Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prakticka Elektronika 1996-03

Prakticka Elektronika 1996-03

Ratings:
(0)
|Views: 672|Likes:
Published by sq9nip

More info:

Published by: sq9nip on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
NÁŠ ROZHOVOR
RO
Č
NÍK I/
1
996.
Č
ÍSLO 3V TOMTO SEŠIT
Ě
s panem Ralfem Schuhmacherem,zástupcem firmy Hewlett PackardComponents pro St
ř 
ední Evropu,která je naším elektronik
ů
m jist
ě
velmi dob
ř 
e známa.
Jaký je výrobní program skupinyHewlett Packard Components?
Divize SOU
Č
ÁSTKY firmy HewlettPackard vyrábí progresívní polovodi-
č
ové sou
č
ástky pro tvorbu a rozši
ř 
o-vání komunika
č
ních systém
ů
v oblas-tech telekomunikací, kancelá
ř 
skýchkomunikací a za
ř 
ízení, stejn
ě
jakov p
ů
myslových komunikacích a do-prav
ě
. Jedná se o optoelektroniku(celá
ř 
ada diod LED, sedmisegmen-tových displej
ů
LED, maticovýchdisplej
ů
LED s vlastním
ř 
adi
č
em,sou
č
ástky pro p
ř 
enos dat optickýmikabely, opto
č
leny a izola
č
ní zesilova
č
e,inkrementální sníma
č
e polohy,
č
te
č
ky
č
árových kód
ů
) a vysokofrekven
č
techniku (diskrétní mikrovlnné sou-
č
ástky, zesilova
č
e, sm
ě
šova
č
e apod.).Využívání nejnov
ě
 jších technolo-gií, jakými jsou nap
ř 
. AlInGaP, AlGaAsa InP, umož
ň
uje firm
ě
nabízet velmiširokou škálu výrobk
ů
z
ř 
ad vysocesvítivých diod, LED displej
ů
, opto
č
le-n
ů
nebo vysíla
čů
a p
ř 
ijíma
čů
pro ka-belovou optoelektroniku.Sou
č
ásti pro tém
ěř 
veškeré mikro-vlnné aplikace vyrábí Hewlett Packardtechnologiemi na bázi k
ř 
emíku a ga-lium arzenidu. Nap
ř 
íklad vyrábíme mi-krovlnný
č
ip hustoty integrace LSI(Large Scale Integration), který obsa-huje více než
1
500 mikrovlnnýchtranzistor 
ů
.V Evrop
ě
HP provádí výzkum, vý-voj a výrobu sou
č
ástí pro kabelovouoptoelektroniku ve Velké Británii (m
ě
s-to Ipswich). Celá naše sou
č
ástková di-vize zam
ě
stnává kolem 8000 lidí a mávýrobní závody v Evrop
ě
, SpojenýchStátech a na Dálném východ
ě
.
Jak zajiš
ť
uje sou
č
ástková divizeHewlett Packard kvalitu, kterou jsou její sou
č
ástky tak známé?
Již od výzkumu a vývoje je firmaHewlett Packard trvale zam
ěř 
ena nasledování kvality a její nep
ř 
etržité zlep-šování. S naší filozofií TQC (TotalQuality Control = úplná kontrola kvali-ty) trvale vycházíme vst
ř 
íc pot
ř 
ebámnašich zákazník
ů
. Abychom mohlimonitorovat úsilí TQC, ustanovila fir-ma HP tzv. „Systém vyzrálosti kvality,souhrnný vnit
ř 
p
ř 
ehled”. Pro maxi-mální spokojenost zákazníka t
ě
sn
ě
spolupracujeme s klí
č
