Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23349, 20.12.2011]

Oslobođenje [broj 23349, 20.12.2011]

Ratings: (0)|Views: 338 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Nagrade zasrednjo{kolce FBiH
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 20. 12. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.349Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Kri va ja mora opsta ti
3. strana
ZNANJEM UBUDU]NOST 
9. strana
 TRA@I SESNAJPER
U Tu`ila{tvu BiH ponovno ispitan Mevlid Ja{arevi}
2. strana
Za tvoreni dan Ars Aevi ja
NEKA BUDE MRAK!
37. strana
Sindikat se izborio za novog ste~ajnog upravnika
 
OSLOBO\ENJE
utorak,
20.
decembar/prosinac2011.
2
U @I@I
VIJESTI
Me vlidJa{are vi}, gla vniosum- nji~enik za teroristi~kinapad na AmbasaduSjedinjenihAme- ri~kihDr`ava u Sara je vu, ju~er je pono vnosaslu{an u Tu`ila{tvu Bosne i Hercego vine, pot vrdio je njegovpra vnizastupnikadvokat SenadDupo vac.
Dobro raspolo`en
U Tu`ila{tvuBosne i Herce- go vinenisu ni pot vrdili ni de- mantirali da je Ja{are vi}ju~ersa- slu{a van. Glasnogo vornikBoris Grube{i} je kazao da Tu`ila{tvo nemapraksuda vatiinormaci-  je o akti vnostimako jepro vodi i komentarisati ih. On je pot vrdio da se istragao teroristi~komna- padu na ameri~kuambasadu u Sara je vu, ko ji se dogodio28. oktobra, kada je Ja{are vi} iz au- tomatskognaoru`anjapucao na zgraduAmbasade i raniopo- licajca, nastav lja. Dupo vac je rekao da je Ja{are-  vi}tokomju~era{njegispiti vanja bio dobroraspolo`en, po{to ga  je pro{lesedmiceposjetilasu- pruga, a Sud je odobrio da muove sedmice iz Be~a u posjetu do|ei majka.Tu`ioci su, premari je~imaDupov ca, Ja{are vi}aju~erispi- ti vali o njego vom{kolo vanju, prethodnimdjelimako ja je po~inio, te o njego vom`ivotu u  vehabijskojza jednici u Gornjoj Mao~i.- Posebno ih je zanimalogdje  je i od kogaJa{are vi}kupiosnaj- per i gdje se on sadanalazi. Ja- {are vi} na to ni jeodgo vorio, re- kao je Dupo vac po okon~anjusaslu{anjanjego vogkli jenta. Dupo vac je kazao i to da ni jesi- gurankoliko je Tu`ila{tvozado-  voljnodobi jenimodgo vorima,  jer im je pitanje o nestalomsnaj- perusadaprioritet za rje{a vanje. Tu`ioci, naime, jo{ traga ju za snajperomko ji se vidi na video- snimkuJa{are vi}evogtesta- menta, ko jitokomistrageni je prona|en ni kod njega ni u nje-go vojku}i.Ja{are vi} je ranjen iz policij- skogsnajpera i uhap{en28. oktobra, neposrednonakon{to  je iz kala{njiko vapucao na Am- basadu SAD-a u Sara je vu, na- kon{to je pucao i raniopoli- cajcaanga`ovanog na osigura- njuzgrade. Rje{enjemSuda Bosne i Hercego vinenalazi se u pritvoru.
Obe}anje prodavcu
U ja vnosti se nezvani~nomo- glo~utikako je Ja{are vi} na je- dnom od prethodnihispiti vanja tu`iocimakazao da je snajper, te  jo{ dvi jepu{ke, kupio od “Srbi- nako jem je tom prilikom obe}ao da nikadane}eodati ko mu je prodaooru`je“. Ime i os-talipodaci se ne pominju, a ni Ja{are vi} ni oni ko jinude ove ne- zvani~neinormaci je ne kri ju da je nacionalnostprodav ca  va`naodrednica?!U pritvoru se, zbogsumnje da su po vezani sa Ja{are vi}em i iz vr{enjemnapada na ameri~ku ambasadu, nalaze i DinoPe~en- ko vi} i MunibAhmedspahi}, ko ji su ga, kako je ut vr|eno, ko- bnogdanado vezli u Sara je vo, te EmrahFojnica, ko jegTu`ila{tvo po vezu je sa oru`jemprona|e- nim u GornjojMao~i. Pritvor,ko ji im je odre|en28. no vembra, mo`etra jati do 28. januara2012. godine.
