovipo- liti~kiistomi{qenici. To ilustru je i skora{waprogno- zaNikole[piri}a, ko jire~e "radikalniislamskielemen- tipromi jeni}eidentitetbo- sanskihmuslimana".Za Dodika, [piri}a i druge wimasli~nepoliti~are i "tuma~e" islama, pri hvatqiv  je i po`eqan~etni~kipokret ko ji je u Drugomsvjetskomra- tu na najsvirepi jina~inpo- bio i poklao na desetine  hiqadaBo{waka i ~i ja setradici japonosnowegu jeme- |upo jedinimdi jelovimasrp- skognaroda- pi{e u saop- {tewu. Doda je se da se tako "promovi{e i poru ~u je da je ~etni~koklaweBo{wakamu- slimanajuna{tvo i tradici ja srpskognaroda".- Tako|e, krsneslave dr`avnihinstituci ja i ja- vnihustanova su pri hvatqiva vjerskapraksa za RS, dok supovratnicimuslimanitero- risti~kapri jetwa- navodi Rijaset.Vjerskianaliti~ar iz Beograda @ivica Tuci} za "Glas Srpske" ka`e da rje~nik"po{tovanogreisadelu je ne- prikladan velikodostojniku" i da togatreba da se klone svi.- Saop{tewe je politi~ki tekst, tu nemateologi je na ko juvelikodostojnicimora ju da se poziva ju, oni postav{i to {to jesu ne mogubitiza- robqenicili~nihemoci ja i stavova, ve} treba da iznose stavove ko ji su u skladu sa ve- rom -smatraTuci}.Istakao je da je tekstop- tere}enretorikomko jairi- tira i da mnogevri je|a, te da mu je te{ko da zamisli da tekstodgovarami{qewuve- }inemuslimana. - Hri{}anstvo i islammora juna}imodalitetesu`i- vota, izbe}ipolitizaci ju i politiku, i uplitawe u "pra- ve" politi~keteme za ko je su nadle`ninarodni, a ne ver- skipredstavnici -zakqu~uje Tuci}.Predsjedava ju}iKomisi je za qudska prava Aleksandra Pandurevi}reklaje da saop- {teweRi jaseta IZ pred- stavqazastra{u ju}igovor mr`we, a "kadatakavgovor dolazi od jednevjerskeza je- dnice i to iz wenogvrha, to je razlog da se svi u ovojzemqidubokozabrinu". - I kroz ovo saop{tewereisCeri} se promovi{e u ajatola ha, izjedna~ava ju}ise- be sa IZ i politikombo{wa- ~kihparti ja. Niko u RS nema ni{taprotivtradici jemu- slimanau BiH niti se pla{i wihovihvjerskihpogleda, ali svi u ovojzemqi, i Srbi iBo{waci i Hrvati, treba dase pla{eislamskogradikali- zmako ji je ovdjeuvezentokom rata i ko ji je pustio kori jewe -isti~ePandurevi}eva. Na- ro~ito je opasno, ka`e ona, {to IZ u BiHumjesto da smi-ru jestrastinasto ji da produ- bijazoveizme|unaroda u zemqi.PoslanikSNSD-a u Par- lamentu BiH Du{ankaMaj- ki}smatra da ovo saop{tewe predstavqanepotrebnopodi- zawetenzi jako jenikome ne mo`e da bude od koristi. - Kada se stvari u BiH na- zovupravimimenom, onda su svi rasisti i {ovinisti, a samo su Bo{waciiskreni i  jedini`eledobrosvom i os- talimnaro dima BiH - rekla  je Majki}eva.
Politi~ari i analiti~ari o optu`bama Rijaseta IZ na ra~un RS i wenog predsjednika
MAJKI]EVA:
Nepotrebno podizawe tenzija
Doris Pak i @ivko Budimir
BiH potrebna promjena na~ina djelovawa
SA RA  JEVO
-
Poslanik u EvropskomparlamentuDoris Pak i predsjednikFederaci jeBiH
@ivkoBudimirsagla- snisudase"nemo`eo~ekivatidaBiHnastaviputka evroatlantskimintegraci jamauzposto je}iodnospoliti- ~kihstrukturaineispuwewaniminimalniho~ekivawa funkcionalnostiinstituci jaBiH, entitetaineop hodne saradweme|uentitetima". SagovornicisutokomsastankauSabirkenuistaklidaje BiHpotrebnapromjenana~inadjelovawalokalnihpoliti- ~kihsubjekata, tesna`ni japodr{kame|unarodnihsubjeka- tazanastavakputaka
NA TO
-uiEU, saop{tenojeiz kabinetapredsjednikaFBiH, javile su agenci je. BudimiriPakovasuizrazilizabrinutostzbogneformi- rawaSavjetaministaraBiH.
