Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prakticka Elektronika 1996-02

Prakticka Elektronika 1996-02

Ratings:
(0)
|Views: 1,880|Likes:
Published by sq9nip

More info:

Published by: sq9nip on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

text

original

 
NÁŠ ROZHOVOR
Ing. Aleš Sko
ř 
epa
RO
Č
NÍK I/
1
996.
Č
ÍSLO 2V TOMTO SEŠIT
Ě
 
s Ing. Alešem Sko
ř 
epou,
ř 
edite-lem firmy ASM, která se zabývá vý-po
č
etní technikou.
ASM je úsp
ě
šná a dnes již za-vedená firma. M
ů
žete
č
tená-
řů
m p
ř 
iblížit její historii?
Spole
č
n
ě
se svým partnerem, ing.Malým, jsme založili v roce
1
99
1
firmuASM s. r. o. Na po
č
átku jsme byli samisou
č
asn
ě
techniky, prodejci i ú
č
etními.Vše se muselo zvládnout v pronajatýchkancelá
ř 
ích st
ř 
ediska Visla v Bohnicíchna 36 m
2
. V sou
č
asnosti má již firma
č
ty
ř 
ipobo
č
ky, ve kterých pracuje t
ř 
icítka za-m
ě
stnanc
ů
. Nejv
ě
tšího rozvoje jsme do-sáhli v roce
1
994, kdy jsme b
ě
hem p
ů
lroku otev
ř 
eli obchod na Václavském ná-m
ě
stí, pronajali si prodejní a kancelá
ř 
sképrostory ve Vinohradské ulici a obchodv Tábo
ř 
e.
Č
ím jste byli, než jste se stali ob-chodníky s výpo
č
etní technikou?
D
ř 
íve jsme spolu s ing. Malým praco-vali více než deset let jako technici na sá-lových po
č
íta
č
ích.
Takže to byl, dalo-li by se to tak
ř 
íci, „návyk na po
č
íta
č
e” co vásk tomuto druhu podnikání p
ř 
ived-lo. Jak jste mohli zúro
č
it svojedlouholeté zkušenosti?
Zkušenosti z práce a problém
ů
techni-k
ů
jsme p
ř 
enesli na pe
č
livý výb
ě
r všechkomponent
ů
do námi kompletovaných po-
č
íta
čů
. V po
č
íta
č
ích ASM nenajdete sou-
č
ástku typu „no name”. Veškeré díly jsoupodrobeny dlouhodobým a pe
č
livým vý-b
ě
ů
m. Základní desky Soyo, QDI a IN-TEL nám zaru
č
ují kvalitu. Od samého za-
č
átku jsme hledali spolehlivé komponentya dodavatele, což se nám povedlo a jako jedni z prvních jsme za
č
ali poskytovat24m
ě
č
ní záruku. Na p
ř 
ání zákazníka jsme ochotni poskytovat až t
ř 
íletou garanci.
Jaké jsou další oblastí vaší
č
in-nosti?
Mimo široké nabídky osobních po
č
íta-
čů
, které uspokojují i ty nejnáro
č
n
ě
 jšízákazníky, požadující výkonné serve-ry nebo grafická pracovišt
ě
, které jsmeschopni dodat na míru, nabízíme širokouškálu periferií a spot
ř 
ebního materiálu.Našemu zákazníkovi jsme schopni nabíd-nout kompletní technické vybavení kan-celá
ř 
e, zahrnující po
č
íta
č
, tiskárnu, fax,modem, telefon a kopírovací stroj.
V Praze máte t
ř 
i prodejní místa a jedno v Tábo
ř 
e. Jsou tyto prodej-ny n
ě
 jak specializovány na ur 
č
i-tý druh zboží?
Všechna prodejní místa nabízejí veš-kerý sortiment nabízeného zboží s tím,že každá prodejna v
ě
nuje v
ě
tší pozornosttomu, co nabízí poloha, technický perso-nál a sklad. Na Václavském nám
ě
stí(v pasáži Luxor) si mimo standardn
ě
na-bízených sestav PC p
ř 
edevším p
ř 
ijdouna své zájemci o CD tituly a multimedia.Prodáváme zde také tiskárny HewlettPackard, Epson a Canon, k nimž pos-kytujeme veškerý sortiment spot
ř 
ebníhomateriálu. Uspokojeni však budou i zá-kazníci používající tiskárny NEC a STAR.Pobo
č
ka v obchodním st
ř 
edisku Vislav Bohnicích nabízí mimo standardníhosortimentu široký výb
ě
r repasovanýchkopírovacích stroj
ů
. Toto místo zajiš
ť
ujetaké servisní a technickou pomoc pro zá-kazníky, kte
ř 
í nakoupili v centru.Na hlavní sídlo firmy ve Vinohradskéulici se obracejí p
ř 
edevším spole
č
nosti sezakázkami na výstavbu sítí PC, zákazní-ci, kte
ř 
í cht
ě
 jí nakoupit na leasing a samo-z
ř 
ejm
ě
i b
ě
žní zákazníci.Prodejna v Tábo
ř 
e zajiš
ť
uje komplexníslužby s tím, že její specializací je záloho-vání dat na CD ROM.Ve všech našich prodejních místechvás obslouží nejen obchodník, ale získátei radu technika.
V centru zájmu stojí koncový zá-kazník nebo dealer?
Nejsme firma orientovaná výhradn
ě
na jednu z t
ě
chto skupin. Nabízíme kvalit-ní zboží pro ob
ě
skupiny za ceny, jež vy-hoví ob
ě
ma kategoriím zákazník
ů
. Našideale
ř 
i na nás navíc oce
ň
ují kvalitu servi-su, jež jim poskytujeme.
Jak vidíte další vývoj na po
č
í-ta
č
ovém trhu? Myslíte si, že sebude dále redukovat po
č
et firemzabývajících se výpo
č
etní tech-nikou?
Myslím, že po
č
íta
č
ový trh je dnes jižstabilizovaný. P
ř 
edpokládáme však sdru-žování menších po
č
íta
č
ových firem vev
ě
tší. Malá firma s nákupy nevelkého ob- jemu nebude schopna konkurovat velkýmfirmám, které nejsou závislé pouze nadomácích velkoobchodech.
Jaký je váš tip na nejprodáva-n
ě
 jší po
č
íta
č
loni a letos?
Ur 
č
it
ě
486 DX4-
1
00 MHz, 850 MB HD,4 MB RAM. V roce
1
996 to však budezcela jist
ě
Pentium 90 až
1
00 MHz, s pev-ným diskem
1
GB, s monitorem
1
5" a pa-m
ě
tí 8 až
1
6 MB.
Zdá se vám, že inovace pronikajína
č
eský trh dostate
č
n
ě
rychle?
Ur 
č
it
ě
se zv
ě
tšuje rychlost reakce p
ř 
í-mých dovozc
ů
komponent na sv
ě
tový trh.Nap
ř 
íklad krátce po p
ř 
edstavení mecha-niky Power Drive v USA jsme jej my saminabízeli na výstav
ě
 