J. FETAHOVI]
U Tu`ila{ tvu BiH pono vno ispi tan Me vlid Ja{are vi}
Sa a evo, 28. oktobar: Ja{a evi} pred Ambasadom SAD-a
Tra`i se snajper
Ja{are vi} ni ju~er ni je tu`iocima dao odgo vor gdje se nalazi snajper, ko ji se vidi u  videosnimci njego vog testamenta
Posjetila ga supruga, o~eku je majku iz Be~a
(NE)DJELATu`ioci su, premari je~ima Dupovca, Ja{are vi}a ju~er ispi ti vali o njego vom {kolo vanju, prethodnim djelima ko ja je po~inio, te onjego vom `ivo tu u  vehabijskoj za jednici u Gornjoj Mao~i
 Vlada i predsta vniciSoci jalno- ekonomskogsa vjeta RS-a ni na- konju~era{njihrazgo voranisu postiglidogo vor o no vomzakonu o penzijsko-in validskomosigura- nju u RS-u, uz napomenu da su sve opci jeotvorene, od izmjena ili po vla~enjazakona, pa do izlaska radnika na ulice.
Poslodavcipro tiv
Zakonom o PIO RS-a, ko ji}e se predposlanicimaNarodneskup{ti- ne RS-ana}i ove sedmice, poo{tra-  va ju seuvjeti za odlazak u penzi ju, ~emu se o{troproti ve i Uni japoslo- da vaca i Sa vezsindikata, ali }e se razgo vorinasta viti. Sada je Vlada na potezu, konsta- to vali su predsta vnicisindikata i po- sloda vacako ji ne prihvata juuvjet od 45 godinaradnogsta`a za odlazak  u penzi jukako je iz vr{navlast u RS- u predvidjelaovimzakonom, kao i tzv.penalizaci juko jazna~iumanji-  vanjepenzi jeukoliko se za nju ne- korani jeodlu~i. O ovimpitanjima, kategori~ni su i sindikat i poslodav - ci, nemapogodbe. - Sve opci je su u optica ju, i izmje- nepredlo`enogzakona, {to bi zna~ilouva`avanjesta vo vasoci jal- nihpartnera, ali i mogu}nostod- ga|anjausva janjazakona, kazala je nakonsastankapredsjednicaSa ve- zasindikataRankaMi{i} i na vela da }e branitisvo jesta vo ve. Ovo je ispit za sve nas, naglasila je ona. Razgo vore je oci jenilate{kim, ali i izrazilarazo~aranjepona{anjem, kako je na vela, po jedinihsoci jal- nihpartnerapremaonimako jite- {korade i upla}ujuno vac u FondPIORS-a.PredsjednikUni jeposloda vaca u RS-u RankoMili}kazaoje da ne}e go voriti{ta }e bitiako Vlada ne pri- hvatinjiho vepri jedloge, jer }e kon- sultaci je i usagla{a vanjetra jati do za- sjedanjaNSRS-a. Poslodav ci su protivprodu`enjasta`a, penaliza- ci je, izdva janja za proesionalnu rehabilitaci juin valida. Mili} je na- glasio da su i poslodav cisvjesni da Fond PIO mora da opstane, ali da sve to ne mo`ebiti na teretposlo- da vaca, posebno o pitanjupri vre- menihpenzi ja.
Zah tje visindika ta
Sa vezsindikata RS-ainsistira na tomeda osno vniuvjet za pra vo na penzionisanjebude40 godina radnogsta`a bez obzira na godine `ivota, da radnikmo`eostvariti pra vo na penzi jukadana vr{i65 go- dina i 15 godinaradnogsta`a, da osigura nik`enamo`eu penzi ju s 35 godinaradnogsta`a bez obzi- ra na godine`ivota, bez penaliza- ci je, da se kao uvjet za starosnu penzi ju ne propisu je45 godina penzijskogsta`a, da se penzi ja mo`eodre|ivati za naj vi{e40 go- dinapenzijskogsta`a, da u Upra-  vnomodboruFondaSa vezsindi- kata ima istibroj~lano va kao Vla- da, da se penzi jaispla}uje u skla- du sa rje{enjem, a ne premapriku- pljenimsredstvima,te da RS mo- ra da garantu jezara|enepenzi je, a proizvedenapra va da fnansira iz poreza i drugihizvoraumjesto iz doprinosa. No vizakon o PIO za sadasamo podr`ava jupredsta vniciUdru- `enjapenzionera RS-a. Vjero-  vatno je to i razlogza{toje no vi- narenakonju~era{njegsastan- kaizbjegaopredsjednikovog udru`enjaRadeRakulj, odlu~noodbiv {i da da izja vu.
