Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prakticka Elektronika 1997-04

Prakticka Elektronika 1997-04

Ratings:
(0)
|Views: 2,276|Likes:
Published by sq9nip

More info:

Published by: sq9nip on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
Praktická elektronikaA Radio- 4/97
ROÈNÍK II/1997. ÈÍSLO 4V TOMTO SEITÌ
NÁ ROZHOVOR
Praktická elektronika A Radio
Vydavatel:
AMARO spol. s r. o.
Redakce:
éfred.: Lubo Kalousek, OK1FAC,redaktoøi: ing. Josef Kellner (zástupce éfred.),Petr Havli, OK1PFM, ing. Jan Klabal, ing. Ja-roslav Belza, sekretariát: Tamara Trnková.
Redakce:
Dládìná 4, 110 00 Praha 1,tel.: 24 21 11 11 - l. 295, tel./fax: 24 21 03 79.
Roènì vychází 
12 èísel. Cena výtisku 25 Kè.Pololetní pøedplatné 150 Kè, celoroèní pøed-platné 300 Kè.
Roziøuje
PNS a. s., Transpress spol. s r. o.,Mediaprint & Kapa a soukromí distributoøi.
Objednávky a pøedplatné
v Èeské republi-ce zajiuje Amaro spol. s r. o. - MichaelaJiráèková, Hana Merglová (Dládìná 4,110 00 Praha 1, tel./fax: (02) 24 21 11 11 -l. 284
 ),
PNS.
Objednávky a predplatné
v Slovenskej re-publike vybavuje MAGNET-PRESS Slovakias. r. o., P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava,tel./fax (07) 525 45 59 - predplatné, (07)525 46 28 - administratíva. Predplatné na rok330,- SK, na polrok 165,- SK.Podávání novinových zásilek povolenoÈeskou potou - øeditelstvím OZ Praha (è.j.nov 6005/96 ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ÈR 
pøijímá redakce, Dládìná 4,110 00 Praha 1, tel.: 24211111 - linka 295,tel./fax: 24 21 03 79.
Inzerci v SR 
vyøizuje MAGNET-PRESS Slo-vakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,tel./fax (07) 525 46 28.Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídáautor (platí i pro inzerci).
Internet:
http://www.spinet.cz/aradio
Email:
a-radio@login.czNevyádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR 7409
© AMARO spol. s r. o.
s panem Martinem Farkou,majitelem firmy MIFA s. r. o.v Hradci Králové a panem Rad-kem ilkou, majitelem firmyCommet Ronov s. r. o. se síd-lem v Ronovì pod Radhotìm.
Jaká je historie vaich firem?
M. F.:
Firma MIFA byla zaloenaroku 1992. Hlavní náplní její èinnostibyl dovoz a prodej barevných obrazo-vek z bývalého SNS. V dobì, kdy serozpadl stávající trh, u nás byla velkáspotøeba tìchto obrazovek vzhledemk mnoství televizorù, které byly pro-dány. Postupnì se sortiment rozi-øoval o dalí poloky z oblasti záso-bování servisù televizních pøijímaèù.Tento trh se vak po urèité dobì za-èal zmenovat a nastala nutnost hle-dat dalí perspektivní program. Ale tou je souèasnost.
R. .:
Firma Commet Ronov s.r.o.byla zaloena rovnì v roce 1992 adokonce i s podobným zamìøením.V poèátcích se vìnovala prodeji obra-zovek a náhradních dílù, mimo jinédekodérù PAL pro úpravy televizorùbez této normy. Postupnì se tentosortiment rozíøil o satelitní techniku aspotøební elektroniku znaèek Thom-son, Panasonic èi Daewoo.
A jak jste se dostali ke spo-lupráci?
M. F.:
K prvním kontaktùm dochá-zelo ji krátce po vzniku naich firem.Zpoèátku se jednalo zejména o vzá- jemnou výmìnu zboí. Vzhledemk tomu, e jsme dováeli podobnýsortiment, mohli jsme jít cestou spolu-práce a zajistit tak naim zákazníkùmtrvale irokou nabídku s cílem poskyt-nout co nejlepí servis v jednom místì.Následoval spoleèný prodej anténnítechniky a sortimentu s ní související-ho. Soustøedili jsme se na koaxiálníkabely, rozboèovaèe a anténní zásuv-ky. Díky tomuto sortimentu se rychlezaèal roziøovat okruh zákazníkù zespecializovaných servisù o maloob-chodní sí prodejen s podstatnì vìtínabídkou zboí. Právì v této situacibylo nutné, pokud jsme chtìli dlouho-dobì uspìt, pøijít s nìèím novým.