PC 
SALON. Jde o za- jímavé spojení mechaniky CD-ROM ap
ř 
episovatelného optického disku, navícmá toto za
ř 
ízení rozhraní SCSI. Tatokombinace poskytuje cenov
ě
bezkonku-ren
č
n
ě
výhodné podmínky oproti klasic-kému
ř 
ešení odd
ě
lených mechanik CD-ROM a optických disk
ů
.
Zasáhlo vás také n
ě
 jak Interne-tovské šílenství?
Samoz
ř 
ejm
ě
. I my máme svoji elektro-nickou poštovní schránku. Tento zp
ů
sobkorespondence je opravdu velice výhod-ný a navíc úžasn
ě
spolehlivý. Do budouc-na uvažujeme i s vytvo
ř 
ením vlastníWorld Wide Web stránky. Obchodní i
č
is-t
ě
uživatelské možnosti, jež se na Inter-netu otvírají, nehodláme propást.Do budoucna je t
ř 
eba p
ř 
edpokládat,že se napojení na Internet stane samo-
 © AMARO spol. s r. o.
Praktická elektronika A Radio
Vydavatel:
AMARO spol. s r. o.
Prozatímní redakce:
Zden
ě
k Hradiský,Adrien Hofhans, František Michálek.
Redakce:
Dlážd
ě
ná 4,
11
0 00 Praha
1
,tel.: 24 2
1
 