G. KATANA
Radnici
}e na ulice
Zakonom o PIO RS-a, ko ji}e u NSRS-u biti ove sedmice, poo{tra va ju se uvjeti za odlazak u penzi ju, ~emu se o{tro proti ve i Uni japosloda vaca i Sa vezsindikata
RankaMi{i}:
Ovo je ispit za sve nas
 
Premi jerRS-a i~lano vi Soci jalno- ekonomskogsa vje ta
 
@ELJKOKOM[I]SVENALKALAJ
Su}ut zbog Havelove smrti
Predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} uputio je telegram su}uti predsjedniku ^e{ke Republi- ke Vaclavu Klausu povodom smrti Vaclava Havela. “S velikom tugom i pi jetetom primili smo vi jest da je pre- minula velika li~nost suvremenog svi jeta Vaclav Havel, prvi predsjednik demokratske ^e{ke Republike, uva`eni pisac i veliki pri jatelj mo je zemlje BiH. U ime Predsjedni{tva i osobno ime, molim Vas da primite is- kaze su}uti i solidarnosti s Vama, obitelji Havel i pri-  jateljskim narodom ^e{ke. Uspomena na pri jatelja Va- clava Havela bit }e trajno sa~uvana u na{oj zemlji“, ka`e se u telegramu.
Saosje}anje s Filipincima
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven  Alkalaj uputio je telegram sau~e{}a dr`avnom sekre- taru za vanjske poslove Republike Filipini Albertu F. del Rosariu povodom velikih poplava ko je su zadesi- le ovu zemlju i prouzrokovale gubitak velikog bro ja ljudskih `ivota.“S dubokom tugom i `alo{}u primio sam vi jest o tragi~nim poplavama u Va{oj zemlji ko je su prouzro- kovale nemjerljive gubitke `ivota, razaranja i patnje. U ime Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i u svo je li~no ime, molim Vas da primi- te iskreno sau~e{}e.“
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak,
20.
decembar/prosinac2011.
3
@IVKOBUDIMIR SAFETHALILOVI] NEVENKASAVI] SR\ANBLAGOV^ANIN
Pomaci u sjeni destrukci je
Godina na isteku je zasigurno razdoblje ko je }e biti du`e vremena upam}eno kako po za~etku ne- kih pozitivnih promjena, ali i po destruktivnom dje- lovanju nekih od vode}ih politi~ara i politi~kih op- ci ja u BiH, oci jenio je u razgovoru za Fenu predsje- dnik FBiH @ivko Budimir. “Pregovori oko formiranja vlasti u FBiH, okupljanje stranaka oko platforme, boj- kot formiranja vlasti, strukturalni di jalog o pravosu|u, uspostavljanje Ureda speci jalnog predstavnika EU u BiH, soci jalni bunt i, napose, neformiranje VM su doga|aji ko je mo`emo izdvo jiti kao posebno zna~aj- ne u 2011“, navodi Budimir.
Jo{ 120.000 raseljenih
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Hali- lovi} smatra da je, zahvalju ju}i doma}im instituci-  jama i me|unarodnim organizaci jama, u BiH dosad ura|eno dosta na povratku izbjeglica i raseljenih oso- ba, ali i da je ostalo jo{ neri je{enih pitanja. Tako je nakon rata napravljeno 325.000 ku}a i stanova, a u te pro jekte potro{eno je mnogo novca. Me|utim, u Ministarstvu je jo{ oko 40.000 obitelji ili oko 120.000 osoba evidentirano kao tra`ioci povratka. U namjeri da im se to omogu}i, ura|ena je dr`avna strategi ja ko ju je usvo jio parlament, a predvi|a da do 2014. to pitanje u ci jelosti bude ri je{eno.