R. .:
Pøi debatách, jakým smìremmá jít ná dalí vývoj, jsme dolik rozhodnutí posílit nae pozice pøe-devím na trhu s pøísluenstvím au-dio-video. Zároveò jsme chtìli vyuítnaich dosavadních zkueností zezahranièního obchodu. To vedlo k na-vázání pøímých kontaktù s výrobciv Hongkongu, Tchaj-wanu a Singapu-ru, kde je dnes obrovský hospodáøskýpotenciál. Nakupuje zde vlastnì celýsvìt, nevyjímaje USA. O tom jsme sepøesvìdèili letos v lednu na vlastní oèina Consumer Electronics Show v LasVegas. Tam jsme na nejnároènìjímtrhu svìta hledali dalí inspiraci proobohacení èeského trhu.
Vae zboí nabízíte pod ob-chodní znaèkou SOLID. Jaký tomá význam?
M. F.:
Hledali jsme nìco, co byspojilo dnes ji pomìrnì iroký a rùz-norodý sortiment. Snaili jsme seodliit nae zboí od podobného, aèrùzného pùvodu a jakosti. Chtìli jsmese dostat do povìdomí iroké veøej-nosti. Výsledkem toho bylo vytvoøení
 
Praktická elektronikaA Radio- 4/97
 
Pøipravil ing. Jan Klabal
obchodní znaèky
SOLID
. Pod toutoznaèkou a logem je nyní dodávánozboí rùzných výrobcù, jak je to dnesbìné nejen na èeském trhu. Naímnejdùleitìjím úkolem a závazkem jevak stále výbìr kvalitního zboí zapøijatelnou a dostupnou cenu.
Mùete jmenovat nìkteréhoz vaich partnerù?
R. .:
Jako dobrý pøíklad bychmohl uvést firmu MINWA ELECT-RONICS, která dodává síové adap-téry a nabíjeèky. Dnes je to jedenz nejvìtích výrobcù tohoto sortimen-tu na svìtì. Jako svého dodavatele si jej vybrala napø. firma HAMA, kterádodává stejné nebo podobné výrobkyna ná trh pod svou znaèkou. Kvalitupotvrzují mimo jiné atesty nejznámìjínìmecké zkuebny TUV, u nás pakStátní zkuebny, kde vechny výrobkyzískaly pøísluná rozhodnutí.
Èím vím se nyní vae firmy za-bývají?
M. F.:
Pokud to vezmeme po po-øádku, tedy sluebnì nejstarí po-lokou v naí nabídce jsou známé vnnásobièe TPN. Tyto násobièe nynídováíme díky dlouholetým kontaktùms firmou MIFLEX jako jeden ze dvouvýhradních dovozcù pro Èeskou re-publiku a Slovensko. Z anténní tech-niky máme na skladì irokou nabídkutémìø tøiceti typù antén, vèetnì antén-ních zdrojù, pøedzesilovaèù, zesilova-èù pro TV a R rozvody, výbìr z desetitypù koaxiálních kabelù. Prodávámekabely 50
W
a 75
W
v rùzných prove-deních, pokud jde o dielektrikum, izola-ci a opletení. Novinkou je pak prodejznámých úèastnických zásuvek AN-KARO, které jsou schváleny pro pou-ití v kabelových televizních rozvodechÈeským telekomunikaèním úøadem.Samostatnou kapitolu si moná za-slouí ji zmiòované výrobky od firmyMINWA.