ovými zákazní-ky, abychom porozum
ě
li jejich poža-davk
ů
m a tak mohli zahrnout jejichpožadavky do našich postup
ů
a test
ů
.V návaznosti na trvalé zlepšování jsou nyní všechna naše pracoviš-t
ě
certifikována kvalitativní normouISO9000. Sou
č
ástková divize HP taképrosadila takové pracovní postupy,které minimalizují zm
ě
ny ve výrob
ě
.Svým zam
ěř 
ením na kvalitu dosáhlafirma HP u mnoha zákazník
ů
postave-ní p
ř 
ednostního dodavatele.Za velké výrobní úsp
ě
chy vd
ěč
í fir-ma HP p
ř 
ísným kontrolám ve všechvýrobních procesech. Produkce našichoptoelektronických výrobk
ů
tvo
ř 
í sle-dovaný komplex od základních suro-vin až po dokon
č
ený výrobek. Sami sivyrábíme základní polovodi
č
ové krys-taly p
ř 
esn
ě
specifikované struktury,stejn
ě
jako epitaxní vrstvy, a to je klí
č
ke kvalit
ě
i vlastnostem našich výrob-k
ů
. P
ě
t obchodních center sou
č
ástko-vé divize HP ve Spojených státech,Evrop
ě
, Japonsku a Singapuru za-m
ě
stnává množství aplika
č
ních inže-nýr 
ů
, kte
ř 
í nabízejí technickou po-moc kdykoli a kdekoli ji pot
ř 
ebujete.
Co dnes HP nabízí v oblasti LEDa displej
ů
LED, co plánuje do bu-doucnosti a jaké výhody v tétooblasti p
ř 
ináší zákazník
ů
m?
HP za
č
al v roce
1
969 nabízet prokomer 
č
ní použití displeje LED na bázigalia-arzenidu-fosfidu (GaAsP). Nyní jsme jedním z n
ě
kolika málo dodava-tel
ů
zvláš
ť
intenzívn
ě
svítících LED,vyrobených technologií aluminium-in-dium-galium-fosfid (AlInGaP) v bar-vách zelené, jantarové, žluté a oran-žové a nejv
ě
tším výrobcem vysocesvítivých
č
ervených diod vyráb
ě
nýchtechnologií aluminium-galium-arzenid(AlGaAs).Také nabízíme výrobky z modrýchLED na bázi technologie SiC. Krom
ě
diod LED nabízíme m. j.
ř 
adu displej
ů
LED, od sedmisegmentových nume-rických po inteligentní maticové dis-pleje LED s uživatelsky definovatelnouznakovou sadou. Naše sou
č
ástky LED
ř 
ady barev zlepšují vlastnosti i designv oblasti automobilových brzdovýcha sm
ě
rových sv
ě
tel a ostatních do-pravních aplikacích.Nyní pracujeme na nové generaciAlInGaP vysoce svítivých LED, kterédále p
ř 
isp
ě
 jí ke zv
ě
tšení bezpe
č
nostina stále „inteligentn
ě
 jších“ dálnicích amohou tak nacházet uplatn
ě
ní na celézem
ě
kouli.
Ralf Schuhmacher 
Praktická elektronika A Radio
Vydavatel:
AMARO spol. s r. o.
Redakce:
Šéfred.: Luboš Kalousek, OK
1
FAC,redakto
ř 
i: ing. Josef Kellner (zástupce šéf-red.), Petr Havliš, OK
1
PFM, ing. Jan Klabal,ing. Jaroslav Belza, sekretariát: Tamara Trn-ková.
Redakce:
Dlážd
ě
ná 4,
11
0 00 Praha
1
,tel.: 24 2
1
 