Kratki koraci ka EU
Svi }e se slo`iti da u 2011. ni je bilo konkretnih ko- raka u vezi s realizaci jom prioritetnih pitanja za na- predak ka narednim fazama procesa evropskih in- tegraci ja, konstatovala je za Fenu direktorica Dire- kci je za evropske integraci je BiH Nevenka Savi}. “Jo{ ni je uspostavljena vlast na svim nivoima, imali smo utihnulu zakonodavnu aktivnost u pogledu integra- ci ja i probleme u programiranju pretpristupne po- mo}i“, kazala je ona, komentira ju}i doga|anja u 2011. godini s aspekta evropskih integraci ja na{e zemlje. Naglasila je da je temelj procesa integraci ja efika- san mehanizam koordinaci je unutar BiH.
Nemo} pred korupci jom
Godinu ko ja je na izmaku je obilje`ila potpuna blo- kada i zastoj na provo|enju antikorupcionih reformi u zemlji, oci jenio je u razgovoru za Fenu izvr{ni di- rektor Transparency Internationala BiH Sr|an Bla- gov~anin. “Pravosu|e, na`alost, ne uspi jeva da pro- cesuira slu~ajeve korupci je na zadovoljava ju}i na~in, posebno slu~ajeve tzv. visoke ili politi~ke korupci je, {to je u dobroj mjeri odraz op}e politi~ke krize u ze- mlji i nespremnosti vlada ju}ih politi~kih parti ja da pre- duzmu bilo kakve korake na suzbi janju korupci je“, upo- zorava Blagov~anin. Stoga se, smatra Blagov~anin, pred BiH nalaze ogromni izazovi u 2012. godini.
Nakonju~era{njeodlukeste~ajnogsudi je RameLje vako vi}a da razri je{idu`nostiEmi- naBajramo vi}a iz Sara je va,a za no vogste~aj- nogupra vnikaKri va jeimenu jeMuharemaHo- zi}a iz Bugojna, Sindikatza vido vi}kogdrvo- prera|iva~kogpreduze}aodustao je od na jav - ljeneblokadeceste i odlaska u Sara je vo.
Radosnavi jest
- Ovim je ispunjen na{ zahtjev i nadamo se boljimdanima za Kri va ju. Na zboruradnikauju- tro}u (danas, op.ur) saop{titi ovu radosnuvi-  jest i objasnitiradnicima,ali i gra|animako ji su na ja vili da }e nas do}ipodr`ati da nemavi{epo- trebe za radikalnimpotezima, kazao je FeridBa- li}, predsjednikSindikata PD Kri va ja. Premanjego vimri je~ima, do ju~era{nji ste~ajniupra vnik na sastanku u ederalnojVla- di13. decembra je podniousmenoostaku,ali se ~ekalo pet dana da je dosta vi u pisanojor- mi u Op}inski sud Zenica. - Vri jeme nam je veomabitno. Ra~un je blo- kiran, siro vinanema, mi smo oti{li u petak kod ste~ajnogsudi je i zamolili ga da urgentnotra`i da Bajramo vi}podnesepisanuostaku. Na- ime, sad ve} biv {iste~ajniupra vnikEmin Bajramo vi} je u razgo voru sa namarekao da namjera vaodmahotpustiti800 radnika, a to  je kazao bez uvida u situaci ju i bez ikakveana- lize. I blokirao nam je odmahra~un, ~ime nas  je dobrounazadio. Stavsindikata je da biloko-  jiste~ajniupra vnikmoraimatiprioritet da zadr`i1.300 radnika i nasta vitiproizvodnju. Ko to ne pot vrdi, ne}e u}i u Kri va ju. A sa Muha- remomHozi}em iz Bugojna smo oba viliraz- go vor i on je iskazaospremnost da za jedno sa nama i generalnimdirektoromSuadomD`in- domizneseteret, gdje bi uz pomo}ederalne  Vlade i obe}anihsredsta vaizni jelipro jekat bez otpu{tanjaradnika, istakao je Bali}. Kri va ja po svakuci jenu, stav je i svakogra- dnikaovognekada{njegdrvoprera|iva~koggi- ganta. Obi{li smo ju~erDobitnicentarNamje- {taj IV, gdje su svi odredarekli da su spremni boriti se za svo jufrmu i pra vo na rad. - Kri va jamoraopstati, po ci jenu`ivota ako  je potrebno. Ovo je na{e, to je sve {to imamo. I zatotreba da se borimo. Ako treba i fzi~ki. Jer, mo`e se vratiti ’92. i ko }e ondaodbranitiKri-  va ju i dr`avu? Mi smo svi ov djebili kad je tre- balo, mi smo branili i svo judr`avu i Kri va ju i opet smo ih spremnibraniti, rekao nam je Sa- etMuhi}.Poslo vo|aJakubAlihod`i} je naglasiokako  ve} dugotra jeneiz vjesnost zaradnike. “U Kri-  va jiradim ve} 30 godina i ovo je najte`asitu- aci ja u posljednjih pet godina. Proti vniciKri-  va je su biv {igeneralnidirektoriko ji su do ve- li do ove situaci je. Ali, vjeru jem da ima nade za frmu, a dokaztome su radnici, ali i na{ikup- ciko jenismoizgubili, unato~brojnimproble- mima. Mi }emou~initi sve {to je do nas, alio~eku jemo i obe}anupomo}ederalneVla- de, dodao je Alihod`i}.UKri va jitrenutnoradi oko 800 ljudi, a plan  je da se i preostalih500 vrati sa ~ekanja, pa ~ak  u drugojpolo vici2012. da se uposli i dodatnih 250-300 mladihljudi sa biroa. V.d. generalnog direktora PD Kri va jaSuadD`indoobjasnio nam je kako za svaki dan kada je ra~unbloki- ran ili frma ne radi, ona gubi oko 100.000 ma- raka, da su uspjelivratitidobar dio kupaca, ali da je stalnoprisutnaborba za goliopstanak. - Kad je uvedenste~aj, ja sam rekao da semo`erje{a vati u hodu,ali da frma ne smi jesta- ti,jer joj je dne vnigubitakonda oko 100.000 KM. Sedamdanasto jimo i gubimo700.000 maraka i svi eektiko je smo ostvarilimogupas- ti u vodu ako se ne ri je{iproblem. U plano vi- ma i programimazanarednugodinucilj je da se ostvari28,3 miliona KM,od ~ega je vi{e od 75 postorealizaci je za inostranstvo. Ovo po- drazumi je va da se moraanga`ovati i jedanbroj no vihmladihljudikako bi procesproizvodnje tekao. Ste~aj je progla{en i svima je to jasno, ali moraste~ajniupra vnikpustitida ono {to je zdra voradi, to mu zakon i nala`e. Svi na{ikup- citra`e da se ispo{tu jegodi{njiugo vor. Kod nas trenutnonemaproizvodnje za lager, mi radi- mosamo ono {to je ugo voreno i {to }e se na- platiti, naglasio je D`indo. Kakoka`e, drvnaindustri ja je resursko ji dr`avumo`eizvu}i iz bela ja. Kri va ja je nosi- lacove industri je. Ima tradici ju, kvalitet, resur- se, ljude, {umu, {to drugiu BiH nema ju.
Malodobrovolje
- Na|ite mi drugiproizvodov dje da imate siguranizvoz i naplatu. To je u ovoj eri krizeve- omate{ko. A kod nas je skoro sve izvoz u inos- transtvo i prihodde viznihsredsta va. Me|utim, nikoov dje ne ~ini da uzme te pare. Ni siro vi- nani jeza{ti}ena u smislu da mi kao Kri va ja imamogodi{njukoli~inuminimalno pet-{est hiljadakubikabukve. Od Kri va je se tra`i da avansira. Ko to mo`e da sad avansiradesetmi- liona KM? Mi proizvedemo, a naplatimo za 60 do 90 dana. Samo je potrebnomalodobrevo- lje, a dr`avatreba da pomogne i izvoznicima, odgodamapla}anja, garanci jama, a, pri je svega, kontinuitetomisporuke i ci jenom. Mi, kadaugo varamo sa ljudimavani, dogo vara- mo za godinu, a ako nam sko~ici jena za 10 posto, mi vi{enismokonkurentni, objasnio je D`indo.Kri va ja je od VladeFederaci jedobilamili- onmaraka,od Zeni~ko-dobojskogkantona 470.000 KM, a eekti su da jeproizvedeno za oko dva mjesecadva milionamaraka.
M.DAJI]
Kri va jamoraopsta ti
 SINDIKAT SE IZBORIO ZA NOVOGSTE^AJNOGUPRAVNIKA
Sad ve} biv{iste~ajniupra vnikEminBajramo vi}na ja vio je otpu{tanje800 radnika i blokiraora~un
No viupra vnikMuharemHozi}
Radnicizado voljni, ne dolaze u Sara je vo
FeridBali}:
Nemaotpu{tanja
JakubAlihod`i}:
Najte`a situacija
Foto: M. TUNOVI]

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->