R. .:
Souhlasím s Vámi, nebo sedomnívám, e se nám podaøilo zajistitucelený sortiment jak síových adap-térù, tak i nabíjeèek. Navíc jsme jako jedni z mála dovozcù uspìli pøi nároè-ných zkoukách ve Státní zkuebnì.Zkuenosti, které jsme získali, námumonily uskuteèòovat i dodávky sí-ových zdrojù pro prùmysl. Jsmeschopni podle poadavku zákazníkadodat i nestandardní typy, pøesnìpodle jeho potøeb. Dodání objednané-ho zboí vèetnì schválení trvá zhruba2 mìsíce. Tím je pochopitelnì mínìnaprvní objednávka. Dalí jsou pøirozenìvyøizovány rychleji a ji jednou dove-zený adaptér zùstává v trvalé nabídcefirmy a je k dispozici dalím zákazní-kùm. Jako pøíklad bych uvedl pomìr-nì èasto pouívaný nestabilizovanýzdroj 12 V, 500 mA. Výhody tohotoøeení jsou jak v usnadnìní a zjedno-duení výroby, tak i ve sníení cenycelého zaøízení a následné zvýeníkonkurenceschopnosti.Do maloobchodní sítì dodávámeøadu adaptérù od 1,5 do 12 V; 300 a1000 mA, nyní i s výmìnnými napáje-cími konektory pro pøístroje SONY aPANASONIC.Z naí nabídky nabíjeèek bateriíNiCd dodáváme sortiment osmi typùod nejlevnìjího modelu MW 1298pro ètyøi tukové èlánky, pøes klasic-kou univerzální nabíjeèku MW 398, apo pièkovou nabíjeèku ve své kate-gorii - model MW 9798. Toto je univer-zální automatická pulsní rychlonabí- jeèka s vybíjením, øízená speciálnìpro tento úèel vyvinutým mikroproce-sorem. A co je hlavní: je urèena pronabíjení èlánkù nejen NiCd, ale i NiMh.To ocení zejména zákazníci z øad ma- jitelù stanic CB a vech, kteøí potøebujínabíjet baterie èastìji a ocení jejichprodlouenou dobu ivota a zvìte-nou kapacitu.
A co dalí sortiment?
M. F.:
V souèasné nabídce samo-zøejmì nechybí celá øada rùzných ko-nektorù, jako jsou konektory IEC, F,cinch, DIN, jack, repro, scart, napáje-cí, banánky èi krokosvorky. Nechtìlbych opomenout oblíbené kovovéhybridní sluèovaèe a rozboèovaèe.V neposlední øadì bych upozornil navýbìr z asi 18 druhù úèastnickýchòùr, jejich prodej stále stoupá. Tosvìdèí spolu s minimálním mnostvímreklamací o velmi dobré kvalitì. A tonás pøirozenì velmi tìí.
Jak je to u vás se zárukou?
R. .:
Záruka je u adaptérù i na-bíjeèek 12 mìsícù, pøípadné rekla-mace, pokud se nejedná o mechanic-ké pokození, se øeí výmìnou zanový kus. U ostatního sortimentupak obvykle 6 mìsícù, pokud nenív naem katalogu èi ceníku uvedeno jinak.
Zmínil jste se o katalogu.
R. .:
Ano, pro potøeby naich part-nerù jsme vydali barevný katalog, kterýobsahuje nabídku aktuální k listopadu1996, s podrobnými informacemi aobrázky jednotlivých výrobkù. Usnad-òuje tak komunikaci pøi objednávánízboí a pochopitelnì podporuje i jehoprodej. Nový katalog se chystá na létoa budou v nìm zaøazeny novinky, kte-ré pøipravujeme a mìly by být zároveòna skladì.
Mohli byste prozradit ètenáøùm, jaké novinky se na léto chystají?
M. F.
: Ne vechny, to by asi nebylonejmoudøejí, ale ètenáøe vaeho èa-sopisu, kteøí tradiènì mají dùvìrnìjívztah k elektronice a dobrému zvukusnad potìím, e v dohledné dobìuvedeme na trh kvalitní reprokabely japonské firmy HITACHI, a to ve velmipøijatelných cenách ve srovnání sesouèasnou nabídkou.
Co zákazníci na Slovensku?
R. .:
I tady se snaíme nezùstatpozadu. V loòském roce bylo v Makovìotevøeno samostatné zastoupení - fir-ma SOLID Slovakia s.r.o., která zá-kazníkùm nabízí totoný sortiment jako v Èechách a na Moravì. Kontaktníosobou je spolumajitel firmy p. Jozef Kubaèka. Vem slovenským zákaz-níkùm doporuèujeme obracet se pøí-mo na toto zastoupení. Samozøejmos-tí jsou návody ve sloventinì a atestyu výrobkù, které byly dány do prodeje.
Jakým zpùsobem zajiujetedistribuci?
M. F.:
Zákazníci si mohou zakoupitcelý sortiment pøímo ve firmách MIFAs.r.o., COMMET s.r.o., SOLID Slova-kia s.r.o. nebo vyuít sítì velkoobcho-dù, které fungují jako nae regionálnízastoupení.