GO Socijalisti~ke partije
Podr{ka zakonima o PIO i pravima boraca
BAWALU KA 
-
GlavniodborSoci-  jalisti~keparti je(SP) podr`ao je zakone o pen zijsko
-invalidskomosi- gurawu i o bora~kimpravima i obave- zaoposlanike SP da u~estvu ju u raspravi u parlamentu RS i da judo- prinosako budedodatnogusagla{a- vawa, ali na na~in da se ne mo`eodstupiti od glavninenovihzakon- skihrje{ewa.Zakqu~eno je to na sjednici GO ko ja  je odr`ana u subotu u Bawaluci, javile su agenci je. Predsjednik SP Petar\oki}rekao je da Glavniodborizra- `avarazumi jevawepremazahtjevimapo jedinihorganizaci ja, posebnoBORS-a, i istakao da o~eku jerazumi jevawebora~kepo- pulaci je. Na sjedniciGlavnogodbora SP data je podr{kadaqojstabi- lizaci jipenzijsko-invalidskogsistema i uspostavqawupravi- ~nosti u sistemu, ko ja je, premari je~ima\oki}a, odavno naru{ena.
BAWALU KA 
- Srpskade-mokratskastranka(SDS) smatradajeglavniuzrokodlaskamladihqudiizBiHiSrpskelo{aekonomskasi- tuaci jainemogu}nostwiho - vogzaposlewa, javile su agenci je.PoslanikSDS-auNaro- dnojskup{tiniRSBorisJe- rini}ka`edajelo{a ekonomskasituaci japrouzro- kovananeadekvatnomraspo- djelombuyetskihsredstava. - Statistikaodlivastano- vni{tvaizBiHiRSjeza-briwava ju}a, azemqunajvi{enapu{ta jumladi qudizbognemogu}nosti ekonomskogopstanka. Zaso- ci jalnoiekonomskozbri- wavaweomladinemora posto jatiposebanfond, jer  jeodlivmozgovajedanodna-  jopasni jihproblemasko ji- masesusre}eRS- rekaoje  ju~eJerini}novinarima u Bawaluci.Istakaoje da}eSDSuokvirunovogpoliti~kog konceptadoni jetiprogram omladinskepolitikeuko jem }ebitidefinisaneakti- vnostiovestrankeupogledu rje{avawaproblemaomladi- neuRS.
Srpska demokratska stranka
Ri je{iti problem nezaposlenosti
"Po li ti~ki tek  st  pun govora mr`we"
SDA 
Glavni odbor SDA poru~io je proteklog vikenda da "oni kojima se BiH ne svi|a mogu da je napuste" i da "BiH nemo`e biti dio Velike Srbije, ve} mo`e biti samo velikog belaja". Dodik je ocijenio da je po- ruka SDA da svi koji poku- {aju dijeliti BiH mogu iznijeti samo onoliko zemqe koliko imaju blata na cipelama "na fonu onoga {to je govorio poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri}, {to poka- zuje da su politi~ke stranke u FBiH definitivno instru- isane politi~kim islamom". Predsjednik Narodne skup- {tine RS Igor Radoji~i} izjavio je da niko ovdje nije do{ao i niko ovdje nije stranac i tu|i, ve} su ovdje doma}i i Srbi i Hrvati i Bo{waci.
Dodik i RS {ire virus {ovinizma i fa{izma, saop{tio Rijaset. Saop{tewe politi~ki tekst, optere}en retorikom koja iritira, rekao Tuci}
Saop{tewe na sajtu Rijaseta IZ
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 19. decembar 2011.
3
Igor Radoji~i}: Srpska ekonomski stabilna
ZVORNIK - Republika Srpska je u ovoj godini ostvarila ekonomsku i finansijsku stabilnost, izjavio je predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} na tribini "Aktuelni politi~ki ~as u Srpskoj i regionu" odr`anoj proteklog vikenda u Zvorniku. On smatra da SDP BiH namjerno ne rje{ava va`na pitawa u BiH, jer `eli da prizove me|unarodnu intervenciju i nametawe rje{ewa sa strane. Radoji~i} je ocijenio i da je za regionalnu situaciju va`an momenat izbor nove vlasti u Hrvatskoj, kao i da }e izbori u Srbiji na proqe}e idu}e godine bi ti va`an momenat za Republiku Srpsku. S. S.