11
 
11
- l. 295, tel./fax: 24 2
1
03 79.
Ro
č 
n
ě
vychází 
 
1
2
č
ísel. Cena výtisku 20K
č
. Pololetní p
ř 
edplatné
1
20 K
č
, celoro
č
p
ř 
edplatné 240 K
č
.
Rozši 
ř 
uje
PNS, informace o p
ř 
edplatnémpodá a objednávky p
ř 
ijímá PNS, pošta, do-ru
č
ovatel.
Objednávky a predplatné
v Slovenskej re-publike vybavuje MAGNET-PRESS Slovakias. r. o., P. O. BOX
1
69, 830 00 Bratislava,tel./fax (07) 2
1
3 644 - predplatné, (07) 2
1
4
1
77- administratíva. Predplatné na rok 297,- SK,na polrok
1
49,- SK.Podávání novinových zásilek povoleno jak
Č
eskou poštou -
ř 
editelstvím OZ Praha (
č
.j.nov 6005/96 ze dne 9.
1
.
1
996), tak RPPBratislava - pošta Bratislava
1
2 (
č
 j. 82/93z 23. 8.
1
993).
Inzerci
v
Č
R p
ř 
ijímá redakce, Dlážd
ě
ná 4,
11
0 00 Praha
1
, tel.: 242
11111
- linka 295,tel./fax: 24 2
1
03 79.
Inzerci
v SR vy
ř 
izuje MAGNET-PRESSSlovakia s. r. o., Teslova
1
2, 82
1
02 Brati-slava, tel./fax (07) 2
1
4
1
77.Za p
ů
vodnost a správnost p
ř 
ísp
ě
vk
ů
odpoví-dá autor. Nevyžádané rukopisy nevracíme.
Reg.
č
. MK
Č
R 7409
1
1
č
1
č
ka
č
ů
1
ť
1
č
1
1
1
1
1
1
1
č
č
č
.......24Inzerce...................................I-XL, 47, 48Akustická zkouše
č
HQZ
11
1
1
1
 