Dìkuji Vám za rozhovor.
· · ·
Takzvané pamìové obvody TSRAM(Tunneling-based Static Random Ac-cess Memories) odebírají v pohoto-vostním provozním stavu mení pøí-kon o èinitel 200 ne bìné staticképamìti RAM. Tím se prorazila omeze-ní pro pouívání pamìových obvodùv pøenosných pøístrojích, osazenýchpolovodièovými souèástkami, prohlá-sil Paul van der Wagt, èlen skupinyNanoelectronics Group výzkumné la-boratoøe Texas Instruments.Jak pracují nové souèástky? Jed-nak jsou kombinovány na bázi integro-vaných obvodù resonanèních tune-lových diod s heterostrukturou polemøízených tranzistorù, co vedlo k vìtíhustotì struktury èipu. Jednomegabi-tová pamì SRAM, vyrobená toutotechnikou, proto nyní zabírá plochupouze jednoho cm
2
. Èip této pamìtinavíc není vyroben na bázi køemíku.Funkci nové souèástky demonstrovalivýzkumní inenýøi na èipu vyrobenémna bázi fosfidu india, který je v souèas-né dobì málo pouívaný materiál provýrobu èíslicových obvodù.Podle vyjádøení vìdeckých pracov-níkù není problémem vyrobit tytostruktury na bázi arzenidu galia. Døívenebylo moné integrovat vìtí pamìtis krátkou dobou pøístupu na proceso-rový èip z arzenidu galia. Nové øeenína bázi arzenidu galia to vak umo-òuje, míní van der Wagt. Ne se vakpopsané novì øeené souèástky do-stanou do komerèních pøístrojù, uplynezcela jistì nìjaký èas. Firma TI poèítás tím, e rychlé integrované èíslicovésignální procesory na bázi arzenidugalia najdou své uplatnìní do roku2005 v radarových zaøízeních, výhle-dovì do roku 2010 pak jeden jedinýèip bude hlavní souèástkou superpo-èítaèe na bázi nové techniky.
S
Informace Texas Instruments
Pamìové obvodySuper-SRAM
 
Praktická elektronikaA Radio- 4/97
SEZNAMUJEME VÁSRuèní mìøiè otáèeks digitální indikacíRS 163-5348
Celkový popis
Pro dnení test jsem vybral mo-derní pøístroj, kterým lze mìøit rych-lost otáèení a to nejen kontaktním, alei bezkontaktním zpùsobem. Pro kon-taktní mìøení se èidlo mìøicího pøí-stroje spojuje s rotující souèástkounìkolika druhy pryových spojek a pronekontaktní mìøení je vyuíván odrazod reflexního prouku, který se nalepína rotující souèástku. Mìøicí pøístroj je pro druhý pøípad mìøení vybavenvlastním svìtelným zdrojem, kterým jeodstøiený a nalepený prouek osvìt-lován. Kromì mìøení rychlosti otáèenílze té pøístroj vyuívat k mìøení ob-vodové rychlosti.Jak praví návod, pøístroj umoòujeté podret namìøené údaje v pamìtia kdykoli zobrazit nejvìtí, nejmenía koneènou rychlost otáèení (pokudotáèky kolísají a uivatel si pøeje tytodiference pøesnì zjistit).Na tìlese mìøidla jsou dvì tlaèítkaa jeden posuvný ètyøpolohový pøepí-naè. Tlaèítkem na boku pøístroje sestisknutím pøístroj zapíná a uvolnìnímpøístroj opìt vypíná. Tlaèítkem na èel-ní stìnì pøístroje se zobrazuje údajmìøení, který byl uloen do pamìti.Ètyøpolohovým pøepínaèem na èelnístìnì mùeme volit: bezkontaktní mì-øení otáèek, kontaktní mìøení otáèek,kontaktní mìøení obvodové rychlostiv metrech nebo kontaktní mìøení ob-vodové rychlosti ve stopách.K napájení mìøièe slouí ètyøi su-ché èlánky tukového provedení (typ AA), které se do pøístroje vkládají popovolení dvou roubkù a odejmutíkrycího víèka na zadní stìnì. Pøikontaktním mìøení odebírá ze zdro- je pøístroj asi 8 mA, pøi bezkontaktnímmìøení (v dùsledku spotøeby osvìt-lovací árovky) asi 150 mA. Pokud bybyl pøístroj èastìji pouíván k bez-kontaktnímu mìøení, bylo by vhodnépouívat alkalické èlánky. Lze tépouívat akumulátory v tukovém pro-vedení.