11
 
11
- l. 295, tel./fax: 24 2
1
03 79.
Ro
č 
n
ě
vychází 
 
1
2
č
ísel. Cena výtisku 20 K
č
.Pololetní p
ř 
edplatné
1
20 K
č
, celoro
č
p
ř 
ed-platné 240 K
č
.
Rozši 
ř 
uje
PNS a. s., Transpress spol. s r. o.,Mediaprint
&
Kapa a soukromí distributo
ř 
i.
ř 
edplatné:
Informace o p
ř 
edplatném podáa objednávky p
ř 
ijímá
administrace
 
redakce
(Amaro spol. s r. o., Jemnická 1, 140 00 Praha 4),
PNS, pošta, doru
č
ovatel.
Objednávky a predplatné
v Slovenskej re-publike vybavuje MAGNET-PRESS Slovakias. r. o., P. O. BOX
1
69, 830 00 Bratislava, tel./fax (07) 2
1
3 644 - predplatné, (07) 2
1
4
1
77 - ad-ministratíva. Predplatné na rok 297,- SK, na pol-rok
1
49,- SK.Podávání novinových zásilek povoleno jak
Č
eskou poštou -
ř 
editelstvím OZ Praha (
č
.j.nov 6005/96 ze dne 9.
1
.
1
996), tak RPP Brati-slava - pošta Bratislava
1
2 (
č
 j. 82/93z 23. 8.
1
993).
Inzerci v 
Č 
p
ř 
ijímá redakce, Dlážd
ě
ná 4,
11
000 Praha
1
, tel.: 242
11111
- linka 295, tel./fax:24 2
1
03 79.
Inzerci v SR 
vy
ř 
izuje MAGNET-PRESS Slo-vakia s. r. o., Teslova
1
2, 82
1
02 Bratislava,tel./fax (07) 2
1
4
1
77.Za p
ů
vodnost a správnost p
ř 
ísp
ě
vk
ů
odpovídáautor. Nevyžádané rukopisy nevracíme.
ISSN
1
2
11
-328X, MK
Č
R 7409
 © AMARO spol. s r. o.
1
1
ě
1
1
1
ě
1
 