Da~i}: Balkan }e biti podi jeqen "carskim rezom"
VRAWE
- Zamjenikpremi jeraSrbi jeIvicaDa~i}izjavio  jeju~euVrawuda}eBalkanbitipodi jeqen"carskimrezom" nalini juko jajenekadadi jelilaOtomanskuimperi juiAus- tro ugarskocarstvo, "istomlini jomko jomsuBalkanpodi je- liliVinston^er~iliStaqin". Da~i}jerekaodanato  ukazu juposqedweodlukeSavjetaEU, ko jejenazvao"duboko pogre{nim" te oci jenio da Srbi ja`elidau|euEU,alida neke~laniceuni jepostavqajunemogu}eusloveza~lanstvo. - NisamsigurandaliseSrbi jinaputukapridru`ivawu EUiskrenopostavqajuuslovizakandidaturuza~lanstvo ilisepostavqajustalnonovi uslovidabibilaodbi jena- rekao je Da~i}, preni jele su agenci je.
Zatra`ena istraga  u "slu~a ju Lora 3"
ZA GREB-
@upanijskodr`avnotu`i- la{tvo u Splitu, u vezi s ratnimzlo- ~inimapo~iwenim1992. u splitskom vojnomzatvoru"Lora", zatra`ilo je i istragu o ubistvugrupezarobqenika, pripadnika tzv. ni- k{i}ko-{avni~kegrupe, slu~ajnazvan"Lora3", javile su ju- ~eagenci je.U sklopupredmeta"Lora3" zatra`eno je "kriminalisti~ko istra`ivawezbogsumwi na smrtnostradawegrupeza- robqenika, pripadnika tzv. 'nik{i}kegrupe', ko ji su dovede- ni u vojnizatvor u 'Lori' da bi bilizlostavqani", sto ji na sajtusplitskogtu`ila{tva.
Nikola [piri}: Ima  jo{ vremena za buxet
BAWALU KA 
- Doma}ipoliti~ari u BiH jo{ ima juvreme- na, akome|uwimaposto jispre mnost i voqa da se formira Savjetministara BiH, ali i da postignudogovor o buyetu instituci ja BiH, a ne da nam to name}evisokipredsta- vnik, izjavio je ju~eza Radio RS predsjedava ju}iSavjetami- nistara BiHNikola[piri}. - Za BiH bi bilodobro da se Savjetministaraformira{to pri je, ali za to treba da posto jipoliti~kidogovorunutar BiH,uz punopo{tovawe Ustava i Dejtonskogmirovnogspora- zuma- poru~io je [piri} i dodao da je pogre{norazmi{qawe po jedinih politi~ara da to umjestowih treba da uradi
OHR
.- To bi bilo najgore rje{ewe za BiH -zakqu~io je [piri}.
RAZGOVARAO: DRAGAN CARAN
dopisnik@glassrpske.com
Nikakvarezoluci jao Srebrenicini je na dnevnom reduparlamentaAustrali je. Danbi je zatra`iodebatu o mogu}emprogla{ewu11. jula za dan sje}awa na `rtve uSrebrenici, ali nikakvede- bateni jebilo i ni je se gla- salo o nikakvojrezoluci ji. Dakle, to je biosamozahtjev za debatu.Ovojerekaouintervjuu "GlasuSrpske"Kristofer PatrikKrisHejs, poslanik  u Federalnomparlamentu  Australi je i sekretarparla- mentarneKomisi jeAustra- lijsko-srpskogpri jateqstva.
GLAS: Srpskaza jednica se prili~noustalasalapo- sli jenasto jawaVa{egko- legeMajklaDanbi ja da nametne 11. jul kao dan sje-  }awa na `rtve u Srebreni- ci. Ho }e li parlament to  usvo jiti?HEJS:
Nikakvarezolu- ci jao Srebrenicini je na dnevnomreduparlamenta  Australi je. Danbi je zatra- `iodebatu o mogu}empro- gla{ewu11. julaza dan sje- }awa na `rtve u Srebreni- ci, ali nikakvedebateni je bilo i ni je se glasalo o ni- kakvojrezoluci ji. Dakle, to  je bio samozahtjev za debatu.
GLAS: Kakav je Va{stav o tome?HEJS:
Ne bihu~estvovao u debati, jer imamdruga~i ji stav. U svakomratu ima stra- dawa na svimstranama, ne- vinih`rtava. Mislimda trebaraditi na pomirewu i gledati u budu}nost, graditi boqedru{tvo. U tom smislu je i mo japodr{kaizgradwi mostovaizme|uAustrali je i Srbi je i srpskognaroda u cjelini.