Notebook je sám o sob
ě
velmi citlivéza
ř 
ízení, které vyžaduje co nejv
ě
tší spo-lehlivost p
ř 
i možném nešetrném zacháze-ní.
Ř
ekl bych, že tato oblast je pro p
ř 
ímé-ho dovozce nejvíce riziková. Sami jsmev roce
1
994 dováželi notebooky, které jsme si vytipovali na sv
ě
tové výstav
ě
v Hannoveru. Dodavatel se však bohuželprojevil jako zcela neseriózní s naprostonezabezpe
č
eným servisem.V sou
č
asnosti však nabízíme napros-to spolehlivé notebooky Chicony. Nap
ř 
í-klad model NB 7 s nadstandardní velikostíbarevného displeje
11
,3" s grafickou kar-tou (
1
MB),
1
6bitovou zvukovou kartou aprocesorem DX4-
1
00 MHz uspokojí i tynejnáro
č
n
ě
 jší.
Jaký máte názor na další vývojcen výpo
č
etní techniky?
P
ř 
edpokládáme dob
ě
h pevných disk
ů
s kapacitami do 850 MB. S tím bude sou-viset i pozvolný pokles cen disk
ů
s kapa-citami okolo
1
GB. Zajímavý byl v pos-ledním m
ě
síci vývoj cen pam
ě
tí, kterépoklesly tém
ěř 
o 20 %. Velmi bou
ř 
livá je situace v procesorech Pentium. Neu-stálé zvyšování pracovního kmito
č
tu avývoj klon
ů
jinými spole
č
nostmi než Intelvede k trvalému snižování cen, kterébude asi pokra
č
ovat i v tomto roce.
Co považujete za nejv
ě
tší úsp
ě
chvaší firmy v roce
1
995?
Asi nejv
ě
tším úsp
ě
chem bylo vít
ě
zstvíve výb
ě
rovém
ř 
ízení na dodávky PC proPražskou plynárenskou a. s., kam jsmedodali v lo
ň
ském roce 200 po
č
íta
čů
a
1
80tiskáren.Výb
ě
rového
ř 
ízení se ú
č
astnilo 25 nej-v
ě
tších firem, nabízené po
č
íta
č
e bylyu odb
ě
ratele týden testovány a poté bylyvybrány sestavy vyhovující cenov
ě
i vý-konov
ě
.V lo
ň
ském i letošním roce se námtaké za
č
alo da
ř 
it v oblasti výkonných po-
č
íta
čů
pro CAD a DTP. U nich se námp
ř 
edevším vyplatila sázka na vysocevýkonné grafické karty Matrox a Dia-mond, ve spojení s kvalitními 20"
č
i 2
1
"monitory.
Souvisí s tím n
ě
 jak nabídka stol-ních scanner 
ů
, které jste d
ř 
ívenenabízeli?
Vždy se snažíme dodat celá pracoviš-t
ě
. A to v p
ř 
ípad
ě
DTP znamená tém
ěř 
automaticky i barevný stolní scanner.Proto v naší nabídce naleznete praktickycelou nabídku firmy UMAX od nejedno-duššího typu Vista S-6 až po nejkvalitn
ě
 j-ší typ Mirage D
1
6. Ten je schopen pra-covat v optickém rozlišení
1
600 x 800bod
ů
p
ř 
i
1
miliard
ě
barev. V cen
ě
t
ě
chtoscanner 
ů
je i software pro DTP AdobePhotoShop verze 3.0.
Jaké máte další plány do bu-doucna?
V sou
č
asnosti chceme pozastavit roz-voj firmy pokud jde o pobo
č
ky a další po-
č
et zam
ě
stnanc
ů
. Více se zam
ěř 
íme nazkvalitn
ě
ní servisu a hledání novinek, kte-ré by obohatily naší nabídku a p
ř 
ípadn
ě
i
č
eský po
č
íta
č
ový trh.
Chcete n
ě
co pop
ř 
át našim
č
tená-
řů
m ?
Š
ť
astnou ruku p
ř 
i výb
ě
ru prodejcevýpo
č
etní techniky. A abych jim to usnad-nil, chci je pozvat do n
ě
které z našichprodejen v ulicích Vinohradská 220, Pra-ha
1
0, (tel/fax:02/67 3
1
3 528-9), Václav-ské nám
ě
stí 4
1
(v pasáži Luxor), Praha
1
(tel/fax: 02/24 22 86 25), Zho
ř 
elecká 5
1
4,Praha 8 (02/854 34 53-4, fax: 855 35
1
9) av Tábo
ř 
e na adrese Klokotská
1
03 (tel:036
1
/25
1
0 66). Spojit se s námi m
ů
žetei p
ř 
es e-mail asmcomp@login.cz.z
ř 
ejmostí v komer 
č
ních i nekomer 
č
níchorganizacích. Navíc tomu velmi nahráváp
ř 
íchod Windows 95, v nichž jsou veške-ré komunikace p
ř 
ímo zaintegrovány.
Nabízíte za
ř 
ízení umož
ň
ující p
ř 
i-pojení na Internet?
V našem sortimentu máme neustálenabídku osv
ě
d
č
ených a cenov
ě
p
ř 
ízni-vých modem
ů
zna
č
ky Zoltrix. ModemyZoltrix jsou vyráb
ě
ny od úpln
ě
jednodu-chých s rychlostmi 9600/2400 Bd, až potypy s p
ř 
enosovou rychlostí 28 800 Bd.Modemy jsou k dispozici v interním i ex-terním provedení a i na kartách PCMCIApro notebooky. Navíc je jejich sou
č
ástí fa-xový a modemový software BitFax a Bit-Com pro Windows.Pro p
ř 
ipojení na Internet samoz
ř 
ejm
ě
platí, že modem o rychlosti