nejbližších 3 až 6 m
ě
síc
ů
. To nám dá-vá informaci, v kterých oblastech má-me o
č
ekávat zm
ě
ny na trhu. Vím, žetakováto situace je pro naše zákazní-ky velkou bolestí, a rád bych upozor-nil, že celý náš management v
ě
nujetéto problematice plnou pozornost,aby zabránil podobné situaci ješt
ě
d
ř 
í-ve, než nastane.
Jakým zp
ů
sobem mohou zákaz-níci získávat informace o výrob-cích HP?
Naše firma má vybudovaný internísystém aplika
č
ních inženýr 
ů
, kte
ř 
í pro jednotlivé obory dokáží poskytnoutmaximáln
ě
komplexní technické infor-mace. Aby zákazník ve vaší zeminebyl zatížen nutností komunikovats našimi pobo
č
kami v cizím jazyce,organizujeme pravidelná školení proaplika
č
ní inženýry našich distributor 
ů
,p
ř 
i kterém jim p
ř 
edáváme všechny po-t
ř 
ebné informace nad rámec našehob
ě
žného katalogu. Distributo
ř 
i jsous námi v pravidelném kontaktu a samimají k dispozici nejen naše základníkatalogy, ale i
ř 
adu dopl
ň
ujících kata-logových list
ů
a aplika
č
ních pozná-mek, které mohou
č
asto pomoci p
ř 
i
ř 
ešení r 
ů
zných technických situací.Prost
ř 
ednictvím distribu
č
ní sít
ě
se ta-ké dozvíte informace o cenách a p
ř 
ed-pokládaných dodacích lh
ů
tách jednot-livých sou
č
ástek.
Jak se uplat
ň
ují sou
č
ástky HP na
č
eském trhu a jaký je výhled dobudoucna?
Jelikož se
Č
eská republika rych-le rozvíjí, jsou zde možnosti uplat-n
ě
ní velmi významné. Hlavním po-lem p
ů
sobnosti jsou pr 
ů
myslovéaplikace a doprava. Již nyní jsounám známi klí
č
oví zákazníci a spolus našimi distributory, nap
ř 
. firmou
GM Electronic 
, jsme u vás vytvo
ř 
ilirozsáhlou sí
ť
.Pevn
ě
v
ěř 
ím, že obchod se zdebude rozvíjet nejrychleji v celé Evro-p
ě
, díky zájmu jednotlivc
ů
i vlády in-vestovat do výroby a infrastruktury.roku p
ř 
edstavíme modul, který budepracovat se 4 Mb/s na úrovni 3 V.
Jaká je sou
č
asná situace s opto-
č
leny tzv. na p
ř 
íd
ě
l a kterých vý-robk
ů
se toto omezení dotýká?
Jako sv
ě
tová jedni
č
ka mezi výrob-ci opto
č
len
ů
cítíme povinnost pozorn
ě
naslouchat pot
ř 
ebám našich zákazní-k
ů
. A protože všichni výrobci tohotosortimentu se nechali zasko
č
it rostou-cími požadavky zp
ů
sobenými extrém-ním nár 
ů
stem telekomunika
č
ního a da-tového trhu, musíme i my nyní
č
elittéto mimo
ř 
ádn
ě
zvýšené poptávcepo ur 
č
itých druzích výrobk
ů
(nap
ř 
.HCPL-78xx, CNR20x),
č
ímž je do
č
as-n
ě
naše kapacita zcela vy
č
erpána avýrobky musí být p
ř 
id
ě
lovány.Velký zájem o použití nové
ř 
adyizola
č
ních zesilova
čů
HCPL-78xx jezp
ů
soben tím, že se jedná o zcela re-volu
č
ř 
ešení lineárního opto
č
lenu.Vstupní signál je p
ř 
eveden na digitálnípomocí modulace sigma-delta. Digitál-ní signál takto modulovaný je p
ř 