Základní technické údaje
Rozsah kontaktního mìøení:
0,5 a 19999 otáèek za minutu.
Rozsah bezkontaktního mìøení:
5 a 99999 otáèek za minutu.
Rozsah obvodové rychlosti:
0,05 a 1999,9 metrù za minutu.
Pøesnost mìøení otáèek:
±0,05 % (+1 digit).
Èetnost indikace kontaktního mìøení:
1 s (nad 6 otáèek za minutu).
Èetnost indikacebezkontaktního mìøení:
1 s (nad 60 otáèek za minutu).
Volba mìøicích rozsahù:
automatická.
Napájení:
6 V (4 tukové èlánky).
Rozmìry pøístroje:
21,5 x 6,5 x 3,8 cm.
Hmotnost pøístroje:
asi 300 g (vèetnì napájecích èlánkù).
Dodávané pøísluenství:
Pouzdro. Reflexní pásek(délka asi 60 cm, íøka asi 1 cm). Adaptérový nástavec (CONE). Adaptérový nástavec (FUNEL).Koleèko pro mìøení obvodové rychlosti.Návod k obsluze.
Funkce pøístroje
Pøístroj má pìtimístný displej LCD, jeho èíslice mají výku 10 mm a jsouvelmi dobøe èitelné. Tìchto pìt indi-kovaných míst sice odpovídá udávanépøesnosti mìøení 0,05 %, patrnì tovak nebude v praxi vyuitelné, pøede-vím vlivem nepøesností pøenosu pøikontaktním mìøení. Ale není pochyby,e to bezkontaktní (optická) technika,vzhledem ke krystalem øízeném hodi-novém kmitoètu, mùe zvládnout.Jak jsem se ji v úvodu zmínil, mì-øení lze realizovat buï mechanickýmpøenosem tak, e rotující høídel pro-pojíme s mìøidlem pomocí pryovéspojky, nebo, co nespornì pøináípøesnìjí výsledky, pouijeme op-tický zpùsob, který je bezkontaktní avyuívá odraz svìtla od reflexní plo-ky, která se nalepí na otáèející sepøedmìt. Svìtelný zdroj, který plokuosvìtluje, je vestavìn v mìøicím pøí-stroji.Pøesnost, která je v návodu uvádì-na, jsem bohuel nemìl monost ovì-øit, protoe není k dispozici tak pøesnýnormál, který by kontrolu umoòoval.Tak nezbývá jen vìøit údaji výrobce.Výstup pro kontaktní mìøení je na jed-né stranì pøístroje, snímací prvek probezkontaktní mìøení na druhé stranì.Proto pøi jednom z obou mìøení mu-síme dret pøístroj obrácenì a údaj nadispleji by byl vùèi pozorovateli tedyotoèený o 180°. To je u tohoto mìøièevelmi vtipnì vyøeeno tak, e se údajena displeji vùèi pozorovateli vdy zob-razují ve správné poloze. To znamená,e je údaj na displeji (podle zvolené-ho zpùsobu mìøení) vdy automatickyotáèen o 180°.Mìl bych jetì pøipomínku k tomu,e nástavce pro kontaktní mìøení majíve stìnì válcové koncovky, kterou senasazují na høídel mìøidla, celkemètyøi podélné záøezy. Dva protilehlé jsou dlouhé a slouí k odpruení pøizasunutí nástavce a dva dalí jsoukratí a slouí k aretaci nástavce asouèasnì k jeho dorazu na výstupekv høídeli vycházející z pøístroje. Trefitse do pøísluného výøezu je ponìkudobtíné, protoe nástavec jde nasou-vat na høídel pomìrnì ztuha a jakmileho zasuneme tøeba jen kouskem, ne-lze ho pootoèit tak, aby zapadl do vý-stupku v høídeli, protoe høídel není zaco podret. Take nástavec musí ui-vatel ji od okamiku, kdy ho na høídelzaène nasunovat, naprosto pøesnìnasmìrovat (kratím výøezem proti vý-stupku na høídeli). A jetì malièkost:
ñ

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laďa Kon liked this
Laďa Kon liked this
Laďa Kon liked this
Martin Svec liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->