1
4 400 Bd jeminimem. Už kv
ů
li telefonním poplatk
ů
m.
„Multimédia” jsou a z
ř 
ejm
ě
ješ-t
ě
dlouho budou velmi módní.Jak se ASM angažuje v této ob-lasti?
P
ř 
edpokládám, že multimediální sesta-va osobního po
č
íta
č
e v domácnosti budev p
ř 
íštích dvou letech stejn
ě
b
ě
žná jako jednes mikrovlnná trouba. A proto nechce-me z
ů
stat v tomto sm
ě
ru pozadu. Jako jedna z prvních firem jsme v lo
ň
skémroce na našem po
č
íta
č
ovém trhu p
ř 
ed-stavili CD-ROM se šestinásobnou rych-lostí a v záp
ě
tí s osminásobnou rychlostíp
ř 
enosu dat.Také jsme jako jedna z prvních firemza
č
ali prodávat zvukové karty GravisUltra a Gravis MAX. Tyto karty jsou zají-mavým spojením velmi kvalitního audia atabulkové (Wawe table) syntézy zvuku.Za p
ř 
ijatelnou cenu nabízejí prakticky pro-fesionální kvalitu.
Trh s nosi
č
i CD-ROM po po
č
áte
č
-ní euforii pon
ě
kud ochladl. Dnesse zdá, že nejrozší
ř 
en
ě
 jší oblas-tí jejich užití jsou po
č
íta
č
ovéhry. Jak tuto situaci vidíte vy?
Myslím, že tohle je tak trochu
č
eskéspecifikum. V zahrani
č
í prožívá multime-diální oblast ohromný rozmach. Avšak jazykové bariéry, které naše zem
ě
v uply-nulých letech získala, brání v
ě
tšímu roz-ší
ř 
ení kvalitních cizojazy
č
ných aplikací.Nad
ě
 je vkládané do domácí produkce setak docela nenaplnily a nové tituly se obje-vují jen zvolna. Nejsch
ů
dn
ě
 jší cestou seop
ě
t ukazuje po
č
ť
ování osv
ě
d
č
enýchprodukt
ů
.Mezi v
ů
bec nejlepší produkty, kterénaše firma prodává, m
ů
žeme za
ř 
aditLANGMaster. Jde o soubor CD titul
ů
navýuku angli
č
tiny multimediální formouv opravdu kvalitním provedení. Jehokvality potvrdili i recenze v renomovanýchpo
č
íta
č
ových
č
asopisech.
ASM má velmi širokou nabídkupo
č
íta
č
ových tiskáren. Vzhledemk tomu, jak je trh s tiskárnamivyrovnaný, není nabídka takširokého spektra nevýhodná ?
Naopak. Snažíme se nabídnout vše,co je na našem trhu dostupné a tím máme jistotu, že si u nás zákazník vždy vybere.Velmi se nám tento p
ř 
ístup vyplatil u lase-rových tiskáren. Nap
ř 
íklad firma HewlettPackard ukon
č
ila výrobu modelu 4L a tímvznikla mezera na trhu s laserovými tis-kárnami s rozlišením 300 dpi. Tu se námdíky této obchodní politice poda
ř 
ilo ihnedzaplnit typem Epson 3000, který má prak-ticky tytéž technické parametry.
Nedávno jste navštívili slavnouamerickou po
č
íta
č
ovou výstavuComdex. Jaké jsou vaše dojmyz této výstavy ve srovnání s na-ším Invexem?
Evropské po
č
íta
č
ové výstavy se milíbí více z hlediska organizace a p
ř 
ehled-nosti pro návšt
ě
vníky. Americké výstavymají nádech zábavného show. Na druhoustranu nabízejí takovéto výstavy v
ě
tšímnožství kontakt
ů
.
ASM je pravidelným ú
č
astníkemvýstavy
PC 
SALON. Jak vidíte její budoucnost?
Výstavy
PC 
SALON se naše firma zú-
č
ast
ň
uje od roku
1
99
1
a podle mého ná-zoru je to výstava, která je v Praze stálevelmi užite
č
ná. Výstava s tak výhodnoupolohou a navíc zam
ěř 
ená na b
ě
žnéhokoncového uživatele
č
i firmy bez stáléhododavatele výpo
č
etní techniky, má ur 
č
it
ě
po
ř 
ád svoji budoucnost.
Na poslední výstav
ě
PC 
SALON jste p
ř 
edstavili novou rodinuzna
č
kových po
č
íta
čů
. M
ů
žetenám je blíže popsat?
P
ř 
edstavili jsme
ř 
adu po
č
íta
čů
ASMEdition. Nejde zde o vyhran
ě
né typy, alespíše o kategorie.
Ř
ada HOME edition jepln
ě
vybavený multimediální po
č
íta
č
prorodinné využití. V sestav
ě
je standardn
ě1
6bitová zvuková karta, reproduktory,mechanika CD-ROM a joystick.Kategorie OFFICE edition je po
č
íta
č
p
ř 
ipravený pro profesionální kancelá
ř 
skévyužití. Sestava zahrnuje mechaniku CD-ROM, faxmodem umož
ň
ující p
ř 
ipojení naInternet a disk s dostate
č
n
ě
velkou kapa-citou 850 MB.POWER edition je ur 
č
ena pro náro
č
-n
ě
 jšího uživatele. Je postavena na pro-cesoru Pentium, vybavena 8 MB (a více)opera
č
ní pam
ě
ti, pevným diskem o ka-pacit
ě
 