ene-sen na výstup a zp
ě
tn
ě
demodulován.Tímto postupem je dosaženo velmivysoké p
ř 
esnosti s nelinearitou menšínež 0,2 % pro HCPL-7800, který jeprvním opto
č
lenem z této
ř 
ady, a 0,06 %pro HCPL-7820, jenž je v sou
č
asnédob
ě
nejnov
ě
 jším distribuovaným pro-duktem HP v této oblasti. A izola
č
nap
ě
tí t
ě
chto odd
ě
lovacích zesilova
čů
 je 3750 V! Opto
č
leny HCNR200 a HC-NR20
1
se op
ě
t ve srovnání s podob-nými výrobky jiných nemén
ě
známýchfirem vyzna
č
ují velmi vysokou lineari-tou (do 0,07 %) a navíc mají velkouší
ř 
ku pásma (od stejnosm
ě
rných sig-l
ů
až do
1
MHz). Izola
č
ní nap
ě
t
ě
chto opto
č
len
ů
je až 5000 V.Proto p
ř 
ed n
ě
kolika m
ě
síci investo-val HP do nových výrobních linek, abyzvýšením výroby mohl splnit požadav-ky všech zákazník
ů
. P
ř 
i náb
ě
hu výrobysamoz
ř 
ejm
ě
nelze provést okamžitýkapacitní skok, ale jsme p
ř 
esv
ě
d
č
eni,že ke konci letošního léta skon
č
í ne-dostatek t
ě
chto opto
č
len
ů
.Abychom mohli podobným situa-cím v budoucnu p
ř 
edcházet, žádámenaše klí
č
ové zákazníky a distributoryo jejich množstevní výhledy pro dobu
Co m
ů
že zákazník od HP o
č
eká-vat v oblasti optoelektronickýchspoj
ů
?
Nabízíme v pr 
ů
myslu velmi rozší-
ř 
enou skupinu vysíla
čů
, p
ř 
ijíma
čů
a integrovaných obvod
ů
pro komuni-kaci optoelektronickými kabely, kterénacházejí uplatn
ě
ní v datových komu-nikacích, telekomunikacích a r 
ů
znýchpr 
ů
myslových aplikacích. Sou
č
ástkypro optoelektronické spoje založenéna principu LED dodáváme zákazní-k
ů
m již více než 20 let. S p
ř 
íchodem fir-my BT&D k HP v lo
ň
ském roce se na-bídka doplnila o kompletní
ř 
adu výrobk
ů
s laserovým paprskem. Naše výrobkypodporují všechny hlavní sv
ě
tové da-tové a telekomunika
č
ní standardy, ja-kými jsou nap
ř 
. Ethernet, Token Ring,FDDI, Fast Ethernet,
1
00BaseVG Any-Lan, ATM, Sonet/SDH, Fiber Chanela HiPPI. Navíc velkou
č
ást z naší na-bídky m
ů
žete použít pro vlastní spe-ciální sít
ě
a aplikace „point to point”.Co se týká kabelové optoelektroniky,a
ť
už se jedná o nejjednodušší aplika-ce nebo složité p
ř 
enosy s extrémníminároky, nabízí HP nejlepší možná
ř 
ešení.
Co nám m
ů
žete
ř 
íci o novémstandardu IrDA a které výrobkypro tuto oblast m
ů
že HP nabíd-nout nyní a v budoucnosti?
IrDA je nezávislá organizace, je- jímž úkolem je vytvo
ř 
it levný provo-zuschopný infra
č
ervený standard spo- jení mezi dv
ě
ma body. Tento standard je p
ř 
izp
ů
sobitelný celé
ř 
ad
ě
p
ř 
ístroj
ů
,po
č
íta
č
ovým i komunika
č
ním za
ř 
ízením.V této oblasti nabízíme nejen LEDv infra
č
erveném spektru sv
ě
tla (3mm/5mm), ale i standardizovaný modultransceiveru (vysíla
č
e i p
ř 
ijíma
č
e)
ř 
a-dy HSDL-
1
000, který komplexn
ě
 