GLAS: Kakobisteoci je- nilisrpskuza jednicu u Si- dne ju i Australi ji i wen doprinosrazvo judru{tva? HEJS:
U Australi ji`i- vi oko 100.000 Srba,a u mo jojizbornojjedinicine{tovi- {e od 5.000. Srpskaza jedni- ca je na ovimprostorima vrlodinami~na i aktivna. Ona je posve}enao~uvawu svo jekulture i istori je, svog  jezika i religi je. Ona je vrlova`naetni~kaza jedni- ca ne samo za mene i mo ju izbornujedinicu, nego i za ~itavuzemqu, jer su svi onii veomadobri i lo jalniAus- trali janci.
GLAS: Iakona Petomkontinentu ima dostaetni- ~kihmedi jasrpskaza jedni- ca, a i ostaleetni~kegru- paci je, te{konalazepros- tor u nacionalnimmedi ji- maovdje?HEJS:
Vrlo je va`no umultikulturnoj i multietni- ~kojza jednicipru`iti{an- susvakojgrupaci ji da iska`esvo jevri jednosti krozmedi je, i to ne samo na svomjeziku i u svo jimmedi-  jima. Vidite, Australi ja je imigracionatvorevina. Mi smo zemqako jasvimapru`a dobrodo{licu. Na primjer, u mo jojizbornojjedinici ima  ukupno150 razli~itihnaci- onalnosti, i ja nasto jim da obezbi jedimprostor u medi-  jima za sve ove grupaci je. Svakagrupa ima svo jespeci- fi~nosti i te{ko je da svi buduapsolutnozadovoqni prisustvom u nacionalnim medi jima. Srpskaza jednica  u~estvu je u svimsoci jalnim, dru{tvenim i kulturnimde- {avawima, i sigurno da sva- kitakavdoprinosnasto jimo da plasiramo i u nacional- nimmedi jima.
GLAS: Kakogledate na odnoseAustrali je i Srbi je i srpskognaroda u cjelini? HEJS:
Mislim da su tiodnosiveomadobri. Upravo sam se sreo sa ambasadorkom Srbi je u KanberiNedom Maleti}. Ostavila je na me- nesna`anutisakodlu~ne `ene i zagovornikademo- kratskihpromjena u Srbi ji. U mom kabineturadi i Rena- ta^eki}, ko ja mi poma`e da se ~u jeizvorniglasSrba.Tako|e, u saradwi sa parla- mentarcima u Komisi jiAus- tralijsko-srpskogpri ja- teqstva, ~inimo sve da iz- gradimomostovesaradwe izme|udvi jezemqe i naroda. Srpskaza jednica na ovimprostorima je, me|unajvre- dni jima, ali je svakakoi najdinami~ni ja. Kadavidim sav kolor i duh ko jinose sa sobom, jednostavnopotvrdim sebi ovo su dobriqudi.Srbi su ponosni na svo ju staruzemqu, na svo jepori je- klo, ali su i ponosniOzi ji.I ja sam, naravno, ponosan {to sam wihovpredstavnik uparlamentuAustrali je.
Kris Hejs, poslanik u Federalnom parlamentu Australije, za "Glas Srpske"
Par lament ne  }e usva jati nikakvu rezo lu ci j
Kris Hejs je poslanik u Fe- deralnom parlamentu Aus- tralije za oblast Foler. Vi{e od 17 godina radi u Australijskom radni~kom sindikatu, potom dvije godi- ne kao pomo}nik nacional- nog sekretara Policijske federacije Australije i Novog Zelanda. Ve} {est godina je poslanik u Fede- ralnom parlamentu, a sada obavqa i du`nost sekreta- ra Parlamentarne komisi- je Australijsko-srpskog prijateqstva. ^lan je Ra- dni~ke (Labor) partije Aus- tralije.
BIOGRA FIJA 
PONOSAN [TO JE
predstavnik Srba uparlamentu Australije
U svakom ratu imastradawa na svimstranama, nevinih `rtava. Mislim datreba raditi na pomirewu igledati u budu}nost, graditi boqedru{tvo. U tomsmislu je i mojapodr{ka izgradwimostova izme|u Australije i Srbije i srpskog naroda ucjelini, ka`e Hejs
Kris Hejs ~ita australijsko izdawe "Glasa Srpske"
FOTO: D. CARAN

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Samo Maja liked this
ALAC Borba protiv korupcije liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->