1
GB a kvalitním
1
5" monitoremSamsung SyncMaster. Ve výbav
ě
je stan-dardn
ě
 
č
ty
ř 
rychlostní CD-ROM mechani-ka a výkonná grafická karta s
č
ipem S3.Nejvýkonn
ě
 jším ze všech však je
ř 
adaGRAPHICS edition. Tento typ je vybavenprocesorem Pentium
1
33 MHz, pevnýmdiskem
1
,2 GB a 6rychlostní CD-ROMmechanikou NEC. Pro zachování mož-nosti dalšího rozši
ř 
ování nejr 
ů
zn
ě
 jšímiperiferními za
ř 
ízeními zahrnuje sestava
ř 
adi
č
SCSI firmy Adaptec. Protože je tatostanice ur 
č
ena p
ř 
edevším pro náro
č
aplikace v oblasti CAD a DTP, obsahujetaké jednu z (v sou
č
asnosti) v
ů
bec nej-rychlejších grafických karet MATROX.Kvalitu celé sestavy podtrhuje
1
7" monitor Samsung SyncMaster 
1
7GLs.Naším zám
ě
rem je trvale tyto katego-rie vylepšovat a nabízet ty nejp
ř 
ízniv
ě
 jšíceny.
Jaké novinky p
ř 
ipravujete na jar-
PC 
SALON ?
Podstatn
ě
jsme rozší
ř 
ili nabídku multi-mediálních sad, které obsahují
č
ty
ř 
rych-lostní nebo šestirychlostní mechanikyCD-ROM Toshiba
č
i Panasonic.Tyto multimediální „balíky”, obsahující
1
6bitovou zvukovou kartu Zoltrix a saduCD titul
ů
, budou v nejr 
ů
zn
ě
 jších varian-tách, jež uspokojí široké spektrum zákaz-ník
ů
.N
ě
které sady jsou zam
ěř 
eny pouzena ur 
č
ité kvalitní produkty firmy Microsoft- obsahují encyklopedie, vzd
ě
lávací pro-gramy a hry.Budou uspokojeni i vyznava
č
i ak
č
níchCD titul
ů
. V jedné hotové sad
ě
najdetemimo zmín
ě
né mechaniky CD-ROM azvukové karty osm CD titul
ů
s hrami ataké Comptonovu encyklopedii. Cenat
ě
chto multimediálních balík
ů
navíc ne-p
ř 
esahuje
1
0 000 K
č
. Takže takový multi-mediální „balík” vyjde o dost levn
ě
 ji, nežkupovat jeho
č
ásti jednotliv
ě
.Také bychom rádi p
ř 
edvedli externímechaniky CD-ROM, p
ř 
ipojitelné k note-book
ů
m a napájené z interního i externíhozdroje. A také novou dvou a
č
ty
ř 
rychlost-mechaniku CD-ROM na vypalováníCD disk
ů
.
Prodej stolních po
č
íta
čů
mátev ASM již v malí
č
ku. A co note-booky?D
ě
kuji vám za rozhovor.
 