ř 
ešíobousm
ě
rný bezdrátový p
ř 
enos postandardním rozhraní RS-232. Tímumož
ň
uje elegantn
ě
a jednoduše p
ř 
i-pojit nejr 
ů
zn
ě
 jší periferie (jakými jsousériové tiskárny, databanky, externífaxmodemy) k po
č
íta
č
i. Stejným zp
ů
-sobem lze p
ř 
enášet data i mezi nej-
ů
zn
ě
 jšími pr 
ů
myslovými za
ř 
ízeními.Nyní tyto naše moduly p
ř 
enášejí datarychlostí
11
5 kb/s, ke konci letošního
D
ě
kuji vám za rozhovor.
P
ř 
ipravil ing. Hynek St
ř 
elka a ing. Josef Kellner 
Vážení
č
tená
ř 
i,
od vzniku
č
asopisu „Praktická elek-tronika A Radio” je redakce zava-lena dopisy a telefonickými dotazy
č
tená
řů
. Protože p
ř 
evážná v
ě
tšinadotaz
ů
se týká vzniku našeho
č
aso-pisu, pokusím se co nejstru
č
n
ě
 jiuvést d
ů
vody, které nás vedlyk založení
č
asopisu Praktická elek-tronika A Radio.Prvním a to nejzávažn
ě
 jším d
ů
-vodem bylo, že vydavatelství,v n
ě
mž vycházelo Amatérské radio,neplatilo od konce dubna (do konceroku
1
995) spolupracovník
ů
m ap
ř 
isp
ě
vatel
ů
m (autor 
ů
m
č
lánk
ů
)Amatérského radia honorá
ř 
e za je- jich práci (a ti s redakcí proto odmí-tali dále spolupracovat), i když byl
č
asopis po ekonomické stránceúsp
ě
šný a vydavatelství p
ř 
inášelzna
č
ný zisk. Navíc u posledních
č
í-sel, která vycházela koncem minu-lého roku, nebylo nikdy p
ř 
edem jis-té, budou-li dána do prodeje
č
i ales-po
ň
do výroby, nebo
ť
vydavatelstvídlužilo tiskárnám nejen za výrobuAmatérského radia, ale i v
ě
tšiny
č
a-sopis
ů
, které v n
ě
m vycházely. Situa-ce na tomto poli se vyhrotila nap
ř 
.u
č
asopisu Modelá
ř 
, jehož
č
.
1
0/95v
ů
bec nevyšlo, protože jeho výrobupozastavila tiskárna pro platebníneschopnost vydavatelství.Protože vedení vydavatelství ne-p
ř 
istoupilo na naše návrhy, které bymohly situaci v placení honorá
řů
avýroby
č
asopisu vy
ř 
ešit, dále proto-že byla podle našeho názoru bu-doucnost
č
asopisu p
ř 
inejmenšímna vážkách a protože jsme cht
ě
lizajistit jeho další vycházení, roz-hodli jsme se z vydavatelství odejíta vydávat nový
č
asopis stejnéhozam
ěř 
ení jako m
ě
lo Amatérské ra-dio - tak vznikly
č
asopisy PRAKTIC-KÁ ELEKTRONIKA A RADIO a KON-STRUK
Č
NÍ ELEKTRONIKA A RADIO.
D
ů
ležité pro p
ř 
edplatitele
Protože do dnešního dne nemá-me zprávy (22. 2.), zda v
ů
bec vyjdeAmatérské radio, nevíme, co pora-dit jeho p
ř 
edplatitel
ů
m - kdyby ne-vyšlo, je možné, že dojde k dohod
ě
a p
ř 
edplatitelé Amatérského radiaobdrží automaticky Praktickou elek-troniku A Radio (PE AR,
č
ervenéA Radio)
č
i Konstruk
č
ní elektronikuA Radio (KE AR, modré A Radio).V opa
č
ném p
ř 
ípad
ě
si všichnizájemci mohou objednat PE AR(
č
ervené)
č
i KE AR (modré) na dru-
č
tvrletí
č
i do konce roku
1
996 uPNS nebo objednacím lístkem (PEAR 2/96) p
ř 
ímo u vydavatele.
ě
m z vás, kte
ř 
í si objednají p
ř 
ed-  platné pomocí objednacího lístku,zašleme
č 
íslo
1
zdarma (pokud jstesi jej nestihli koupit) a
č 
íslo 2 vámzašleme se slevou za
1
5 K 
č 
 /ks.
 