P
ř 
ipravil Adrien Hofhans
 
SEZNAMUJEME VÁS
Ekonomickýbezdrátovýzvonek
Celkový popis
Pro dnešní test jsem vybral ú
č
elný p
ř 
í-stroj, který m
ě
zaujal p
ř 
edevším tím, že jenabízen, ve srovnání s obdobnými výrobky,za velmi nízkou cenu. Tímto výrobkem jebezdrátový zvonek, skládající se z vysíla
č
e(5,8 x 8,4 x 2,3 cm), jenž má na
č
elní st
ě
n
ě
spínací tla
č
ítko, a z p
ř 
ijíma
č
e o rozm
ě
rech
1
4 x 9 x 4 cm, v n
ě
mž je integrován dvouhla-sý elektrický gong.Vysíla
č
je napájen kompaktní baterií 9 Va p
ř 
ijíma
č
je napájen dv
ě
ma
č
lánky typu R
1
4(malé mono
č
lánky). Podle údaj
ů
výrobce vy-drží napájecí
č
lánky v za
ř 
ízení až n
ě
kolik let.Vysíla
č
a p
ř 
ijíma
č
jsou dodávány vždy vedvojicích, které jsou nalad
ě
ny na shodný kmi-to
č
et. Takové dvojice jsou výrobcem ozna-
č
eny písmenným kódem A až J. Dvojice s od-lišným kódem se vzájemn
ě
neruší a tudížmohou pracovat ve stejném objektu. Pokudby v objektu, ve kterém by již obdobná sesta-va pracovala, m
ě
la být instalována sestavadalší, bylo by nutné zakoupit novou sestavus odlišným písmenným kódem.
Funkce p
ř 
ístroje
Pro zkoušky jsem m
ě
l k dispozici t
ř 
i sou-pravy tohoto p
ř 
ístroje. Dv
ě
z nich pracovalyzcela bezchybn
ě
, t
ř 
etí sice pracovala rovn
ě
žuspokojiv
ě
, ale dosah jejího vysíla
č
e bylo n
ě
co menší. Tuto malou závadu jsem vy
ř 
e-šil pom
ě
rn
ě
jednoduše tak, že jsem signálvysíla
č
e optimáln
ě
doladil trimrem na jehozadní st
ě
n
ě
. Pak byly všechny t
ř 
i soupravyzcela rovnocenné. Tento postup je popsáni v návodu, domnívám se však, že b
ě
žný uži-vatel, který nebude mít v p
ř 
enosové cest
ě
mezi vysíla
č
em a p
ř 
ijíma
č
em v
ě
tší po
č
et p
ř 
e-kážek, které by mohly ovlivnit ší
ř 
ení signálu,nebude muset nic nastavovat. Pokud byvšak n
ě
kdo požadoval co nejv
ě
tší dosah svésestavy, m
ů
že se pokusit naladit vysíla
č
naco nejlepší kmito
č
tovou shodu s p
ř 
ijíma
č
emtak, jak je v návodu popsáno. Upozor 
ň
ujipouze na to, že k dola
ď
ování kapacitníhotrimru ve vysíla
č
i (je p
ř 
ístupný otvorem v zad-ní st
ě
n
ě
) je vhodné použít šroubovák z neko-vového materiálu. Pokud bychom použili ko-vový šroubovák, bylo by nutné ho p
ř 
edkaždou zkouškou optimálního dolad
ě
ní z du-tiny vyjmout, aby jím nebyl kmito
č
et vysílané-ho signálu ovliv
ň
ován. Ob
ě
sestavy jsem vy-zkoušel i za r 
ů
zných teplotních podmínek aov
ěř 
oval tak teplotní stabilitu nalad
ě
ní. V roz-sahu teplot, které by mohly v praxi p
ř 
ícházetv úvahu, se však rušivá nestabilita neprojevila.Ovládací za
ř 
ízení, používající bezdráto-p
ř 
enos signálu, jsou podle mého názoruvelice ú
č
elná, protože velmi podstatným zp
ů
-sobem zjednodušují instalaci. Mnozí zájemcivšak mají
č
asto oprávn
ě
nou obavu, že jimatypické tla
č
ítko, obsahující elektronické prv-ky vysíla
č
e, n
ě
kdo zni
č
í nebo prost
ě
ukrad-ne. Pro takové p
ř 
ípady bych doporu
č
il násle-dující
ř 
ešení. Vysíla
č
je aktivován tak, že jeovládacím tla
č
ítkem zapojováno zcela prost
ě
 jeho napájení. Proto není žádným problé-mem vyvést oba kontakty tla
č
ítkového spína-
č
e, které jsou na desce s plošnými spoji zce-la z
ř 
eteln
ě
viditelné, libovolným dvoužilovýmkablíkem a p
ř 
ipojit je k b
ě
žnému zvonkové-mu tla
č
ítku, o které jist
ě
nebude mít žádnýzlod
ě
 j zájem. Vysíla
č
pak umístíme v libovol-ném krytém míst
ě
poblíž tla
č
ítka. Je samo-z
ř 
ejmé, že nesmíme vysíla
č
umístit nap
ř 
íkladpod kovový kryt, který by znemož
ň
oval ší
ř 
eníradiového signálu. Popsané
ř 
ešení považujiza velmi vhodné nap
ř 
íklad ve vilkách nebo ji-ných objektech, ve kterých pot
ř 
ebujeme in-stalovat tla
č
ítko nap
ř 
íklad u vstupní zahradníbranky a p
ř 
ijíma
č
umístit n
ě
kde uvnit
ř 
budo-vy. Konkrétní p
ř 
ípad tohoto typu jsem vy-zkoušel v míst
ě
, kde mezi brankou a domembyla vzdálenost asi
1
0 m a p
ř 
ijíma
č
jsemumístil až do odlehlé
č
ásti domku. Ob
ě
se-stavy pracovaly i v tomto ztíženém p
ř 
ípad
ě
zcela spolehliv
ě
(t
ř 
etí po dolad
ě
ní rovn
ě
ž).Takové
ř 
ešení uspo
ř 
í pracné a nákladné ko-pání drážky v zahrad
ě
, vrtání zdi domui komplikovaný rozvod. Krom
ě
toho lze nap
ř 
í-klad p
ř 
ijíma
č
bez nejmenších problém
ů
kdy-koli p
ř 
emístit do libovolné místnosti. Pro in-formaci bych cht
ě
l uvést, že výrobce udávádosah vysíla
č
e až 50 m na volném prostran-ství, což podle mého názoru není údaj, kterýby m
ě
l praktický význam.Další otázkou bylo napájení obou díl
ů
sestavy. Použité
ř 
ešení, které eliminuje nut-nost používat sv
ě
telnou sí
ť
, je nesporn
ě
vel-mi výhodné, údaje o dob
ě
života napájecíchzdroj
ů
, které uvádí výrobce, se mi však zdálypon
ě
kud nadnesené. Pro kontrolu jsem protocelé za
ř 
ízení prom
ěř 
il a údaje p
ř 
epo
č
ítal.Vysíla
č
odebírá po stisknutí tla
č
ítka proudasi 5 mA. Tento proud je samoz
ř 
ejm
ě
odebí-rán pouze po dobu, kdy je tla
č
ítko stisknuté.P
ř 
edpokládáme-li u pr 
ů
m
ě
rného uživateleasi
1
0 zazvon
ě
ní denn
ě
, vychází za p
ř 
edpo-kladu, že p
ř 
íchozí drží tla
č
ítko stisknuté 6 se-kund (a to je zna
č
n
ě
nadsazené), denní od-b
ě
r ze zdroje 5 x 6 x
1
0 = 300 mAs. To
č
iníro
č
n
ě
 