Vyhlášení Konkursu A Radia
na nejlepší radioamatérské konstrukce v roce 1996
1. cena v Konkursu 1996: osciloskop 2x20 MHz PROTEK 3502C 
Osciloskop 2x20 MHz PROTEK 3502C,cena 12 900 K
č
.
Sponzor: GM Electronic Praha.
V
ě
cná prémie 5000 K
č
za jednoduchou konstrukci nebostavebnici užite
č
ného dopl
ň
ku k radioamatérské vysí-lací stanici.
Sponzor: RMC Nová Dubnica, SR.
M
ěř 
i
č
 
Č
SV Vectro-nics do 500 MHz,cena 3900 K
č
.
Sponzor:AMA Plze
ň
.
V
ě
cná prémie v cen
ě
5000 K
č
z oboru elektroni-ky podle vlastního výb
ě
ru.
Sponzor:
Č
eský radioklub.
Ru
č
ní radiostanice CB, typ ELIX-DragonSY-101, cena 3990 K
č
.
Sponzor: ELIX Praha.
V
ě
cné prémie a sponzo
ř 
i:
Multimetry DMM890 (1450 K
č
), DMM 3900(720 K
č
) a DMM 2800 (520 K
č
).
Sponzor:FK Technics Praha.
T
ř 
i vozidlovéantény pro145 MHz SIRTEL SMA4
ŕ 
650 K
č
.
Sponzor: FAN radio Plze
ň
.
Sada p
ř 
ístrojových sk
ř 
ín
ě
k BOPLA konstruk-tér 
ů
m, kte
ř 
í sv
ů
 j výrobek dodají vestav
ě
ný vesk
ř 
í
ň
ce od firmy BOPLA.
Sponzor: ELING Nová Dubnica a ELING Bo-hemia Uherské Hradišt
ě
.
Napájecí zdroj PANInternational, cena1000 K
č
.
Sponzor:R-Com Liberec.
lovány). Výkresy i fotografie musí býto
č
íslovány, v textu na n
ě
musí být od-kazy. Na konci textové
č
ásti musí býtuveden seznam použitých sou
č
ástek,všechny texty pod jednotlivé obrázky aseznam použité literatury.
5.
P
ř 
ihlášeny mohou být pouze ta-kové konstrukce, které dosud nebylyu nás publikovány - redakce si p
ř 
itomvyhrazuje právo jejich zve
ř 
ejn
ě
ní. Po-kud bude konstrukce zve
ř 
ejn
ě
na, budehonorována jako p
ř 
ísp
ě
vek bez ohleduna to, zda byla
č
i nebyla v Konkursuodm
ě
n
ě
na.
6.
P
ř 
ísp
ě
vky bude hodnotit komiseustanovená podle dohody po
ř 
adatel
ů
.V p
ř 
ípad
ě
pot
ř 
eby si komise vyžádáposudky specializovaných pracoviš
ť
.
Č
lenové komise jsou z ú
č
asti v Konkur-su vylou
č
eni.
7.
Dokumentace konstrukcí, kterénebudou uve
ř 
ejn
ě
ny, budou na požá-dání vráceny. Finan
č
ní ceny i v
ě
cnéprémie budou ud
ě
leny do 15. prosince1996 a výsledky Konkursu A Radia1996 budou zve
ř 
ejn
ě
ny v A Radiu
č
. 2/1997.(hustota textu 30
ř 
ádek po 60 znacíchna stránkách formátu A4). Uvítáme,dodáte-li podklady ke konstrukci na dis-ket
ě
. Zmenší se tak riziko vzniku chybp
ř 
i p
ř 
episování textu a p
ř 
ekreslováníobrázk
ů
. Formát soubor 
ů
(PC) lze do-hodnout s redakcí. Výkresy mohou býtna oby
č
ejném papí
ř 
e a kresleny tužkou,fixem nebo jinak, ale tak, aby byly p
ř 
e-hledné (obrázky jsou pro tisk p
ř 
ekres-
Pravidla
Konkursu A Radia jsme zvolili conejjednodušší. Získali jsme
ř 
adu spon-zor 
ů
, a proto bude krom
ě
pen
ě
žníchodm
ě
n rozd
ě
leno mnoho v
ě
cných pré-mií.Do Konkursu p
ř 
ijímáme libovolnékonstrukce bez ohledu na to, zda jsou jednoduché nebo složit
ě
 jší.P
ř 
ihlášené konstrukce budou posu-zovány z hlediska jejich p
ů
vodnosti,vtipnosti, technického provedení a p
ř 
e-devším ú
č
elnosti.Všechny konstrukce musí spl
ň
ovatpodmínky bezpe
č
ného provozu zejmé-na z hlediska možnosti úrazu elektric-kým proudem.Pro konkurs je na odm
ě
ny vy
č
len
ě
-na
č
ástka 50 000 K
č
. Termín uzáv
ě
rkyp
ř 
ihlášek je 9. zá
ř 
í 1996.
Podmínky konkursuA Radia
1.
Konkurs je neanonymní a m
ů
žese ho zú
č
astnit každý. Dokumentacemusí být ozna
č
ena jménem a adresou,rodným
č
íslem (pro p
ř 
ípadný honorá
ř 
)a dalšími údaji, které umožní v p
ř 
ípad
ě
pot
ř 
eby kontakt s p
ř 
ihlášeným ú
č
astní-kem.
2.
Použití sou
č
ástek je libovolné.Snahou konstruktér 
ů
má být moderníobvodové
ř 
ešení.
3.
P
ř 
ihláška do Konkursu musí býtzaslána (podána na poštu) do 9. zá
ř 
í1996 a musí obsahovat:
a)
schéma zapojení;
b)
výkres desek s plošnými spoji;
c)
podrobný popis p
ř 
ihlášené kon-strukce. V úvodu musí být stru
č
n
ě
uve-deno, k jakému ú
č
elu má výrobek slou-žit (p
ř 
ípadn
ě
zd
ů
vodn
ě
ní koncepce) ashrnuty základní techniké údaje;
d)
do Konkursu je možno p
ř 
ihlásittaké výrobky, na kterých se podíleli dvanebo více konstruktér 
ů
.
4.
Textová
č
ást musí být napsánapo
č
íta
č
ovou tiskárnou nebo strojem

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tomáš Hrdlička liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->