1
09500 mAs, tedy 30,4 mAh. Kom-paktní baterie 9 V tudíž vydrží ve vysíla
č
iprakticky po celou dobu své životnosti.P
ř 
ijíma
č
odebírá v klidovém stavu 0,28 mA.P
ř 
i aktivovaném zvukovém signálu se spo-t
ř 
eba zv
ě
tšuje až na
1
20 mA ve t
ř 
ech impul-sech, které trvají p
ř 
ibližn
ě
 
1
s. Celý cyklus t
ř 
ízvukových signál
ů
pak trvá asi 4 s. Celkovýodb
ě
r p
ř 
ijíma
č
e se tedy skládá z trvalého zá-kladního odb
ě
ru a z odb
ě
ru p
ř 
i aktivaci. Zá-kladní trvalý denní odb
ě
r je tedy 0,28 x 24 == 6,72 mAh, tedy ro
č
n
ě
2,45 Ah. Denní od-b
ě
r p
ř 
i aktivaci (
1
0 zazvon
ě
ní denn
ě
a po
č
í-táme-li pr 
ů
m
ě
r impulsního proudu
1
00 mA) je pak
1
0 x
1
00 x 4 = 4000 mAs. Ro
č
ní odb
ě
 je tedy 0,4 Ah. Se
č
teme-li oba výsledky, vy- jde nám celkový odb
ě
r p
ř 
ijíma
č
e na necelé3 Ah ro
č
n
ě
. A protože fa Philips udává u svýchalkalických
č
lánk
ů
R
1
4 kapacitu 5,8 Ah, m
ů
že-me po
č
ítat s jejich dobou života p
ř 
ibližn
ě
dvaroky. Je tedy zcela z
ř 
ejmé, že tento zp
ů
sobnapájení v praxi pln
ě
vyhoví a p
ř 
itom eliminujevšechny p
ř 
ípadné potíže p
ř 
i napájení ze sít
ě
.K tomuto bodu bych m
ě
l pouze jednu p
ř 
i-pomínku. Pokud je zvonkové tla
č
ítko umíst
ě
-no tak daleko od p
ř 
ijíma
č
e, že p
ř 
íchozí postisknutí tla
č
ítka neslyší zvukový signál, vel-mi
č
asto stisknutí opakuje nebo drží tla
č
ítkostisknuté zbyte
č
n
ě
dlouho v domn
ě
ní, že za-
ř 
ízení správn
ě
nepracuje. Považoval bychproto za velmi ú
č
elné, kdyby výrobce uvažo-val o dopln
ě
ní tla
č
ítka indikací funkce (nap
ř 
í-klad svítivou diodou), která by p
ř 
i stisknutítla
č
ítka informovala p
ř 
íchozího o tom, že jeza
ř 
ízení v po
ř 
ádku.
Záv
ě
Popisovaná sestava je, podle mého ná-zoru, naprosto vyhovující a p
ř 
itom má jednup
ř 
evládající p
ř 
ednost. Je totiž podstatn
ě
lev-n
ě
 jší než všechna obdobná za
ř 
ízení, ovláda-ná rádiovým sigálem. Tato láce však pocho-piteln
ě
vyplývá z jednoduchosti a proto nasestavu nelze mít nadm
ě
rné požadavky.V b
ě
žném používání a k ú
č
el
ů
m, k nimž bylavyrobena a k nimž je prodávána, však zcelabezpe
č
n
ě
vyhoví.Sestava je prodávána jednak v odbor-ných prodejnách, jednak si ji lze objednatu Zásilkové služby
KH, Box 34, pošta 411,142 00 Praha 4,
Tato zásilková služba mápražské telefonní
č
íslo 472 80 05 a lze ob- jednávat telefonicky 24 hodin denn
ě
.Tato služba prodává sestavu za 399,- K
č
(plus poštovné). Pokud je n
ě
kdo podnikate-lem v montážní nebo obchodní oblasti, máživnostenské oprávn
ě
ní a objedná si nejmé-n
ě
 
č
ty
ř 
i soupravy, bude ho jedna soupravastát 328,- K
č
(269,- K
č
bez DPH). Tato cenapro podnikatele by však mohla být upravová-na. Objednat lze u firmy KH s. r. o. Úhlová796,
1
48 00 Praha 4 (fax: 02/643 69 98).
Adrien Hofhans

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivan Klika liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->